NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. június 19.

Kibervédelem a bűnügyi tudományokban, (szerk. Kiss Tibor), Dialóg Campus, Budapest, 2020

A kiberbiztonsági szakterületen egy dolog miatt biztosan ismerik Magyarországot: az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án kelt számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményéről. Viszont annak ellenére, hogy a kiberbűnözés elleni küzdelem lassan 20 éve része a rendvédelmi gyakorlatnak, nem igazán készült olyan összefoglaló mű, amelyet a leendő rendőrtisztek oktatásában fel lehetett volna használni. A Kibervédelem a bűnügyi tudományokban című kötet ezt a hiátust pótolja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem témával foglalkozó oktatóinak közös munkája eredményeképpen. Az olvasó megismerheti az általános fogalmi és jogi alapok mellett a kriminológia, a felderítés és a bűnmegelőzés területén rendelkezésre álló legújabb eredményeket is. Mindez lehetőséget biztosít arra, hogy az egyre növekvő számú kiberbűncselekmények kezelését és ezek áldozatainak segítését a közeljövőben a megelőzésben, a felderítésben és a nemzetközi együttműködésben egyaránt sikeres rendvédelmi dolgozók hajthassák végre.

A kiadvány a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 sz. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés" c. projekt keretében készült el.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---

Pongrácz Alex: Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben – avagy megszelídíthető-e a globalizáció?, Budapest, Dialóg Campus, 2019. (Államértelmezések)

A globalizáció általánossá válásának hatására szokássá vált a klasszikus nemzetállami szuverenitás elavultságáról és meghaladottságáról beszélni. Ezzel párhuzamosan azonban újból felértékelődni látszik az államok jelentősége: a legutóbbi globális pénzügyi és gazdasági válság megmutatta, hogy az államnak komoly hatósági piacfelügyeleti, valamint a szociális kérdések kezelésére is kiható gazdaságszervező feladat és hatáskörökkel kell rendelkeznie. Emellett az is világossá vált, hogy az államelméleti vizsgálódások a globális szabályozó hatalmak által (is) formált világban minden korábbinál fontosabbá váltak.

A monográfia elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---

Hadtudományi lexikon - Új kötet, (főszerk. Krajnc Zoltán), Dialóg Campus, Budapest, 2019

A hadtudomány egészét átfogó Hadtudományi lexikon 1995-re készült el a Magyar Hadtudományi Társaság gondozásában. Ez a kiadvány a maga két kötetével, közel 1600 oldalon, összesen mintegy 4000 szócikkben feldolgozta a korszak releváns hadtudományi ismeretanyagát. A lexikon megjelenése óta több mint húsz év telt el, amely időszak alatt globális politikai, geostratégiai átrendeződések zajlottak le, továbbá óriási haditechnikai fejlődés ment végbe a világban, beleértve hazánk helyzetét is. Tagjai lettünk a NATO-nak és az Európai Uniónak, ami alapjaiban változtatta meg a hadviseléssel kapcsolatos gondolkodásmódunkat és a hivatalos dokumentumainkat egyaránt. Ezek a jelentős változások motiválták a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságát, a Magyar Hadtudományi Társaságot, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyét, valamint integráló szerepkörben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát, hogy folytatódjék a lexikon fejlesztésének a munkája. A folytonosság iránti igényt azzal is demonstráltuk, hogy az új kötet megalkotásában, tiszteletbeli elnökként, részt vettek a korábbi lexikon szerkesztésében vezető szerepet játszó kollégák is, akik a projekt során végig megosztották velünk az értékes tapasztalataikat.

A kiadvány a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 sz. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés" c. projekt keretében készült el.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---

A hazai közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája, (szerk. Boros Anita, Patyi András), Dialóg Campus, Budapest, 2019

A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely 2018-ban alakult azzal a céllal, hogy tudományos szervezeti kereteket biztosítson a tágabb értelemben vett közigazgatási eljárás vizsgálatának. A Kutatóműhely arra keresi a választ, hogy milyen formában, milyen eszközökkel tud az állam a működésén, az eljárásain keresztül hatékonyabbá, szakszerűbbé válni. A kutatás első szegmense A klasszikus közigazgatási hatósági eljárás és eljárásjog az állami (köz)feladat-ellátás rendszerében címet viseli, elsődleges célja pedig a közigazgatási hatósági eljárásrend vizsgálata szabályozási oldalról a hazai közigazgatási hatósági eljárás(jog) karakterisztikájának meghatározása érdekében. Ennek eredményeit foglalja össze ez a kötet, amely összesen tizenegy részben dolgozza fel a hazai közigazgatási hatósági eljárásjog szabályozásának legfontosabb etapjait, a kapcsolódó joggyakorlat fejlődését, felölelve a legjellegzetesebb karakterisztikai jegyeket.

A kiadvány a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 sz. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés" c. projekt keretében készült el.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---
 

Rendészettudományi szaklexikon, (főszerk. Boda József), Budapest, Dialóg Campus, 2019.

A kötet arra fő célja, hogy a múlt, a jelen és a jövő rendvédelmi és rendészeti szerveinek tevékenységével összefüggő fogalmakat összegyűjtse, rendszerezze és közkinccsé tegye.

A több mint 3000 szócikk elkészítésében több száz oktató és közel hatvan rendészeti szakértő vett részt, a lektorálást pedig az adott témában elismert rendészettudományi szaktekintélyek vállalták. A mű hiánypótló, ugyanis hazánkban ez idáig még hasonló kiadvány nem készült, holott már közel két és fél évtizede is fölmerült egy rendészettudományi lexikon megírásának a gondolata.

A Szaklexikont a rendészettudomány elméleti és gyakorlati művelőinek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak, és a rendészet iránt érdeklődő nagyközönségnek hasznos olvasmány.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---