NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA
 

Bejelentések kezelése

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: „Egyetem”) a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelve több módon is lehetőséget biztosít az írásbeli bejelentések megtételére, melynek egyik módja a jelen felület használatával történő bejelentés.

Bejelentésnek minősülnek a panaszok, közérdekű bejelentések, belső visszaéléssel-kapcsolatos bejelentések, valamint a szervezeti integritást sértő események jelzésére vonatkozó bejelentések.

A bejelentőre vonatkozó alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön a bejelentésben foglaltak megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. Az Egyetem biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt sem érhet hátrány,  zaklatás vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat az általa észlelt szabálytalanság gyanúja esetén, még abban az esetben sem, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentések megtételével kapcsolatban azonban szeretnénk felhívni a bejelentők figyelmét a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentéssel kapcsolatos következményekre, mivel a rosszhiszeműen tett bejelentés - annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után.

Az alábbi tárgyú bejelentések írásbeli benyújtása biztosított jelen oldalon:

 • Panasz: a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
 • Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
 • Belső – visszaélés bejelentés: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentése azon bejelentők számára, akik az alábbi személyi kör valamelyikébe tartoznak:
  • Az Egyetem által foglalkoztatottak, valamint azok, akiket az Egyetem korábban foglalkoztatott, de a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a bejelentés benyújtásakor már megszűnt. Bejelentés megtételére jogosult továbbá az a személy is, akivel foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló eljárás megkezdődött.
  • Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Egyetemmel szerződéses kapcsolatban áll, valamint az Egyetemmel a szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárást megkezdte, vagy szerződéses kapcsolatban álltak, mint vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.
  • Az Egyetemen tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, vagy azok, akik ilyen jellegű tevékenységet végeztek, illetve azok is, akik ilyen tevékenység ellátására irányuló jogviszony létesítését megkezdték.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, a szervezet által meghatározott értékektől, célkitűzésektől, és az alapvető elveknek megfelelő működéstől eltér, különösen, de nem kizárólagosan az Egyetem Etikai Kódexében foglalt rendelkezések megsértése, korrupció, csalás, visszaélés.

A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

 • a bejelentéssel érintett személy (bepanaszolt) beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
 • a bejelentésre okot adó esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, jogellenes magatartás minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
 • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
 • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről.

A bejelentések írásban az alábbi módokon is benyújthatóak:

Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban szükséges megküldeni  „Bejelentés” felirattal ellátva.

A bejelentésekkel kapcsolatos további tudnivalók:

A bejelentések kezelésére vonatkozó részletes szabályok jelen oldal alján található Tájékoztatókban érhetőek el,

 • a bejelentésekhez kizárólag az Egyetem erre kijelölt munkatársai férnek hozzá, a bejelentés bizalmas kezelése biztosított,
 • a bejelentések kivizsgálására az Egyetem vonatkozó belső szabályzatának megfelelően kerül sor,
 • a bejelentő természetes személy a bejelentés megküldésével az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján elfogadja személyes adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezelését.

 

Linkek:

Online bejelentőrendszer

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közérdekű bejelentés, panaszkezelés és belső –visszaélés bejelentések eljárásrendjével kapcsolatos tájékoztató

A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjéről való tájékoztatás

Adatkezelési tájékoztató