NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2021. november 26.

Autonómia és önrendelkezés a Balkánon. (szerk. Ördögh Tibor), Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

A Balkánon az elmúlt harminc évben számos változás történt, melyek az autonómia és az önrendelkezés témakörébe tartoztak. A 2019. április 5-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett III. Balkán Konferencián azokat a jelenségeket járták körül előadóink, melyek a történések láncolatában kiemelkedőnek számítottak.

A témák között megjelent az önrendelkezési jog és a személyi elvű autonómiák balkáni példái, a szuverenitási problémák értelmezése, a különböző közjogi kihívások értelmezése és a hágai Nemzetközi Törvényszék szerepe. Hashim Thaçi szerepének vizsgálata egyik fontos feladatot jelent az új állam működésének jobb megértésében, csakúgy, mint Kína regionális szerepének erősödése, a montenegrói identitás válsága és a térség államai közötti határviták visszássága.

A kötet szerzői rávilágítanak arra is, hogy Koszovóban hogyan zajlott a gazdaság rendbetétele a háború után, a korrupció miként hat Szerbiára, Bosznia-Hercegovina választási rendszere miért teszi működésképtelenné az államot, illetve a vérbosszú intézménye mit is jelent az albánok körében.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Furján Attila: A tüzéralegységek harci alkalmazása. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

Korszerű viszonyok között, magas intenzitású műveletekben a tüzérségi fegyverek tüzének hatása jelentősen nőtt a pontosság javulása és a korszerűbb, hatásosabb lövedékek megjelenése, valamint a megnövekedett hatótávolság és a lövedékek nagyobb választéka miatt.

A tüzérségi tűztámogatási rendszerben történt változások szükségessé tették egy új jegyzet kidolgozását, amely a század- és zászlóaljszintű tüzérség alkalmazásán kívül tartalmazza a páncéltörő tüzérosztály jelenlegi – páncélelhárító tartalékként való – harci alkalmazásával összefüggő elveket, harceljárásokat. Jelen mű a rendelkezésre álló USA-szabályzatokra, a szakmai továbbképzésekre, tudományos konferenciák anyagaira, a béketámogató műveletekről készült különböző szakmai publikációkra, az érvényben lévő doktrínákra és STANAG-ekre támaszkodva tartalmazza a század, a zászlóalj, esetenként a dandártüzérség harci alkalmazásának, a tüzérségi tűzzel való pusztítás lehetőségeinek és végrehajtásának legfontosabb elveit támadásban, védelemben, találkozóharcban és a válságreagáló műveletek között.

A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is.

A kiadvány adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

A rendszerváltás hatása a rendészetre. (szerk. Christián László, Lippai Zsolt és Németh Zsolt). Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

A Magyar Rendészet szerkesztősége hazánk rendszerváltásának 30. évfordulója kapcsán annak rendészetre gyakorolt hatásáról, a rendészeti szervek három évtizedes fejlődéséről jelen kiadvánnyal kíván megemlékezni.

Szerzőknek sikerült megnyerni a magyar rendészeti gyakorlat és elmélet jeles képviselőit, aminek eredményeként a kötet 14 színvonalas tanulmányt tartalmaz, többek között a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a vámhatóság és a nemzetbiztonsági szolgálatok helyzetéről.

Amint azt egyik szerző összefoglalja, a tanulmányok a rendészeti szervezetek elmúlt három évtizedes történetét különösen abból a szempontból veszik szemügyre, hogy társadalmi rendeltetésüket hogyan és mennyiben valósítják meg, vagyis képesek-e biztosítani a lakosság – külső katonai fenyegetésen kívüli – rendészeti eszközökkel megteremthető biztonságát.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Tilk Péter: A kormányzás feletti alkotmánybírósági és bírói kontroll sajátosságai az Alaptörvény hatálybalépését követően. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020.

A könyv célja, hogy bemutassa a kormányzás feletti alkotmánybírósági és bírói kontroll sajátosságait az Alaptörvény hatálybalépését követően. Ismerteti az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályozás változásait, kiemelt fontosságot tulajdonítva egyes hatáskörök átalakításának.

A szerző kitér az Alaptörvénybe került kötelező alkotmányértelmezési szempontokra, illetve azok alkotmánybírósági gyakorlatának vázlatos áttekintésére. Az államhatalom feletti kontroll része a közigazgatási bíráskodás is, amely a közelmúltban nagyon izgalmas kérdéseket felvető szabályozási változtatások alatt állt.

A kötet érinti az ezzel kapcsolatosan felmerült alkotmányossági aggályokat, az  azokra adott alkotmánybírósági válaszokat, és röviden bemutatja az Alaptörvény módosításainak ezzel kapcsolatos részeit is.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Halmai Péter: Európai gazdasági integráció. Budapest: Dialóg Campus, 2020.

Az európai integráció mindenekelőtt gazdasági integráció. Immár közel 70 éve jelent reális lehetőséget, perspektívát a földrész nemzetei számára. A mű komplex módon, a legkorszerűbb nemzetközi megközelítésekre alapozva fogja át e témakört. Alapját sokéves széles körű kutatások, továbbá jelentős oktatási és tananyagfejlesztési tapasztalatok képezték. A kötet meghatározó jellemzője: az európai integrációt, az európai közös politikákat alkalmazott gazdaságtani megközelítésben tárgyalja. Következésképpen a mikro- és makroökonómiai, nemzetközi gazdaságtani ismeretek nagy segítséget nyújthatnak a könyv feldolgozásához.

A kötet a globális és a regionális integráció áttekintése után a preferenciális liberalizáció, a piacméret és méretgazdaságosság, a közös kereskedelempolitika, a közös versenypolitika, a közös költségvetés témaköreit veszi sorra. Majd a közös agrárpolitika, a regionális politika, továbbá a Gazdasági és Monetáris Unió, a fiskális politika, az európai növekedési potenciál és a strukturális reformok területeit tárgyalja.

A mű A modern állam gazdasági szerepének legújabb dimenziói elnevezésű Ludovika Kutatóműhely keretében készült.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---