A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme

Katona Klára

Az adományozott elismeréssel kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Az Egyetemen közel két évtizede lelkiismeretesen végzett önzetlen munkájával és szakértelmével hozzájárult a karok gazdasági feladatainak ellátásához.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Dr. Resperger István ezredes

Az adományozott címmel több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Nyolc évig látta el a Nemzetbiztonsági Intézet vezetését. A hadtudomány általános elmélete és az aszimmetrikus hadviselés területén számos egyetemi és doktori iskolai tantárgyat gondoz, mentori és tananyagfejlesztési tevékenysége kiemelkedő.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes

Az adományozott címmel kiemelkedő oktatói és tudományos vezetői tevékenységét ismerjük el, mellyel hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai és tudományos eredményeihez. Meghatározó szerepet vállalt a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szak fejlesztésében, elévülhetetlen érdemei vannak a tehetséggondozás és a tudományos utánpótlás területén.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat

Dr. Diószegi Péter

Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Számtalan törvény, kormány-előterjesztés, jogszabálytervezet és egyetemi szabályozó előkészítése fűződik a nevéhez, mellyel jelentősen segítette Egyetemünk jogi, valamint működési hátterének biztosítását. Türelme és szerény jelleme, munka iránti alázata, segítőkészsége kiemelten fontos az egyetemi szervezetek együttműködése tekintetében.

24/2020. (II. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Kovács László dandártábornok

Az elismeréssel kiemelkedő oktatói, tudományszervezői, tudományos vezetői tevékenysége, fegyelmezett, követelménytámasztó katonai vezetői magatartása iránti elismerésünket fejezzük ki. A Magyar Honvédség Parancsnokságán betöltött vezető beosztása mellett továbbra is a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar aktív oktatója és kutatója. Magas szintű oktatói tevékenysége mind az alap-, mind a mesterképzésben, továbbá a doktori képzésben is példaértékű.

24/2020. (II. 26.) számú szenátusi határozat

Mácsik Petra

Az elismeréssel kiváló felkészültséggel, példaértékű alázattal és hivatástudattal végzett munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A Víztudományi Kar Kari Könyvtárának igazgatójaként egyaránt eredményesen képviseli az Egyetem, a Kar, a vízügyi és a könyvtári szakma érdekeit, kiemelkedő munkájával segíti az oktatók, kutatók, vízügyi szakemberek és hallgatók felkészülését. Elkötelezettségével, szorgalmával nagyban hozzájárul a Víztudományi Kar és az Egyetem szakmai és tudományos eredményeihez.

24/2020. (II. 26.) számú szenátusi határozat

Lutz Ferenc

Az adományozott elismeréssel szakmai tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Elévülhetetlen érdemei vannak az Egyetem és a jogelőd intézmény informatikai rendszereinek kiépítésében, kialakításában. Feladatait mindig lelkiismeretesen és nagy szorgalommal végezte. Önzetlen munkájával és szakértelmével hozzájárult az Egyetem hírnevének öregbítéséhez.

54/2019.
(X. 16.) számú szenátusi határozat

Dr. Egedy Gergely

Az elismeréssel közel három évtizedes szakmai munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A közigazgatási felsőoktatás meghatározó alakítója, a társadalomtudományi és a nemzetközi politikatudományi képzések és kutatások vezető tudósa. A brit történelem és politika, valamint a konzervatív politikai gondolkodás nemzetközileg elismert művelője. Jelentős érdemei vannak a közigazgatási és a nemzetközi képzésekben a társadalomelméleti diszciplína kimunkálásában. Egyetemünk iránti elkötelezettsége, hivatástudata, a hallgatók és a munkatársak iránti tisztelete példamutató mindannyiunk számára.

15/2019.
(III. 6.) számú szenátusi határozat

Dr. Haig Zsolt ezredes

Az elismeréssel kiemelkedő oktatói, tudományszervezői, tudományos vezetői tevékenységét, fegyelmezett, követelménytámasztó katonai vezetői magatartását ismerjük el, mellyel hozzájárult a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon folyó oktatási és kutatási tevékenység sikereihez és egyúttal az Egyetem szakmai és tudományos eredményeihez.

15/2019.
(III. 6.) számú szenátusi határozat

Dr. Kende György ny. ezredes

Az elismeréssel az eredményekben gazdag kutatói, fejlesztői és oktatói pályafutását és kiemelkedő szakmai, tudományos és oktatói tevékenységét ismerjük el. Munkássága jelentős mértékben hozzájárult a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon folyó oktatási és kutatási tevékenység színvonalának emeléséhez és ezzel az Egyetem szakmai hírnevének, tekintélyének megalapozásához és növeléséhez.

15/2019.
(III. 6.) számú szenátusi határozat

Dr. Sasvári Péter László

Az elismeréssel az egyetem érdekeit támogató, elkötelezett tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Jelentős szerepet vállalt a tudományos folyóiratok nemzetközi követelményekhez igazodó kiadásának szakmai támogatásában. Elévülhetetlen érdemei vannak az Egyetem tudományos teljesítményének tudománymetriai módszerekkel történő értékelésében. Mindezekkel jelentősen hozzájárult az Egyetem tudományos eredményeinek nemzetközi szinten történő láthatóvá tételéhez és elismertségének növeléséhez.

15/2019.
(III. 6.) számú szenátusi határozat

Dr. György István

Az adományozott kitüntetéssel a közigazgatási felsőoktatás érdekében végzett vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. 1979-ben kezdte meg oktatói munkáját a jogelőd Államigazgatási Főiskola Államigazgatási Tanszékén. 1999 és 2002 között oktatási főigazgató-helyettes, 2006 és 2010 között a Közigazgatás-tudományi Kar oktatási dékánhelyettese volt. 2010-től 2012-ig a jogelőd Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettese, 2012-től 2014-ig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának oktatási dékánhelyettese volt. Oktatói és vezetői tevékenysége, az Egyetemen és a jogelőd intézményekben folytatott négy évtizedes munkája jelentősen hozzájárult a közigazgatási felsőoktatás fejlesztéséhez.

72/2018.
(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Prof. Dr. Munk Sándor ezredes

Az elismeréssel szakmai és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint négy évtizede kezdett dolgozni a jogelőd intézménynél. Az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke. Aktív katonai, oktatói, témavezetői, tudományos kutatói és tudományos közéleti munkássága, életpályája hozzájárult az egyetem és jogelődjének szakmai, tudományos eredményeihez.

119/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat

Dr. Orosz Ágnes

Az elismeréssel kiemelkedő szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar könyvtárának igazgatója. Munkáját kimagasló szakmaisággal látja el. A nemzeti kulturális értékek megőrzése érdekében végzett tevékenysége jelentős. Évtizedek óta dolgozik a jogelőd és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezetében. Munkájával jelentősen hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez.

119/2017.
(X. 18.) számú szenátusi határozat

Dr. Boldizsár Gábor ezredes

Az egyetem megalakulását megelőző időszakban részt vett az előkészítő munkákban. A jogelőd intézmény, majd a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjaként tervezte, szervezte a képzés és a nevelés feladatait. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a kar zökkenőmentesen alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez és elvárásokhoz. Jelentős feladatokat vállalt az egyetem és a Magyar Honvédség közötti együttműködés kialakításában. Hosszú időn át végzett vezetői munkájával kiérdemelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme kitüntetést.

113/2016.
(X. 26.) számú szenátusi határozat

Prof. Em. Dr. Nemes Ferenc

Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő tudományos és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkássága jelentős mértékben hozzájárult a szervezés- és vezetéstudomány hazai közigazgatási képzésbe történő beillesztéséhez. A tudomány és a munka iránti elhivatottsága, alázata, következetessége méltán teszi fiatal oktatók és kutatók példaképévé.

12/2016.
(III. 9.)
számú szenátusi határozat

Prof. Dr. Báthy Sándor

A kitüntetéssel szakmai és oktatói munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. 1991 óta vesz részt a katonai felsőoktatásban, két mesterképzési szak alapítását és indítását kezdeményezte. 2007-ben megalapította a jogelőd egyetem Katonai Logisztikai Intézetét. Hazai és nemzetközi elismertsége kiemelkedő, a kutatási terület meghatározó egyénisége. Munkássága jelentős mértékben hozzájárult az egyetem hírnevének, tekintélyének megalapozásához és növeléséhez.

12/2016.
(III. 9.)
számú szenátusi határozat

Dr. Tari Ferenc ny. bv. altábornagy

Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Oktatói tevékenysége meghatározó jelentőségű a Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékének működése szempontjából. A büntetés-végrehajtás területén végzett vezetői tevékenysége, valamint kimagasló szakmai ismeretei jelentősen hozzájárultak az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez.

42/2015.
(IX. 30.) számú szenátusi határozat

Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes

Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkássága jelentős mértékben hozzájárult a Rendészettudományi Karon folyó oktatási és kutatási tevékenység színvonalának emeléséhez és ezzel az egyetem szakmai hírnevének, tekintélyének megalapozásához és növeléséhez.

46/2015.
(III. 11.)
számú szenátusi határozat

Prof. Dr. Finszter Géza

Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkássága jelentős mértékben hozzájárult a Rendészettudományi Karon folyó oktatási és kutatási tevékenység színvonalának emeléséhez, a rendészettudomány elméleti alapjainak megteremtéséhez és ezzel az egyetem szakmai hírnevének, tekintélyének növeléséhez.

46/2015.
(III. 11.) számú szenátusi határozat

Prof. Dr. Bukovics István

Az adományozott kitüntetéssel a kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Oktatói munkájával és kiemelkedő szervezőkészségével meghatározó szerepet játszott a Közigazgatás-tudományi Kar Szakigazgatási és Önkormányzati Igazgatási Tanszékének valamint a Közszervezési és Szakigazgatási Intézetének kiépítésében. Irányította a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola előkészítő és akkreditációs munkálatait, az alapítás óta a Doktori Iskola vezetője. Munkássága nagymértékben hozzájárult az egyetem fejlesztéséhez, az oktatási és kutatási feladatok előmozdításához és ezzel az egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításához és növeléséhez.

55/2014.
(V. 14.)
számú szenátusi határozat

Bakos Klára

Bakos Klára az Egyetemi Központi Könyvtár főigazgatójaként sikeresen valósította meg az egyetem jogelőd intézményeiből megalakult karok könyvtárainak integrációját valamint az Egyetemi Központi Könyvtár átszervezését. Munkássága nagymértékben hozzájárult az oktatási és kutatási feladatok előmozdításához és ezáltal az egyetem hírnevének, tekintélyének megalapozásához és növeléséhez.

18/2014.
(II. 19.)
számú szenátusi határozat

Gulyásné Turóczi Margit

Gulyásné Túróczi Margit gazdasági főigazgatóként sikeresen fejezte be az egyetem jogelőd intézményeinek gazdasági integrációját és a működés gazdasági feltételeit hatékonyan biztosítani képes Gazdasági Hivatal kiépítését. Munkássága nagymértékben hozzájárult a gazdasági-pénzügyi stabilitás megteremtéséhez és ezzel az egyetem tekintélyének növeléséhez.

18/2014.
(II. 19.)
számú szenátusi határozat

Dr. Rothermel Erika

Dr. Rothermel Erika, főiskolai docens az egyetem Közigazgatás-tudományi Kar jogelődjének, az Államigazgatási Főiskolának egyik alapítója. Több évtizede vesz részt a kar oktatási tevékenységében, így munkásságának köszönhetően számos igazgatásszervező nemzedék köszönheti neki tudásának jelentős részét. Oktatói munkája mellett több évtizedes közigazgatási bíráskodási tapasztalattal rendelkezik, így oktatói munkája során gyakorlati kitekintést is tudott biztosítani hallgatói számára.

102/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat

Prof. Dr. Sárkány István

Az adományozott címmel a büntetőjog, a büntető-eljárásjog és kriminológia tudományterületén végzett kiemelkedő oktatási és tudományos tevékenysége, valamint vezetői munkája iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel nagy mértékben hozzájárult az egyetem oktatási és kutatási feladatainak előmozdításához, az intézmény hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

102/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat