NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Gondolatok az akkreditációról az oktatási és tanulmányi terület vonatkozásában

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán, Rendészettudományi Kar

2012-ben a Rendészettudományi Kar 12 különálló tanszékkel kezdte meg működését. Jelenleg 1 nyelvi központtal, 3 intézettel és 9 különálló tanszékkel rendelkezünk. A korszerűsítési folyamat nem zárult le, mivel most is folyamatban van új szervezeti egységek kialakítása pl.: Pszichológiai Tanszék és Kriminalisztikai Intézet létrehozása.

Oktatói előmenetel

A minősített oktatók arányának növelése érdekében folytatja munkáját az Előrehaladási Bizottság, mely nyomon követi és segíti az oktatók tudományos előmenetelét. 2013-ban 2 fő szerzett PhD fokozatot, 2014. januárban pedig 1 fő. Emellett több mint 30 oktató/tanár jár jelenleg is doktori iskolába, mely idővel tovább növeli fokozatos oktatóink számát.

A Kar megfelel az akkreditációhoz szükséges fokozatos oktatók 50 %-os arányának, jelenleg 38 fő teljes munkaidős „A” nyilatkozatos fokozatos oktatóval rendelkezünk és 33 fokozat nélkülivel.

Oktatási portfólió változások

A katasztrófavédelem szak három önálló szakiránnyal (iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási) akkreditálásra került. A képzés 2013 őszén mind nappali, mind levelező munkarendben megindult. A képzést az NKE Katasztrófavédelmi Intézete gondozza.

A katasztrófavédelem MA szak külön nem indul, egyetértésben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal. Az ilyen irányú tanulmányok folytatására a rendészeti vezető MA szak keretében a többi rendvédelmi szervtől érkezett hallgatóval együtt van lehetőség.

A Belügyminisztérium kérése alapján rendészeti vezető mesterszak beiskolázási létszámát a 2014. évi felvételi eljárásban a korábbi 80 főről 100 főre növeltük (20 fő nappali, 80 fő levelező munkarendben). A további létszám növelés a Belügyminisztérium kérése alapján lehetséges. 

A nappali munkarendben a hét rendőri szakirányon és az új katasztrófavédelem alapszakon a 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben megkezdődött a kötelező belügyi alapmodul oktatása. A rendőri szakirányok tantervébe beépítésre került az őr-járőr rész szakképesítés tananyaga. A rész szakképesítő vizsgákat az első éves hallgatók 2013-ban és 2014-ben letették.

A bűnügyi igazgatási szak és a rendészeti igazgatási szak Képzési és Kimeneti Követelményeit és tantervét – figyelemmel a Belügyminisztérium igényeire – módosítottuk, amit a Szenátus elfogadott. Az Egyetemi Közös Modul tantárgyait a két szak tantervébe beépítettük.

A bűnügyi igazgatási szak bűnügyi hírszerző szakirányát meghirdettük. A szakirányra 2013 őszén levelező munkarendes képzésre vettünk fel hallgatókat. A nappali munkarendes képzés megfelelő számú jelentkező hiányában jelenleg nem indult. A 2014-es felvételi eljárásban a szakirány mind nappali, mind levelező munkarendben meghirdetésre került.

A rendészeti igazgatási szakon új szakirányként 2012-től ”migrációs szakirányt” indítottunk. A katasztrófavédelmi szakirány megszűnik. Az utolsó évfolyam 2015-ben fog végezni.

A rendészeti vezető MA szak tantervét a megrendelők igényei szerint módosítottuk és a doktori képzés indításához szükséges rendészetelméleti specializáción kívül további három (csapatszolgálati, értékelő-elemző, szervezett bűnözés elleni) specializációt alakítottunk ki.

A rendészeti vezető MA szak nappali munkarendes tantervét kidolgoztuk. A 2014-es felvételi eljárásban a szak nappali munkarendes képzésben is meghirdetésre került. A nappali munkarendes képzés megfelelő számú jelentkező hiányában várhatóan nem indul.

Részt vettünk a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszak létesítési és indítási dokumentációjának kidolgozásában. Kiemelt figyelmet fordítottunk a rendészeti tanulmányok szakirány kialakítására. Az oktatott tantárgyak tananyagának kidolgozása folyamatban van.

2013-ban kriminalisztikai szakértői és rendészeti-gazdasági, 2014-ben rendészeti-gazdasági szakirányú továbbképzési szakot indítottunk keresztféléves képzésben. A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak újnyomat szakértői szakterületen a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet (BSZKI) részvétele nélkül nem indítható. A BSZKI a képzésben való részvételt nem tudja vállalni.

A Biztonsági szervező MA szak szakindítási kérelmét a MAB két alkalommal elutasította. Időközben felállításra, és feltöltésre került a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék. A tanszék feltöltésével lehetővé válik, hogy sikeres szakindítási kérelmet adjunk be és a szak 2015-ben indítható legyen.

A 2012 év végén benyújtott, majd elutasított Doktori Iskola alapítási okmánnyal kapcsolatos háttérmunkát az Egyetem végezte a 2013-as év első felében. Az akkori anyag átdolgozására, a módosítások végrehajtására 2013. augusztus második felétől került sor.  Az első újólag elkészített változatot a kidolgozó csoport szeptember 27-én adta le a tudományos rektor-helyettesnek. Belső egyeztetés után módosításokat hajtottunk végre és ez a változat október 15-én került benyújtásra. Ezt követően az Egyetem vezetése az okmányok egyes részeinek (törzstagok személyei, kutatási területek) meghatározó átdolgozását tartotta szükségesnek és a legutolsó anyag november 07-ére készült el és került leadásra. Jelenleg a dokumentum újabb átdolgozása, illetve aktualizálása folyik.

A Doktori Iskola alapítási anyagának újbóli benyújtása 2014-ben várható.

A nemzetközi és tudományos terület vonatkozásában

Az NKE RTK évről évre kiemelt figyelmet fordít a kutatási tervek elkészítésére, és azok megvalósítására, amely eredményeként elkészült kutatási jelentéseket a tananyagok frissítéséhez felhasználják az oktatók.

A korábbi főiskola egyetemmé válásával párhuzamosan a tudományszervezői tevékenység is minőségi fejlődésen esett át. A kar évente 8- 10 nagy konferenciát rendezett rendészeti és belügyi igazgatás témakörökben, melyen az elhangzottak jelentős része elektronikusan, vagy nyomtatott formában kiadásra kerültek. E mellett több műhelyvitán, tudományos szimpóziumon kerültek megvitatásra a rendészet elmélet kiemelt témakörei. Oktatóink, kutatóink 2013-as évben a fenti rendezvényeken túl 80 tudományos rendezvényen vettek részt, ahol több mint 100 előadást tartottak plenáris és szekció kereteken belül.

Karunk periodikája a Magyar Rendészet az elmúlt évben 4 számban jelent meg. Ez évben várhatóan magasabb tudományos besorolásban („C”) és hat számban közli majd főleg a kar kutatóinak, oktatóinak írásait, hozzájárulva az oktatói állomány MTMT adatbázisában a tudományos mutatók javításához.

2013-évi Kari TDK tevékenység: Az őszi TDK konferencián 11 tagozatban a 80 benevezett dolgozatból 79 pályázó mutatta be pályamunkáját. Elmondhatjuk, hogy az őszi KTDK is eredményesen zárult. A bemutatott dolgozatok közül: 11 db I. helyezést, 13 db II. helyezést és 13 db III. helyezést ítélhettünk oda. Jelentős eredményként könyvelhetjük el azt is, hogy a dolgozatok közel 75 %-a szakdolgozatként való elfogadásra is alkalmasnak bizonyult. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a bíráló bizottságok a dolgozatok jelentős részét javasolták a 2015-ben megrendezésre kerülő XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való megmérettetésre.

Az intézmény széles körű kapcsolatrendszert alakított ki és működtet a hazai felsőoktatási intézmények jelentős részével, a profiljához kapcsolódó kutatóhelyekkel és tudományos fórumokkal, a rendészeti szervek kiemelkedő felkészültségű szakembereivel, valamint a külföldi társintézmények sorával. A hallgatók és az oktatók hazai és külföldi tanulmányi utakon és konferenciákon vettek, és vesznek részt, és az intézmény rendszeresen fogad külföldi hallgatókat.

Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra a hallgatók tudományos gondolkodásának kialakítására. Eredményesen működik a Szent György Szakkollégium, és egyre többen vesznek részt a demonstrátori, valamint a tudományos diákköri tevékenységben, kutatásokban.

Kiképzési és nevelési munka vonatkozásában

A Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet két fő szervezeti egysége a Kiképzési és Nevelési Osztály, valamint a Testnevelési és Küzdősportok Tanszéke. Az Intézet alapvető feladata a gyakorlati képzés, a hallgatók fizikai kondicionális felkészítése, mely alapvetően gyakorlati foglalkozások keretében valósul meg. Az általunk gondozott tantárgyak közül az Intézkedéstaktika és a Robotzsaru oktatási programjai az akkreditációs követelményeknek megfelelnek. Ezekkel kapcsolatosan feladat tananyag készítése, melyre az intézkedéstaktika vonatkozásában akkor kerülhet sor, ha az alkalmazott elvek és módszerek, illetve taktikák egységesítésre kerülnek a Rendőrség, illetve az ORFK által. Robotzsaru tantárgy esetében a tananyag kidolgozás megkezdődött, az első modulhoz kapcsolódó tansegédlet várhatóan 2014 szeptemberében már kiadásra kerülhet, ezt követően a többi modulhoz kapcsolódó tansegédletek kidolgozása megkezdődhet.

A Testnevelési és Küzdősportok Tanszékének a Fenntartói Testület és a Szenátus által elfogadott Intézményi Sportstratégia alapján az alábbi fő területeken kell feladatokat ellátni.

  • Infrastruktúra fejlesztése
  • Oktatás (tananyagfejlesztés)
  • Tanári továbbképzés, kutatás
  • Versenysport, szabadidősport

2015 szeptemberében az oktatást az új Ludovika Campuson kezdjük, ahol a sport-infrastruktúra a tanórákhoz, versenysporthoz és a szabadidősporthoz minden feltételt biztosít.

A 2013/2014. tanévben az RTK tananyag fejlesztését elvégeztük, a szakirányoknak megfelelően differenciált tematikák alapján oktatunk. A Közigazgatás Tudományi Karon a Sportstratégiának megfelelően alakítjuk át képzési rendszerünket. A 2013/2014. tanévtől az RTK-n az óraszámok 40%-kal, a KTK-n pedig 100%-kal növekednek. A 2016. tanévre az RTK-n már mind a három évfolyamon az új tematikák alapján fogunk dolgozni, amelyhez hozzá adódik még a Közigazgatás Tudományi Kar óraterhelése is. A fenti folyamatok szükségessé teszik a tanári létszám növelését.

A tanári továbbképzések folyamatosak, új kollégáink a nyelvvizsga megszerzése után doktori képzésben kívánnak részt venni. Jövedelmük nem teszi lehetővé, hogy a Semmelweis Egyetem doktori iskolájában tanuljanak. Az akkreditációhoz szükséges fokozatszerzéshez Szegeden, Debrecenben és Pécsen működő doktori iskolákba fognak jelentkezni. Tanáraink jelenleg is végeznek kutatói munkát, részt vesznek konferenciákon és publikálnak is.

A tanszék felelős az RTK és KTK szabadidősportjáért, amelyet a karokon működő sportegyesületekkel és hallgatói önkormányzatokkal együttműködve szervez. Hallgatóink rendszeresen indulnak a BM és az Egyetemi Bajnokságok versenyrendszerében.

Az akkreditációhoz kapcsolódóan két problémát, feladatot kell megoldanunk: Az egyik az óraszámokhoz illeszkedő létszámfejlesztés a másik pedig, a testnevelő kollégák fokozatszerzésének támogatása.