NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Egyetemi tanári pályázat

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 28. § (5) bekezdése rögzíti az egyetemi tanári kinevezéshez teljesítendő feltételeket.
A Nftv. 69. § (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján a MAB a jogszabályban foglaltakra figyelemmel, azokhoz a megfelelés minőségi kritériumait rendelve értékeli az egyetemi tanári címre pályázók oktatói, tudományos, illetve művészeti, sporttudományi eredményeit [Nftv. 64. § (7)]. Kivételt jelent a hitéleti képzés, amely esetében az egyetemi tanári munkaköri cím megszerzéséhez nem szükséges a MAB előzetes szakértői véleménye [Nftv. 92. § (6) e) pont].


A MAB a fentiek alapján olyan önállóan kialakított kritériumrendszert alkalmaz, amely megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és jól értelmezhetővé teszi a megfelelést.
A MAB az egyetemi tanári megfelelés-vizsgálat során olyan alapvető szempontokat vesz figyelembe, amelyek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a pályázó teljesíti-e az egyetemi tanári munkakörrel szemben támasztott általános és szakterület-specifikus minőségi elvárásokat, valamint az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazást megelőző köztársasági elnöki kinevezés jogszabályban rögzített feltételeit. Az egyetemi tanári címre pályázónak rendelkeznie kell:

  • doktori fokozattal (PhD vagy DLA),
  • amennyiben magyar állampolgár, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, ha külföldi vagy kettős állampolgár, az intézmény vezetője által kiállított nyilatkozattal, ami igazolja, hogy a pályázó rendelkezik a habilitációval egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal,
  • felsőoktatásban szerzett többéves oktatói gyakorlattal, oktatásszervezési tevékenységgel,
  • olyan magas szintű szakmai (felsőoktatás, kutatás, oktatás- és kutatásszervezés) tevékenységgel, amelynek alapján alkalmasnak bizonyul az egyetemi tanári foglalkoztatásra pályázatot kiíró felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, doktori képzésben részt vevők, valamint tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészeti munkájának vezetésére,
  • rendszeres magyar és idegen nyelvű publikációs aktivitással, szemináriumok, előadások tartása során megszerzett szakmai gyakorlattal,
  • hazai és nemzetközi konferenciákon, valamint tudományterülete hazai szakmai szervezeteiben való részvétellel,
  • az adott tudomány- vagy művészeti területen szerzett nemzetközi elismertséggel, kiemelkedő tudományos (kutatói, publikációs) illetve művészi munkássággal,
  • rendszeres, a felsőoktatási tehetséggondozásban kifejtett aktivitással.

Az egy évnél hosszabb időre szóló egyetemi tanári munkaköröket nyilvános pályázati eljárás alapján kell betölteni. A pályázatot a rektor írja ki a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak figyelembevételével [Nftv. 29. § (1)]. A nyilvános pályázaton a felsőoktatási intézménynél alkalmazásban nem állók is részt vehetnek. A benyújtott pályázatokat a szenátus bírálja el, s a megfelelteket rangsorolja, majd ezt követően a rektor kezdeményezheti az egyetemi tanári munkaköri cím adományozására irányuló eljárás elindítását [Nftv. 29. § (2)].


Egyetemi tanári munkakörre vonatkozó pályázat kiírása nélkül kinevezést kezdeményezhet és kérheti a MAB szakértői véleményét a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Olimpiai Bizottság [Nftv. 64. § (7)], továbbá bármely államilag elismert magán felsőoktatási intézmény [Nftv. 94. § (2)].

 

Az eljárásról részletesen tájékozódhatnak az alábbi linken: https://www.mab.hu/eljarasok/

 

Az útmutató megtalálható letölthető formátumban az alábbi linken: LINK

 

Az eljáráshoz kapcsolódó értékelőlap szintén letölthető formátumban megtalálható az alábbi linken: LINK