NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. április 30.

Technológiajog - Robotjog – Cyberjog, (szerk. Klein Tamás, Tóth András), Budapest, Wolters Kluwer, 2018

Jelen kötet magyar nyelven az első, amely átfogó jelleggel kívánja bemutatni digitális korunk jövőbe mutató jogi vonatkozásait. A jelen digitális kor három jövőbe mutató jelenségének jogi vonatkozásai bemutatására vállalkozik, mint a modern technológiák, a cybertér és a robotok. 

A cyberjog alatt az internet, mint tér szabadságával, biztonságával kapcsolatos szabályozási kérdéseket értjük, így az internetes kommunikáció szabadsága mellett, az internetes bűncselekmények tilalmát, valamint a hálózati és információs rendszerek biztonságának elfogadható szinten tartására irányuló szabályokat mutatja be a könyv. 

A robotjog az önfejlesztő technológiákra vonatkozó szabályozási elvárásokat foglalja magába, miként erre Asimov törvényei is utalnak. A robotjog technológiáktól való elkülönült bemutatását egyelőre még a téma hipotetikussága indokolja. Ennek oka, hogy jelenleg még a legfejlettebb autonóm robotok sem képesek morális döntésekre, így valójában helyesebb robotetikáról és nem robotjogról beszélni, amely a robotokkal kapcsolatos jogi elvárásokat a robotok tervezőire, gyártóira és felhasználóira adaptálja. Ugyanakkor szükségszerű a technológiát, így a robottechnológiai fejlesztéseket is (jogi) kontroll alatt tartani.

A kötet az alábbi linken érhető el online.

---

Matthew J. Ambrose: The Control Agenda. A History of the Strategic Arms Limitation Talks, Cornell University Press, 2018
    
A kötet átfogó beszámoló a stratégiai fegyverkorlátozási tárgyalások (SALT) történetéről, a Nixon és a Ford közigazgatásában bekövetkezett befolyásáról, illetve bukásáról Carter elnök alatt, valamint örökségéről a Reagan érában és azon túl. 

Matthew Ambrose nagy figyelmet fordít a diplomácia, a belpolitika és a technológia kölcsönhatására, és megállapítja, hogy a SALT-folyamat kulcsfontosságú referenciapont volt a hidegháború minden döntéshozatalában. A szerző szerint az Egyesült Államok elit döntéshozói a SALT-ot használták az ellenálló hazai lakosság befolyásolására, valamint a nukleáris arzenáljuk bővítésére. A fegyverzet-ellenőrzési megfontolások a védelmi döntéshozatal legtöbb területét befolyásolták, míg a SALT által biztosított stabilitásmérés új és potenciálisan veszélyes nukleáris doktrínák vizsgálatát tette lehetővé. 

Az Egyesült Államok általi ellenőrzéssel és megfeleléssel kapcsolatos aggályok a szovjet képességek és szándékok folyamatos újraértékelését váltották ki, miközben a nukleáris konfliktusok kísértete hatalmasnak tűnt.

A kötet az alábbi linken érhető el online.

---

Hossó Nikoletta: Protokoll a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok hátterében - Állami-, diplomáciai, katonai-, sport- és vallásprotokoll kézikönyv, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2015


„Ez a könyv az állami, a diplomáciai, a katonai, a sport- és a vallási protokoll olyan mélységeibe vezet el bennünket, amelyek segítenek megérteni az általunk naponta tapasztalt eseményeket, azokat a kereteket és nélkülözhetetlen formaságokat, amelyek között e tevékenységek lebonyolódnak. A világot jobban megérteni akaró olvasóknak ajánlom lebilincselő olvasmányként és ismereteik élvezetes bővítéseként.” (Dr.Sille István )

„Napjaink globalizálódó világában különösen nagy jelentőséggel bírnak az államok közötti sokoldalú és kiegyensúlyozott kapcsolatok. A rendszer egyik igen fontos elemét képezi a katonai protokoll. Hossó Nikoletta civil ember létére tiszteletre méltó szakmai alapossággal járja körül a katonai protokoll legfontosabb kérdéseit és igyekszik mind a külső szemlélő, mind pedig az e szakterületen tevékenykedők számára bemutatni annak legalapvetőbb elemeit és fogásait. Hiánypótló munkája alapvető eligazítást adhat a protokoll területén tevékenykedők, vagy ezen izgalmas és érdekes terület iránt érdeklődők számára egyaránt. Jó szívvel ajánlom a Tisztelt Olvasó figyelmébe!” (Dr. Tömösváry Zsigmond)

A kötet az alábbi linken érhető el online.

---

Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban, Wolters Kluwer, Budapest, 2016

A kötetben az Európai Unió minden tagállamának alkotmánya jelenik meg magyar nyelven, feltüntetve a fordítás alapjául szolgáló angol nyelvű internetes forrásokat is. 

A magyar Alaptörvény 2016-os hatodik módosítása is átvezetésre került a szövegen, ám a többi tagállam alkotmányának tekintetében a szöveg a 2015. július 1-jei állapotot tükrözi.
 
Mivel a kilépésről szóló népszavazás ennél későbbi, a tagállamok között szerepel még az Egyesült Királyság, amelynél a történeti alkotmányba sorolt legfontosabb dokumentumok lettek felsorolva.

A kötet az alábbi linken érhető el online.

---

Kriminológia, szakkriminológia, (szerk. Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Korinek László, Lévay Miklós), Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012

A tankönyv alapvető célja a felsőoktatási hallgatók számára a kriminológia egésze, illetve egyes területei ismeretanyagának szakszerű, ugyanakkor közérthető és az olvasó számára is élvezetes bemutatása. 

A szerzők az ismeretközlés és az ismeretek értelmezésének szándékával írták a kötet három nagy egységét és számtalan fejezetét. Ha az egyes témakörök ezt lehetővé teszik, akkor a szerzők - problémafelvetésként - egy-egy jogesettel vagy "hétköznapi történettel" vezetik be a tananyagrészt, és ezek után bontják ki az adott fejezetet. Amennyiben az egyes témakörök indokolják, az olvasó nemcsak utalást talál az adott tárgykör nemzetközi dokumentumaira [pl. ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió, valamint más nemzetközi szervezetek (pl. OECD) egyezményei, ajánlásai, egyéb iránymutatásai], hanem azok kriminológiai szempontból lényeges tételeit a tankönyv minden része ismerteti is.

A kötet az alábbi linken érhető el online.