NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Pályázat doktoranduszoknak és kutatóknak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora pályázatot hirdet a bölcsészet- és társadalomtudományok támogatására doktori képzésben részt vevő hallgatók (továbbiakban: doktorandusz) és PhD vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók számára.

1.     A kutatási pályázat célja

A program célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok és PhD vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, illetve egyéb tudományos tevékenységük ösztönzése.

2.     Pályázók köre

Doktoranduszok és PhD vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók, akik bölcsészet- vagy társadalomtudományi mesterképzésben szerzett oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi diplomával rendelkeznek, valamint megfelelnek a Pályázati kiírás feltételeinek.

3.     Pályázati témakörök

Kiemelt figyelemben részesülnek az alábbi témák:

a)     19-20. századi magyar és nemzetközi eszme- és művelődéstörténet,

b)     A közép-európai térség országainak, nemzeteinek, kultúráinak összehasonlító története,

c)      Az éghajlat és a természet változásai és az ember alakította táj története a Kárpát-medencében,

d)     Az emberi jogok és a kereszténység összefüggései,

e)     Klasszikus magyar politikai gondolkodás (1790-1920),

f)      Liberalizmus és/vagy demokrácia,

g)     Konzervativizmus, politikai realizmus és kereszténység,

h)     Az európai védelempolitika a 2020-as években,

i)       A német kül- és biztonságpolitika a 2020-as években,

j)      Közép-Európa euró-atlanti kapcsolatai és érdekérvényesítő lehetőségei a változó nemzetközi rendben,

k)     Modern fiskális, monetáris és pénzügyi politikák a XXI. században,

l)       A visegrádi országok gazdasági fejlődése, versenyképessége és integrációja,

m)    Digitalizáció és vállalati versenyképesség a XXI. században,

n)     Kiberdiplomácia és kiberhadviselés, avagy a nemzetek közötti konfliktusok rendezésének lehetőségei a kibertérben,

o)     Az új információs technológiák hatása az emberre, a társadalmi együttélésre és az állam működésére,

p)     Az Európai Unió belpolitikája: szuverenitás és föderáció az Európai Unióban,

q)     Az Európa Tanács Miniszteri Bizottság magyar elnökségének fél éve: a magyar érdekérvényesítés eszközei a nemzetközi politikai színtéren,

r)      egyéb.

4.     Pályázat futamideje

A hozzájárulás 12 hónapra szól, amelynek kezdő időpontja 2021. január 1.

5.     Hozzájárulás összege

a)     PhD hallgatók esetében havi bruttó 200 000 forint,

b)     posztdoktori (fokozatszerzés után kevesebb, mint 5 év telt el) kutatók esetében havi bruttó 350 000 forint,

c)      senior (fokozatszerzés után több, mint 5 év telt el) kutatók esetében havi bruttó 500 000 forint. 

6.     A hozzájárulás elszámolása

A futamidő végére el kell készülnie a megpályázott témában

-           doktoranduszok esetében minimum 5 ív terjedelmű magyar vagy 3 ív terjedelmű angol nyelvű,

-           posztdoktori kutatók esetében minimum 8 ív terjedelmű magyar vagy 5 ív terjedelmű angol nyelvű,

-           senior kutatók esetében minimum 12 ív terjedelmű magyar vagy 8 ív terjedelmű angol nyelvű,

publikálásra alkalmas kéziratnak.

A sikeres pályázóknak emellett részt kell venniük az NKE Eötvös József Kutatóközpontjának (a továbbiakban: Kutatóközpont) tudományos munkájában. A sikeres pályázók munkájának szakmai vezetését és ellenőrzését a Kutatóközpont végzi. A sikeres pályázók által a pályázati témában a pályázati idejük alatt készített művek tekintetében a felhasználási jogok – a pályázóval kötendő felhasználási szerződés rendelkezései alapján – az NKE részére kerülnek átengedésre.

7.     A pályázat benyújtásának határideje

2020. november 29. 23:59 (Európa/Budapest)

8.     A pályázat elbírálása, jogviszony kezdete

A beérkezett pályázatokat a Kutatóközpont szakértőiből álló bizottság bírálja el. A nyertes pályázókkal az Egyetem megbízási jogviszonyt létesít, az Egyetem közalkalmazottja esetén többletfeladatellátásra vonatkozó megállapodást köt, amely jogviszony kezdete 2021. január 1. napja. 

9.     A pályázat benyújtása

A pályázati anyag benyújtása az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

a)     részletes munkaterv (posztdoktori és senior kutató esetében 2000, doktorandusz esetében 1000 szó),

b)     önéletrajz és publikációs jegyzék (MTMT alapján),

c)      egy szakmai ajánlólevél (senior kutató pályázók esetében nem kell).

10.  Pályázati kapcsolattartó:

A pályázat ügyében felvilágosítást a Kutatóközpont irodavezetőjétől lehet kapni: dr. Szopkó Anett ejkk@uni-nke.hu

11.  Adatkezelési feltételek:

A pályázattal kapcsolatos személyes adatokat a Kutatóközpont a pályázattal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a pályázat elbírálásának lehetővé tétele, a Kutatóközpont minden pályázati anyagot külön megvizsgál annak megállapítása végett, hogy az megfelel-e a kiírásban foglaltaknak. Az adatszolgáltatás a pályázat sikeres benyújtásához szükséges. A személyes adatokhoz való hozzáférésre a Kutatóközpont és a Kutatóközpont által felállított, a pályázatok elbírálására jogosult bizottság jogosult. A személyes adatok tárolási ideje a pályázati nyertesség függvényében alakul. Nem nyertes pályázat esetén a beküldött személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. A nyertes pályázókkal a Kutatóközpont megbízási szerződést köt, s erre való tekintettel – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/A. pont 3. alpontjában meghatározottak alapján – a foglalkoztatással összefüggő személyes adatok tárolásának ideje a szerződésben meghatározott időtartam lejártától (a foglalkoztatás megszűnésétől) számított 5 év. A pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatokról bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségen található. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérdés, észrevétel az alábbi elérhetőségre küldhető: adatvedelem@uni-nke.hu.

Budapest, 2020. november 9.

 

Dr. Koltay András

 

rektor

 

EJKK_kutatói pályázat_felhívás_2021.pdf
PDF letöltése