NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőségi bizottsági kérelem

 

Kedves Hallgatóink!

Az Egyetem tevékenysége során általánosan érvényesíti az egyenlő bánásmód követelményét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, valamint az esélyegyenlőség szempontjait. Ennek keretében különösen:

-          elismeri a fogyatékossággal élő hallgatók tanuláshoz való jogát, biztosítja, hogy e hallgatók ne szenvedjenek hátrányt hallgatótársaikkal szemben;

-          az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók lakhatási feltételeinek, egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitelének biztosításához, tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a hallgató beilleszkedését a felsőfokú tanulmányok idején, illetve szakmai előmenetelét a tanulmányok befejezését követően.

A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi előrehaladásának támogatása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalkotta Esélyegyenlőségi Szabályzatát: https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/egyeb-szabalyzatok

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (8) bekezdése értelmében: „A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.”

Az Esélyegyenlőségi Szabályzat - összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet rendelkezéseivel - a fogyatékossággal élő hallgatók számára a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62-64. §-ai szerinti kedvezményeket biztosítja.

A kedvezmények biztosítása nem automatikus, az érintettnek az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság felé kell a kedvezmény biztosítására vonatkozó kérelmét benyújtania, az erre rendszeresített formanyomtatványon: Esélyegyenlőségi bizottsági kérelem.

A kérelmet postai úton kell a Bizottság részére megküldeni, de megküldhető egyidejűleg elektronikus formában is.

A kérelem mellé csatolni szükséges a Korm. rendelet 63. §-a által előírt szakvéleményt eredetiben:

 - Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

 - Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

Az alábbi linken érhető el az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat honlapja: http://gyopsz.elte.hu/index.php

Az alábbi linken elérhető az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat tájékoztatója a fogyatékosság megállapításáról: http://gyopsz.elte.hu/index.php/szakertoi-bizottsagi-tevekenyseg

Az Esélyegyenlőségi Bizottság döntése ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet jogorvoslattal élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság felé benyújtandó kérelmekkel kapcsolatos felvilágosítás kérhető az egyetemi esélyegyenlőségi koordinátortól.

Az Egyetem az évente kiadott felsőoktatási felvételi tájékoztatóban megjelöli azon szakjait, melyek esetében a vonatkozó jogszabály speciális egészségügyi, pszichikai vagy fizikai alkalmassági követelményeket kíván meg. E szakokra a követelményeknek meg nem felelő jelentkező nem vehető fel, illetve ezen szakokon a felvételt követően a hallgatók az alkalmassági követelménnyel érintett fogyatékosság miatti kedvezményben nem részesíthetők. Azon egyedi esetekben, amikor a hallgató fogyatékossága a tanulmányai megkezdését követően keletkezik, a Bizottság/Egyetem segíti a hallgató előmenetelét a hivatások közötti átjárhatóság lehetőségeinek segítségével.

A Korm. rendelet értelmében:

- A nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet.

- A nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet.

- A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a fogyatékossággal élő volt hallgatót, aki záróvizsgát tett és hallgatói jogviszonya megszűnt, de a szakképzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette.

 

A hallgató nyilatkozhat továbbá fennálló fogyatékosságáról. A nyilatkozat kitöltése nem kötelező. A nyilatkozat elválaszthatatlan mellékletét képezi a fogyatékosságot igazoló dokumentum. A nyilatkozó hallgatónak az ezt követően benyújtott, fogyatékosságára hivatkozó egyedi kérelmek tekintetében fogyatékosságát nem kell újból igazolnia.

Hallgatói nyilatkozat fennálló fogyatékosságról

 

Elérhetőségek:

Dr. Kriskó Edina - egyetemi esélyegyenlőségi koordinátor, az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

eselyegyenloseg@uni-nke.hu

tel: +36-30-691-4205

Ludovika Főépület 43. iroda

A kérelmeket az alábbi postacímre kérjük elküldeni:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Esélyegyenlőségi Bizottság 1441 Budapest, Pf. 60.

 

Az Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Esélyegyenlőségi Bizottság 13 tagból áll. A Bizottság átlagosan havonta ülésezik, az ülések alkalmával a Bizottság a kérelmezők egyedi meghallgatását követően – a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül – hozza meg döntését a benyújtott kérelemmel kapcsolatban. A Bizottság döntését az Egyetem postai, valamint elektronikus úton eljuttatja a kérelmező, továbbá a tanulmányi osztály felé is. Az elutasított kérelmek esetén a kérelmezőnek lehetősége nyílik a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz fordulni.

 

Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai:

 • Dr. Kriskó Edina - elnök
 • Papp Tibor ezredes – Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
 • Volenszky Hajnalka – Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 
 • Dr. Suba László – Rendészettudományi Kar 
 • dr. Sztipanov Berta – Víztudományi Kar 
 • dr. Boda Boglárka – Rektori Hivatal
 • Ceglédi Szabolcs – Oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes
 • dr. Belcsák Péter – Fejlesztési ügyekért felelős rektorhelyettes
 • Kitta Annamária – Nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes
 • dr. Jancsovics Andrea – Campus Igazgatóság
 • dr. Ternácz Zsuzsanna – Gazdasági Hivatal 
 • Dibusz Bendegúz – Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)
 • dr. Kiss Rebeka – Doktorandusz Önkormányzat (DÖK)

 

A kari fogyatékosügyi koordinátorok elérhetőségei

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamennyi karán fogyatékosügyi koordinátorok segítik a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi előmenetelét.

A kari fogyatékosügyi koordinátorok és elérhetőségeik a következők: