NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2021. október 08.

Roger Scruton, Mark Dooley: Beszélgetések Roger Scrutonnal. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

„E könyv Roger Scruton otthonában, a wiltshire-i Sunday Hill Farmon, 2015 márciusában tett három­napos látogatásom alkalmával folytatott beszélgetéseinket tartalmazza. A következőkben olvasható átfogó és meglehetősen személyes portré némileg új színben tünteti fel Scruton életét és pálya­futását. Bár a beszél­getéseink sora általában követi az időrendet, az életrajzi eseményekről gyakran áttérünk a gondolatokra, majd ­vissza.  Reményeim szerint az olvasó így nemcsak Scruton gondolataiba nyer mélyebb betekintést, hanem az ezek hátterében álló kevéssé szokványos életútjába is. Végezetül e könyvet azzal a mondattal lehetne összegezni, amit Scruton szegezett nekem nem sokkal azután, hogy megérkeztem a Sunday Hill Farmra: »Nos, Mark, tehát eljött hozzám, hogy megmutassa a világnak, hogy végül is én is ember vagyok!« A beszélgetéseink tanúsítják azt a tényt, hogy Roger Scruton valóban ember, és még humoros is. És ezt nem én, hanem ő maga mutatja meg a világnak.”(Részlet a kötet előszavából)

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Gál István László: A magyar állam titkainak büntetőjogi védelme. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

A magyar állam titkainak büntetőjogi védelméről hazánkban a mai napig nem született önálló monográfia. Az „állam titkai” fogalom sem a büntetőjogban, sem más jogágakban nem létezik: használatos volt a múlt század első feléig a katonai és a diplomáciai titok, majd 2010-ig az államtitok és a szolgálati titok kategóriája.

A 2009. évi CLV. törvény hatályba lépése után egységesen a minősített adat fogalmát találjuk meg a hatályos magyar büntetőjogban is. Ez a könyv viszont nem kizárólag a minősített adatokat tekinti a magyar állam titkainak, hanem tágabb értelemben e körbe sorolja a kémkedés egyik minősített esetét, de az igazságszolgáltatással összefüggő titoksértést, a gazdasági titok és az üzleti titok megsértését is.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Boda Mihály: A katonai erények. Hadtörténelmi példákkal szemléltetett katonai etikai elmélet. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

Jelen könyv a katonai etika egyik nagyobb kutatási területének, a katonai erényeknek a vizsgálatát célozza. Az erények bemutatása mellett a könyv azt az állítást igyekszik alátámasztani, hogy a ¬20-21. század katonái számára a katonák hagyományos, harcosi, professzionális és nemzeti-közösségi értékeit megvalósító erényei mellett az emberi egyéni értékeket megvalósító morális erények is komoly jelentőséggel rendelkeznek. A könyv ennek az álláspontnak az alátámasztására főként katonai etikai érveket és elméleteket mutat be, amelyek minden esetben kiegészülnek a szemléltetést szolgáló hadtörténelmi példákkal. A katonai etikai vizsgálódás, mint minden etikai vizsgálódás, előírásokat fogalmaz meg, és nem csupán rögzíti a tényeket. Ennek megfelelően a könyv tézisét a ¬20-21. század katonáival szemben megfogalmazott elvárások bemutatásaként kell érteni, és nem kizárólag a megváltozott gyakorlat leírásaként. A könyv állítása így abban a pontosabb formában fogalmazható meg, hogy a katonai erények kortárs fejlődése abba az irányba mutat, hogy a modern katonáknak a hagyományos katonák harcosi, professzionális és nemzeti-közösségi értékeit megvalósító erényei mellett az emberi egyéni értékeket megvalósító erényekkel is rendelkezniük kell.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Martonyi János: Nemzet és Európa. Emlékirat helyett. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

E kötet a folytatása, valójában az ismétlése az előző kötetekben szereplő üzeneteknek. Az Európa, nemzet, jogállam című kötet 22 évvel ezelőtt, 1998-ban jelent meg, a Mi és a világ, amely a 2002 és 2010 közötti írásaimat tartalmazza, 2015-ben, a Nyitás és identitás. Geopolitika, világkereskedelem, Európa pedig 2018-ban. A kötetek címei röviden kísérlik meg visszaadni az egyébként a műfajt és a témákat illetően változatos tartalmat,és az azt meghatározó fő gondolatokat. Ezek a gondolatok az elmúlt évtizedek során ugyan alakultak és alkalmazkodtak a változó körülményekhez, de lényegük nem változott. Ezért tekinthető a legutóbbi szűk három esztendő írásainak és előadásainak a gyűjteménye nem egyszerűen folytatásnak, a változások követésének, hanem az állandóság elemeinek az ismételt kifejezésére irányuló makacs kísérletnek. Mert a világ nemcsak változik, hanem a lényeget, az embert, az ember legfontosabb közösségeit, mindenekelőtt a nemzetet, a nemzeti összetartozás érzését és élményét, az emberiség történelmét, értékeit, erkölcsi normáit, ezek eredetét illetően nem változik.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére. Navigare necesse est. (szerk. Barabás A. Tünde és Christián László). Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

Az ünnepi kötet a hazai kriminológia művelőinek egyik meghatározó szereplőjét, a tudományos fejlődés és az életre felkészítő oktatás elkötelezett képviselőjét, a sokak által ismert és szeretett oktatót, Németh Zsolt rendőr ezredest köszönti 75. születésnapja alkalmából. Az ünnepelt az elmúlt közel három évtizedben rendőrök és joghallgatók ezreit oktatta, hosszú és sikeres pályafutása alatt páratlanul sokat téve a kriminológiai ismeretek fejlesztéséért, a tudásanyag átadásáért, a humánus értékek iránt érzékeny emberfők kiműveléséért. A kötetben olvasható 48 tanulmány szerzői – kollégák, barátok, egykori és jelenlegi tanítványok – e kimagasló életút előtt tisztelegnek a jeles évforduló kapcsán.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---