NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2021. október 22.

Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások. 3., jav., bőv. kiad. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

Az olvasó Tárkány Szücs Ernő Magyar jogi népszokások című, először 1981-ben megjelent munkájának harmadik kiadását tartja a kezében. Ez a könyv csúcspontja annak a felbecsülhetetlen értékű kutatómunkának, amelyet a 19–20. század jogi népszokásokat feltáró etnográfusai, jogászai és szociológusai végeztek el.

Összegzés ez a könyv: Tárkány Szücs Ernő életművének summázata, ugyanakkor a népi jogélet kutatása eredményeinek szintézise is. Megjelentetése az adott korban bátor tettnek számított, hiszen a társadalmat szabályozó állami igény központból vezérelt ellenőrző-szabályozó akarata mellé tett kérdőjelet. A népi jogélet erejének és hatásmechanizmusainak analízise valójában az állami jog kizárólagosságának kérdését feszegette. A Bónis György által 1939-ben felvetett gondolat azóta polgárjogot nyert: „a tételes jog és a hivatalos szokásjog” rétegén túl is léteztek szabályok, „melyet maga a nép tart fenn és vall magára kötelezőnek”. (Mezey Barna, tanszékvezető egyetemi tanár)

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Uniós polgári eljárásjogi vívmányok a társadalmi fenntarthatóság szolgálatában. (szerk. Gelencsér Dániel, Selnicean László), Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

A társadalmi fenntarthatóság elmélete elismeri és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását és az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. A 2015-ben elfogadott fenntartható fejlesztési menetrend célul tűzte ki a szegénység felszámolását, a méltányos életkörülmények biztosítását, ami a polgári jogérvényesítés területén a joghoz jutás könnyítését, az eljárási jogok egyenlő és hatékony biztosítását célozza. A kötet az Európai Unió polgári eljárásjogi vívmányait, az említett célok szolgálatába állított klasszikus perjogi, illetve alternatív eljárásjogi eszközeit, a vitarendezést lezáró döntés végrehajtásának biztosítását lehetővé tevő uniós rendelkezéseket és mindezek magyar jogban történő megjelenését mutatja be.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

A mai NATO. A szövetség helyzete és feladatai. (szerk. Szenes Zoltán), Budapest, Zrínyi Kiadó, 2021.

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) tanulmánykötete olyan aktuális politikai és katonai kérdésekkel foglalkozik, amelyek hozzájárulnak az Észak-atlanti Szövetség helyzetének és feladatainak árnyalt bemutatásához.

A könyv első része a NATO legfontosabb politikai kérdéseit mutatja be: a szövetség mai helyzetét, jelenlegi és jövőbeni politikai és katonai kihívásait, a meghatározó vagy vitákat keltő országokat, valamint a keleti "frontországok" egy csoportját.

A második rész a NATO egyes katonai-védelmi kérdéseit tárgyalja, foglalkozik a kibervédelemmel, az energiabiztonsággal, a polgári vészhelyzet-kezeléssel, továbbá értékeli a készenléti akciótervet (RAP) és a Magyarországon létrehozott NATO-hadosztály-parancsnokságot (MND-C).

A könyvet egy átfogó befejezés zárja, amely összegzi a vizsgált két év (2019-2020) során történt legfontosabb témákat és eseményeket. a tényeken (NATO-dokumentumok, releváns hazai és nemzetközi irodalom)alapuló tanulmányokat irodalom- és rövidítésjegyzék, valamint név- és tárgymutató egészíti ki.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére. Labor est etiam ipse voluptas. (szerk. Peres Zsuzsanna - Bathó Gábor), Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

Máthé Gábor a hazai jogtudomány egyik legkiemelkedőbb alakja, a magyar alkotmány- és jogtörténet területén kifejtett kutatói, oktatói munkássága joghallgatók, gyakorló jogászok, tudományos kutatók és érdeklődők számára egyaránt megkerülhetetlen. Elméleti és tanári munkáján felül többek között az Államigazgatási Főiskola és jogutódjai, a Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetői, dékáni pozícióit is betöltötte, vezetőként elért eredményei szintén jelentős mértékben hozzájárultak a magyarországi jogász- és közigazgatásiszakember-képzés fejlődéséhez.

A kötet szerzői 84 tanulmánnyal tisztelegnek Máthé Gábor professzor előtt, 80. születésnapja alkalmából.

A kötet adatait és hozáférhetőségét itt ellenőrizhetjük.

---

 

Hungarikumok és nemzeti értékvédelem. (szerk. Tózsa István, Horváth Imre ), Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

Aki megismeri, megszereti és védi hazáját, beleértve szülőföldjének természeti, gazdasági, társadalmi és kulturális értékeit, az kreatív személyiséggé válik, vesse az élet a Föld bármely tájára is. Magyar agy kutatók mutatták ki Freund Tamás irányításával, hogy a szülőföldünkhöz köthető ismereteket tudatalattink úgy értékeli, mint a tudatba való beégetésre méltó tudást, feltéve, ha azt interaktívan, érzelmeket kiváltó motivációval szerezzük meg. A tudás a tudatban rögzített építőkockákból áll, és hasonlít a legózáshoz: akinek kevés építőeleme van, szerény formákat tud építeni; akinek sok, az szabad utat engedhet fantáziájának.

A magyar irodalom, a magyar előadó és képzőművészet, a magyar sport, a magyar konyha, a régi és új keletű magyar hagyományok, a magyar történelem és a magyar táj ismerete egyúttal hazaszeretetünk és nemzetállami létünk tartóoszlopa.

Ez a könyv a magyar felsőoktatásban elsőként próbálja meg összefoglalni és értékelni a magyarságtudat fenntartásának módjait a közigazgatás szemszögéből.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---