NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Jogorvoslat

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 57. §-ában foglaltak alapján a jogainak megsértése esetén a hallgató

  • a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért,
  • jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet a felsőoktatási intézmény az Nftv-ben írtak szerint köteles elbírálni,
  • az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy az Nftv-ben szabályozottak szerint jogorvoslati jogát – a bírósági eljárás kivételével – kimerítette.

A felsőoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit – az Nftv-ben, kormányrendeletben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetben, valamint ha a hallgató kéri – írásban közli a hallgatóval. A felsőoktatási intézmény hallgatóval kapcsolatos döntése végleges, ha a hallgató a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.

 A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a felsőoktatási intézmény által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.

Az Nftv. 58. §-ának rendelkezései alapján a hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott eljárást befejező döntést közigazgatási perben támadhatja meg. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van. A keresetlevél a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással is benyújtható. E rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések a jogszabályban, valamint az intézményi dokumentumokban található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg.

Az Nftv. rendelkezései szerint a jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, a felsőoktatási intézménybe jelentkezőt, továbbá az időközben megszűnt hallgatói jogviszonnyal rendelkezett hallgatót érintő döntésekre, illetve mulasztásokra.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a jogorvoslati eljárás rendjéről a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezik.

A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírálja el.

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság elnöke: Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság hivatali teendőit az Oktatási és Tanulmányi Iroda látja el.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő határozatokat hozhatja:

a)        a kérelmet elutasítja,
b)        a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
c)        a döntést megváltoztatja,
d)        a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.

Az igazolásra, a döntés alakjára, tartalmára, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A másodfokú döntés a közléssel végleges.

A jogorvoslati kérelmet a Szabályzat 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet előterjeszteni. A jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell:

a)        a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (NEPTUN-kódját), lakóhelyét, a hallgató egyéb elérhetőségeit (telefon és e-mail),
b)        annak a képzésnek a megnevezését, amelyet a jogorvoslati kérelem érint, továbbá a képzés munkarendjének megnevezését,
c)        határozott kérelmet,
d)        indokolást, a kérelem alapjául szolgáló tényeket és az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat,
e)        a döntés, intézkedés iktatási számát, amellyel szemben a hallgató a jogorvoslati kérelmet benyújtja,
f)         lehetőség szerint annak a jogszabálynak, egyetemi szabálynak a megjelölését, amelyre hivatkozással a hallgató a jogorvoslati kérelmet benyújtja,
g)        a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntéssel, intézkedéssel, mulasztással szembeni jogorvoslat esetén lehetőség szerint annak az Egyetem által elfogadott követelménynek, illetve annak a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt vagy a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezésnek a megjelölését, amellyel a döntés, intézkedés, mulasztás ellentétes,
h)        a kérelem dátumát, a hallgató aláírását,
i)         meghatalmazott eljárása esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazását.

A jogorvoslati kérelemben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban a hallgatónak nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz kell címezni, és az adott kar, karhoz nem tartozó intézet tanulmányi adminisztrációjáért felelős szervezeti egységen (Tanulmányi Osztály) kell benyújtani. A kérelmet a hallgató személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként nyújthatja be.

A Szabályzat 39. §-ában foglaltak értelmében az első fokon eljáró szerv a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha a kérelem idő előtti vagy elkésett, a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik.

A Szabályzat rendelkezései alapján a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül nyolc napon belül elutasítja (visszautasítja), ha

a)        a kérelem elbírálására a Bizottságnak nincs hatásköre, és a kérelem áttételének nincs helye,
b)        a Bizottság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be,
c)        a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem jogorvoslati ügy.

A Szabályzat értelmében a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság az eljárást megszünteti, ha

a)        a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a tudomására,
b)        a kérelmező a jogorvoslati kérelmét visszavonta, kivéve, ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét,
c)        a kérelmező halála következtében az eljárás okafogyottá vált,
d)        az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn,
e)        jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem tartozik a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság hatáskörébe, és a kérelem áttételének nincs helye.

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat, melynél fogva az első fokon eljáró szerv által gyakorolható méltányosság keretei között megváltoztathatja az első fokon hozott szerv döntését az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén,

a)        ha a kérelmező nem a saját felróható magatartása miatt került rendkívüli helyzetbe,
b)        ha a kérelmező az elsőfokú eljárásában méltányosság gyakorlására vonatkozó kérelmet nyújtott be,
c)        az első fokon eljáró szerv nem jogszabályba, illetve egyetemi szabályzatba ütköző módon gyakorolt méltányossági jogkört, és
d)        az első fokon eljáró szerv méltányossági jogkörben hozott döntésének megsemmisítése és az első fokon eljáró szerv új eljárásra utasítása – a késedelem folytán – a kérelmezőre nézve súlyosan hátrányos következményekkel járna.

 

A tanulmányi kötelezettség teljesítésének rendjével összefüggésben a tanulmányi követelmény tartalmának érintése nélkül gyakorolható méltányosság.

 

Elérhetőség: jogorvoslati@uni-nke.hu

Jogorvoslati kérelem sablon.pdf
PDF letöltése
Jogorvoslati kérelem sablon.docx
Word letöltése