NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. június 05.

Szabó Péter: Keleti front, nyugati fogság. A magyar honvédség a második világháborúban és azután, 1941-1946, Budapest, Jaffa Kiadó, 2018.

Hetvenöt éve annak, hogy „valahol Oroszországban” csaknem odaveszett egy teljes magyar hadsereg. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg eredményes utóvédharcai és a szovjet vezetési hibái miatt a teljes megsemmisülés ugyan nem következett be, a személyi és anyagi veszteségek így is hatalmasak voltak. Közel 50 ezer elesettről, majd ugyanennyi sebesültről és 28 ezer hadifogolyról emlékezünk meg több mint negyedévszázada minden év január 12-én. A keleti hadszíntér mögöttes területein zajló eseményekkel, amelyeknek brutalitása sokszor felülmúlta a harci cselekmények borzalmait, csupán egy évtizede kezdtek el foglalkozni történészeink és hadtörténészeink.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Király Júlia: A tornádó oldalszele: szubjektív válságtörténet 2007-2013, Budapest Park Könyvkiadó, 2019.

2008 őszén a Lehman Brothers összeomlását követő pénzügyi válság csaknem magával sodorta Magyarországot is.
„Különösen nyomasztó volt a magyarországi túlzott eladósodás, a devizahitelezés kiváltotta társadalmi válság, ami valóban az orrunk előtt zajlott. Valóban vakok, semmit sem értők, mindent félrekezelők voltunk? Azt a reménytelen feladatot próbálom megoldani, hogy önkritikusan és - amennyire tőlem telik - távolságot tartva mutassam be döntéseink hátterét.” – írja Király Júlia. A szerző, közgazdász professzor 2007-2013 között, azaz a válság éveiben a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitásért felelős alelnökeként tagja volt a Monetáris Tanácsnak. Az ezt megelőző időkben Magyarország egyik legjelentősebb pénzügyi oktató és tanácsadó cégének, a Bankárképzőnek volt tulajdonos vezérigazgatója.

---

Csoma Mózes: Korea története. A két koreai állam történelemszemléletének összehasonlításával, Budapest, Antall J. Tudásközp., 2018.

Az elmúlt években a Koreai-félsziget helyzete a nemzetközi politika egyik kiemelt ügyévé vált. Dr. Csoma Mózes Korea-kutató monográfiája a kezdetektől a legutóbbi fejleményekig mutatja be a félsziget történetét, az egyes korszakok tárgyalásánál pedig részletesen kiemeli a dél-koreai és az észak-koreai történelemszemlélet közti különbözőségeket. A hidegháborús megosztottság ugyanis a félsziget ókori, középkori és újkori történelmének értelmezésére is rányomta bélyegét: a Koreai Köztársaság és a KNDK tankönyvei más-más módon mutatják be az egyes korszakokat és a történelmi szereplőket. A 20. századi fejlemények tárgyalásakor a szerző nagy számban használt fel eddig publikálatlan levéltári forrásokat, amelyek sok új információt tartalmaznak a Koreai-félsziget viszonyainak alakulásáról. A monográfia elkészítéséhez a szerző több volt diplomatával és egyéb szemtanúval készített interjút, akik az elmúlt évtizedek során forrásértékű megfigyeléseket tettek a koreai politikai folyamatokról.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Steven Levitsky - Daniel, Ziblatt: A demokráciák halála, Budapest, Kossuth, 2018.

Veszélyben van-e a demokrácia? Steven Levitsky és Daniel Ziblatt, a Harvard Egyetem tanárai, akik több mint húsz éve tanulmányozzák a demokráciák bukásának okait Európában és Latin-Amerikában, úgy vélik, hogy a válasz a kérdésre igen. A demokráciák bukását immáron nem kíséri nagy zaj – forradalom vagy államcsíny –, inkább csak hüppögés: a legfontosabb intézmények – mint a bíróságok és a sajtó – lassú és folyamatos meggyengülése, a régóta meglévő politikai normák fokozatos eróziója. A politikusok némelyike manapság ellenségként tekint az ellenfeleire, megfélemlíti a szabad sajtót, és azzal fenyegetőzik, hogy nem fogadja el a választások eredményét. A hatalmon lévők igyekeznek meggyengíteni a demokrácia intézményi bástyáit, ideértve a bíróságokat, az állambiztonsági szolgálatokat és az etikus magatartás betartásának ellenőrzésére hivatott hivatalokat. Átírják a választási törvényeket, újrarajzolják a választói körzeteket, sőt sokaktól még a választójogot is megvonják, csak hogy megőrizzék a hatalmukat.

A jó hír az, hogy az autokráciához vezető autópályán számos lehajtó van. Levitsky és Ziblatt több évtizedes kutatás, valamint a történelmi és globális példák sokaságának felhasználásával az 1930-as évek Európájától a mai Magyarországig, Törökországig és Venezueláig, továbbá az amerikai Dél Jim Crow-korszakáig bemutatja, miként halnak meg a demokráciák, és miként lehetne az amerikai demokráciát megmenteni.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Gerencsér Tibor - Marcin Grad - Mitrovits Miklós: Magyar zászló a Visztula felett. Magyar - lengyel kapcsolatok a magyar diplomácia szemével, Budapest, Országház Kvk., 2019.

Flaga Węgierska nad Wisłą (Magyar zászló a Visztula felett) címmel megjelent a lengyelországi magyar diplomácia szolgálat 1918 és 1989 közötti történetét feldolgozó lengyel nyelvű monográfia.
magyarország és Lengyelország az első világháborút követően, 1919. november 19-én létesített egymással diplomáciai kapcsolatot.

A könyv magyar és lengyel levéltári források alapján, elsősorban a varsói magyar diplomaták szemével mutatja be a magyar–lengyel kapcsolatokat. A kötet a Magyar–Lengyel Nem-kormányzati Együttműködési Program keretében jelent meg és értékes adalékokkal szolgálhat Magyarország diplomáciatörténetéhez.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---