NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2021. október 01.

A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai. Tanulmányok a mesterséges intelligencia és a jog határterületeiről. (Török Bernát, Ződi Zsolt szerk.), Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021.

A mesterséges intelligencia alkalmazásának rohamos terjedése számtalan nehéz kérdéssel szembesíti az emberiséget, így a szabályozási kihívásokra választ kereső kutatókat is. A jelen kötet huszonkét tanulmánya azoknak a tudományos szempontoknak a számbavételére vállalkozik, amelyeknek a szerzők meggyőződése szerint meg kell határozniuk az állam szerepvállalásáról, a szabályozó általános megközelítéséről, illetve egyes alkalmazási területek konkrét szabályozásáról folyó szakmai vitát. A felvetett problémákat a kötet hat tematikai csoportban tárgyalja: társadalmi és etikai kérdések, általános szabályozási kérdések, adatvédelmi aspektusok, a kommunikációra és a nyilvánosságra gyakorolt hatások, a jogalkalmazás és a gazdasági szabályozás problémái.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti

---

Nagyvárosok Magyarországon. (Rechnitzer János, Berkes Judit szerk.), Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020.

A magyar nagyvárosok fejlődési pályájáról az elmúlt húsz évben nem készült sem értékelő, sem összehasonlító tanulmánykötet. Erre nyílt módunk a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű program keretében lefolytatott kutatásoknak köszönhetően. 16 szerző 15 tanulmánya dolgozza fel a hazai településhálózat csomópontjainak jellemzőit, fejlődési irányait, érdekességeit. Áttekintést nyújtunk a korábbi kutatási irányokról, gazdasági szerkezetük alakulásáról, a kormányzási modellekről, a társadalmi szerkezet-változási trendjeikről, a kulturális miliőről, a városszerkezet átrendeződéséről, majd összefoglaljuk fejlődési pályáik jellemzőit, keresve a közös és egyedi elemeket. Mindehhez társul a nyolc nagyváros (Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Miskolc, Szeged, Székesfehérvár) elemző-értékelő tanulmánya.A kötetet ajánljuk a nagyvárosok vezetőinek, politikusainak, tervezőinek, közösségeinek, felelős polgárainak. Továbbá mindazoknak, akik érdeklődnek a hazai településhálózat fejlődése iránt, kiváltképpen a befektetőknek és gazdasági szereplőiknek, akik szakszerű és tudományos információkat nyerhetnek belőle döntéseik megalapozásához.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti

---

Gazdag Ferenc: Három évtized magyar külpolitikája (1989-2018). Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021.

Az 1989-es rendszerváltozás óta 3 évtized telt el, ami történelmi léptékkel mérve csupán egy pillanat, mégis különleges helyet fog kapni a magyar történelemben. 1989-ben Magyarország még a bipoláris világ, a szovjet befolyási zóna része volt, tervgazdasági rendszerrel, s a társadalmat a kommunista párt diktatórikus rendszere irányította. 2018-ban Magyarországon piacgazdaság van, az ország a világ fejlett államainak csoportjában az alsó harmadhoz tartozik, államformája köztársaság, politikai rendszere többpárti demokrácia. Az ország tagja vagy részese a nemzetközi életben meghatározó szerepet játszó nyugati intézményeknek és szerződéseknek. Reális remény van arra, hogy a magyar történelemből sokszorosan visszaköszönő, oszcilláló fejlődési pályát az ország a fejlett országok oldalán horgonyozva rögzítse.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti

---

Az Amerikai Egyesült Államok ázsiai kapcsolatai. (Háda Béla, Matura Tamás szerk.), Dialóg Campus, Budapest, 2020.

Ma már közhelyszámba megy, és Washingtonban is régen elismerik, hogy az Amerikai Egyesült Államok hatalmi pozícióit napjainkban és a belátható jövőben is az ázsiai térségből érik a legerősebb kihívások. Persze Ázsia már a 19. század végétől fontos szerepet játszik az amerikai külpolitikában, a földrész hatalmainak jelenkori felemelkedése pedig izgalmas kérdéseket vet fel a nemzetközi rend jövőjéről is. Ez a kötet az Egyesült Államok és 11 ázsiai ország (valamint Tajvan) kétoldalú kapcsolataival ismerteti meg olvasóját. Szerzői a térség szakértői, akik különálló tanulmányok keretében rajzolják fel a fontos szerepet játszó államok és Washington viszonyának fejlődését. Ennek során nem pusztán a politikai és katonai, de a gazdasági és kulturális relációknak is figyelmet szentelnek. Munkájuk eredményeképpen a szakmai és szélesebb érdeklődő közönség is hasznos ismeretekkel gazdagodhat arról, hogy mi minden határozza meg az USA ázsiai stratégiai építkezésének jelenét és jövőjét.

A kötet adatait és hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti

---