NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Gondolatok az akkreditációról - a Katonai Műszaki Doktori Iskola akkreditációs felkészülése

Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (HHK vagy kar) Katonai Műszaki Doktori Iskola (KMDI) néven a katonai műszaki tudományok tudományágban működtet doktori iskolát.

A katonai műszaki tudományok a műszaki tudományok tudományterülethez tartozó valamennyi többi műszaki tudományágnak speciálisan a katonai alkalmazásával kapcsolatos alap-, alkalmazott-, kísérleti fejlesztési-, technológiai-, technológia transzfer- és műszaki innovációs jellegű kutatásával foglalkozó tudományág.

Ennek megfelelően, alapvetően a hadtudományok katonai felhasználói igényeit kielégítő, a műszaki tudományok eljárás- és eszközrendszereivel új tudományos kutatási eredményeket teremtő tudományágról beszélhetünk. A kutatási eredmények a haditechnika, a tágabb értelemben vett védelmi- és közigazgatási szféra, és a velük kapcsolatban lévő tudomány- és felhasználási területek modern, új eljárás- és eszközrendszereiben öltenek testet. Ide tartoznak a védelmi ipar; védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; nemzetvédelem; rendvédelem; környezetbiztonság; környezetvédelem; CBRN (vegyi-, biológia-, radiológiai és atomfegyverek) elleni védelem és a non-proliferáció; a terrorizmus elleni küzdelem; a katasztrófavédelem; a kritikus infrastruktúrák védelme; az energiabiztonság; biztonságtechnika és a védelmi igazgatás.

A KMDI-ben 2002. szeptember 01. óta van lehetőség doktori (PhD) tudományos fokozatot szerezni a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) 2002/2/III. számú elő-akkreditációja, majd a MAB 2010/1/XI/2/357 sz. határozata alapján. Többszöri hosszabbítás után, a KMDI akkreditációjának érvényessége 2014. 12. 31-én lejár.

Az egyetem és a kar minősített, tudományos fokozattal bíró, korszerű ismeretekkel, megfelelő kutatási (K+F+I) gyakorlattal rendelkező oktatói/kutatói utánpótlásának biztosítása érdekében a KMDI-ben folyó doktori képzés különös jelentőséggel bír.

A KMDI képzési rendszerében – a katonai műszaki tudományok tudományágban – művelt kutatási területek az alábbiak:

 • Katonai műszaki infrastruktúra;
 • Haditechnika és robotika;
 • Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció;
 • Környezetbiztonság és katasztrófavédelem;
 • Katonai logisztika, védelemgazdaság;
 • Biztonságtechnika;
 • Védelmi igazgatás.

A doktori iskolában a képzés az alábbi korábban akkreditált mesterszakokra épül:

 • Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező      2005/8/IV/5
 • Katasztrófavédelmi mérnöki                            2005/8/IV/2 (megszűnt, kifutó)
 • Biztonságtechnikai mérnöki                             2005/8/IV/3 (megszűnt, kifutó)
 • Katonai logisztikai                                            2005/8/IV/1 (megszűnt, kifutó)

Mára a fentiek közül az egyetemen csak a Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező MSc szakon folyik képzés, a többi műszaki jellegű mesterszakon a képzés elsorvasztásra került.

A KMDI munkáját az iskola vezetője irányítja a Doktori Iskola Tanács, a törzstagok, illetve a kutatási terület vezetők segítségével. Működését az Egyetem Doktori Tanácsa felügyeli, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a doktori képzés törvényességi megfelelőségére, a képzés színvonalának megőrzésére és annak folyamatos fejlesztésére.

A KMDI működési feltételei, a doktori képzés rendje a törvényi előírásoknak, az egyetemi és kari szabályzatoknak megfelelően biztosított. A KMDI rendelkezik Képzési Tervvel, Működési Szabályzattal, Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal, valamint Minőségbiztosítási Tervvel.

A KMDI főbb statisztikai adatai:

Doktori Iskola

Törzstagok száma

12 (3 fő prof. em.)

Témavezetők száma

41

Kutatási témák száma

132

Oktatók száma

106

Tantárgyak száma

284

Hallgatók

Összes eddig felvett hallgató

353

Ebből abszolutóriumot szerzett

219

Ebből sikeresen fokozatot szerzett

102

A doktori iskolában eddigi megítélt összes fokozatok száma

152

2013/14-es tanév

PhD képzésben lévő hallgatók száma

74

Abszolutóriumot szerzett hallgatók száma

10

PhD fokozatot szerzett hallgatók száma

13

A KMDI-nek az elmúlt időszakban ez idáig összesen 10 nappali ösztöndíjas hallgatója volt. Közülük 9 fő a 2012/13-as és a 2013/14-es tanévben került felvételre. Ennek oka elsősorban az, hogy az állami ösztöndíjas keretelosztásból korábban a KMDI nem részesült, illetve a Honvédelmi Minisztérium (HM) sem támogatta az erre a képzési formára jelentkező HM alkalmazottakat. Reményeink szerint a nappali képzésre felveendők létszáma tovább fog növekedni. A levelező, illetve az egyéni képzési formákra évente átlagosan 25-30 fő jelentkezik.

A doktori képzésben a felvettekhez képest a lemorzsolódás 36 %-os (127 fő). A fokozatszerzésre bejelentkezettekhez viszonyítva (184 fő) a fokozatot szerzettek (152 fő) aránya 83 %-os eredményességet mutat.

A KMDI évenként felülvizsgálja a kutatási témáit, azokat a Doktori Iskola Tanács, majd az Egyetem Doktori Tanácsa véleményezi és hagyja jóvá. A témák meghirdetésénél minden esetben figyelembe veszi a HM-MH által megfogalmazott, és megrendelt kutatási témákat.

A KMDI az oktatási infrastruktúra területén, valamint a tanulástámogatási eszközök tekintetében is alapvetően a karra és annak tanszékeire támaszkodik. A KMDI-nek nincsenek saját tantermei, laborjai. A hallgatók kutatómunkájukhoz a tanszéki infrastruktúrát, illetve sok esetben a saját szolgálati helyük, munkahelyük (HM, MH, vagy más egyetem, főiskola, polgári kutatóintézet, stb.) kutatási infrastruktúráját veszik igénybe.

A KMDI figyelemmel kíséri a doktori fokozatot szerzett volt hallgatói további tudományos tevékenységét, és a meghatározott idő után (2 év), és az előírt követelmények teljesítését követően témavezetőként, oktatóként, illetve fokozatszerzési eljárásokban számít rájuk.

Összességében megállapítható, hogy a KMDI magas minőségbiztosítási törekvéseinek megfelelően az oktatók és a témavezetők megfelelő szinten látják el feladataikat. Az oktatók és a témavezetők többsége folyamatosan kutat és publikál. Kutatási eredményeiket az oktatásba, mind egyetemi, mind doktori iskola szinten nagyon hamar megjelentetik.

A Katonai Műszaki Doktori Iskola működéséről és eddigi tevékenységéről összességében elmondható, hogy a magalakulása, illetve az előakkreditáció elnyerése óta folyamatosan fejlődő színvonalon képes a doktori (PhD) képzést biztosítani.

A Katonai Műszaki Doktori Iskola főbb akkreditációs feladatai

A KMDI akkreditációra való felkészülése során teljesítendő feladatok, fontossági sorrend nélkül:

 • a doktori iskola képzésfejlesztése, képzési tervének aktualizálása, pontosítás;
 • a képzési tervnek megfelelő tantárgyi programok felülvizsgálata, frissítése, hiányosságok megszüntetése;
 • a KMDI okmányrendszerének (Működési Szabályzat, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) aktualizálása;
 • a KMDI önértékelésének, benne a CSWOT elemzésének elkészítése;
 • a képzési dokumentumok feltöltése az ODT adatbázisába;
 • a KMDI honlapjának folyamatos karbantartása, naprakésszé tétele;
 • a törzstagok megfelelőségének figyelemmel kísérése, a MAB Műszaki Bizottság követelményeinek folyamatos szem előtt tartásával;
 • a törzstagok, témavezetők, témakiírók és oktatók ODT adatbázisban felvitt adatainak folyamatos ellenőrzése, hiányosságokra való figyelmeztetések kiküldése, különös tekintettel a publikációs adatokra;
 • kutatási témák aktualizálása, megrendelői igények figyelembevétele.
 • a megvédett doktori értekezések és az elfogadott tudományos eredmények nyomtatott és elektronikus formában való hozzáférhetőségének biztosítása.

Katonai Műszaki Doktori Iskola fejlesztendő területei

A KMDI 2013 végén MAB megfelelőségi eljáráson esett át. A vizsgálat tárgyát képezte többek között a törzstagok és az iskolavezető, a képzési terv, dokumentációk, illetve az önértékelés minősége. Ezen a vizsgálaton a KMDI mindenben megfelelt, kivéve a törzstagok megfelelő számát. A sikeres akkreditáció érdekében kiemelten fontos fejlesztendő területek az alábbiak:

 • A törzstagi korfa fiatalítása és a törzstagság erősítése érdekében a törzstagok és a potenciális törzstagjelöltek ösztönönzése a publikálásra, kiemelt figyelemmel a külföldi megjelenésű idegen nyelven írt közleményekre. A publikációk elhelyezésénél a magas minőségű, az MTA Hadtudományi Bizottsága által megállapított „A” és „B” kategóriás folyóiratokat célszerű előnyben részesíteni.
 • A törzstagsági megfelelés egyik fontos mérőpontja a független hivatkozások száma. Ennek növelése érdekében különösen fontos az egymás eredményeire való hivatkozás szükségességére való figyelemfelhívás. Ez a publikálók és szerkesztőségek felelőssége egyaránt.
 • Az MTMT adatbázis és ebből következően az ODT adatbázis folyamatos naprakészen tartása, a feltöltési és frissítési határidők betartása és betartatása.
 • Fenntartói támogatással a nappali képzési forma erősítése.
 • A KMDI tudományági kutatási területeinek pontosítása, és a párhuzamosságok, átfedések megszüntetése mind a doktori iskolán belül, mind pedig a kar két doktori iskolája között.
 • A katonai műszaki tudományághoz kapcsolódó műszaki mesterszak(ok) erősítése, fejlesztése, valamint stratégiai célként, a fenntartók véleményével összhangban olyan további mesterszak(ok) alapítása (esetleg korábban már akkreditált szak újraindítása), amelyek a katonai műszaki doktori képzés egyes kutatási területeinek fehér foltjait megszüntethetik.
 • A doktoranduszok és doktorjelöltek kutatási eredményeinek nívós, lektorált folyóiratokban (MTA HB „A” és „B” kategória), illetve hazai és nemzetközi konferenciákon való megjelenésének erősítése.
 • A doktori értekezések katonai műszaki jellegének további erősítése.
 • A KMDI törzstagok, témavezetők és a hallgatók megtartása, más doktori iskolák „szívóhatásával” szembeni ellenállás.
 • A tanszékekkel közösen a kutatási infrastruktúra javítása, ennek érdekében a K+F pályázatokon való eredményes részvétel.

Mindezek teljesítése eredményesen járulhat hozzá a KMDI eddig elért eredményeinek megtartásához, sikeres tovább viteléhez, a doktori képzés és fokozatszerzés fejlesztéséhez.