NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

A könyvtár használati szabályzata

(Az oldal utolsó módosítása: 2022. október 06.)

Az Egyetemi Könyvtár (EK) könyvtári rendszere


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Könyvtár (a továbbiakban: EK) az egyetemi könyvtárellátás központi szerveként, komplex információs és tudásközpontként működik. Az EK egységes könyvtári rendszerben látja el könyvtári szolgáltatással az Egyetem központját, központi szerveit, a karokat (ÁKK, HHK, NETK, RTK, VTK), a karokhoz nem tartozó intézeteket (ÁKFI, KVI, NBI) és minden, a könyvtárat igénybe venni kívánó felhasználót.

Az EK kiemelt feladata az NKE oktató-kutató és hallgatói munka modern könyvtári eszközökkel történő támogatása, magas szintű könyvtári szolgáltatások nyújtása. Mindemellett feladata a közszolgálatban dolgozó szakemberek szakmai igényeinek támogatása, a könyvtár használói számára hatékony szolgáltatások biztosítása.

Az EK, mint nyilvános állami egyetemi könyvtár, 4 helyszínen működve látja el feladatait:

Székhely: Egyetemi Könyvtár, Budapest

Szolgáltató egységek:

Központi Könyvtár, Budapest

EK Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Kari Könyvtár, Budapest

EK HHK Kari Könyvtár Repülőműszaki Gyűjtemény, Szolnok

EK Víztudományi Kar (VTK) Kari Könyvtár, Baja

 

1. A könyvtárhasználat alapelvei


Általános szabályok

E szabályzat az EK valamennyi könyvtári egységében érvényes. A könyvtárat mindenki használhatja, aki a könyvtárhasználati szabályzat rendelkezéseit elfogadja. A szabályzatban előírtak be nem tartása, időleges vagy végleges kizárást eredményez a könyvtár használóinak sorából.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulturális törvény) 56. § (2) bekezdése alapján a könyvtárhasználókat a következő alapszolgáltatások illetik meg térítésmentesen:

 • a könyvtárlátogatás,
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
 • az állományfeltáró eszközök használata (pl. e- katalógus),
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A Kulturális törvény 56. § (3) bekezdés alapján a könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatait (természetes személyazonosító adatok és lakcím) beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

 

A könyvtári szolgáltatások az egyes telephelyeken és gyűjteményekben eltérőek lehetnek.

A könyvtár alapszolgáltatáson túli szolgáltatásai:

 • szaktájékoztatás,
 • kölcsönzés,
 • hosszabbítás,
 • előjegyzés,
 • könyvtárközi kölcsönzés,
 • fénymásolás,
 • nyomtatás,
 • szkennelés,
 • irodalomjegyzék összeállítása megadott témában, témabibliográfiák készítése,
 • online adatbázisok, e-folyóiratok, szakmai és multimédiás CD- és DVD-ROM-ok használata,
 • az NKE repozitórium-rendszerének használata,
 • Internet-használat, elektronikus levelezés,
 • NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer használata,
 • WiFi hozzáférés,
 • MS Office, Adobe Reader programok használata,
 • felhasználóképzés, tréningek,
 • kutatástámogatás (pl. segítség nyújtás az MTMT használatához),
 • gyarapodási jegyzék (online: honlap)
 • állománygyarapítási javaslat (online: konyvtar@uni-nke.hu),
 • könyvtári rendezvények szervezése,
 • egyéni és csoportos könyvtárlátogatás,
 • különgyűjtemények kutatása (Király Béla gyűjtemény, Dr. Mueller Othmár gyűjtemény, VITUKI gyűjtemény, Régi Könyvek Tára),
 • tartalomjegyzék szolgáltatás (oktatónak, kutatónak).

 

Eltérő részszabályok

EK HHK Kari Könyvtár Nyelvi Gyűjtemény, Budapest

A gyűjteményt a BSc képzésben részt vevő nappali tagozatos ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatók, a HM és a Vezérkar megrendelése szerinti tanfolyami képzésben résztvevők, továbbá a HHK Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ oktatói használhatják. 

EK VTK Kari Könyvtár, Baja

 • jegyzetárusítás,
 • spirálozás,
 • Európai Dokumentációs Központ szolgáltatásai.

   

2. A könyvtár használatának feltételei


2.1 A beiratkozás

Általános szabályok

A könyvtári szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozás az egyetem polgárai és a külső használók számára ingyenes. A beiratkozás feltétele a Beiratkozási lap kitöltése, valamint a könyvtárhasználati és adatkezelési szabályok elfogadását igazoló Belépési nyilatkozat aláírása.

A beiratkozás egy évig érvényes, évenként meg kell újítani. Az egyetem dolgozóinak könyvtári tagsága munkaviszonyuk megszűnéséig, hallgatóknak az egyetemi tanulmányaik befejezéséig érvényes.

Eltérő részszabályok

EK HHK Kari Könyvtár Nyelvi Gyűjtemény, Budapest

A beiratkozás – a tanfolyami hallgatók részére a tanfolyam időtartamára érvényes. A BSc képzésben részt vevő nappali tagozatos ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatók, valamint az oktatók, kutatók részére egy évig érvényes, évenként meg kell újítani. 

EK VTK Kari Könyvtár, Baja

A számítógépek használatának feltétele a könyvtárba történő beiratkozás.
 

2.2 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A beiratkozás alkalmával a személyes adatok igazolásához:

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya, külföldi használók esetében útlevél,
 • Hallgatók esetében ezen felül érvényes diákigazolvány bemutatása, kivéve az első éves hallgatókat, akik még nem rendelkeznek diákigazolvánnyal, ott a diákigazolványt – az egyetem által kiállított, adott év október 31-ig helyettesítő dokumentum.
 • A 16 éven aluliak esetében kezességi nyilatkozat is szükséges. (1. számú melléklet) Kezességet vállalhat az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki állandó lakhellyel és munkahellyel rendelkezik.

A felhasználó köteles a személyi adataiban (név, lakcím, munkahely, személyi igazolvány száma, útlevélszám), az egyetemhez fűződő jogviszonyában bekövetkezett változásokat a könyvtárnak 15 napon belül jelezni.

A könyvtár tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat.
 

2.3 Az olvasójegy használata

A beiratkozás alkalmával a felhasználó személyre szóló, másra csak indokolt esetben, írásban átruházható vonalkódos olvasójegyet kap, amely feljogosítja minden szolgáltató egységben:

 • az egyetem könyvtárának használatára,
 • a dokumentumok kölcsönzésére,
 • a könyvtári elektronikus katalóguson keresztül történő előjegyzésre, hosszabbításra, kikölcsönzött dokumentumainak megtekintésére,
 • a könyvtár további web2-es szolgáltatásainak elérésére.

A visszaélések elkerülése érdekében az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni a könyvtárban. A bejelentés után a könyvtár az elveszett olvasójegy számát a számítógépes rendszerben letiltja. A felhasználót terheli az új olvasójegy költsége, amely 500,- Ft.
 

2.4 Regisztrációs szabályok

EK HHK Kari Könyvtár

A felhasználónak regisztrálnia kell magát az olvasótermi és raktári állomány helyben használata, valamint a számítógépes termek használata előtt.

 

3. Szolgáltatások


3.1  Kölcsönzés

3.1.1 A kölcsönzés feltételei

Általános szabályok

Kölcsönözni csak személyesen, érvényes vonalkódos olvasójeggyel lehet, amelyet a beiratkozás alkalmával kap meg a felhasználó. Az olvasójegy más személyre csak indokolt esetben, a 2. számú melléklet kitöltése és aláírása után ruházható át.

Eltérő részszabályok

EK HHK Kari Könyvtár

A nemzeti minősített és NATO dokumentumokat csak a megfelelő szintű betekintési jogosultsággal rendelkező személyek részére szolgáltat a könyvtár. Ezeknél a dokumentumoknál a kölcsönzés feltétele, hogy a felhasználó betekintési engedéllyel, hallgató esetében betekintési engedéllyel és szaktanári engedéllyel rendelkezzen.

Honvédségi belső kiadványokat – a nyílt hatálytalanítottak kivételével –, nem nyilvános és a szaktanári engedélyhez kötött dokumentumokat csak a honvédséggel jogviszonyban álló és az NKE honvédelmi ismeretek (hadtudomány, katonai műszaki tudomány és biztonságpolitika) oktatói, képzési és kutatási tevékenységében részt vevő személyek részére szolgáltat a könyvtár.

EK HHK Kari Könyvtár Nyelvi Gyűjtemény, Budapest

A tanfolyami képzésben résztvevők részére nyelvi dokumentumot kölcsönözni a szaktanár által csoportonként kijelölt személyek számára lehetséges. A nyelvi gyűjteményből a BSc képzésben részt vevő nappali tagozatos ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatók és az oktatók csak személyesen kölcsönözhetnek.

EK HHK Repülőműszaki Gyűjtemény, Szolnok

A könyvtár speciális elhelyezkedése miatt a civil felhasználók bázisra való beléptetéséhez telefonos egyeztetés szükséges.

3.1.1.1 Tanszéki letéti könyvtár

Az EKKL tanszéki letéti könyvtárat hozhat létre a tanszék vezetőjének írásbeli kérésére.

A tanszékvezető a letét kezelésére felelős személyt nevez ki a beosztottjai közül. A letéti felelősnek az EKKL beiratkozott olvasójának kell lennie. A tanszék vezetője a letétbe kerülő könyvek biztonságos tárolását lehetővé tevő zárható szekrényt/helyiséget biztosít, amelyhez a letéti felelősnek kizárólagos hozzáférése van. A letéti felelős nyilvántartást vezet arról, hogy a könyveket kinek és mikor adta át használatra a tanszék munkatársai közül. A letéti felelős személyének változása esetén a tanszékvezetőnek értesítenie kell az EKKL-t.

A letétbe kerülő könyvek kölcsönzési ideje 3 év. A kölcsönzési határidő letelte után, továbbá az EKKL külön kérésére - ellenőrzés céljából - a könyveket be kell mutatni. A letétből elveszett könyvek árát a kártérítési szabályok szerint meg kell térítenie a letét kezelőjének. A kár rendezéséig és/vagy a letét biztonságos tárolásának megteremtéséig a letétbe nem kölcsönözhetők újabb könyvek.

3.1.2 Kölcsönzési határidő

Általános szabályok

A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzési ideje:

 • az egyetem hallgatóinak maximum 30 nap,
 • doktorandusz hallgatóknak maximum 30 nap,
 • az egyetem oktatóinak, kutatóinak egy félév,
 • az egyetem dolgozóinak maximum 30 nap.
 • külső könyvtárhasználóknak (oktató, kutató, hallgató, egyéb) maximum 30 nap
 • A rövid határidőre kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzési ideje minden olvasó esetében maximum 2 nap. A dokumentumok az integrált könyvtári rendszerben (IKR) és fizikailag is jelölve vannak, melynek könyvtári státusza félévente felülvizsgálatra kerül.
 • Különösen keresett dokumentumok, valamint a nem hagyományos dokumentumok esetében eltérő kölcsönzési határidőt szabhat meg a könyvtár.
 • Az olvasóteremben és a kézikönyvtárban lévő jegyzetek és tankönyvek hétvégére kölcsönözhetők. Elvitel: pénteken zárás előtt, visszahozatal: hétfőn reggel nyitásra.
 • Az 1945 előtt kiadott könyvek csak helyben használhatók, kölcsönzésük nem lehetséges.

A kölcsönözhető dokumentumok számát, a kölcsönzés időtartamát és a hosszabbítás lehetőségét a szabályzat mellékletét képező táblázat foglalja össze.

A kölcsönzési határidő hosszabbítása a határidő lejárta előtt, személyesen, telefonon, elektronikus úton (elektronikus katalógus, e-mail) vagy postai úton kérhető. Az olvasónak a kölcsönzési határidő lejártáig, felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatnia a kikölcsönzött dokumentumokat. Az olvasók a könyvtartozásaikat az elektronikus katalógusban az "Olvasói adatok" ikon alatt figyelemmel kísérhetik.

Egy dokumentum kölcsönzését meghosszabbítani hallgatóknak, okatóknak és a kutatónak egyszer lehet maximum 30 napra, ha nincs rá előjegyzés.

3.1.2.1 Késedelmi díj

Általános szabályok

Az egyetemi oktatók, kutatók, hallgatók és dolgozók, valamint a külsős használók nem fizetnek késedelmi díjat.

A lejárt határidejű könyvek visszahozataláig további kölcsönzés nem lehetséges. 

A könyvtár legalább kétszer írásbeli felszólítást küld ki a kölcsönvevőnek a dokumentumtartozások bekérésére. A vissza nem szolgáltatott vagy megrongálódott dokumentum nyomán keletkezett tényleges kár megtérítésére ill. a könyvtár  állományából történő kivezetésére vonatkozóan az alábbi rendelkezések az irányadók. A károkozót a könyvtár véglegesen kizárhatja a könyvtár használóinak sorából.

Irányadó rendelkezés: 3/1975. (VIII.17.) KM-PM. sz. együttes rendelkezés 20. §-a és 21. §-a

3.1.3 Kölcsönzési korlátozások

Általános szabályok

3.1.3.1 Nem kölcsönözhető állományrészek

 • Muzeális és muzeális értékű dokumentumok, az 1945 előtt megjelent dokumentumok,
 • kéziratok, gépiratok (disszertáció, szakdolgozat, kutatási jelentés, fordítás,stb.),
 • archív dokumentumok,
 • kézikönyvtári könyvek, kivétel: jegyzet, tankönyv,
 • történeti értékű, beszerezhetetlen, különlegesen magas értékű, könyvritkaságok,
 • folyóiratokat: napi és hetilap, havilap stb.,
 • nem hagyományos (csak eszközzel olvasható) dokumentumok (pl. kazetta), kivéve a könyvek CD, ill. CD-ROM mellékleteit,
 • a különgyűjtemények dokumentumai,
 • szabályzatok, főnökségi kiadványok, nemzeti minősített és NATO dokumentumok az egyetem állományába nem tartozó olvasók számára
 • NATO, EU és honvédségi belső kiadványok az egyetem állományába nem tartozó olvasók számára,
 • szabványok,
 • VITUKI dokumentumok
 • helyismereti dokumentumok,
 • szakdolgozat: a könyvtár a szakdolgozatokba a szerző, a mindenkori TVSZ szerinti – nyilatkozata alapján jár el a betekintési, nyilvánosságra hozatali igény esetében. Betekinteni csak azokba a dolgozatokba lehet, ahol a szerző ehhez nyilatkozatában hozzájárult. Nyilatkozat hiányában a szakdolgozat nem megtekinthető.
3.1.4 Kártérítés

Általános szabályok

A hazai és külföldi hallgatók tanulmányaik befejeztével, ill. az oktatók, kutatók és dolgozók munkaviszonyuk megszűnésekor kötelesek minden könyvtári tartozásukat rendezni, vonalkódos olvasójegyüket leadni, amit oktatók, kutatók és dolgozók esetében az egyetem elhagyási lap igazol.

Az elveszített könyv ellenértékét postai csekken vagy készpénzben a házipénztárban kell befizetni.

Külső beiratkozó, határozott idejű foglalkoztatott, óraadó, az egyetemmel megbízási szerződéses viszonyban álló, pályázati forrásból foglalkoztatott esetében is elsődlegesen a dokumentum visszaszolgáltatása a cél. Ennek hiányában a kölcsönvevő, kártérítési értékként, a rongált vagy elveszett dokumentum beszerzéskori vagy antikvár árat köteles megtéríteni. Amennyiben a kölcsönvevő a könyvtár által a dokumentum visszaszolgáltatására, ill. pótlására vagy értékének megtérítésére vonatkozó igényét nem teljesíti, akkor a követelést polgári peres úton érvényesíti.

A kölcsönvevő a kikölcsönzött művekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A dokumentumok elvesztése, megsemmisülése vagy megrongálása esetén a kár megtérítésének módja, továbbá könyvtári érték megtérítése esetén a kártérítés összege a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM. sz. együttes rendelkezés 20. §-a alapján kerül meghatározásra.

A könyvtár a kölcsönzés ideje alatt megrongálódott vagy elveszett dokumentumok esetén

 • elsődlegesen azzal azonos vagy újabb kiadás beszerzését várja el. A könyvtár segítséget nyújthat a hiányzó dokumentum beszerezhetőségére vonatkozóan,
 • a kereskedelmi forgalomban be nem szerezhető művek esetén a dokumentum könyvtári értékének vagy antikvár-forgalmi becsértékének megtérítése,
 • ha a mű a kereskedelmi forgalomban kapható, de a károkozó nem szerzi be, úgy a károkozónak a könyv kereskedelmi forgalmi árának kétszeresét kell megtérítenie,
 • a kereskedelmi forgalomban nem kapható mű esetén nem az eredeti beszerzési árat, hanem – a példányszám, a tartalmi avultság, a kutatási érték, az unikalitás, a mű iránt megnyilvánuló felhasználói igény mérlegelésének függvényében – a könyvtár által megállapított értéket kell a károkozónak megtérítenie, pénzben való megtérítése egyéni elbírálás alá esik.

Tartozás esetén a könyvtár kárfelvételi jegyzőkönyvet állít ki. (3. számú melléklet)

EK HHK Kari Könyvtár

 • a minősített dokumentumok esetén az eljárás a HM és az MH titokvédelmi és ügyviteli szabályzata (TÜSZ) szerint történik,
 • a cikkszámos szolgálati dokumentumok elvesztése esetén a Cikkjegyzékben meghatározott összeg megtérítése,
 • a főnökségi kiadványok elvesztése esetén a Honvédelmi Közlönyben megjelent árjegyzékben meghatározott összeg megtérítése.
   

3.2 Előjegyzés

Általános szabályok

A könyvtári könyvre előjegyzést kérhet az olvasó személyesen, levélben, telefonon vagy elektronikus (e-mail, elektronikus katalógus) úton. A könyvtár az előjegyzett könyv beérkezésekor az olvasót e-mailben értesíti, és a könyvet a kérővel egyeztetve maximum 3 napra félreteszi. Az olvasók az előjegyzéseiket az elektronikus katalógusban az “Olvasói adatok” ikon alatt folyamatosan figyelemmel kísérhetik. Az előjegyzésről a könyvtárhasználónak e-mail-t küld a könyvtár.
 

3.3 Helyben olvasás, tájékoztatás

Általános szabályok

A beiratkozott könyvtárhasználók részére – a betekintési engedélyhez kötött dokumentumok kivételével – a teljes dokumentumállomány olvasótermi használatra rendelkezésre áll. A helyben használat minden esetben ingyenes.

 • A könyvtárhasználó a szakkönyvtár szolgáltatásait, gyűjteményét szóbeli tájékoztatáson és írásbeli kiadványokon, valamint az egyetemi honlap könyvtári oldalán keresztül ismerheti meg.
 • A tájékoztató szolgálat a teljes nyitva tartási időben segítséget nyújt a könyvtár és a katalógusrendszer használatában. Tájékoztat a könyvtár állományáról, a fontosabb hazai és külföldi információs szolgáltatásokról és azok hozzáférhetőségéről, továbbá a könyvtári szolgáltatásokról és a könyvtári IKR használatáról. Eligazítja az olvasót az általa keresett tárgykörök szakirodalmában.
 • A könyvtár állományának a raktárban található részét az olvasók a könyvtárostól kérhetik a raktári kérőlap kitöltésének leadásával. A dokumentumokat az olvasó aznap kézhez kapja, amennyiben a kérését 15 óráig leadja. A megadott időponttól később leadott kérések teljesítése a következő nap 10 óráig történik meg.
 • A szabadpolcos dokumentumokat az igénybevétel után az olvasótermi asztalon kell hagyni, a raktárból és különgyűjteményekből kért könyveket a könyvtárosnak kell visszaadni, a folyóiratokat és napilapokat viszont a helyére kell tenni.

Eltérő részszabályok

EK HHK Kari Könyvtár

Az olvasótermeket kizárólag regisztráció után lehet igénybe venni.

EK VTK Kari Könyvtár, Baja

A könyvtárostól kérhető, helyben használható dokumentumok:

 • multimédia teremben található állomány,
 • szakdolozatok,
 • szabványok,
 • Régi Könyvek Tárában taláható dokumentumok (muzeális könyvek és helyismereti állományrész),
 • Európai Dokumentációs Központ dokumentumai,
 • VITUKI állomány dokumentumai.
   

3.4 Könyvtárközi kölcsönzés

Általános szabályok

A könyvtár az állományában nem található dokumentumok kölcsönzésének a lebonyolítását is biztosítja:

 • A más hazai könyvtárakban megtalálható könyvek esetében az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren (ODR) keresztül. A belföldi kölcsönzés ingyenes.
 • A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés esetén az Országos Széchényi Könyvtár közvetítésével. Ennek pénzügyi vonzatát elsődlegesen az egyetem oktatója, kutatója, dolgozója illetve hallgatója téríti meg.

A könyvtárközi kölcsönzéssel kért könyvek használati idejét a küldő könyvtár szabja meg, megadott határidejét szigorúan be kell tartani. Olvasó által okozott kár megtérítésére a küldő könyvtár szabályai az irányadók.
 

3.5 Információs szolgáltatások

Általános szabályok

·         A könyvtár által működtetett adatbázisok (nyilvános elektronikus katalógus, egyetemi repozitórium) a világ bármely pontjáról, a könyvtár által előfizetett online adatbázisok a könyvtár lokális hálózatáról, illetve az egyetem központi hálózatáról érhetők el az egyetemi IP címmel rendelkező felhasználók számára. A könyvtár által megvásárolt szakmai adatbázisok, multimédiás és egyéb CD-DVD-ROM-kat az olvasók szabadon használhatják a könyvtár gépein. A használni kívánt CD-DVD-ROM-t - aláírás ellenében - a tájékoztató könyvtárostól kérhetik el.

 • A hallgatók hozzáférhetnek a könyvtárban a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszerhez.
 • A számítógépekre telepített MS Office, Adobe Acrobat Reader stb. programokat használhatják az olvasók.
 • Az internet-használat ingyenes, az onnan származó számítógépes információk letölthetők.
 • A beiratkozott, vagy regisztrált olvasóknak lehetőségük van saját számítógépek használatára.
 • A jogtár használata biztosított bizonyos könyvtári gépeken.
 • A számítógépre mentett fájlok a gép kikapcsolásakor törlődnek, ezért a könyvtárhasználóknak szükséges egyéni adathordozóra menteniük dokumentumaikat.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatába foglaltak valamennyi könyvtárhasználóra kötelező érvényűek, akik igénybe veszik a könyvtár számítógépes vagy hálózati szolgáltatásait.

Eltérő részszabályok

EK HHK Kari Könyvtár

A könyvtári hálózati szolgáltatások a Számítógépes felhasználói név igénylőlap kitöltése és a nyilatkozat aláírása után vehetők igénybe.
 

3.6 Tréningek

Általános szabályok

A könyvtár igény szerint, bejelentkezés alapján személyes vagy csoportos felhasználói tréninget tart:

 • az online adatbázisok,
 • az egyetemi repozitórium-rendszer,
 • az elektronikus integrált könyvtári rendszer (OLIB) használata,
 • az információ- és adatkeresési technikák alkalmazása,
 • Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) használata terén.
 • szakmai segítséget nyújt a kari oktatók, kutatók, doktoranduszok tudományos eredményeinek az MTMT rendszerbe történő felviteléhez,
 • módszertani segítséget nyújt a tudományos művek (disszertáció, szakdolgozat, pályamunka) irodalomjegyzékének elkészítéséhez,
 • részt vesz a felhasználók digitális műveltségének javításában, a digitális kompetenciafejlesztésben.
   

3.7. Kutatástámogatás

Általános szabályok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos publikációs tevékenységének a Magyar Tudományos Művek Tára országos adatbázisban történő megjelenítésének intézményi szabályozásáról, az Egyetemi Repozitórium működtetéséről szóló 33/2012. sz. rektori utasításban foglaltaknak megfelelően:

 • A könyvtár munkatársai szakmai segítséget nyújtanak az egyetem polgárainak a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) lévő adataik kezeléséhez, tudományos eredményeik beviteléhez.
 • Az egyetem doktori iskoláiban megvédett PhD dolgozatok nyomtatott és digitális példányainak könyvtári nyilvántartásáról és szolgáltatásáról, DOI számmal történő ellátásáról az EKKL gondoskodik.
 • A könyvtár az MTMT-ből az egyetem részére tudománymetriai adatokat, statisztikákat, publikációs listákat szolgáltat.
 • A tudományos kutatások eredményeinek az egyetemi repozitóriumba történő bekerülését, a publikációk meta-adatolását, a dokumentumok teljes szövegének feltöltését a könyvtár munkatársai végzik.
   

3.8 Reprográfiai szolgáltatás

Általános szabályok

 • A felhasználók a könyvtár állományába tartozó dokumentumokról a szerzői jogok figyelembevételével másolatot készíthetnek.
 • A fénymásolásra vagy szkennelésre használni kívánt művet a felhasználónak, a tájékoztató könyvtárostól kell kérni és neki visszaadni.
 • A nem kölcsönözhető  állományrészek közül a muzeális dokumentumok, az 1945 előtt megjelent unikális dokumentumok, a disszertációk, a szakdolgozatok, a történeti értékű, beszerezhetetlen, különlegesen magas értékű, ritka könyvpéldányok  fénymásolása és szkennelése elsődlegesen tilos vagy engedélyhez kötött.
 • A reprográfiai szolgáltatások térítési díjaira vonatkozóan a Gazdasági Hivatal által megállapított díjtételek az irányadóak.

Eltérő részszabályok

EK HHK Kari Könyvtár

A NATO és EU dokumentumok fénymásolása a vonatkozó előírások szerint történik. 

Minősített dokumentumokból a másolás tilos.

EK HHK Kari Könyvtár Nyelvi Gyűjtemény, Budapest

A felhasználók részére a gyűjtemény állományába tartozó dokumentumokból a szerzői jogok figyelembevételével másolatot kizárólag a könyvtáros készíthet.

EK VTK Kari Könyvtár, Baja

Az egyetem egykori hallgatója saját szakdolgozatáról térítés ellenében elektronikus vagy papíralapú másolatot kérhet.

 

4. Állományvédelem


Általános szabályok

 • A könyvtár területén a dokumentumállomány és informatikai eszközök védelme érdekében videokamerás megfigyelő rendszer és/vagy dokumentumvédelmi kapu működik.
 • Az értékmegőrző és a ruhatári szekrények használata kötelező.
 • A könyvtári térbe táskát, kabátot bevinni tilos. (Táska: hátizsák, nagyobb kézitáska, laptoptáska) A táskát, kabátot az erre kijelölt szekrényben kell elhelyezni.
 • Az olvasótermekben az olvasók saját tankönyveiket, jegyzeteiket stb. csak előzetes bemutatás után vihetik be és használhatják.
 • A könyvtár bejáratánál elhelyezett állományvédelmi berendezés hangjelzése esetén az olvasó köteles a táskáját és a nála lévő dokumentumokat a könyvtárosnak megmutatni. Az olvasó a könyvtár területét mindaddig nem hagyhatja el, amíg a hangjelzés oka ki nem derült.
 • Az őrizetlenül hagyott értékekért a könyvtár nem vállal felelősséget.

   

5. Általános viselkedési szabályok


A könyvtár az olvasótól, a könyvtár egész területén, az alábbiakat várja el:

 • kulturált magatartást;
 • tiszta, kulturált, az általános közösségi normákat tiszteletben tartó öltözékben való belépést;
 • az alkohol-, drogfogyasztás, a dohányzás és étkezés mellőzését;
 • a hangoskodás, zajkeltés, a bekapcsolt mobiltelefon használatának és minden olyan egyéb tevékenység folytatásának a mellőzését, amely a többi felhasználó nyugalmát zavarhatja;
 • a könyvtár állományának és berendezéseinek rendeltetésszerű használatát;
 • a könyvtári szabályok betartását.
 • tilos a könyvtári vagyon (épület, eszköz, dokumentum stb.) szándékos rongálása. 
 • a könyvtárból való kizárást vonja maga után a dokumentumok bárminemű rongálása, csonkítása (beleértve a dokumentumban elhelyezett vonalkódok, RFID-tagek használhatatlanná tétele), azok engedély nélküli lefényképezése, a teljes mű fénymásolása, a könyvtárból engedély nélkül történő kivitele,
 • a könyvtár az állományában okozott kár esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint jár el,
 • tilos a számítógépek program-beállításait megváltoztatni, szoftvereket telepíteni, a könyvtár állományában lévő CD- és DVD-ROM-ok másolni,
 • az informatikai és műszaki berendezéseket, eszközöket csak a könyvtár munkatársai kapcsolhatják be, indíthatják újra, kapcsolhatják ki,
 • minden üzemzavart (gép-lefagyást, hibaüzenetet stb.) jelezni kell a könyvtárosoknak,
 • a könyvtári terekbe bármilyen fegyver – különösképpen éles lőfegyver – behozatala tilos,
 • a könyvtárban nyílt láng használata tilos.

A könyvtári dokumentumok szabálytalan kivitele vagy a könyvtárhasználati szabályainak súlyos megsértése esetén a könyvtár meghatározott időre vagy véglegesen kizárhatja az olvasót a könyvtár használatából. A fentiek a fegyelmi felelősségre vonásra is alapul szolgálnak.

 

6. Mellékletek


1. számú melléklet: Kezességi nyilatkozat 

2. számú melléklet: Meghatalmazás

3. számú melléklet: Károkozási jegyzőkönyv

Melléklet az NKE EKKL Könyvtárhasználati Szabályzat 3.1 Kölcsönzés pontjához