NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím

Dr. Koltay András A tiszteletbeli doktori címmel a közigazgatás-tudományt támogató és gazdagító elméleti, gyakorlati és nemzetközi területen végzett kiemelkedő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. 116/2023. (X. 25.) számú szenátusi határozat
Dr. Füstös János A tiszteletbeli doktori címmel elhivatott és eredményes oktatói, kutatói és tudományos, valamint kiberbiztonsági területen végzett kiemelkedő munkásságát ismerjük el. 116/2023. (X. 25.) számú szenátusi határozat
Andrew Dolan Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Professor Charles J. Vörösmarty

Az adományozott címmel Charles J. Vörösmarty a világ víztudományi szakmai és tudományos közéletében betöltött szerepe, kiemelkedő munkássága, tapasztalata és tehetsége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Kőrösi Csaba

Az adományozott címmel Kőrösi Csaba kiváló szakmai munkássága, valamint komoly kihívást jelentő pozícióiban bizonyított tudása, tapasztalata és tehetsége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Dr. Hojjat Adeli Prof. dr. Hojjat Adeli kutatásai a természettudományok és a társadalomtudományok határterületein mozognak, kiemelten a hálózatkutatás és a „structural and civil engineering” területén. A Google Scholar szerint 38 ezer citációval és 113 H-index-szel rendelkezik. Prof. Hojjat Adeli az előzetes konzultációk alapján a következő években szeretné az NKE folyóiratainak és kutatóinak Q és D szintű minősítését hatékonyan támogatni, így többek között vendégszerkesztői és társpublikációs lehetőségekkel, valamint az általa főszerkesztett D1 minősítésű folyóiratokban való megjelenés lehetőségével. A cím adományozása tovább erősítheti az NKE és az USA vezető egyetemei közötti kapcsolatokat is.  18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Dr. Harald Pöcher ny. vezérőrnagy A cím adományozásával a magyar történelem megismertetése, a Zrínyi kutatások támogatása és a Zrínyi hagyományok ápolása, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldetésének és képzési filozófiájának nemzetközi elismerése érdekében végzett elkötelezett munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. 18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Dr. Jerome Delli Priscoli Az adományozott címmel kiváló diplomáciai és nemzetközileg elismert vízpolitikai munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Számos nemzetközi szervezetben eltöltött év alatt meghatározó érdemeket szerzett a vízbiztonság, a vízkészlet-tervezés és annak társadalmi vonatkozásaival kapcsolatos területeken. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a személyében stratégiai partnerre, a közös oktatás és kutatás iránt elkötelezett, világviszonylatban gondolkodó egyetemi tanárra lelt. 96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat

Dr. Barabási Albert-László

Az adományozott címmel életpályája és szakmai tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A komplex hálózatok elméletének egyik legsikeresebb kutatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hálózatkutatási programjaiban is aktívan részt vesz, öregbítve ezzel az Egyetem hírnevét. A hálózatkutatás kiemelkedő és nemzetközileg elismert szakembereként elévülhetetlen érdemeket szerzett a hálózatkutatás köz szolgálatába állíthatóságának vizsgálatával.

24/2020. (II. 26.) számú szenátusi határozat

Prof. dr. Martonyi János

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége és vezetői munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A nemzetközi magánjog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, az európai jog kiemelkedő szakembereként elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai nemzetközi jogi gondolkodás irányának meghatározásában, Magyarország nemzetközi kapcsolatainak erősítésében, elmélyítésében. Miniszterként meghatározó személyisége volt az Egyetem külkapcsolatai megerősítésének, öregbítve ezzel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevét.

54/2019.
(X. 16.)
számú szenátusi határozat

Prof. dr. Patyi András

Az adományozott címmel szakmai, vezetői és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Rektorként kulcsfontosságú szerepet játszott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapításában, fejlesztésében és működési feltételeinek megszilárdításában. Irányítása alatt foglalta el az Egyetem méltó helyét a magyar felsőoktatási palettán. Kutatásai, monográfiái, valamint a magyar közjogtudományi örökség ápolásában végzett munkája új államtudományi szintézist teremtettek, olyan területek, mint az alkotmánytan, a jogtudomány, a rendészet, a honvédelem és a közigazgatás tudományos kérdéseinek művelésében. Munkásságával jelentősen hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos identitásának építéséhez és a nemzetközi akadémiai diskurzusban történő megjelenéséhez.

54/2019.
(X. 16.)
számú szenátusi határozat

Prof. dr. Kun Miklós

Az adományozott címmel egy életpálya iránti elismerésünket fejezzük ki. A kommunizmus és a 20. századi politikai ideológiák és benne Magyaroroszág sorstörténetének munkássága megkerülhetetlen alapvetés. A mai napig fáradhatatlanul kutatja a kommunizmus és hidegháború áldozatainak történetét. Nagy szerepet játszott „A kommunizmus fekete könyve” magyarországi kiadásában. Részt vett a Terror Háza Múzeum létrehozásában. Széleskörű egyetemi oktatói munkásságának 2017 óta része a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is, Ludovika Szabadegyetemi előadásai intézménytörténeti jelentőségűek. A közmédiában és a publikációiban egyedülálló tudománynépszerűsítő munkát végez, melynek köszönhetően a rendszerváltás óta a magyar közvélemény és különösen a fiatalabb korosztályok izgalmas „történelemórákon” kapnak betekintést a 20. század és benne Magyarország rejtett történetébe.

72/2018.
(VI. 20.)
számú szenátusi határozat

Prof. dr. Szendrő Péter

Az adományozott címmel szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Három évtizede vezeti az Országos Tudományos Diákköri Tanácsot. Jelentősen hozzájárult a felsőoktatási tehetséggondozás és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia intézményrendszerének megerősítéséhez, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integrációjának támogatásához a tehetséggondozás országos rendszerében.

109/2017.
(X. 18.)
számú szenátusi határozat

Dr. Kovács Árpád

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az Állami Számvevőszék főcsoportfőnökeként és elnökeként majd a Költségvetési Tanács elnökeként hozzájárult a felelős költségvetési politika kialakításához. Elévülhetetlen érdemei vannak a magyar költségvetési stabilitás megteremtésében és fenntartásában. Tevékenységével, munkásságával hozzájárul az egyetemünk hírnevének öregbítéséhez.

113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat

Dr. Jávor András

Közigazgatási államtitkárként illetve a Magyar Kormánytisztviselői Kar alapító elnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a közigazgatás fejlesztésében. Közreműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó „Integritás tanácsadó” szakirányú továbbképzési szak fejlesztésében és oktatásában valamint a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium munkájában.

113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat

Abdel Fattah el-Sisi

A Szenátus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének és tekintélyének öregbítése, valamint a hadtudományok fejlesztésében kifejtett tevékenységének elismeréseképpen Abdel Fattah el-Sisi, az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének részére tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) címet adományozott. Az államfő már külföldi tanulmányai alatt, hallgatóként is felismerte és vallotta, hogy a demokratikus átalakulás és fejlődés csak organikus módon érhető el, a társadalmi viszonyok óvatos reformja révén. Külön elismerés illeti a terrorizmus elleni határozott fellépését, amivel Európa, így Magyarország biztonságát is védi.

1/2015.
(VI. 4.)
számú szenátusi határozat

Dr. Boross Péter

Az elmúlt időszakban egyetemünk több olyan rendezvényt is szervezett (Bajtársi találkozók, könyvbemutatók), ahol Dr. Boross Péter miniszterelnök úr személyesen is részt vett. A találkozókon egyértelművé vált, hogy az alapítói célok elkötelezett híveként folyamatosan figyelemmel kíséri a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésével és működésével kapcsolatos eseményeket. Életútjából fakadóan valamennyi hivatásrendünk és karunk életéhez kapcsolódik munkássága, közéleti tevékenysége.

135/2013.(X. 02.) számú szenátusi határozat

Dr. Rolf Günther Alter

Dr. Rolf Alter az OECD Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóságának igazgatója. Elsődleges feladata, hogy az OECD államok kormányai és állampolgárai közötti kommunikációt és együttműködést fejlessze, segítse. A szervezet javaslatokat, lehetőségeket dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokkal szemben az állami hatalom állampolgárait bevonva hogyan tud hatékonyan működni. E tevékenyég épp úgy, mint a magyar kormány céljaival, úgy egyetemünk céljaival is összhangban áll, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is a közigazgatási reform (Magyary P. 1.0 és 2.0) részeként jött létre.

126/2013.(IX. 11.) számú szenátusi határozat

Prof. dr. Szabó Dénes

A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Szociológiai tanulmányait Magyarországon kezdte meg majd 1948-ban Belgiumban, a Leuven-i Katolikus Egyetemen szerzett diplomát. Tanári és kutatói pályája a párizsi és a lyoni egyetemek társadalomtudományi fakultásain bontakozott ki. Doktori disszertációját a nagyvárosi bűnözésről írta meg. Szabó professzor tagja a Kanadai Tudományos Akadémiának és díszdoktora számos amerikai és nyugat-európai egyetemnek.

102/2013.
(VI.26.)
számú szenátusi határozat