NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. április 24.

Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 1914-1918, Szeged, 1933

„Drága vérrel megírott történelem ez! - Ragyogó hőstettek halvány képei; magyar dicsőség fonnyadó virágai; ködbeszálló nagy idők emberfölötti szenvedéseinek, martiromságának feledésbemenő, szükszavu vázlata ezen könyv tömör tartalma. Pedig köteteket lehetne irni a 46-osok haditetteiről, köteteket szenvedéseikről és hőstetteiknek az egész háborun végigvonuló, szakadatlan sorozatáról. Fogalom volt a szegedi 46-os ezred; a hősiesség és megbizhatóság dicsőséges fogalma. Hány számtalan esetben mentette meg a már-már végzetessé fajuló helyzetet; hány számtalanszor volt kénytelen, alig hogy kis pihenőre vitték a derék ezredet, ujból a legsúlyosabb harcokba avatkozni és vérét ontva a döntést kierőszakolni.
 
A világháboru során a 46. gyalogezred több mint három esztendeig volt az én parancsnokságom alatt, éspedig a harcterek legnehezebbjein. Soha nem csalódtam benne, ha a legsulyosabb föladatok elé is állitottam, mindig hüségesen és bámulatos áldozatkészséggel, többnyire sikeresen hajtotta végre azt, amivel megbiztam.

Köteteket irhatnék én is a 46-osok kálváriájáról, az ő lelkes hazafiságukról, hü megbízhatóságukról, hősiességükről, hiszen szemtanuja voltam gyakran emberfölötti küzdelmeinek és láttam azt, hogy mire képes hazája védelmében e hős nemzedék.” (Ajtay Endre)

A kötet az alábbi linken érhető el online.

---

Hajnik Imre: Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt, Pest, Heckenast Gusztáv, 1872

„A munka, melynek első kötetét veszi kezébe ezennel a tisztelt olvasó-közönség, rendszeres magyar alkotmány- és jogtörténelem megírásának igénytelen kísérlete. Jogtörténelmi előadásaim, melyek élénken éreztették velem ily munka szükségét, indítottak arra, hogy könyvet készítsek hazám ifjúságának, melyből alkotmányos és jogéletünk fejlődési menetével megismerkedhessek, de melyet haszonnal olvashasson a nagyobb közönség is. A tárgynak, legalább részben, újdonsága irodalmunkban a kútfők sűrű idézésére késztetett, innét a jegyzetek bősége, de melyeknek, ügy hiszem, nemcsak a fiatal olvasó, hanem a magyar jogtörténelemnek későbbi mívelője is hasznát veendi. Vajha sikerülne munkámnak lendíteni a magyar jogtörténelem művelésén és fokozni az érdekeltséget jogéletünk múltja iránt, mely mint nemzeti létünk egyik legnevezetesebb nyilvánulása teljes mértékben igényli figyelmünket.” (Hajnik Imre)

A kötet az alábbi linken érhető el online.    

---

Farkas Ákos - Róth Erika: A büntetőeljárás, Negyedik, átdolgozott kiadás, Wolters Kluwer Hungary Kft. , 2018

A büntetőeljárás című tankönyv új, negyedik kiadásának az elkészítését a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 2018. július 1-jén történt hatálybalépése tette szükségessé.

A büntetőeljárás új szerkezete, új jogintézményei, a meglévő jogintézmények eltérő értékelése, az eddig megszokottól eltérő elnevezése, a korábbról megőrzött rendelkezések eltérő tartalmú szabályozása, nem utolsósorban a törvény terjedelmének a korábbi, 1998. évi XIX. törvényhez képest jelentős megnövekedése a korábbi, összesen 608 §-ról 879 §-ra indokolttá tették a tankönyv újraírását.

A kötet az alábbi linken érhető el online.

---

Nagy Márta: A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban, Budapest, L'Harmattan, 2018

A gyermek jogai az alapvető emberi jogokkal szorosan összefüggő jogosultságokat jelentenek. A gyermekvédelmi, igazságszolgáltatási eljárásokban, a kiélezett konfliktushelyzetekben mérhető leginkább: a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek váltott elhelyezése, a gyermek véleményének meghallgatása, a véleményének tiszteletben tartása, a megfelelő tájékoztatása az őt érintő eljárásokban határokon belüli és határokon átnyúló ügyekben.

Milyen nehézségekkel kell megküzdenie az igazságszolgáltatásnak ezen összetett, bonyolult ügyek megoldása során? Miért fontos, hogy az ilyen típusú jogvitákban komplex módon alkalmazhatók legyenek a peres eljárás szabályai és a békés megoldások? A könyv szerzőjének jelen tanulmánykötete ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat. Kutatja, vajon a gyermekközpontú igazságszolgáltatás, amelynek megteremtése az Európai Unió egyik fő célkitűzésévé vált 2010-ben, milyen hatást gyakorol az uniós és tagállami jogfejlődésre, és milyen prioritások jelennek meg az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában. A gyermek jogai egyre előkelőbb helyet foglalnak el a hazai jogi környezetben, a Polgári Törvénykönyvben, és a perjogi kodifikációban is. A kötet elemzi a hazai jogi szabályozást, és nem utolsósorban felhívja a figyelmet a mediációs eljárások szerepére és jelentőségére a családi jogviták rendezésében.

A kötet az alábbi linken érhető el online.    

---

Ráth Károly: A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei, Győr, 1861

„Történelmi munkálataim közepett egyik fö feladatomul tűztem ki, magyar királyaink hadjáratait és utazásait, főkép okleveleik keltjeiből, továbbá a történet-irók, krónikák, feljegyzések és egyéb adatokból össze-szerkeszteni. E munkától nem csak a kelttel ellátott királyi okmányok hitelessége, hanem a történet-irók évtani s egyéb - históriánkba becsúszott hibák kijavítása is biztosabb utón remélhető. Hogy a tatárbeütésig e részben nem sok eredményt tudok felmutatni, azt a királyaink által részint gyérebben kiadott okleveleknek, részint azok elpusztulásának tulajdoníthatjuk. Nevezetes eredményt csak is Robert Károly korától kezdve mutathatok fel; Nagy Lajostól fogva azonban kevés kivétellel munkásságom gyümölcse már szebben mutatkozik.” (Ráth Károly)

A kötet az alábbi linken érhető el online.