Köszöntő

2012. január 01-jén három nagy-múltú jogelődjének, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek a Rendőrtiszti Főiskolának és a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának (egykori Államigazgatási Főiskola) integrációjával, az ország legfiatalabb felsőoktatási intézményeként megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol kiemelt feladatként kezeljük a hallgatók minél szélesebb körének tudományos munkába való bevonását, kutatói kompetenciáik kialakítását, fejlesztését, illetve a legtehetségesebbeket kiemelve a  kutatói és oktatói utánpótlás nevelését.

A szakkollégiumok mellett, a hazai tehetséggondozás legmagasabb szintű szervezetei, a tudományos diákkörök, ahol a hasonló érdeklődéső hallgatói csoportok együttmőködve, egymás munkáját segítve végzik tevékenységüket bekapcsolódva az egyetem tanszéki és  intézeti kutatómőhelyeinek munkájába, illetve az intézmény által elnyert pályázatok megvalósításába. Eredményeiket különböző fórumokon folyamatosan közkinccsé téve, rendezvényeken előadva, nyomtatott, valamint elektronikus folyóiratokban, kiadványokban, cikkek és tanulmányok formájában publikálva készülhetnek a doktori képzésben való részvételre, ahol majdan lehetőségük nyílik a tudományos fokozat megszerzésére is. A hallgatók tudományos igényő dolgozataikkal szabadon nevezhetnek a befogadó karok tudományos diákköri tanácsai által szemeszterenként rendezett tudományos diákköri konferenciákra, ahol a zsűrik döntése alapján jogot nyerhetnek a kétévente lebonyolításra kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Külföldi partnerintézményeinkkel fennálló együttműködés keretében a pályázóknak lehetősége nyílik az idegen nyelvi környezetben történő megmérettetésre is.    

Annak érdekében hogy egyetemünk jogelődjeihez hasonlóan elismert tagja maradhasson a több mint hatvanéves története során országos szintűre duzzadt, széleskörűen ismert és elismert tudományos diákköri mozgalomnak, vezetésünk, valamint oktatói közösségünk minden segítséget megad ahhoz, hogy diákköreink minél rugalmasabban legyenek képesek alkalmazkodni a megújuló felsőoktatási struktúrához, valamint a megrendelői és piaci igények folyamatos változásához. Ennek keretében az NKE tudományos diákköri szervezetein keresztül a legszélesebb körű autonómia megadása mellett koordinálja a diákkörök tevékenységét, biztosítja működésük alapfeltételeit.

Az NKE hallgatói mellett, tudományos diákköreink várják a hazai és külhoni felsőoktatási intézmények hallgatóinak, illetve azon kutató középiskolásoknak a jelentkezését is, akik érdeklődnek kutatási portfólióik iránt, részt kívánnak venni munkájukban, indulni szeretnének intézményünk, illetve karaink által szervezett diákköri konferenciákon.

Felmerülő kérdéseivel, akár rendes, akár pártoló tagként történő csatlakozási, illetve új diákkör alapítási szándékával, vagy ha egyszerűen csak érdeklődik a mozgalom iránt, keresse a karainkon működő diákkörök vezetőit, a kari tudományos diákköri tanácsok vezetőségét és tagjait, a hallgatói önkormányzatok TDK felelőseit, vagy az NKE Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács tagjait. 

Budapest, 2012. április 16.

 

Dr. Németh András okl. mk. százados
elnök