NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló: 2020. szeptember 25.

Veress Emőd: Erdély jogtörténete. Kolozsvár: Forum Iuris 2018.

Az szerzők célja a létező kutatási eredmények összegzése alapján Erdély tankönyvként és kézikönyvként is használható jogtörténeti szintézisének megírása volt. A feladat elvégzése közben világossá vált, hogy nem tudunk "csak" szintézis készíteni, mert sok kérdés megvilágításához új, eredeti kutatások kellettek. És még mindig megdöbbentően sok maradt a fehér folt, a jogtörténeti vizsgálódások által fel nem derített, akár kulcsfontosságú részterület. A kötet a tudomány jelenlegi állását foglalja magába, de reményeink szerint a munka egyik állam csupán.

Furcsa "inverziós" jelenségekkel is találkoztunk. Általában az a helyzet, hogy az időben távolabbi korról kevesebbet, a közelebb lévő korról többet tudunk. Erdély történetében és jogtörténetében, különös módon, 20. századi alapkérdésekről sokszor kevesebb a tisztázó, tudományos értékelést lehetővé tevő információ, mint például időben korábbi történelmi korokból. A kutatás ilyen kihívásai végett is folytatni kívánjuk a megkezdett munkát.

A jogtörténet művelése jóval több, mint öncél, mindig aktualitása van. A jogintézmények kialakulásának, múltbéli működésének ismerete a jelen megértésének és a nemzeti kisebbségeknek remélhetően kedvező erdélyi román-magyar közös jövő formálásának eszköze. A jogtörténeti kutatásoknak az is célja, hogy a román és a magyar idealizált Erdély-képeket a lehetőség szerint egyszerre közelítse egymáshoz és a valósághoz. Erdély magyar nyelvű jogtörténetének közzététele pedig reményeink szerint, ha szerényen is, de hozzájárul jogi kultúránk erősödéséhez.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Krimináltechnikai kézikönyv. Módszertani útmutató bűnügyi technikusoknak 2., (szerk. Anti Csaba, Gárdonyi Gergely). Budapest: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Semmelweis Kiadó, 2020.

„Nemzeti Szakértői és Kutató Központ önként vállalt oroszlánrészt a Módszertani Útmutató 2. elkészítésében. Időszerű, sőt sürgető volt rendszerbe foglalni a jelenleg aktuális tudományos módszerek és krimináltechnikai szakemberek számára hasznos ismeretek leírásait.” – dr. Nagy Gábor, NSZKK főigazgató

„A Kézikönyv a tudomány mai állása szerinti legmodernebb ismereteket tartalmazza, a kor elvárásainak megfelelően szövegbe ágyazott képekkel illusztrálva” –  a szerkesztők

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

A jog többrétegűsége. (szerk. Tóth J. Zoltán). Budapest: Károli Gáspár Ref. Egyetem, ÁJK, 2020.

„Jelen tanulmánykötet a jog belső struktúrájáról és dinamikájáról, illetve a jogról mint normarendről és mint társadalmi intézményről szóló tanulmányokat tartalmaz, melyek megpróbálnak választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan működik (és végső soron mi) a jog: miből áll, milyen belső részeket („rétegeket”) tartalmaz, továbbá ezek milyen módon viszonyulnak egymáshoz, és milyen elméleti és gyakorlati konzekvenciákkal járnak az állam felépítésére, a társadalom joghoz való viszonyulására, illetve az egyes jogágak helyzetére és szerepére.

A könyv szerzői neves elméleti és gyakorlati szakemberek, köztük a MTA doktorai, egyetemi tanárok, docensek, továbbá jelenlegi és volt alkotmánybírók. A kötetet ajánljuk mindazoknak, akik a felszín mögé is be kívánnak tekinteni, és kíváncsiak a jog reális strukturális felépítésével és működésével kapcsolatos jogbölcseleti vitákra, a különböző nézőpontok ütközésére.” – dr. habil. Tóth J. Zoltán

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Merz Rudolf: A politikai vezetés három arca. Budapest: TP PTI, Gondolat 2020.

Bizonyos politikai fikciók nélkül egyszerűen nem élhetünk. Szeretnénk azt hinni, hogy az állampolgári részvétel valódi hatással van a politikai folyamatokra, vagy a megválasztott vezetők rendelkeznek a szükséges személyes tulajdonságokkal, morális és politikai erényekkel, és kizárólag csak a nép érdekében használják hatalmukat. E fikciók teremtik meg azt az igazolást, amelyre minden politikai berendezkedésnek szüksége van ahhoz, hogy betöltse rendeltetését. A demokrácia az egyetlen olyan politikai berendezkedés, amelyben nem egyetlen megkérdőjelezhetetlen igazolás dominanciájával, hanem egyenesen különböző és néha ellentétes ideák szükségszerű konfliktusával és versenyével szembesülhetünk. Ez a verseny, amely a „legjobb politikai rendszer” ideáljának a megalkotásáért folyik, teszi igazán különlegessé és rugalmassá a demokráciát.

A jelen kötet rámutat arra, hogy a vezetésnek kulcsszerepe van ebben a központi dinamikában, hiszen a demokrácia gyakorlataként képes bizonyos fikciókat létrehozni és másokat meggyőzni annak helyességéről, igazolva ezzel a politikai folyamatokat és saját szerepét. Mindezzel a demokratikus vezetés nemhogy nem egy ellentmondásokkal terhelt paradoxon, hanem egyenesen bálványfogalommá válik. A kötet arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként gondolkodhatunk a demokratikus vezetésről? A különböző elméleti tradíciók keretében megválaszolva ezt a kérdést felsejlik a politikai vezetés három arca, amelyek a gyakorlatban is előtűnnek, ahogy jelen kötet négy elemzett vezetőjénél, Angela Merkelnél, Orbán Viktornál, Theresa Maynél és Jeremy Corbynnál is tapasztalhatja az olvasó.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Kiss György: A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme. Budapest: Wolters Kluwer, 2020.

„Kiss György akadémikus monográfiája a munkaszerződés helyét keresi a jogrendszerben. Választott módszere folytán e célkitűzés érdekében összefoglaló jelleggel értékeli a magánjogi szerződés hagyományos fogalmi jegyeit és az azokkal szembeni gazdasági és társadalmi kihívásokat. Kiss György legújabb könyve egész magánjogi irodalmunk nagy nyeresége, igazi szellemi ajándék a jogelmélet és a joggyakorlat számára egyaránt. Ebben a meggyőződésben ajánljuk a könyvet minden igényes jogásznak.” – Vékás Lajos professor emeritus, akadémikus

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---