NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló: 2020. szeptember 11.

Franciaország és Közép-Európa. (szerk. Gazdag Ferenc): Budapest: Dialóg Campus, 2019.

Jelen tanulmánykötet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2017-ben alakult francia–magyar munkacsoport tevékenységének egyik eredménye. A kutatók figyelme ezúttal Franciaország és Közép-Európa kapcsolataira irányult. A vizsgált területek felölelik a külpolitika, a biztonságpolitika, a hadtörténet, a védelem, az integráció és a migráció kérdésköreit, különös figyelemmel a magyar–francia vetületekre. A magyar és francia kutatók részvétele lehetővé teszi az olvasó számára, hogy a vizsgált kérdéskörökben egyidejűleg láthassa a magyar és a francia megközelítések azonosságait és különbözőségeit.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány hozzáférhető elektronikusan, ingyenesen.

---

 

Ralph Brewster: Hontalanul Budapesten - 1940-1944. Budapest: Corvina, 2018.

Ralph Brewster könyve négy háborús év krónikája egy rejtőzni kényszerülő, a kultúra és művészetek iránt mélyen érdeklődő amerikai szemszögéből. Brewster, az olasz útlevéllel rendelkező amerikai világpolgár hontalanná válik, mert nem kíván Mussolini oldalán harcolni. A különleges utazó magyarországi bujkálásának dokumentumértékű története az 1940-es évek magyar társadalmának eddig még fel nem tárt, izgalmas szeletével ismertet meg.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Vári Vince - Horgos Lívia: Gyakorlókönyv a Büntető eljárásjogi ismeretek I. Statikus részhez. Budapest: Dialóg Campus, 2019.

E gyakorlókönyvvel a szerzők a 2018. július 1-jén hatályba lépett 2017. évi XC. törvény (a büntetőeljárásról) egy részével összefüggő – mind az elméleti, mind a gyakorlati – tudás megszerzését kívánják elősegíteni, hozzájárulva ahhoz, hogy a hallgatók a Büntető eljárásjog című stúdiumot eredményesen tudják abszolválni. A gyakorlókönyv fundamentumát a Be. tantárgyi programjának aktuális rendelkezései képezik, mintegy igazodva Büntető eljárásjogi ismeretek I. Statikus rész című tankönyvhöz. A mű első részének fejezetei az egyes témakörökhöz kapcsolódó feleletválasztós kérdéseket és eldöntendő állításokat tartalmaznak. A második részben a hallgatók megtalálhatják a fejezetek adott témakörre vonatkozó óravázlatát, valamint fogalomtárat, példatárat, tesztsort, jogeseteket és a tananyagot vázlatos formában. A szerzők jó szívvel ajánlják munkájukat a büntető eljárásjogot tanuló hallgatóknak, bízva abban, hogy a gyakorlókönyv hozzájárul a büntető eljárásjog statikus rész elméleti tudásanyagának minél eredményesebb elsajátításához, megkönnyítve egyúttal felkészülésüket, szakmai, gyakorlati ismereteik elmélyülését és bővítését.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány hozzáférhető elektronikusan, ingyenesen.

---

Lapsánszky András: A közszolgáltatások közigazgatás-tudományi alapjai. Budapest: Dialóg Campus, 2019.

Sorozatunk IV. kötete a napjainkban igencsak aktuális, tudományterületeken átívelő, a gazdasági és társadalmi viszonyokat, valamint az egyes országok versenyképességét alapvetően meghatározó közszolgáltatások témakörét dolgozza fel egyetemioktatási és szakkönyvi célzattal. A kötet a közszolgáltatások fogalmát, elméleti alapjait, ellátásának megszervezését, reformlehetőségeit, illetve mindennek közigazgatási vonatkozásait mutatja be a piaciközszolgáltatások mintáján keresztül és alapvetően nemzetközi viszonylatban. A könyvben különöshangsúlyt kap a piaci közszolgáltatásreform (liberalizáció és privatizáció) világviszonylatban általánosítható alapjának, jellemzőinek és közigazgatási eszközeinek elemzése. A kötet feltárja azokat a közigazgatási jogintézményeket, amelyek nemzetközi értelemben egységesen nélkülözhetetlenek a közszolgáltatások sikeres megszervezéséhez, valamint e sajátos piacokon a verseny közérdek szempontjából előnyös fenntartásához, fejlődéséhez.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány hozzáférhető elektronikusan, ingyenesen.

---

Afrika a globalizált világban. (Marsai Viktor szerk.). Budapest: Dialóg Campus, 2019.

Afrika közelebb van hozzánk, mint gondolnánk: talán nincs még két olyan földrész, amelyek jelene és jövője olyan szorosan összekapcsolódna egymással, mint a fekete kontinensé és Európáé. A kötet szerzői és szerkesztője a tágabb afrikanista közösséggel egyetemben ezért is gondolja úgy, hogy megkerülhetetlen feladatunk a földrész jobb megértése és ismerete. Abban bízunk, hogy kötetünk ehhez adhat majd némi segítséget. A 12 szerző 15 tanulmánya részletes betekintést nyújt Afrika mindennapjaiba úgy, hogy igyekszik kitekinteni a következő évtizedekre is. Az egyes elemzések kapcsán ugyanúgy megmutatkozik a hatalmas földrész gazdagsága és fejlődése, mint a még mindig napirenden levő válságok és fegyveres konfliktusok. Ugyanakkor az is világossá válik, hogy a 2000-es években történő modernizációs és stabilizációs folyamat nem pillanatnyi felfutás volt csupán, hanem a vártnál lassabb, de tartós fejlődés.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány hozzáférhető elektronikusan, ingyenesen.

---