NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Könyvajánló - 2020. november 27.

A számontartott nemzet. A Trianon előtti és utáni évtizedek Magyarországa statisztikai térképeken. (Rovács Barna - Rózsa Dávid szerk.), KSH, Budapest, 2020.

A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójára készült exkluzív térképalbum a magyar történelem nyolc évtizedét öleli fel és mutatja be. A kiadvány gerincét a tematikus tanulmányok mellett, a hivatal egykori, 1867 és 1945 között működő térképészeti osztálya által készített térképek képezik, amelyek jelenleg a KSH Könyvtár állományában találhatók meg.

A számos, eddig még nem publikált térképet tartalmazó, valamint tudományos ismeretterjesztő tanulmányokkal is kiegészített kötet a statisztika szemszögéből tekint vissza hazánk Trianon előtti és utáni időszakára. A tizenhárom fejezetre tagolódó kötet többek között a közigazgatás, a népmozgalom, a gazdaság, a közlekedés és az idegenforgalom területén bekövetkezett változásokat szemlélteti.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

A pénzügyi közvetítőrendszer funkciói. Magyar fejlődési, szabályozási és intézményi sajátosságok. (Katona Klára szerk.), Wolters Kluwer, Budapest, 2018.

A kötet azzal a szándékkal készült, hogy szakmai igényességgel, de a pénzügyekben nem jártas szélesebb olvasóközönség számára is közérthető módon mutassa be a pénzügyi közvetítőrendszer (bank, biztosítás tőzsde) működését. Egyszersmind átfogó képet kíván adni a magyar pénzügyi rendszer fejlődési útjairól a kezdetektől napjainkig, beleértve annak sajátos szabály- és intézményrendszerét. Reményeink szerint ez a szakkönyv nemcsak a pénzügyek iránt érdeklődők számára lesz érdekes olvasmány, hanem az egyetemi oktatásban is jól használható. ,,... külön unikuma a műnek, hogy a katolikus egyház szellemi aurájából érkező közgazdászok műveit, illetve pápai enciklikákat is citál, amivel a katolikus egyház társadalmi-gazdasági tanításait kellő mélységben tárja az olvasóközönség elé. A könyv további aktualitását a nemzetközi bankok működési elveinek bemutatása, és az elmúlt években Magyarországon is végbement bankpolitikai rendszerváltás szabályozási metodikájának részletes ismertetése adja." (Prof. Lentner Csaba)

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László: Büntetőjog a gyakorlatban. Dialóg Campus, Budapest, 2020.

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon 1-3. Századvég Kiadó, Budapest, 2018.

Ez a könyv három előfeltevésen alapul. Az első szerint a "politikai" sajátos tevékenységforma, amely elkülönül más "nem politikai" (például a gazdasági, művészeti, tudományos) tevékenységformáktól. A második: a politikai cselekvéshez sajátos gondolkodásmód kapcsolódik, amelynek különössége ebből a kapcsolatból következik, így ennek megismerése nélkül nem adhatunk választ a politikai cselekvés mibenlétére sem. A harmadik: e sajátos gondolkodásmód kereteit meghatározó gondolati struktúrák és képletek, alapfeltevések, értelmezési keretek, kifejezési formák, nyelvi készletek a történelem során változtak és változnak.

A politikai gondolkodás történetének bemutatása nélkül tehát nem különíthetőek el a politikai rendszerek és a politikai cselekvés alakváltozatai sem. A politikai gondolkodás története tudományos diszciplínaként arra tesz kísérletet, hogy a politikai cselekvés egyik összetevőjének vizsgálata révén a politikára mint tevékenységi módra vonatkozó ismereteket bővítse.

A politikai gondolkodás történetét vizsgálva tehát egyfelől arra szeretnénk választ kapni, hogy miért, miről és hogyan gondolkodnak a politikusok, milyen sajátosságai vannak a politikában szerephez jutó gondolati tevékenységnek és tudásnak, azaz a más gondolkodásformáktól elkülönülő politikai gondolkodásnak, másfelől pedig arra, hogy miért gondolkodtak, gondolkodhattak másként az egyes korszakokban a politikusok. Még egyszerűbben fogalmazva e könyv valójában két kérdésre keres választ. Mi a politikai gondolkodás, és milyen szerepe van a politikai folyamatokban? Hogyan, miben és miért változnak a politikai cselekvésben szerephez jutó gondolkodásmódok és tudások?

A könyv tárgya a politikai cselekvés szerkezeti összetevőjeként feltételezett politikai gondolkodás, amely egyik elemét alkotja a politikai szereplők politikai tevékenységének. A politikai gondolkodás tehát a politikai gyakorlatban funkcionál, így vizsgálata is csak ebben az összefüggésben lehetséges.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon. Appendix kötet. Századvég, Budapest, 2018.

A trilógiát lezáró 4. kötet a dualizmus-kori Magyarország válságának, összeomlásának, újjászervezésére tett kísérleteknek és azok összeomlásának folyamatát kísérő politikaiideológiai küzdelmek gondolati tartalmának feltárására, értelmezésére vállalkozik az előző lét kötetben alkalmazott módszertan alapján.

A trilógiához szorosan kapcsolódó Appendix egy politikaelméleti probléma vizsgálatára tesz kísérletet.

A gondolkodástörténeti kutatások során szerzett tapasztalatokra támaszkodva arra keresi a választ, hogy milyen szerepe van a politikai gondolkodástörténetben található gondolatrendszereknek (paradigmáknak) a politikai pozíciók elkülönülésében, azaz a politikai tagoltság kialakulásában és fenntartásában, az alternatívák megformálásában, a politikai döntések meghozatalában.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét itt ellenőrizheti.

---

Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. (Feischmidt Margit szerk.), Gondolat-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2010.

Könyvünk az etnikai kategóriákkal jelölt kisebbségek és a jelöletlen többség viszonyának, a közöttük történő különbségtétel társadalmi gyakorlatainak, az identitáspolitika diskurzusainak társadalom- és kultúratudományi megközelítéseit mutatja be. Ebben a tekintetben egyetlen egységként, az etnicitással kapcsolatos elméleti és módszertani kérdéseket áttekintő kézikönyvként olvasható. A nemzetközi szakirodalomhoz kapcsolódó univerzális kérdésekre azonban Magyarországon és a szomszédos országokban végzett kutatások alapján adunk választ. Ennek folytán esettanulmányok tematikusan szerkesztett gyűjteményéről van szó, amely az etnikai viszonyokat és különbségeket, különösen a romákat érintő különbségtételt más társadalmi jelenségek és folyamatok – például a munka, a fogyasztás, a reprodukció, a mobilitás, a politika vagy a vallás – kontextusában elemzi.

A kötet adatait, hozzáférhetőségét ITT és ITT ellenőrizheti.

---