NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. július 03.

Auer Ádám - Joó Tamás (szerk.): Hálózatok a közszolgálatban. Budapest: Dialóg Campus, 2019.

Az Auer Ádám és Joó Tamás által szerkesztett, Barabási Albert-László hálózatkutató által lektorált kötet a közigazgatás szerteágazó területéről mutat be esettanulmányokat, konkrét problémák megoldására nyújt modelleket, valamint szemlélteti a hálózatkutatás, mint módszer alkalmazási lehetőségeit.

A könyvben található tanulmányok (mint például információbiztonsági incidensek a közigazgatásban, támadás hálózatba szervezve, lélektani műveletek a közösségi médiában) egy jövőbeni alkalmazott hálózatkutatási tantárgy oktatási segédanyagaként is szolgálhatnak majd.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---

Glavanits Judit (szerk.): A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései. Budapest: Dialóg Campus, 2019.

A kötet szerkesztője és a tanulmányok szerzői, abból a feltevésből indultak ki, hogy a gazdasági folyamatok vizsgálata, legyen az akár a jog gazdasági elemzése vagy éppen a gazdaság jogi elemzése, a jogtudomány széles rétegeit érinti. Megközelítésünk szándékoltan interdiszciplináris jellegű, igyekeztek közelebb hozni a jogi jelenségeket más tudományterületekhez, illetve törekedtek magunk is a társtudományok eredményeinek beépítésére.

Az Államtudományi Kutatóműhely első nagyszabású rendezvényét 2017. október 18-án tartották, az ott elhangzott előadások írott változatát foglalja egybe a kötet.

A konferencia több nagyobb téma köré szerveződött: elsőként az autonóm informatikai rendszerek és az önvezető járművek témakörét járta körbe, a második blokk a változó munkaviszonyokra reagáló előadásokból állt. A rendezvény harmadik témaköre a nemzetközi kereskedelem változó jellege és szabályozási ismérvei voltak.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---

Lőrincz József - Mezey Barna: A magyar börtönügy története. Budapest: Dialog Campus, 2019.

A kötet az első tankönyvi kísérlet a hazai börtönügy történetének átfogó feldolgozására, amelyet elsősorban az egyetemi szintre emelkedett büntetés-végrehajtási szakmai képzés igényeinek megfelelően készítettek a szerzők. A tankönyv a szakma történelmi gyökereinek, a szabályozás, a tudományos gondolkodás, a szervezet- és intézményrendszer, illetve működésének bemutatásával a börtönügyről rendelkezésre álló ismeretanyag elmélyítéséhez járul hozzá. Előkészíti, valamint megkönnyíti a hatályos szabályozás és reáliák megértését, feldolgozását.

E könyv a szakmában dolgozók és az érdeklődők számára is eligazodást nyújthat. Elősegítheti a büntetés-végrehajtás szakmai jellegének erősítését, azt, hogy a börtön, amely intézmény korábban csak az elvonásokra, a fogvatartottak mély alávetésére vagy csupán meg őrzésükre helyezte a hangsúlyt, mára az elítéltek készségeinek és képességeinek fejlesztésére is irányítsa erőforrásait, javítva a fogvatartottak társadalomba vissza-térésének esélyét, valamint lehetőséget kínálva önmaguk megváltoztatására.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

---

Domokos Endre: Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete 1945-1953 között. A szovjet megszállás és a sztálinista tervgazdálkodás kiépülése. Budapest: Aposztróf, 2019.

A könyv a korszak fontos gazdaságtörténeti összegzésének és dokumentumának tekinthető. Újdonságértékűnek és sikeresnek tekintjük a szerző azon törekvését, hogy a fejezetek megírásakor a modern szakirodalom felhasználása mellett egyes esetekben közel négy évtizede feldolgozott forrásanyag sokszor ideológiailag megfogalmazott szempontrendszerét teljesen új módszertani megközelítéssel váltotta fel.

Az egyetemi oktatáson kívül a huszadik századi kelet-közép-európai országok gazdaságtörténete iránt érdeklődő olvasóknak, történészeknek és közgazdászoknak is hasznos ismeretekkel szolgál, megcáfolva a sokszor szakirodalomban is olvasható konvencionális megközelítéseket.
Fontos támpontot jelent Kelet-Közép-Európa félperiférikus fejlődésének jobb megértéséhez.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Csink Lóránt - Schanda Balázs - Varga Zs. András (szerk.): A magyar közjog alapintézményei. Budapest: Pázmány Press, 2020.

Kézikönyv célja, hogy tudományos igényű, átfogó áttekintést adjon a magyar alkotmányjogról, önálló fejezetekben dolgozva fel az alkotmányjog témaköreinek jelentős részét. Célja egy olyan, egységes szemléletű és szerkezetű, áttekinthető munka megalkotása, mely a közjogi tanulmányok mértékadó forrásává válhat.

Kiindulópont a magyar alkotmányosság. A mindenkor hatályos alkotmány – jelen esetben az Alaptörvény – a nemzeti alkotmányosság egyik fontos alapja.

A nemzeti sajátosságok mellett nem hagyható figyelmen kívül, hogy Magyarország, az Európai Unió és a tágabb nemzetközi közösség alkotmányos folyamatai összefüggő részei egymásnak. A kutatás elvi alapja, hogy történelmi hagyományaik és a jelenkori folyamatok együttes figyelembevétele nyújt segítséget az egyes intézmények, szabályozások elemzéséhez és megértéséhez.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.