NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

MeRSZ - új decemberi címek

Új címekkel bővült 2020 decemberében is a MeRSZ adatbázis, melyek jól használhatók egyetemi polgáraink kutatásaihoz és tanulmányaihoz.

---

Szűts Zoltán: A digitális pedagógia elmélete, Akadémiai Kiadó, 2020, DOI: 10.1556/9789634545859

A kötet a digitalizáció és a hálózati lét természetéből fakadó pedagógiai kérdéseket az online kommunikáció és média kérdéseivel strukturális összefüggésben jeleníti meg. A mű célja a pedagógiai gyakorlattal szerves egészet alkotó elméleti keretrendszer megalkotása, amely közös nevelés-, illetve média- és kommunikációtudományi elveken alapszik.

Szűts Zoltán definíciója szerint a digitális pedagógia olyan osztálytermi vagy távoktatási módszertanok, gondolkodásmódok, szervezési folyamatok és munkaformák egysége, amely infokommunikációs eszközökre, képernyőkre, adatbázisokra és digitális tartalmakra épül.

A szerző nem titkolt szándéka megtalálni az egyensúlyt a technooptimizmus és -pesszimizmus között, miközben lándzsát tör a tudatos digitálistechnológia-használat jól azonosítható előnyei mellett.

---

Szamkó Józsefné - Sándorné Új Éva: Segédlet az államháztartási könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez, 2019.

Az államháztartás területén könyvviteli szolgáltatást végzőknek – hasonlóan a korábbi évekhez – a 2019. évben is kötelező, központi tematika alapján történő oktatáson kell részt venniük. Kiadványunk a 2019. évi továbbképzésre készült a Pénzügyminisztérium által a mérlegképes könyvelők részére előírt kötelező tematikára épülve, több témakörben részletesebb magyarázatokkal, gyakorlati esetek bemutatásával kiegészítve.
 
Az előzőeknek megfelelően, könyvünk az „Aktuális számviteli kérdések” részben tartalmazza a 2018. évben, év közben megváltozott számviteli szabályokat és a 2018. január 1-jétől hatályos új elszámolási szabályokat. Ebben az évben a kötelező tematika változtatott az eddigi, azon gyakorlaton, hogy az adott évet érintő jogszabályi változásokon túlmenően több számviteli témakör részletes bemutatása helyett csak egyetlen témakör (saját tőke) feldolgozását írta elő, az oktatás többi részében egy rendkívül részletes esettanulmányon keresztül kell bemutatni a költségvetési szervek könyvvezetése és beszámolókészítése közötti összefüggéseket.
 
A számviteli részen túlmenően ebben az évben is része a kötelező tematikának a számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai fejezet. Ezen belül külön-külön kerül bemutatásra az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása, amely az államháztartásról szóló törvényben (2011. évi CXCV. törvény) és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben [368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 2018. év során bekövetkezett változásokból tevődik össze. Szintén a jogszabályi környezet része az adózással kapcsolatos változások bemutatása. Ezen belül részletesen bemutatásra kerülnek – gyakorlati példákkal is kiegészítve – a személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII. törvény), az adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. törvény) és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (2017. évi CLI. törvény) változásai.
 
A számviteli és gazdálkodási rész kiegészítéseként könyvünk mellékletében több, az anyag jobb elsajátítását szolgáló kiegészítések, felsorolások is megtalálhatóak.

---

Bölöny György - Hubai László: Magyarország kormányai 1848-2004, Akadémiai Kiadó, 2020. DOI: 10.1556/9789634544753

A kötet (amely az 1992. évi negyedik kiadást követi) Magyarország kormányait ismerteti az első felelős „minisztériumtól" a Batthyány-kormánytól a 2002. évi választások után megalakult Medgyessy-kormányig. Mindenki által könnyen áttekinthető formában foglalja rendszerbe az idevonatkozó adatokat. Az I. fejezet időrendben, majd betűrendben sorolja fel a kormányokat, nyomon követve a szerkezeti változásokat is. A II. részben a minisztériumok élén álló miniszterek és más megbízott vezetők névsorai találhatók időrendben, mindenütt jelezve a tárcák megszűnését, létrehozását és névváltozását. A III. fejezet a kormánytagok legfontosabb személyi adatait sorolja fel. A kötet végén az osztrák-magyar közös miniszterek, valamint horvát bánok és fiumei kormányzók hasonló rendszerű feldolgozása található.

---

Kocziszky György - Kardkovács Kolos: A compliance szerepe a közösségi értékek és érdekek védelmében, Akadémiai Kiadó, 2020. DOI: 10.1556/9789634545972

Naponta találkozhatunk vállalati korrupcióról, visszaélésekről, tudatos környezeti károkozásról szóló tudósításokkal. Az okokat keresve könnyű felfedezni a részvényesi/tulajdonosi profit maximalizálásának igényét. A tulajdonosi érték azonban ennél sokkal több: magába foglalja a tulajdonolt társaság hosszú távon fenntartható működését mind gazdasági, mind pedig környezeti értelemben, a vezetők és az alkalmazottak morális normáknak való megfelelését, a társasággal szembeni üzleti bizalom megteremtését és fenntartását.

Ezek az értékek az utóbbi évtizedek gyorsan változó, a szabályozók által szükségszerűen csak bizonyos késéssel követett piaci környezetében háttérbe szorultak, a szabályozások kiskapuit megtalálni képes szakértőket foglalkoztatni tudó társaságok így átmenetileg gazdasági előnyökhöz juthattak a versenytársakkal szemben, torzítva az egészséges piaci szerkezetet.

A már hagyományos „védelmi vonalak” (belső ellenőrzés, kontrolling) csak részben alkalmasak az új típusú kockázatok feltárására és kezelésére. Ezek kiegészítése a szakszerűen bevezetett és menedzselt compliance rendszerrel biztosíthatja a társaságok mindenkori szabályoknak megfelelő, hatékony és az etikai normákat is tiszteletben tartó működését.

A szerzők érdeme: felhívják a figyelmünket arra, hogy a fenntartható, a köz javát szolgáló működés csak a társadalmi felelősséget, a közösségi érdekeket vállaló, értékvezérelt vállalatirányítási szemlélettel érhető el. Ez az értékválasztás az, amit a Magyar Közgazdasági Társaság is magáénak tekint és a gazdaság valamennyi szereplőjének figyelmébe ajánl.

---

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, Akadémiai Kiadó, 2020.
 

---

A teljes lista ITT érhető el.