NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló: 2020. augusztus 28.

A magyar politikai karikatúra története. (szerk. Tamás Ágnes, Vajda László), Budapest: Országház Kiadó, 2018.

A magyar politikai karikatúra a 19. század végi születésétől kezdve fontos szerepet játszott a közélet és a politika mindennapjaiban. A kötet azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy mi volt a gúnyrajzok szerepe a különböző történeti időszakokban, hogyan reagáltak a karikatúrák az éppen aktuális politikai kérdésekre, hogyan tűrték meg vagy használták ki a diktatórikus rendszerek a karikatúrákban megjelenített politikai humort?

Ezekre a kérdésekre keresik a választ a kötet szerzői: Hermann Róbert, Tamás Ágnes, Takács Róbert és Vörös Boldizsár.

A kötet a közönség számára is elérhető sajtótermékekben megjelent magyar politikai karikatúrák segítségével mutatja be az 1848 és 1989 közötti történelmünk nyugodtabb és viharosabb évtizedeit több, mint 250 karikatúrával illusztrálva.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

N. Rózsa Erzsébet: Az államiság modelljei a Közel-Keleten. Budapest: Dialóg Campus, 2019.

A 21. század elejére minden kérdés, amely a Közel-Keletre, az arab és/vagy az iszlám világra, vagy magára az iszlám vallásra vonatkozik, a politika jóvoltából – és a média segítségével – a nemzetközi figyelem előterébe került. Úgy tűnik, hogy a Közel-Kelet és annak bizonyos kérdései a térség méretéhez, elhelyezkedéséhez, de akár fejlettségi szintjéhez képest jelentősen befolyásolni tudják a nemzetközi rendszer folyamatait, szereplőit és napirendjét, miközben a folyamatok és a működés értelmezése, kontextusba helyezése homályban marad. A szerző mintegy 30 éves kutatómunkája alapján a Közel-Keletnek éppen ezt a szinte folyamatos nemzetközi figyelmet követelő jellemzőjét kívánja megragadni és vizsgálni a térség és államai nemzetközi rendszerben elfoglalt helye és szerepe mentén, amihez az államot választja vizsgálata alapegységének. A módszertani keretet a nemzetközi jogból ismert államdefiníciónak – terület, népesség, kormányzási képesség, külkapcsolattartási képesség – a közel-keleti regionális rendre és rendszerre, valamint annak állami szereplőire történő kivetítése nyújtja.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Az Európai Unió politikai rendszere. (szerk. Arató Krisztina, Koller Boglárka), Budapest, Dialóg Campus, 2019.

Az Európai Unió különleges, úgynevezett sui generis politikai konstrukció. Intézményeinek működése, szereplőinek viselkedése és szakpolitikai eredményei nem érthetők meg a politikatudomány módszertanának és megközelítésének alkalmazása nélkül. A kötet arra vállalkozik, hogy bemutassa az integrációs folyamat politikumát, és megmutassa, hogy az Európai Unió nem egy „túlfejlett” nemzetközi szervezet, és nem is föderális állam, hanem egyedi jellemzőkkel bíró politikai rendszer. A kötet bár tárgyalja az uniós intézményrendszert, mindezt az eddig megszokottól eltérő módon, a politikatudományi megközelítés alkalmazásával teszi. A lobbitevékenység, az uniós állampolgárok mint politikai szereplők, valamint a demokrácia egyes kérdéseinek vizsgálata pedig olyan témák, amelyek rendszerszintű elemzése eddig szintén hiányzott a magyar nyelvű uniós témájú szakkönyvekből.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Horváth E. Írisz, Lapsánszky András, Wopera Zsuzsa: Közigazgatási perjog. Budapest: Dialóg Campus, 2019.

Az Institutiones Administrationis sorozat közigazgatási perrendtartás szabályait bemutató önálló kötete a szerzők és a sorozatszerkesztő egyértelmű állásfoglalása a mellett, hogy a közigazgatási perrend joga a közigazgatási jogba (a közigazgatási jog intézményei körébe) tartozó terület. Ez annak ellenére van így, hogy a polgári perrendtartás viszonylag sok szabályát is alkalmazni kell a közigazgatási perekben, ezért egyébként a kötet az összes perjogi szabály bemutatására törekszik. A hatékony bírói jogvédelem követelménye, a tisztességes bírói eljáráshoz való alapjog tényleges érvényesülése múlik a közigazgatási perjog szabályozásának mikéntjén és természetesen annak megfelelő alkalmazásán. Ez utóbbit szeretné segíteni e kötet.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Kovács István: Egy empirikus kutatás részletei. A prostitúció jelensége és társadalmi kontrollja napjainkban. Budapest: Dialóg Campus, 2019.

Vannak olyan öröknek nevezhető társadalmi jelenségek, amelyek megmagyarázhatatlanul, de mindig a kutatások középpontjába kerülnek, arra a közélet, a tudományos és szakmai világ is árgus szemekkel tekint. Ilyen jelenség – többek között – a prostitúció is, amely akárcsak az ókorban vagy a középkorban, ugyanúgy napjainkban is közérdeklődésre tart számot. E kötet a prostitúció jelenségével és társadalmi kontrolljával ismertet meg bennünket, lépésről lépésre vezeti be az olvasót ebbe a látenciába burkolódzó, titkos világba. A könyv a prostitúció jelenségének nemzetközi gyakorlatát, továbbá irodalmát is ismerteti, a magyar szabályozást külföldi normarendszerekkel hasonlítja össze, kvalitatív, valamint kvantitatív kutatási eredményei pedig egy olyan új nézőpont, modell és jogi szabályozás alapjait fektetik le, amely a prostitúció hazai társadalmi kontrollját a nemzetközi élvonalba sorolhatja.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.