NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Szervezet

A Kreatív Tanulás Program szervezete

 

A Program megvalósítását Dr. Christián László r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes felügyeli.

A Program vezetője Dr. Méhes Tamás egyetemi docens.

A karok és a hallgatói önkormányzat által delegált tagokból, valamint további szakértőkből álló Kreatív Tanulás Munkacsoport feladata a Program stratégiájának kidolgozása és projektfolyamatként a stratégia által kijelölt célok megvalósítása.

A Programban foglalt célok elérése érdekében alapított projekt lebonyolításához szükséges kutatások, elemzések és a kutatási eredményeket bemutató publikációk a Kreatív Tanulás Kutatóműhely irányítása alatt készülnek.

A Program megvalósítását az Oktatási és Tanulmányi Iroda támogatja (NKE.KTP@uni-nke.hu).

Az oktatói, tanári karral történő együttműködést a tanszékek delegáltjaiból álló oktatói hálózat szolgálja.

https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/01/29/a-kreativ-tanulase-a-jovo

 

 

A Kreatív Tanulás Program (továbbiakban KTP) megvalósítását támogató szervezeti egységek

 

Kreatív Tanulás Munkacsoport (2020 őszétől)

A Munkacsoport munkáját egy 4 főből álló stáb támogatja. Ennek tagjai a Munkacsoport vezetője, az Oktatási és Tanulmányi Iroda referensei, a Kreatív Tanulás Osztály (továbbiakban KTO) vezetője, illetve hallgatói képviselő. A stáb tagjai havi rendszerességgel találkoznak. Feladatuk volt a KTP stratégia részletes kidolgozása, a stratégiát megalapozó környezettanulmány elvégzése és kielemzése, valamint a KTO megalakulása előtt a korábbi évekre tervezett programok koordinálása, megszervezése. A stáb minden elkészült anyagot elküldött/elküld a Munkacsoport tagjainak véleményezésre, áttekintésre. A Munkacsoport tagjai feladattól függően negyedévente találkoznak. A személyes egyeztetéseken keresztül biztosított lesz, hogy minden kar és szervezeti egység képviseltetni tudja saját érdekeit, így az elkészült anyagok konszenzusos alapon fognak elkészülni. Ez az elv találkozik a Munkacsoport összehívásának gondolatával, miszerint a Munkacsoportba meghívást kapjon minden kar és a különböző szervezeti egységek képviselői.

 

Kreatív Tanulás Kutatóműhely (2021. januárjától)

A Kutatóműhely a koncepcióban megfogalmazott feladatokon túl nagy hangsúlyt fektet más érintett szervezeti egységekkel történő együttműködésekre és az elvégzett kutatások különböző konferenciákon, tanulmánykötetben történő publikálására is.

A Kutatóműhely célja az Egyetem által jóváhagyott és támogatott Kreatív Tanulási Program kutatási hátterének biztosítása az alábbiak szerint:

·      kutatás-alapú módszertani ajánlásokat ad és tanácsadást végez az NKE oktatói részére, valamint módszertani tréningeket szervez az egyetemi oktatás-módszertan, pedagógiai szemlélet és értékelés fejlesztésére;

·       kapcsolatot épít hazai felsőoktatás-pedagógiai műhelyekkel, egyetemekkel és nemzetközi szervezetekkel (pl. ELTE, PTE, DE, MellearN, European University Association Student-Centred Teaching and Learning Forum), külföldi módszereket és gyakorlatokat disszeminál;

·       nyitott párbeszédet folytat a hallgatói közösségekkel, véleménymérést, értékelést és empirikus kutatásokat végez a hallgatók közreműködésével;

·       előkészíti a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek való megfelelést, a hallgató központú tanítás-tanulás-értékelés koncepciójának fókuszba helyezésével;

·       akciókutatásokat végez, az eredményeket pedig hazai és nemzetközi konferenciákon mutatja be, tudományos publikációkon keresztül;

·        elkészíti a mentori rendszer kiépítéséhez szükséges háttéranyagokat (koncepció és módszertani kézikönyv);

·      elvégzi a KTP működését segítő akciókutatásokat, az eredményeket értékeli, továbbá tudományosan támogatja a program működését;

·      előkészíti és lebonyolítja az egyetemi módszertani szakmai napokat (workshopok, bemutatók, beszélgetések) – értékeli az addig elért oktatásmódszertani változásokat, illetve kijelöli a haladás további fókuszait.

 

Kreatív Tanulás Iroda (2022. májusától)

·         Szolgáltatási kosár képzéseinek szervezése (kiajánlás, jelentkezések kezelése, képzések lebonyolítása, visszajelzések összegzése).

·         A Szolgáltatási kosár képzéseivel kapcsolatos akciókutatások (értékelő kérdőív összeállítása, kiküldése, ebből összefoglaló jelentés készítése, az egyes képzésekre vonatkozó jelentések elkészítése, oktatóktól visszajelzések kérése (írásban és szóban), a képzések tartalmának elemzése (dokumentumelemzés).

·         Gábor Áron tábor koncepciójának kidolgozása, a tábor szervezési feladatainak ellátása, lebonyolítása.

·         Szent László Programmal kapcsolatos utazásszervezés, az oktatási folyamatba történő beillesztése (e-learning tananyag-javaslatok, számonkérés folyamatának kidolgozása).

·         Módszertani teadélutánok szervezése.

·         Téli szakmai napok szervezése (Szolgáltatási kosár képzéseinek szervezése, új képzések kidolgozása és felkérők bonyolítása).

·         Képzések, workshopok szervezése az Innovatív Tanszék Díjjal összefüggésben.

·         Az Innovatív Tanszék Díj kiírásának átdolgozása a pilot év tapasztalatai alapján.

·         Az Innovatív Tanszék Díj koordinálása.

·         ÁNTK szabadon választott kurzusok meghirdetésének kreatív fordulata (véleményezési sablon kidolgozása, véleményés, majd annak eljuttatása a Kar vezetőihez, igény szerint tanácsadás nyújtása).

·         Szakmai segítség nyújtása az NKE oktatási reformjához kapcsolódóan.

·         Oktatásmódszertani paradigmaváltás támogatása.