NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem akkreditációja

Dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok, oktatási rektorhelyettes

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-jei megalakulása mérföldkő volt a magyar felsőoktatás életében, hiszen egy olyan Egyetem jött létre, amely példa nélküli a magyar felsőoktatásban. A megalakulástól a mai napig eddig eltelt időszak alatt az Egyetem minden dolgozója és a szervezet megfeszített munkát végzett, hiszen megteremtette az egységes egyetemi működés feltételeit.

Ebben a munkában kiemelkedő és vezető szerepet vállaltak az oktatási rektorhelyettesi szervek, hiszen a jogelőd intézményekben indult alap- és mesterszakok, szakirányú továbbképzési szakok, szakképzési programok, valamint a doktori képzések széles skáláját megőrizve, azokat a megrendelő szervezetekkel egyetértésben továbbfejlesztette, megvalósult az újabb képzések előkészítése és beindítása. Ezzel egy időben sor került a meglévő képzések minőségi fejlesztésére, a tananyagtartalom korszerűsítésére.

Egyetemünk minden polgárának közös célja, hogy a magyar felsőoktatás legifjabb – és egyben egyik legspeciálisabb – felsőoktatási intézményeként a közszolgálati hivatásrend jövőbeli szakembereinek valóban minőségi képzőhelye legyen. Fontos követelmény, hogy képzéseink feleljenek meg az ágazati irányítás által támasztott követelményeknek.

Fontosnak tartjuk a közigazgatási, rendészeti, honvédelmi és nemzetbiztonsági értelmiség nevelését, ideális kompetenciáinak és személyiségjegyeinek kialakítását, a hivatásrendek (és az általuk képviselt állami szolgálatok) közötti átképezhetőség és átjárhatóság elősegítését. Feladatunk az Egyetem tudományos-szellemi központ jellegének erősítése, a közös, illetve összehangolt kutatások, a tudományos kutatás gyakorlat-orientáltságának és hatékonyságának fokozása. Át- és továbbképző programjainkkal biztosítjuk az élethosszig tartó tanulás periodikus, célorientált lehetőségének biztosítását, a Magyary Programban megfogalmazott célok elérését.

Mindezeket a célokat a jogelődök értékeit és hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve kell az Egyetemnek teljesítenie.

Az Egyetemen folyó érdemi munka és a versenyképes szakmai tudás biztosításának megmérésére hivatott az intézmény- (és ezzel párhuzamosan folyó program-) akkreditáció. Mindez magában foglalja a felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésére irányuló eljárás keretében végzett átfogó vizsgálatot. A folyamatot a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság általi szakvélemény készítése zárja. Egyetemünknek törekednie kell az „Alkalmas” minősítés megszerzésre.

Az Egyetem SZMSZ-ében meghatározottak alapján, az akkreditációs feladatokra történő felkészülés és annak lebonyolítása az oktatási rektorhelyettes feladatai közé tartozik. Természetesen az akkreditációra történő eredményes felkészülés minden egyetemi polgár közös ügye, amelyben az Egyetem minden szervezeti egysége által végrehajtott, de jól összehangolt csapatmunkára van szükség.

Az akkreditációs előkészületek elkezdődtek, a munkacsoportok megkezdték a működésüket és az előkészítő munkát. Az Oktatási Iroda munkatársai elkészítették az Akkreditációs feladatokra történő felkészülés ütemtervét és annak folyamatábráját.

Létrejött az Egyetemi Akkreditációs Bizottság. Az első munkaértekezletek lezajlottak, a feladatok végrehajtásába bevont munkatársak előkészítő tevékenysége megkezdődött.

A Karok, a Központi Tanulmányi Hivatal, a Kari Tanulmányi Osztályok és a karközi Intézetek tanulmányi szervezetei készen állnak a feladatok határidőre történő jó színvonalú végrehajtására, amelyhez a szükséges feltételek biztosítottak.

Az intézményi akkreditáció komoly kihívás elé állítja az Egyetemet. Bízom benne, hogy a befektetett munka meghozza az eredményét és a MAB látogató bizottság Egyetemünk munkájával elégedett lesz.

Megítélésem szerint Egyetemünk képes továbbfejleszteni és meghaladni az elődintézmények eredményeit, hiszen az itt végzett oktató és kutató munka nemzetközi mércével mérve is megfelel a velünk szemben támasztott elvárásoknak.

Ehhez a felkészüléshez kívánok sok sikert minden egyetemi polgárnak!