NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló: 2020. szeptember 18.

Takács Ferenc: Budapest sporttörténete 1873-2000. Budapest: Fővárosi Önkormányzat, Sport Ügyosztály, 2009.

"Meglepő, hogy a fővárosról – noha az ország sportéletének meghatározója, mondhatjuk székhelye – eddig nem készült még ilyen monográfia. Kevés kivételtől eltekintve Budapest ad otthont a sportági szövetségeknek, itt működik a mindenkori sportfőhatóság, s egymást érték-érik itt a legrangosabb nemzetközi versenyek.

Izgalmasak és érdekesek a sokszínű Budapest bajnokságok is. Több mint 100 éve sajátos varázsa van például a BLSZ-meccseknek és különböző sport bajnokságainknak. A sportágak, vagy patinás egyesületek szurkolói egy-egy kerület közösségi élete szinte kovászaiként működnek. Kár lenne, ha ezek az értékek feledésbe vesznének."

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Digitális környezetünk fenyegetettsége a mindennapokban. (szerk. Bencsik Balázs, Sabjanics István), Budapest: Dialóg Campus, 2018.

A Belügyi Tudományos Tanács, az érintett önálló belügyi szervek szakmai együttműködésével, az elmúlt évek hagyományaihoz híven, tematikusan immár hetedik alkalommal szervezett a biztonságpolitika különböző kihívásait vizsgáló nemzetközi tudományos-szakmai konferenciát, 2017-ben a Doktoranduszok Országos Szövetsége társszervezésével.

A kétnapos rendezvényre 2017. november 8-9-én, Budapesten, a Duna Palotában, plenáris ülés, két nyílt és egy zárt szekció ülés keretében került sor, mintegy hatvan előadása egyaránt boncolgatta az IT biztonsági kutatások, fejlesztések adta lehetőségeket, valamint az IT fenyegetések, sérülékenységek kockázatait.

Minden olyan fórum által, ahol kiberbiztonsággal foglalkozó szakemberek irányítása mellett nyílik lehetőség a kibertérből érkező veszélyek kezelését elősegítő megoldások megvitatására, napról napra felkészültebbé válhatunk és ezáltal a saját szervezetünket is felkészültebbé tehetjük a jövőbeni információbiztonsági kihívásokkal szemben. A konferencián megjelentek számára az előadások új ismereteket közvetítettek, rendszerszemlélettel közelítették meg és összegezték a korábban meglévőket. Az elért szakmai-tudományos eredmények megörökítődnek többek között tanulmánykötet formájában.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Patyi András: A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete és története. Budapest: Dialóg Campus, 2019.

A könyv célja, hogy a XXI. századi kortárs közigazgatási bíráskodás, ezen belül főleg a közigazgatási perjog megértését támogassa az elvi-történeti háttér bemutatásával. A közigazgatási perjog tudományos feldolgozása nem szűkíthető le az eljárásjogi kérdések kezelésére, noha azok is fontosak. Minden perrendtartásnak intenzív részét képezik a hatásköri szabályok, ez különösen igaz a közigazgatási bíráskodás eljárási rendjére, amelynek ez központi kérdésköre. A közigazgatási döntések, cselekmények, határozatok (vagy ezek hiánya) törvényes megengedettségének a megítélése és a szükséges jogkövetkezmények megállapítása közvetlen alkotmányos funkciót jelenít meg: a közigazgatás törvény alá rendeltségének biztosítását. Ez a jogállam alapvető jellemzője. Olyannyira alapvető, hogy e funkció tényleges létezése nélkül jogállamról nem is igazán beszélhetünk. Amikor tehát a közigazgatási perrendtartásról vagy a közigazgatási perjogról beszélünk, mindenkor az egész közigazgatási bíráskodást is értjük rajta, ha nem is mondjuk ezt mindig ki.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

A kiadvány hozzáférhető elektronikusan, ingyenesen.

---

Zachar Péter Krisztián: Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2015.

A két világháború közötti Európa komoly gazdasági, politikai és társadalmi válságokkal nézett szembe. A nyugati típusú laissez faire kapitalizmus és a vele kéz a kézben járó liberalizmus megkérdőjelezhetetlennek tűnő egyeduralma komoly csorbát szenvedett. A kialakult krízishelyzet nyomán a tudományos érdeklődés középpontjába egyre inkább az egymással szorosan összefüggő társadalmi, gazdasági és államszervezési kérdések kerültek. Jelen kötet a válság meghaladására kidolgozott különféle elméletek interdiszciplináris vizsgálatára tesz kísérletet. Középpontjában nemcsak a liberalizmus megújítása, nemcsak az etatista államkapitalizmus kísérlete, de egyben a sokszor és sokáig félremagyarázott hivatásrendi gazdasági-társadalmi berendezkedés elmélete és gyakorlati megvalósítása áll. Ennek során a munka megkülönbözteti egymástól a szolidarizmus egyházi társadalmi tanításból kinövő eredeti hivatásrendi koncepcióját, a hittől megfosztott autoriter újrendiséget és a mindezektől eltérő korporatív államberendezkedést. A kötet így mind az egyház társadalmi tanításának fejlődését, mind Nyugat-Európa legjelentősebb ideológusait, mind a korszak meghatározó magyar gondolkodóit bemutatja és végkicsengésében rámutat a két világháború közötti diskurzus máig élő hagyományaira..

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Hajdú Zoltán: Magyarország történeti államföldrajza. Budapest: Dialóg Campus, 2019.

A magyar állam története és az államhatárok tudatos ellenőrzése, védelme folyamatosan egybekapcsolódott. A gyepűrendszer, a határ(őr)vármegye, Erdély jelentős részben határvédelemhez kapcsolódó története, az ország déli határai mentén életre hívott mélységben tagolt bánsági védelmi övezet és végvárvonal, majd a Katonai Határőrvidék története messzire vezető hatásokat generált. A kiegyezés után a belső és külső határok funkcionálisan eltérő tartalmat hordoztak. Az első világháborús vereséggel felbomló történelmi Magyarország ellenséges környezetben, alig védhető határok közé került. Magyarországnak szinte mindenkor volt nagyhatalmi szomszédja, de a második világháború alatti német és szovjet szomszédság csaknem végzetesnek bizonyult. A vesztes második világháború után az ország beilleszkedett a megosztott világ struktúráiba. A kettős vasfüggöny mind nyugat, mind pedig a Szovjetunió felé sajátos határvilágokat teremtett. A hidegháború után az átalakuló világban az ország határokra vetettsége sok szempontból megmaradt, ma is sajátosan jelentkeznek a NATO, illetve az EU határdimenziói az ország életében.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---