NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Professor Emeritus cím

Dr. Fülöp Mihály

A Professor Emeritus cím adományozását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez fűződő sokéves hűsége, nemzetközileg ismert és elismert oktatói és tudományos tevékenysége, valamint a graduális és posztgraduális képzésben végzett eredményes tevékenysége indokolja.

133/2022. (XII. 14.) számú szenátusi határozat
Dr. Kerezsi Klára Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai, oktatói, kutatói és tudományos tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Pályafutása és munkássága példaként szolgál az Egyetem hallgatói és oktatói számára, hatékony oktató-nevelő, tudományszervező és közéleti tevékenységével hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.  18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Dr. Harai Dénes ny. ezredes Az adományozott címmel az Egyetem és jogelőd intézménye iránti elkötelezettsége, a hadtudomány területén elért több évtizedes, kiemelkedő tudományos teljesítménye, magas színvonalú oktatói és mentori munkája iránti elismerésünket fejezzük ki, mellyel jelentősen hozzájárult az Egyetem sikereihez és hírnevének öregbítéséhez. 96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes

Az adományozott címmel a hadtudomány, valamint a biztonság- és védelempolitika területén kifejtett több évtizedes hazai és nemzetközi tudományos teljesítménye, magas színvonalú oktatói és mentori munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Felkészültsége, munkabírása és figyelemreméltó életpályája példaként állítható minden egyetemi polgár elé. Elévülhetetlen érdemei vannak a tehetséggondozás és a tudományos utánpótlás területén, melyekkel jelentősen hozzájárult az Egyetem sikereihez és hírnevének öregbítéséhez.

17/2021. (II. 17.) számú szenátusi határozat
Dr. Óvári Gyula

Az adományozott címmel katonai, oktatói, témavezetői, kutatói és tudományos közéleti munkássága, életpályája iránti elismerésünket fejezzük ki. A katonai repülés és a katonai műszaki tudományok meghatározó egyénisége, a repülő szakemberképzés egyik megteremtője. Sikeres és eredményes módon járult hozzá az Egyetem és jogelődjének szakmai, tudományos eredményeihez, elismertségének kivívásához.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy Az adományozott címmel a büntető anyagi jog és a rendészettudomány területén kifejtett kiemelkedő hazai és nemzetközi tudományos teljesítményét ismerjük el. Munkásságával nagymértékben hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar tudományos identitásának felépítéséhez, a rendészeti szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítéséhez. 24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat

Dr. Imre Miklós

Az adományozott címmel a közigazgatás-tudomány területén közel négy évtizedes tudományos tevékenysége, magas színvonalú oktató-nevelő munkája és közéleti tevékenysége, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon és jogelőd intézményeiben teljesített vezetői szolgálata iránti elismerésünket fejezzük ki.

24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat

Dr. Pátzay György

Az adományozott címmel több évtizedes nukleáris technológia és -biztonság területén végzett szakértői munkásságát és felsőoktatási tevékenységét ismerjük el. Kiemelkedő jelentőségű eredményeivel nagymértékben hozzájárult a katasztrófavédelmi oktatási és tudományszervezési tevékenység színvonalának növeléséhez.

24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Kende György ny. ezredes Az adományozott címmel tudományos eredményei és az oktatási tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Közel két évtizede vesz részt a katonai felsőoktatásban. Jelentős eredményeket ért el a tudományos életben: két szabadalom társtulajdonosa, számos hazai és nemzetközi elismerés birtokosa. Alapítója, majd törzstagja később pedig vezetője a Katonai Műszaki Doktori Iskolának. Szakmai életpályája, aktív tudományos és közéleti szerepvállalása méltóvá teszik őt a Professor Emeritus cím viselésére. 54/2019.
(X. 16.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Bukovics István ny. tű. mk. vezérőrnagy Az adományozott címmel a katonai műszaki tudományokban és a közigazgatás-tudományokban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítménye, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Áldozatos munkájával meghatározó szerepet játszott az Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézetének, valamint az Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának kiépítésében. 120/2018.
(X. 17.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Munk Sándor ny. ezredes Az adományozott címmel a hadtudományokban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítménye és tudományszervező tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Kutatási területei az informatikai interoperabilitás, a katonai informatika doktrinális alapjai, terminológiai kérdései. Aktív katonai, oktatói, témavezetői, tudományos kutatói és tudományos közéleti munkássága, életpályája sikeresen és eredményesen járult hozzá az Egyetem szakmai, tudományos eredményeihez, elismertségének növeléséhez. 120/2018.
(X. 17.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Báthy Sándor ny. ezredes Az adományozott címmel kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A katonai logisztikai szakterület nemzetközileg elismert kutatója. 1991 óta vesz részt a felsőoktatásban, a hazai katonai logisztikai szakemberképzés egyik megteremtője. Példamutató oktatói és kutatói munkásságot mondhat magáénak. A hadtudományok és a katonai műszaki tudományok meghatározó egyénisége. Munkásságával hozzájárul egyetemünk sikereihez és hírnevének öregbítéséhez. 102/2016.
(X. 7.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Török Gábor Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem iránti elkötelezettsége, oktatói, mentori és tudományos tevékenysége, valamint a graduális és posztgraduális képzésben végzett kiemelkedő munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című egyetemi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola törzstagja. Számos tudományos publikációjával, folyóiratcikkével, könyvével járul hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Bleszity János Professzor úr a katasztrófavédelem szakterületének nemzetközileg elismert kutatója. A felsőoktatásban 1980-tól szolgál, egyik megteremtője a hazai felsőfokú tűzvédelmi szakemberképzésnek. Oktatói tevékenységében kiemelt szerepet játszott az új képzések alapítása és indítása. A rendészettudományok és a katonai műszaki tudományok meghatározó egyénisége, kutatási területe a katasztrófavédelem, a tűzvédelem. Oktatói és kutatói munkásságával hozzájárult egyetemünk sikereihez és hírnevének öregbítéséhez  75/2016.
(VII. 13.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Gazdag Ferenc Professzor úr szakterületének nemzetközileg elismert kutatója. Oktatói munkásságának kiemelt eredménye a biztonságpolitikai tanulmányok megalapozása. Példamutató oktatói és kutatói munkásságot mondhat magáénak, amely több szálon is kötődik a politikatudományi és a hadtudományi kutatásokhoz. Kutatási területei az európai és magyar kül- és biztonságpolitika, az európai integráció, valamint Franciaország története. Oktatói és kutatói munkásságával hozzájárult egyetemünk sikereihez és hírnevének öregbítéséhez.  75/2016.
(VII. 13.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Bolgár Judit ny. ezredes Az adományozott címmel a hadtudományokban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítménye, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkája, és aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Hatékony munkájával hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 5/2015.
(VI. 10.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Makó Csaba Az adományozott címmel a szociológiai tudományokban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítménye, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkája, és aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Hatékony munkájával hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 5/2015.
(VI. 10.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Finszter Géza Professzor úr kiemelkedő oktatói és kutatói munkásságot mondhat magáénak, amely több szálon is kötődik a rendészettudományhoz. A jogelőd intézményben főállású oktatóként, majd óraadóként oktatott. Kutatási területe a rendészeti igazgatás, a kriminálpolitika, a büntetőeljárás és kriminalisztika. Oktatói és kutatói munkásságával hozzájárult egyetemünk hírnevének öregbítéséhez. 45/2015.
(III. 11.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy Vezérőrnagy úr 1973-ban kezdte oktatói munkásságát a jogelőd intézményben, amelynek 2005-ben főigazgatója, majd rektora lett. Oktatói és kutatói munkájában a büntetőjog, a büntető-eljárásjog és a kriminológia területén alkotott maradandót. Oktatói munkásságával, tudományos pályafutásával hozzájárult egyetemünk hírnevének öregbítéséhez. 45/2015.
(III. 11.)
számú szenátusi határozat
Dr. Szabó A. Ferenc Dr. Szabó A. Ferenc 42 egyetemi felsőoktatásban eltöltött év után került nyugállományba. Tanári munkájában következetesen képviselte és érvényesítette a magyar tradíciókat, nemzeti értékeket. Szellemi közreműködésével indította az egyetem a "Társadalom és Honvédelem" című tudományos folyóiratot, amelynek mindvégig felelős szerkesztője volt. 165/2013.
(XII. 18.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Szabó Miklós ny. altábornagy Dr. Szabó Miklós a jogelőd egyetem Hadművészet-története Tanszékének volt oktatója, majd tanszékvezetője. Később a jogelőd intézmény parancsnoki és rektori tisztségét töltötte be. 2011-ben megkapta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Rector Emeritusa címet. Oktatói munkásságával, tudományos pályafutásával hozzájárult egyetemünk hírnevének öregbítéséhez. 165/2013.
(XII. 18.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Turcsányi Károly ny. ezredes Dr. Turcsányi Károly 1985-től oktat egyetemünkön illetve jogelőd intézményeinél. 1999 és 2009 között az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökeként tevékenykedett. Pályája során a logisztika, a megbízhatóság elmélet, a haditechnika, valamint a minőségügy területén oktatott, kutatott, melyet több mint 200 publikációja fémjelez. A Katonai Műszaki Doktori Iskola alapító tagja, 2002-től a haditechnika és robotika kutatási tématerület vezetője. 165/2013.
(XII. 18.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Vincze Lajos Dr. Vincze Lajos 20 éven keresztül oktatott egyetemünkön és annak jogelőd intézményeinél. Országosan elismert szakember, tanszékvezetőként megváltoztatta és megújította a hagyományos filozófiaoktatásra épülő programot. Vezetésével a tanszéki műhely 6 – új, nívós, más egyetemeken is alkalmazott – tananyagokat dolgozott ki, és vezetett be. 165/2013.
(XII. 18.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Solymosi József ny. mk. ezredes Prof. Dr. Solymosi József 1998. október 9. napjától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelőd intézménye, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kinevezett egyetemi tanára. 8/2013.
(I. 30.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Ungvár Gyula ny. mk. altábornagy Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Ungvár Gyula Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 53/2012.(VI. 13.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Gazda Pál ny. ezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Gazda Pál Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012.(VI. 13.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Halász László ny. mérnök ezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Halász László Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012. (VI. 13.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Máthé Gábor Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Máthé Gábor Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012.(VI. 13.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Tamás András Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Tamás András Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012.(VI. 13.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Nemes Ferenc Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Prof. Dr. Nemes Ferenc Professor Emeritus címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012.(VI. 13.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Irk Ferenc Prof. Dr. Irk Ferenc részére az Ideiglenes Szenátus 2012. július 1-jei hatállyal a jogelődnél, valamint az egyetem alapítása óta elvégzett szakmai és az egyetemi integráció erősítése érdekében végzett kimagasló munkája alapján Professor Emeritus címet adományozott. Az NKE Szenátusa 45/2017. (V. 3.) számú határozatában megerősítette és határozatlan idejűre módosította a címadományozást. 53/2012.(VI. 13.) számú szenátusi határozat