NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Pályázatok, felhívások

Campus Mundi

Módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra, 2021/2022. tanév őszi félévére
A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2 VEKOP/15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2021. június 1. és 2022. február 28. között megvalósítható külföldi szakmai gyakorlat támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

 

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlatuk ideje alatt tanulmányaikhoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. A külföldi szakmai gyakorlat támogatásának időtartama Európai Unió tagállamaiban legfeljebb 3 hónap (90 nap), az Európai Unió tagállamain kívüli országban legfeljebb 1 hónap lehet (az utazási napok nem számítanak), mely legkésőbb 2022. február 28-ig tarthat.
Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat során sikeresen megszerez 15 ECTS kreditet. 3 hónapnál hosszabb időtartamra támogatás nem pályázható.
Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek 

A szakmai gyakorlat helyszíne

A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.).

Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:

 • uniós intézmény és egyéb uniós szervezet, beleértve a szakosított intézményeket (a teljes lista a https://ec.europa.eu/info/about-european-union_en honlapon érhető el);
   
 • uniós programok irányítását végző szervezet, például Erasmus+ nemzeti iroda (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy kettős finanszírozás elkerülése miatt).

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.


A pályázat benyújtására jogosultak köre

Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi, konvergencia régióban tanulmányokat folytató és/vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

 • alap-, mester-, osztatlan képzés, valamint szakirányú továbbképzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;

 

 • doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik;

 

 • a fogadó intézmény munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);

 

 • nem az Európai Unió tagországába történő kiutazás esetén a megpályázott külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért az itthoni tanulmányokba 15 kredit beszámításra kerül;

 

 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.Az Európai Unió tagországába tervezett külföldi szakmai gyakorlatot az abszolutórium megszerzése utáni 12 hónapon belül is lehet teljesíteni, ez esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.


Az elnyerhető támogatás összege

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 200 000 – 350 000 Ft ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra, félhavi kerekítés elvével (a teljes hónapokon túl a tört hónapra a támogatás összegét az alábbi számítási mód alapján kerekítjük: további 1–10 nap esetén lefelé kerekítünk, a támogatott nem kap további
ösztöndíjat; 11–20 nap esetén további félhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott; 21 napnál hosszabb időtartamra további egyhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott). Az ösztöndíjas időszak időtartamához európai országok esetén további 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba további 2+2 napot számítunk az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig a hazaérkezést és a mobilitás lezárását követően.)


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Campus Mundi - külföldi szakmai gyakorlat.pdf
FOI_level_szakmai gyakorlat.docx


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre, 2021/2022. tanév őszi félévére.
A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2021. június 1. és 2022. február 28. között megvalósítható külföldi részképzés támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

 

 

 


A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak. A hallgatók:

 • a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján az Erasmus+ programországaiban1, vagy egyéb országokban;

 

 • freemover hallgatóként (vendéghallgatóként) bármely külföldi egyetemen teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. Lehetőség van fizikai mobilitás nélkül, itthonról történő kreditszerzés ösztöndíjjal való támogatására is, az erre vonatkozó speciális feltételek részletezése az elnyerhető támogatás összege pontban található.


A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített ECTS kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A külföldi részképzés időtartama az Európai Unió tagállamaiban legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Az Európai Unió tagországain kívüli részképzésre fizikai vagy kombinált mobilitás nem támogatható, csak a digitális kreditszerzésre (virtuális mobilitásra) vonatkozó támogatás adható. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el. A mobilitás időtartama legkésőbb 2022. február 28-ig tarthat.
Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek


A fogadó egyetem kiválasztása

A küldő intézmény valamely partneregyetemére történő kiutazás esetén:

 • A küldő felsőoktatási intézmény közzéteszi az Erasmus+ program vagy más kétoldalú szerződés keretében együttműködő felsőoktatási intézmények listáját a szerződésben rögzített tématerületek, képzési szintek, kutatási területek, az oktatás nyelve, valamint létszámok megjelölésével, a pályázó hallgatók pedig a saját képzési területüknek, képzési szintjüknek és nyelvtudásuknak megfelelő partnerintézményekből választhatnak legfeljebb hármat.


Freemover mobilitás esetén (vendéghallgatói jogviszony):

 • Külföldi részképzés teljesíthető vendéghallgatói jogviszonyban is (freemover státusz), ez esetben a pályázó szabadon kereshet külföldi fogadó egyetemet, ahol a tanulmányaihoz kötődő kurzusokat teljesíthet. Bármely Európai vagy Európán kívüli felsőoktatási intézményben teljesíthető egy félév vagy trimeszter, amennyiben a pályázó a külföldi Egyetemtől fogadónyilatkozatot (Letter of Acceptance) kap, a mobilitást a küldő felsőoktatási intézmény támogatja és a külföldön teljesített kurzusokat, krediteket beszámítja itthoni tanulmányaiba.


A pályázat benyújtására jogosultak köre

Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi, konvergencia régióban tanulmányokat folytató és/vagy ott állandó lakóhellyel rendelkező hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

 • alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben vagy szakirányú továbbképzésben legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;

 

 • alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2 lezárt aktív félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori képzés esetében nem előfeltétel);

 

 • doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;

 

 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;

 

 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);

 

 • Erasmus+ partneregyetemre tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát;

 

 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.


Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.


Az elnyerhető támogatás összege

Fizikai mobilitás (csak az Európai Unió tagállamaiba történő mobilitás esetén):
A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó a fizikai mobilitás időtartamára havi 200 000 – 220 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az Európai Unió tagállamain kívüli országokba csak virtuális mobilitás támogatható. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra, félhavi kerekítés elvével (a teljes hónapokon túl a tört hónapra a támogatás összegét az alábbi számítási mód alapján kerekítjük: további 1–10 nap esetén lefelé kerekítünk, a támogatott nem kap további ösztöndíjat; 11–20 nap esetén további félhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott; 21 napnál hosszabb időtartamra további egyhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott).
Az ösztöndíjas időszak időtartamához az Európai Unió tagállamai esetén további 1+1 napot számítunk az utazási napokra. (Az
ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%- át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig a hazaérkezést és a mobilitás lezárását követően.)


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Campus Mundi - külföldi részképzés.pdf
FOI_level_külföldi részképzés.docx