NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Szervezet

NKE organogram 2023. V. 18.

NKE organogram 2023. III. 23 - 2023.V.17
NKE organogram 2023. II. 1 - 2023. III. 22
NKE organogram 2022. X. 20. – 2023. I. 31.
NKE organogram 2022. IX. 29. – 2022. X. 19.
NKE organogram 2022. IX. 1 - 2022. IX. 28
NKE organogram 2022. VII. 15-től
NKE organogram 2022. IV. 1-től
NKE organogram 2021.  X. 2 - 2022. III. 31. 
NKE organogram 2021. VIII. 1. -  2021. X. 1.
NKE organogram 2021. IV. 30. -  2021. VII. 31.
NKE organogram 2021. IV. 1. - 2021. IV. 29.
NKE organogram 2020. XII. 1. - 2021. I. 31.
NKE organogram 2020. VI. 19. - 2020. XI. 30.
NKE organogram 2020. IV. 25. - 2020. VI. 18.
NKE organogram 2020. III. 1. - 2020. IV. 24.
NKE organogram 2020. II. 1. - 2020. II. 29.
NKE organogram 2019. X. 22. - 2020. I. 31.
NKE organogram 2019. VIII. 01. - 2019. X. 21.
NKE organogram 2019. VII. 1. - 2019. VII. 31.
NKE organogram 2019. II. 01. - 2019. VI. 30.
NKE organogram 2018. X. 12. - 2019. I. 31.
NKE organogram 2018. VII.15. - 2018. X. 11.
NKE organogram 2018. VII.01. - 2018. VII.14.
NKE organogram 2018. I. 01 - 2018. VI. 30. 
NKE organogram 2017. XI. 8 - 2017. XII. 31.
NKE organogram 2017. XI. 01 - 2017. XI. 07
NKE organogram 2017. X. 01 - 2017. X. 31.
NKE organogram 2017. IX. 01 - 2017. IX. 30.
NKE organogram 2017. VII. 18 - 2017.VIII.31
NKE organogram 2017. VII. 08 - 2017.VII.17
NKE organogram 2017. V. 01 - 2017. VII. 07
NKE organogram 2017. IV. 01 - 2017. IV. 30.
NKE organogram 2017. II. 01 - 2017. III. 31.
NKE organogram 2016. XII. 17 - 2017. I. 31.
NKE organogram 2016. VII. 08 - 2016. XII. 16.
NKE organogram 2016. VI. 18 - 2016. VII. 7.
NKE organogram 2016. II. 01 - 2016. VI. 17.
NKE organogram 2015. X. 10 - 2016. I. 31.
NKE organogram 2015. IX. 01 - 2015. X. 09.
NKE organogram 2015. III. 21 - 2015. VIII. 31.
NKE organogram 2015. II. 01 - 2015. III.20.
NKE organogram 2015. I. 01 - 2015. I. 31
NKE organogram 2014. XI. 15 - 2014. XII. 30.
NKE organogram 2014. IV. 23 - 2014. XI. 14.
NKE organogram 2014. III. 26 - 2014. IV. 22.
NKE organogram 2014. I. 01 - 2014. III. 25.
NKE organogram 2013. IX. 20 - 2013. XII. 31
NKE organogram 2013. VIII. 01 - 2013. IX.19.
NKE organogram 2013. VII.16 - 2013. VII. 31.
NKE organogram 2013. VII. 01 - 2013. VII. 15.
NKE organogram 2013. IV. 27 - 2013. VI. 30.
NKE organogram 2013. II. 01 - 2013.IV. 26.
NKE organogram 2012. XI. 16 - 2013. I. 31.
NKE organogram 2012. VIII. 30 - 2012. XI.15.
NKE organogram 2012. VII. 19 - 2012. VIII. 29.
NKE organogram 2012. VII. 01 - 2012. VII. 18.
NKE organogram 2012. IV. 19 - 2012. VI. 30.
NKE organogram 2012. I. 01 - 2012. IV. 18.