Professor Emeritus cím

Dr. Óvári Gyula

Az adományozott címmel katonai, oktatói, témavezetői, kutatói és tudományos közéleti munkássága, életpályája iránti elismerésünket fejezzük ki. A katonai repülés és a katonai műszaki tudományok meghatározó egyénisége, a repülő szakemberképzés egyik megteremtője. Sikeres és eredményes módon járult hozzá az Egyetem és jogelődjének szakmai, tudományos eredményeihez, elismertségének kivívásához.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy Az adományozott címmel a büntető anyagi jog és a rendészettudomány területén kifejtett kiemelkedő hazai és nemzetközi tudományos teljesítményét ismerjük el. Munkásságával nagymértékben hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar tudományos identitásának felépítéséhez, a rendészeti szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítéséhez. 24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat

Dr. Imre Miklós

Az adományozott címmel a közigazgatás-tudomány területén közel négy évtizedes tudományos tevékenysége, magas színvonalú oktató-nevelő munkája és közéleti tevékenysége, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon és jogelőd intézményeiben teljesített vezetői szolgálata iránti elismerésünket fejezzük ki.

24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat

Dr. Pátzay György

Az adományozott címmel több évtizedes nukleáris technológia és -biztonság területén végzett szakértői munkásságát és felsőoktatási tevékenységét ismerjük el. Kiemelkedő jelentőségű eredményeivel nagymértékben hozzájárult a katasztrófavédelmi oktatási és tudományszervezési tevékenység színvonalának növeléséhez.

24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Kende György ny. ezredes Az adományozott címmel tudományos eredményei és az oktatási tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Közel két évtizede vesz részt a katonai felsőoktatásban. Jelentős eredményeket ért el a tudományos életben: két szabadalom társtulajdonosa, számos hazai és nemzetközi elismerés birtokosa. Alapítója, majd törzstagja később pedig vezetője a Katonai Műszaki Doktori Iskolának. Szakmai életpályája, aktív tudományos és közéleti szerepvállalása méltóvá teszik őt a Professor Emeritus cím viselésére. 54/2019.
(X. 16.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Bukovics István ny. tű. mk. vezérőrnagy Az adományozott címmel a katonai műszaki tudományokban és a közigazgatás-tudományokban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítménye, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Áldozatos munkájával meghatározó szerepet játszott az Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézetének, valamint az Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának kiépítésében. 120/2018.
(X. 17.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Munk Sándor ny. ezredes Az adományozott címmel a hadtudományokban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítménye és tudományszervező tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Kutatási területei az informatikai interoperabilitás, a katonai informatika doktrinális alapjai, terminológiai kérdései. Aktív katonai, oktatói, témavezetői, tudományos kutatói és tudományos közéleti munkássága, életpályája sikeresen és eredményesen járult hozzá az Egyetem szakmai, tudományos eredményeihez, elismertségének növeléséhez. 120/2018.
(X. 17.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Báthy Sándor ny. ezredes Az adományozott címmel kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A katonai logisztikai szakterület nemzetközileg elismert kutatója. 1991 óta vesz részt a felsőoktatásban, a hazai katonai logisztikai szakemberképzés egyik megteremtője. Példamutató oktatói és kutatói munkásságot mondhat magáénak. A hadtudományok és a katonai műszaki tudományok meghatározó egyénisége. Munkásságával hozzájárul egyetemünk sikereihez és hírnevének öregbítéséhez. 102/2016.
(X. 7.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Török Gábor Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem iránti elkötelezettsége, oktatói, mentori és tudományos tevékenysége, valamint a graduális és posztgraduális képzésben végzett kiemelkedő munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című egyetemi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola törzstagja. Számos tudományos publikációjával, folyóiratcikkével, könyvével járul hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Bleszity János Professzor úr a katasztrófavédelem szakterületének nemzetközileg elismert kutatója. A felsőoktatásban 1980-tól szolgál, egyik megteremtője a hazai felsőfokú tűzvédelmi szakemberképzésnek. Oktatói tevékenységében kiemelt szerepet játszott az új képzések alapítása és indítása. A rendészettudományok és a katonai műszaki tudományok meghatározó egyénisége, kutatási területe a katasztrófavédelem, a tűzvédelem. Oktatói és kutatói munkásságával hozzájárult egyetemünk sikereihez és hírnevének öregbítéséhez  75/2016.
(VII. 13.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Gazdag Ferenc Professzor úr szakterületének nemzetközileg elismert kutatója. Oktatói munkásságának kiemelt eredménye a biztonságpolitikai tanulmányok megalapozása. Példamutató oktatói és kutatói munkásságot mondhat magáénak, amely több szálon is kötődik a politikatudományi és a hadtudományi kutatásokhoz. Kutatási területei az európai és magyar kül- és biztonságpolitika, az európai integráció, valamint Franciaország története. Oktatói és kutatói munkásságával hozzájárult egyetemünk sikereihez és hírnevének öregbítéséhez.  75/2016.
(VII. 13.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Bolgár Judit ny. ezredes Az adományozott címmel a hadtudományokban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítménye, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkája, és aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Hatékony munkájával hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 5/2015.
(VI. 10.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Makó Csaba Az adományozott címmel a szociológiai tudományokban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítménye, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkája, és aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Hatékony munkájával hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 5/2015.
(VI. 10.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Finszter Géza Professzor úr kiemelkedő oktatói és kutatói munkásságot mondhat magáénak, amely több szálon is kötődik a rendészettudományhoz. A jogelőd intézményben főállású oktatóként, majd óraadóként oktatott. Kutatási területe a rendészeti igazgatás, a kriminálpolitika, a büntetőeljárás és kriminalisztika. Oktatói és kutatói munkásságával hozzájárult egyetemünk hírnevének öregbítéséhez. 45/2015.
(III. 11.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy Vezérőrnagy úr 1973-ban kezdte oktatói munkásságát a jogelőd intézményben, amelynek 2005-ben főigazgatója, majd rektora lett. Oktatói és kutatói munkájában a büntetőjog, a büntető-eljárásjog és a kriminológia területén alkotott maradandót. Oktatói munkásságával, tudományos pályafutásával hozzájárult egyetemünk hírnevének öregbítéséhez. 45/2015.
(III. 11.)
számú szenátusi határozat
Dr. Szabó A. Ferenc Dr. Szabó A. Ferenc 42 egyetemi felsőoktatásban eltöltött év után került nyugállományba. Tanári munkájában következetesen képviselte és érvényesítette a magyar tradíciókat, nemzeti értékeket. Szellemi közreműködésével indította az egyetem a "Társadalom és Honvédelem" című tudományos folyóiratot, amelynek mindvégig felelős szerkesztője volt. 165/2013.
(XII. 18.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Szabó Miklós ny. altábornagy Dr. Szabó Miklós a jogelőd egyetem Hadművészet-története Tanszékének volt oktatója, majd tanszékvezetője. Később a jogelőd intézmény parancsnoki és rektori tisztségét töltötte be. 2011-ben megkapta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Rector Emeritusa címet. Oktatói munkásságával, tudományos pályafutásával hozzájárult egyetemünk hírnevének öregbítéséhez. 165/2013.
(XII. 18.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Turcsányi Károly ny. ezredes Dr. Turcsányi Károly 1985-től oktat egyetemünkön illetve jogelőd intézményeinél. 1999 és 2009 között az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökeként tevékenykedett. Pályája során a logisztika, a megbízhatóság elmélet, a haditechnika, valamint a minőségügy területén oktatott, kutatott, melyet több mint 200 publikációja fémjelez. A Katonai Műszaki Doktori Iskola alapító tagja, 2002-től a haditechnika és robotika kutatási tématerület vezetője. 165/2013.
(XII. 18.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Vincze Lajos Dr. Vincze Lajos 20 éven keresztül oktatott egyetemünkön és annak jogelőd intézményeinél. Országosan elismert szakember, tanszékvezetőként megváltoztatta és megújította a hagyományos filozófiaoktatásra épülő programot. Vezetésével a tanszéki műhely 6 – új, nívós, más egyetemeken is alkalmazott – tananyagokat dolgozott ki, és vezetett be. 165/2013.
(XII. 18.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Solymosi József ny. mk. ezredes Prof. Dr. Solymosi József 1998. október 9. napjától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelőd intézménye, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kinevezett egyetemi tanára. 8/2013.
(I. 30.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Ungvár Gyula ny. mk. altábornagy Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Ungvár Gyula Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 53/2012.(VI. 13.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Gazda Pál ny. ezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Gazda Pál Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012.(VI. 13.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Halász László ny. mérnök ezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Halász László Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012. (VI. 13.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Máthé Gábor Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Máthé Gábor Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012.(VI. 13.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Tamás András Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Tamás András Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012.(VI. 13.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Nemes Ferenc Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Nemes Ferenc Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012.(VI. 13.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Irk Ferenc Prof. Dr. Irk Ferenc részére az Ideiglenes Szenátus 2012. július 1-jei hatállyal a jogelődnél, valamint az egyetem alapítása óta elvégzett szakmai és az egyetemi integráció erősítése érdekében végzett kimagasló munkája alapján Professor Emeritus címet adományozott. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012.(VI. 13.) számú szenátusi határozat