NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2021. március 12.


Szabad György: Polgári átalakulás és nemzeti önrendelkezés. Válogatás Szabad György írásaiból. Line Design, Budapest, 2019.

Szabad György valósággal benne élt abban a bő egy évszázadban, amit a magyar történetírás a polgári átalakulás koraként ismer. Ahogy Deák Ferenc fejből idézte a Corpus Iurist, úgy Szabad György is kívülről tudta a korszak valamennyi fontos törvényét, de teljes bekezdéseket tudott idézni Kölcseytől, Deáktól, Széchenyitől – na és természetesen Kossuthtól. Mert számára Kossuth a korszak mércéje, lett légyen szó a reformkorról, a forradalomról és szabadságharcról, a neoabszolutizmus vagy a kiegyezés koráról. Az 1849-ig tartó időszakot természetszerűen felívelő, az 1849 utáni korszakot egyértelműen hanyatló, s a történelmi Magyarország tragikus széthullását előkészítő időszaknak látta, s hatásosan tudott érvelni Kossuth kiegyezés-kritikájának szellemében.
E kötetben válogatást adunk a korszak egészét áttekintő, illetve annak egyes részproblémáit bemutató, valamint a korszak meghatározó személyiségeit, egymáshoz fűződő kapcsolataikat, koncepciójuk alakulását vagy mértékadó megnyilatkozásait elemző tanulmányaiból. A kötetet akadémiai székfoglalóinak egymást kiegészítő és egymásba illeszkedő szövege nyitja, ezt követik relatív időrendben a Kölcseyről, Wesselényiről, Kossuthról, Batthyány Lajosról és Kázmérról, Eötvös Józsefről, Deák Ferencről szóló tanulmányok. Szabad György – maga is irodalmi igényű szövegek szerzőjeként – mindig kiemelt figyelemben részesítette a magyar polgárosodás folyamatában is kulcsszerepet játszó irodalmárok (közéleti) ténykedését, vagy a kor nagy kérdéseire irodalmi munkáikban tükröződő válaszokat. Így a kötetet haszonnal forgathatják a korszak irodalomtörténete, Kölcsey, Vörösmarty, Eötvös, Petőfi, Madách, Vajda pályája iránt érdeklődők is.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Krémer Ferenc: Az élhető társadalom és a rendőrség válsága. Gondolat, Budapest, 2020.

A rendőrség, bár sokan nem így tekintenek rá, maga is élhetővé vagy élhetetlenné teheti a településeket. Az élhető társadalmak egészen másfajta rendőrséget követelnek meg, mint az élhetetlenek. A bezárkózó, széthulló, központilag irányított élhetetlen társadalmak szívesen hivatkoznak a rendre, ami mindig hierarchikus biztonságot eredményez. Egy település azonban csak akkor válhat élhetővé, ha a biztonság mindenkire kiterjed. A rivális politikai és rendészeti koncepciók ellentmondó jövőt kínálnak, ámde a hatalom nem mindegyik alternatívát teszi megvitathatóvá. Ez a tanulmány a rivális koncepciók szembeállításán és az élhetőség szempontjából való értékelésén alapul, nem hagyva kétséget a szerző álláspontja felől. Az ellentétes biztonsági koncepciók más életlehetőséget és más intézményeket eredményeznek. Ugyanilyen ellentéteket figyelhetünk meg az eltérő célokat és érdekeket követő rendészet- és rendpolitikákban is. A rendőrség segítségével végzett politikai tevékenység - vagyis a politikai rendészet - az élhetetlen társadalmak sajátja. A veszély- és félelemgenerálás, az engedelmesség, valamint a delegált erőszak mind azt mutatják, hogy 2010 óta a NER ezt a politikát folytatja. A mindannyiunk számára fontos, ámde nyitott kérdés az: hogyan szabadulhatunk meg ennek a politikának következményeitől, és mi az, amit együtt hozhatunk létre helyette?

Krémer Ferenc (szociológus, történész) az empirikus rendészettudomány magyarországi meghonosítója. Húsz éven át, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásáig a Rendőrtiszti Főiskola tanára volt. Ez a harmadik könyve, amelyben a rendőrség és a demokrácia viszonyát és a magyar rendőrség reformjának akadályait és lehetőségeit vizsgálja.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Európa és a migráció. (szerk. Besenyő János, Miletics Péter, Orbán Balázs), Zrínyi Kiadó, Budapest, 2019.

A migráció jelensége mindennapjaink része lett, televízióban látjuk, rádióban halljuk, újságokban és az online médiában olvassuk a róla szóló híreket. Ennek ellenére – saját kutatásaim is azt igazolják – nem rendelkezünk megfelelő mennyiségű megbízható információval. Ezért is hiánypótló a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely gondozásában a Zrínyi kiadónál megjelent Európa és a migráció című tanulmánykötet. A migráció kutatásának különös nehézsége a jelenség változékonyságában rejlik, ezért nehéz a tudományos szinten általánosítható következtetések levonása és kritériumok megfogalmazása. A migrációra adott reakciók változatossága szintén az általánosítást nehezíti. Ezért a kötetben ugyanúgy, ahogy a valóságban is, a migráció enyhítésének jó gyakorlatai kérdőjelesen vannak jelen, pedig a 2015. évi tömeges migrációs helyzethez hasonló szituáció kialakulásának veszélye továbbra is fennáll. A kötet mégis kiemelkedő jelentőségű, hiszen a szűkös jogi keretek ismertetésén messze túllépve kitekintést nyújt az európai nagyrégió migrációs történetére, szociológiájára és migrációpolitikai jellegeire. A szakértő szerzők tanulmányai mozaik módjára egységes képpé állnak össze, amely pillanatfelvételként közelebb viszi mind a laikus, mint a szakmai Olvasót a nemzetközi migráció mai jelenségeinek megértéséhez.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Cséffán József: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata. KJT 2021. Rendezvényszervező Kft., Szeged, 2021.

A munkaügyek szakszerű és pontos elintézéséhez, a munkajogi igények érvényesítéséhez szükséges naprakész, megbízható információkkal.

A kiadvány tartalmazza a Kjt. és az Mt. egybeszerkesztett 2021. január 1-jétől hatályos szövegét, a veszélyhelyzettel kapcsolatos, illetve az ágazati rendelkezéseket és az ezekhez fűzött magyarázatokat, továbbá az iránymutató bírósági jogalkalmazási gyakorlatot.

A könyv szerkesztője továbbra is Dr. Cséffán József, a Szegedi Törvényszék tanácselnöke.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Dudás Katalin, Petrovics Zoltán, Hungler Sára, Gellérné Lukács Éva: Az Európai Unió szociális és munkajoga. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020.

Az Európai Unió szociális és munkajoga rendkívül szerteágazó és folyamatosan változó jogterület, ebben a tankönyvben megpróbáltuk összefoglalni azokat a legfontosabb összefüggéseket, amelyek segítségével megérthető és könnyebben feldolgozható ez a joganyag. Tankönyvünkben bemutatjuk az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az azokat végrehajtó másodlagos jogi normák hátterét és főbb rendelkezéseit. A jogszabályok ismertetése mellett nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy bemutassuk, miként befolyásolta a munkaerőpiacot a gazdasági és szociális integráció egymástól eltérő ütemű fejlődése, éppen ezért sok szó esik a könyvben a szakpolitikai célkitűzések változásáról is. Az uniós jog értelmezéséhez elengedhetetlen, hogy ismerjük az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatát, ezért közel 200 munkajogi esetet dolgoztunk fel. Reméljük, ezzel is segítjük a jogértelmezést és az uniós jogszabályok gyakorlati alkalmazását. Könyvünket nemcsak a hallgatóknak, hanem gyakorló ügyvédeknek és bíróknak is ajánljuk.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---