NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Az Egyetem Díszpolgára cím

Dr. Benkő Tibor vezérezredes

A cím adományozásával a megújult tisztképzés rendszerének kialakítása során nyújtott támogató munkája, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldetésének és képzési filozófiájának hazai és nemzetközi elismerése érdekében végzett elkötelezett munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy Az elismeréssel szakmai tevékenysége és az Egyetem érdekében végzett elhivatott munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen érdemei vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapításának előkészítésében, fejlesztésében és működési feltételeinek megszilárdításában. A Belügyminisztérium képviselőjeként kezdetektől fogva tagja a Fenntartói Testületnek – később Tanácsadó Testületnek –, valamint a testületben több ciklusban ügyvivő szerepet is betöltött. Integrációs szemlélet, a közös értékek és érdekek elkötelezett robotosa, az egyetem építésének fáradhatatlan támogatója. Meghatározó szerepet játszott rendészettudományi képzés megújulásában és számos új szak létesítésében. Szakmai felkészültsége, az oktatás és képzés területén szerzett több évtizedes tapasztalata, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalkuvás nélküli támogatása méltóvá teszi az Egyetem Díszpolgára cím viselésére. 37/2019.
(VII. 10.)
számú szenátusi határozat
Dr. Finta József Az egykori Királyi Ludovika Akadémia felújítását követően tervei alapján épült fel egyetemünk Orczy úti kollégiumépülete és 2017 tavaszára várhatóan az egyetem új oktatási épülete is elkészül. Az oktatási épület, a kollégium és az ezek által ölelt Campus tér hármasa a funkció és forma harmóniáját jeleníti meg, egységében reprezentálja a közszolgálati hivatás fontosságát, hosszú távú értékteremtő szerepét. Finta József a Ludovika Campus beruházás kezdetétől személyesen vett részt az új beépítések városképi illeszthetőségének vizsgálatában, az Orczy park új központi bejáratának megfogalmazásában, amely méltóvá teszi az Egyetem Díszpolgára cím viselésére. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Papp Károly r. altábornagy Az adományozott címmel elismerésünket fejezzük ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre fordított kitüntető figyelméért és folyamatos támogatásáért. Kezdeményezője a rendészeti képzés szervezeti, tartalmi és jogi keretei megújításának, valamint a 4 éves rendőrtiszt képzés kialakításának. Jelentős támogatást nyújtott az egyetemre vezényelt hivatásos oktatói állomány létszámának növeléséhez, melynek eredményeként a Rendészettudományi Karon két új intézet kezdhette meg működését. 60/2015.
(X. 28.)
számú szenátusi határozat
Dr. Navracsics Tibor

A díszpolgári címmel az egyetem érdekeit támogató elkötelezett tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Miniszterként meghatározó személyisége volt az egyetem megalapításának és a működés feltételei megteremtésének. A közigazgatási reform intézkedéseivel, a Ludovika Campus fejlesztési projekt elindításával és számos más döntésével járult hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlődési pályára állításához, hírnevének megteremtéséhez.

115/2014.
(X. 15.)
számú szenátusi határozat
Dr. Fürjes Balázs Dr. Fürjes Balázs, az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával megbízott kormánybiztos feladatai közé tartozik a Ludovika Campus Projekt megvalósítása. Az egyetemmel példamutató együttműködésben segíti és irányítja a projekt megvalósulását, hozzájárulva ezzel az intézmény hazai és nemzetközi hírnevének, tekintélyének öregbítéséhez. 18/2014.
(II.19.)
számú szenátusi határozat
Dr. Szarka Gábor

A Fenntartói Testület tagjaként és ügyvivőjeként segítő tevékenységével járult hozzá az egyetem oktatási, kutatási és kulturális feladatainak előmozdításához, az intézmény hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. Alakítója volt az egyetem létesítéséhez kötődő jogszabályoknak, valamint a Ludovika Campus beruházási programterv kidolgozásának. Elévülhetetlen érdemei vannak a magyar tisztképzés átalakításában, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar létrehozásában és fejlesztésében, az egyetemi integráció és a nemzeti tisztképzés kiteljesítésében.

102/2013.(VI. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Gál András Levente

A díszpolgári címmel az egyetem érdekeit képviselő magatartása iránti elismerésünket fejezzük ki. A Fenntartói Testület tagjaként és ügyvivőjeként az egyetem érdekeinek mindenkori képviseletét tartotta szem előtt. Alakítója volt az egyetem létesítéséhez kötődő jogszabályoknak, valamint a Ludovika Campus beruházási program kormányzati döntés előkészítésének. Az egyetem fejlesztéséért is felelős kormánybiztosként közvetlenül segítette a közigazgatás- tudományi oktatás szerkezeti átalakítását és megújítását, az egyetem és a kormányzati szervek együttműködési rendszerének létrejöttét. Közreműködésével kerültek kialakításra azon Államreform Operatív Programok, amelyek közvetlenül érintik az egyetemet.

102/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat