NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. november 06.

Perjés Géza: Tiszt – képzés. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020.

Perjés Géza, a 20. század második felének legnagyobb hatású magyar hadtörténésze pályáját hivatásos katonaként kezdte, és frissen végzett ludovikásként részt vett a második világháború harcaiban. A hadifogságot követően bekapcsolódott a magyar hadtörténeti kutatásokba, s a rendszerváltás után feladatot vállalt a magyar tisztképzés megújítását célzó tervek kidolgozásában. E munkának alapos felkészüléssel és elméleti igényességgel látott hozzá: levéltári kutatások és saját személyes tapasztalatai alapján feldolgozta a magyar tisztképzés 1920 és 1940-es évek közötti történetét. Az 1992-ben elkészült Tisztképzés a Magyar Királyi Honvédségben című mű azonban kiadatlan maradt csakúgy, mint az Olyan foglalkozás, mint a többi? című, a honvédtiszti hivatással foglalkozó, 1994-ben íródott nagyszabású tanulmány eredeti, teljes szövege. Mindkettő Perjés Géza hagyatékából került elő. A kötetben közreadott munkák felbukkanása tudománytörténeti szenzáció. A Ludovika Akadémián folyt képzés tapasztalati ismeretanyaga, a tiszti hivatás tradicionalista felfogása melletti tudományos érvek időtállósága mindkettőt rendkívüli értékűvé teszi napjaink hadtudománya számára.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Az élelmiszer-ellátási láncok sérülékenysége. (szerk. Sikos T. Tamás), Dialóg Campus, Budapest, 2019.

A könyv áttekintést ad a hazai élelmiszerkereskedelem fejlődéséről, helyzetéről és a kiskereskedelem új trendjeiről. Bemutatja, hogy nemcsak a természeti katasztrófák, vészhelyzetek, társadalmi események jelentenek potenciális veszélyt az ellátásra, hanem a méretgazdaságosságból fakadó következmények is. Amellett érvel, hogy a települések megfelelő szintű alapellátásának fenntarthatóságát jelentős mértékben segíti a rövid ellátási láncok hatékony működtetése, valamint az e-kereskedelem. A jelenlegi trendek alapján megállapítja, hogy az e-kereskedelem nem fogja kiszorítani a hagyományos értékesítést, de az online és offline megoldások hatékony integrációja adja majd a hosszú távú vállalati versenyelőnyt. Ugyanakkor rámutat, hogy az élelmiszer-kereskedelem térbeni változása egyre több potenciális veszélyt rejt magában, egyre jelentősebb a szektor terrorfenyegetettsége, és a sérülékenység újabb színtere, a kiberfenyegetettség is megjelenik.

A kötet azzal a nem titkolt céllal készült, hogy segítséget nyújtson a szakembereknek az élelmiszer-kereskedelem fejlesztéséhez, az egyes térségekben meglévő anomáliák felszámolásához, valamint felhívja a figyelmet az élelmiszerértékesítésben rejlő veszélyekre, és rámutasson a jövőbeni trendekre.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Személyiség és történelem - A történelmi személyiség - A történeti életrajz módszertani kérdései, (szerk. Vonyó József), Magyar Történelmi Társulat - Kronosz Kiadó-Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2017.

Napjainkban ismét - a történelem során korántsem először - reneszánszát éli a történeti biográfia. Aligha van olyan történeti műfaj, amely jobban érdekli a nagyközönséget, mint az életrajz. Másrészt számos történész is szívesen áldoz időt, energiát egy-egy kiemelkedő vagy éppen a fő folyamatokat a háttérből befolyásoló személyiség pályaképének és azt megalapozó, befolyásoló életkörülményeinek, az őt ért hatásoknak a feltárására, illetve annak bemutatásra, milyen hatást gyakorolt ő egy ország vagy csak egy részének társadalmára, politikai, kulturális életére. A könyvkiadók pedig - szakmai és üzleti szempontoktól is vezérelve - szívesen adják ki az újabb és újabb biográfiákat. Ha csak a rendszerváltás óta megjelent termésből merítenénk, és kizárólag a magyar történelem jelentős alakjait bemutató egyedi kiadványokat vennénk számba, oldalakat töltene meg a bibliográfiai felsorolás. Ezek mellett érdekes és szakmailag fontos sorozatokban megjelent köteteket is kézbe vehet az olvasó, melyek egyes, a történelem iránt érdeklődő széles közönségnek szánt köteteit az adott személyiség életét, politikai pályáját kutató szakemberek írták - népszerű formában, de tudományos igénnyel. A történeti biográfiák iránti sokrétű érdeklődés késztette a Magyar Történelmi Társulatot és annak Dél-dunántúli Csoportját, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárát és a pécsi Kronosz Kiadót arra, hogy konferenciát szervezzen az életrajzírás elméleti és módszertani kérdéseiről. A rendezők azzal a szándékkal szervezték meg a rendezvényt, hogy ezzel módszertani segítséget nyújtsanak azoknak, akik történeti biográfia írására vállalkoznak.

A kötetet, melyet a tisztelt Olvasó kezében tart, e konferencia előadásai nyomán készült tanulmányokat tartalmazza. A 25 munka két nagyobb tematikus egységre bontható. Az elsőben öt, elméleti és általános módszertani kérdéseket tárgyaló munka kapott helyet, míg a további 20 írás különböző történeti személyiségek életrajza, pályaképe megírásának metodikai lehetőségeit és problémáit taglalja. Reméljük, a közölt tanulmányok nemcsak ösztönzést adnak a magyar vagy egyetemes történelem további szereplői biográfiájának megírására, hanem azok megalkotói módszertani támpontokat, segítséget is kapnak általuk. Bízunk benne, hogy szerzőink írásait egyaránt haszonnal forgathatják életrajzírásra vállalkozó történészek és pszichobiográfusok, s nem kevésbé az izgalmas történeti személyiségekről szívesen olvasó laikusok.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Simon Duke: Will Brexit Damage our Security and Defence? The Impact on the UK and EU, Palgrave Macmillan, Cham , 2019.

A könyv kritikai elemzést tartalmaz a Brexit következményeiről az Egyesült Királyság és az EU válságkezelésére, belső biztonságára és védelmi iparára vonatkozóan. A tanulmány a két fél Brexit utáni biztonsági és védelmi kapcsolataik kialakításakor fennálló lehetőségek és jogi eszközök vizsgálatával zárul.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

----

Bilaterális kisebbségvédelem. A magyar-szlovén kisebbségvédelmi egyezmény háttere és gyakorlata,  (szerk. Miran Komac, Vizi Balázs), L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2019.

A történelem viharai nem kímélték a szlovén-magyar határ két oldalán élő magyar és szlovén kisebbségeket. Két kisebbség, amelynek minden lépését, társadalmi fejlődését a határvonal korlátozták. Nem volt könnyű a nemzeti kisebbségek sorsa, de túlélték. A szocializmus bukásával a Mura és a Rába közötti térséget durván kettészelő, a két ország közötti falak és kerítések is eltűntek 1992-ben, ami alapjaiban rendezte át a muravidéki magyar és a rábavidéki szlovén közösség életét is. A nemzeti sajátosságok megőrzése iránti vágy ma is él. Éppen ezért fontos, hogy az államok, a mindenki számára érvényes diszkriminációellenes védelem mellett, szavatolják az úgynevezett "nemzeti kisebbségi különjogokat" is, mivel csak ezekkel biztosítható, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai azonos kiindulópontokról indulhassanak az adott ország többségi nemzetének tagjaival.
A nemzeti identitás megőrzésének számos módja és útja van. Ezekből sosem lehet elég. A nemzeti kisebbségek identitásának megőrzésében segítséget jelenthetnek a nemzeti, bilaterális és nemzetközi szinten biztosított eszközök.

A jelen könyv egy különleges kétoldalú egyezmény, a Szlovén Köztársaság és a Magyar Köztársaság között megkötött kisebbségvédelmi szerződés történetét és alkalmazását mutatja be. A szerződés valóban különleges, mert az 1990-es években az elsők között vállalt két szomszédos ország felelősséget és kedvezményezett együttműködést a nemzeti kisebbségek védelmében. De különleges azért is, mert egyértelműen rendelkezett a szlovén és a magyar kisebbségek kollektív különjogairól és ezt az elvet az elmúlt 25 évben egyik szerződő államban sem kérdőjelezték meg.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

----