NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2021. november 19.

A büntetőeljárás: 1998-2017. (szerk. Miskolczi Barna - Vida József - Karner Zsanett). Budapest: Wolters Kluwer, 2018.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény a hatályban lévő 1998. évi XIX. törvényt váltotta fel 2018. július 1-jétől.

A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja a régi és az új törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés az 1998. évi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon – ennek tükörképeként – az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez és alkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. Budapest: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2018.

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga című kötet - immár tizenegyedik, javított és bővített kiadásban - egy reformtankönyv újdonságával a közjogi keretek tisztázása nyomán, a nemzetközi gazdasági forgalom magánjogi viszonyait az egyes szerződési típusokra összpontosítottan vizsgálja. Az alanyok és a tárgy tisztázására épül a fontosabb szerződési típusok, így az adásvétel, egyéb (vállalkozási, megbízási, kooperációs, licencia-, lízing- és vállalatalapításai), valamint kisegítő (árufuvarozási, szállítmányozási, biztosítási) szerződések, s fizetési ügyletek összetett, ugyanakkor didaktikailag tagolt vizsgálata. A művet a Bécsi Konvenció szövege s áttekintő irodalomjegyzék zárja.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

A pszichiátria magyar kézikönyve. (szerk. Németh Attila, Füredi János ; társszerk. Lazáry Judit, Somlai Zsuzsanna). Budapest: Medicina, 2021.

A pszichiátria szerteágazó területeit egyetlen könyvben hiánytalanul bemutatni nem könnyű feladat, és az évek során egyre nagyobb kihívásnak bizonyul a dinamikusan bővülő tudományos ismeretek, illetve farmakológiai és módszertani fejlesztéseknek köszönhetően.

A könyv mind a hazai, mind pedig a nemzetközi kutatási eredményeket figyelembe véve, mértéktartó, de korszerű és hiteles ismereteket szeretnénk nyújtani az olvasó számára az akut ellátástól a rehabilitáción és gondozáson keresztül a pszichoterápiákig; a betegvizsgálattól a laborvizsgálatokon át a diagnosztikáig; a pszichofarmakológiai alapismeretektől az eszközös intervenciókig; a molekuláris biológiai ismeretektől az elméleti modellekig. Bízunk benne, hogy könyvünk hasznos segítséget jelent abban, hogy az ismeretek alkalmazható tudássá válhassanak.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Közigazgatási jog. Szakigazgatásaink elmélete és működése. (szerk. Lapsánszky András). Budapest: Wolters Kluwer, 2020.

A könyv eleddig példa nélküli együttműködés keretében készült: a hazai jogi karok minden közigazgatási jogi tanszékének és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek az összefogását jeleníti meg. A magyar közigazgatási jog történetének egyik fontos állomása ez a szerzők közti emberi és szakmai-tudományos együttműködés, amely lehetővé tette a szinte átfoghatatlan terjedelmű szakigazgatási jog lehető legteljesebb körű feldolgozását. Az egyes szakigazgatási területek összességében ugyanis olyan méretű joganyagot tesznek ki, amelynek alaposabb elemzését csak több egyetemen felhalmozódott szakértelem együttes közös munkája, kiváló és páratlan összedolgozása valósíthatja meg kellő mélységben.

A kötet a közigazgatási jog döntő részét kitevő, igencsak szerteágazó szakigazgatási jog elméleti igényességű, de egyben gyakorlati és oktatási jellegű feldolgozásával kívánja segíteni a közigazgatás-tudomány általános tanainak fejlesztését, a modern szakigazgatási rezsimhez igazított kimunkálását.

Tankönyvként a jelen munka alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok puszta ismertetését tűzte ki céljául, hanem hogy a hallgatók számára érthetően elmagyarázza az adott ágazatba való közigazgatási beavatkozás okait, történetét, nemzetközi összefüggéseit és intézményeit. Az egyetemek közötti ilyen mérvű és sikerű együttműködés alapján jelen művet a szerzőkkel egyetértésben országos tankönyvnek is szánta a kiadó.

A kötet a benne szereplő közigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít, érthetően és összefoglaló jelleggel.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

 

Belovics Ervin - Tóth Mihály: Büntető eljárásjog. Budapest: HVG ORAC, 2020.

A tankönyv előző kiadásának megjelenése után néhány hónappal felgyorsultak az események.

A tudományos tanácskozások és a jogalkalmazói tapasztalatok alapján már korábban világossá vált, hogy az új büntetőeljárási törvény helyenként kiegészítésre, pontosításra, korrekcióra szorul. Az ennek jegyében készülő átfogó novella egyeztetése időszakában azonban az egész világot megrázó vírushelyzet előbb átmeneti eljárási szabályok megalkotását tette szükségessé [a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelettel], melyek jelentős része 2020 végéig hatályban marad (2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről). E törvény ugyanakkor egyes, részben a válsághelyzet kapcsán már korábban alkalmazott rendelkezések, részben néhány további előírás tekintetében a Be.-t 2020. június 18. napjától – nem csak átmeneti jelleggel – módosította is. Emellett ez év áprilisától ugyancsak érint büntetőeljárási szabályokat a még tavaly elfogadott, az ítélkezés új alapokra helyezett elvi irányítása, a jogegység erősítése, a „korlátozott precedensjog” bevezetése jegyében megalkotott 2019. évi CXXVII. törvény. Az eredetileg tervezett, átfogó módosítást tartalmazó 2020. évi XLIII. törvény elfogadására 2020. május 19-én került sor. A novella a jövő év elejétől a büntetőeljárási törvényen kívül számos más kapcsolódó törvényt is kiegészít, illetve a megváltozott igényekhez igazít.

E nem könnyen követhető és sokszor terjedelmes változások folytán az alig több mint kétéves büntetőeljárási törvény előírásai számos helyen átalakultak.

Elengedhetetlenné vált ezért, hogy az egyetemi hallgatók és a szakma igényeinek is megfelelően a 2021. január 1-jei helyzet szerint aktualizáljuk a tankönyvet.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---