A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíjfelhívása a 2020/2021-es tanév II. szemeszterére

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal együttműködésben – a hírközlési és infokommunikációs területtel foglalkozó szakemberek képzésének elősegítése érdekében ösztöndíj-pályázati felhívást tesz közzé.

Pályázati feltételek:

Az ösztöndíjra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának (HHK) katonai üzemeltetés alapképzési szakos honvéd tisztjelöltje, a Rendészettudományi Karának (RTK) és az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának (ÁNTK) nappali tagozatos hallgatója pályázhat, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 • HHK és ÁNTK pályázó rendelkezik legalább négy, eredményesen lezárt, aktív félévvel;
 • RTK pályázó rendelkezik legalább kettő, eredményesen lezárt, aktív félévvel;
 • súlyozott tanulmányi átlaga a pályázat benyújtását megelőző két lezárt félév átlagában legalább 4,00;
 • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a 2020/2021. tanév II. félévében.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább középfokú (B2) angol, francia, német nyelvtudás;
 • HHK pályázó esetén rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés, híradó (távközlési és információbiztonsági modul), vagy katonai informatika specializáció választása és teljesített matematika, analóg és digitális technika, villamosságtan, illetve katonai infokommunikációs rendszerek tantárgy, részvétel a Biztonságpolitikai Szakkollégium tevékenységében;
 • RTK pályázó esetén biztonsági szakirány, vagy részvétel a Nemzetbiztonsági Szakkollégium Kiberbiztonsági és technológiai kihívások kutatósejt, illetve a Szent György Szakkollégium Kiber Szakmai Műhely tevékenységében; ITDK vagy OTDK pályázat kiberbiztonsági, kiberbűnözés elleni témákban; legalább két, kiberbiztonsággal, kiberbűnözéssel kapcsolatos tantárgy kreditjeinek megszerzése;
 • ÁNTK pályázó esetén ITDK vagy OTDK pályázat kiberbiztonsági témában; legalább két, kiberbiztonsággal kapcsolatos tantárgy kreditjeinek megszerzése; részvétel a Kommunikáció- és médiatudományi TDK munkájában; legalább két médiajog, online kommunikáció, elektronikus hírközlési vagy űrjoggal kapcsolatos tárgy sikeres teljesítése; mesterszakos pályázó esetén NKE-n szerzett alapszakos oklevél;
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság infokommunikációs területén választott szakdolgozati és/vagy Tudományos Diákköri téma;
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál vállalt szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • saját kézzel aláírt rövid szakmai önéletrajzot és motivációs levelet;
 • érintett tanszékvezetői ajánlást;
 • a pályázati feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat (különösen: az adott kar Tanulmányi Osztálya által hitelesített leckekönyv-másolat, hallgatói jogviszony-igazolás, nyelvtudást igazoló dokumentumok).

A pályázó kötelezettségei:

A pályázó az ösztöndíj időtartamára vonatkozó tanulmányi kötelezettségei teljesítése mellett vállalja, hogy az általa az ösztöndíj-időszakban végzett többlettevékenységekről (különösen: TDK-, konferenciarészvétel, konferenciaelőadás, szakmai publikáció) a szemeszter végén szakmai beszámolót nyújt be.

Az ösztöndíj:

Az ösztöndíjat a 2020/2021-es tanév II. szemeszterében három nyertes pályázó nyerheti el. Az ösztöndíj öt hónapra szól, havi összege 30 000 Ft.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíjfelhívása a 2020/2021-es tanév II. szemeszterére” tárgymegjelöléssel, elektronikusan (PDF formátumban) kell benyújtani a Tudományos Ügyek Irodához a zan.krisztina@uni-nke.hu e-mail címre.

A pályázatok beérkezésének határideje 2021. február 9.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati határidő meghosszabbítására.

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértőiből álló, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság többségi részvételével működő bizottság bírálja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által meghatározott szempontrendszer alapján.

A beérkezett pályázatokról a bírálóbizottság a benyújtási határidőt követő két héten belül dönt.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által meghozott döntésről az Egyetem a Hatóságtól jövő értesítés után legkésőbb egy héten belül tájékoztatja a Pályázókat elektronikus úton, az általuk megadott elektronikus elérhetőségi címen. A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina r. ezredes, irodavezető (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-799-es mellék) nyújt.

A jelen pályázati kiírásban nem érintett kérdésekben a hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint a magyar jog egyéb vonatkozó szabályai az irányadóak.

Budapest, 2021. január 7. 

 

Dr. Koltay András
rektor