NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

A Hadtudományi Doktori Iskola beszámolója az akkreditációval kapcsolatosan

Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, egyetemi tanár, a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője


A Hadtudományi Doktori Iskola alapítása 1996-ban történt. Az iskola vezetője Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, MTA doktora, egyetemi tanár. A képzés a biztonság- és védelempolitikai, katonai vezetői, nemzetbiztonsági és védelmi igazgatási mesterszakokra épül. A képzés és a tudományos kutatás alapvetően a nyolc kutatási területünkhöz kapcsolódva folyik. A kutatási területek a kar tanszékeihez kötöttek, hiszen a tudományos fokozattal rendelkező oktatói állománnyal — akik egyben az iskola oktatói is — a tanszékek rendelkeznek.

Jelenlegi oktatóink száma: (beleértve a törzstagokat, témakiírókat és témavezetőket) 133 fő. Témakiíróink száma 94 fő, ebből témavezető 50 fő, témakiíró 94 fő.

Jelenlegi törzstagjaink száma 14 fő. Az összes eddig felvett hallgatóink száma 739, ebből abszolutóriumot szerzett 513 fő, ebből sikeresen fokozatot szerzett 278 fő, a doktori iskolában eddigi megítélt összes fokozatok száma 339.

A MAB a Hadtudományi Doktori Iskolát 2012. június 1-jei ülésén megtárgyalta, ennek értelmében a 2012/6VIII/462/256.sz. határozata szerint az iskola akkreditációjának érvényessége 2014. december 31. 2013 őszén a doktori iskolákról szóló 387/2012. Kormányrendelet, valamint a MAB elvárásai (2013/6/II/1. sz. határozata) szerint, értékelte a HDI-t és törzstagjainak jogszabályi és akkreditációs megfelelőségét a 2013. október 7-ei állapot szerint, melyben a HDI megfelelt a doktori iskolákkal szemben támasztott követelményeknek, ez a határozat a 2014. december 31-ig érvényes, azonban ez az ellenőrzés akkreditációt nem érintette.

Az akkreditációval kapcsolatos tevékenységek

A 387/2012. kormányrendeletnek megfelelően a kutatási terület vezetőivel az iskola működéséhez szükséges alapdokumentumokat átdolgoztuk 2013 augusztusában, így a Doktori Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, a Működési Szabályzatot, a Képzési Tervet és a Minőségbiztosítási Tervet. A MAB 2013 októberében értékelte az iskolát, melynek során megállapította, hogy az iskola dokumentumai minden részletre kiterjedően és naprakészen szabályozzák a doktori iskola tevékenységét. A tervek reálisak, az eddigi eredményekre épülnek. A honlap áttekinthető, kielégíti az érdeklődők kíváncsiságát. A SWOT analízis a MAB minősítése szerint, kellő önkritikáról tanúskodik, ami biztos alapja a további fejlődésnek. A törzstagok tudományos munkássága közvetlenül kapcsolódik a doktori iskola programjához.

A meghirdetendő kutatási témákat minden évben átdolgozzuk. A témahirdetőknél, oktatóknál, témavezetőknél kiemelt figyelmet fordítunk a MAB elvárásainak való megfelelésnek, a Működési Szabályzatunkban történő elvárásokra, a folyamatos publikációkra. Az előző akkreditáció során a MAB által felvetett kérdéseknek igyekszünk megfelelni, így civil tudományágak felé történő nyitásnak folyamatosan próbálunk eleget tenni, bár nem egyszerű feladat a hadtudományok eltérősége miatt. A hadtudomány, tárgyán keresztül kapcsolódik az emberrel és a társadalmakkal kapcsolatos tudományágakhoz, így a szervezetek és a csoportok vonatkozásában a szociológiához, felkészítés, kiképzés, felnőttoktatás vonatkozásában a pedagógiához, a szélsőséges helyzetekben való működés vonatkozásában a pszichológiához, mint a népi élet része a kulturális-antropológiához, az évezredes folyamatok tekintetében a történelemhez, hadtörténelemhez, a biztonság szempontjából pedig a biztonsági tanulmányokhoz. A háború maga is társadalmi jelenség. Ezek a kapcsolódási felületek nem erőszakoltak, hanem szerves összefüggések. Mindezek a hadtudomány tárgyának specifikumai is. A civil folyóiratokban való publikálás jelentős nagyságrendű, amely különösen a doktoranduszok körében elterjedt. Az előző akkreditációnál szintén kifogást emelt a MAB a viszonylagosan nagyszámú oktatói létszám miatt. 2013 őszén azokat az oktatókat töröltük az iskolától, akik nem feleltek meg az MAB, valamint a különböző szabályzókban lefektetett feltételeknek.

Fontosnak tartottuk a képzés minőségének megtartása érdekében a hallgatóktól történő folyamatos visszacsatolást, ennek érdekében kérdőívet készítettünk a képzésre vonatkozólag, amit kiértékeltünk, s ennek fényében igyekeztünk a képzési tervet hatékonyabbá tenni.

A hallgatók és oktatók tudományos kutató tevékenységének nyilvánosság elé tárását segítik az egyetemen létrehozott tudományos folyóiratok. Kiemelt feladatként kezeljük a külföldi folyóiratokban való idegen nyelvű publikációk megjelentetését is, valamint a publikációk terén a civil szféra felé történő — a jelenleginél nagyobb mérvű — nyitást. Egyre nagyobb számban történik külföldi tudományos folyóiratokban való cikkek közlése is mind az oktatók, mind pedig a doktoranduszok részéről. Kiemelt feladatként kezeljük a törzstagok, a témavezetők, az oktatók MTMT-n valamit a doktori.hu-n történő folyamatos frissítését, naprakészen tartását. További irányelvnek tartjuk, hogy a doktoranduszaink évente legalább egy szakmai előadást tartsanak kutatási eredményeikről, ennek érdekében, ebben az évben újszerű konferenciát szerveztünk – a Hadtudomány és a XXI. század – harmadéveseinknek, melyben az alsóbb éves doktoranduszok, mint opponensek próbálhatták ki magukat. Továbbá hallgatóink a hazai konferenciák mellett számos nemzetközi fórumon is megállják a helyüket.

Fejlesztendő feladatok

  • A doktori képzés minőségbiztosítása kiemelt szerepet játszik úgy a szervezés, mint a végrehajtás időszakában, mert ez az iskola jövőjének záloga, ezért erre továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni.

  • A témavezetők jelentős része lelkiismeretesen végzi a doktoranduszok tanulmányainak irányítását, azonban van, akinek ez irányú tevékenysége nem megfelelő, erre a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

  • Az oktatók körében növelni kell a tudományos aktivitást.

  • Az oktatói karrier terv kidolgozása.

  • Szükség lenne az oktatói - hallgatói visszajelzés rendszeres működtetésére, ill. a közös tevékenységi körök fokozására.

  • A kiemelkedő oktatói és tudományos teljesítményt mutató kollégák elismerési, és ösztönzési formáinak részletes kidolgozása, a meglévő formák mellett újak bevezetése.

  • Infrastrukturális feltételek növelése szükséges. (Oktatási helyiségek, berendezésük, a hallgatók által használt informatikai infrastruktúra: szoftver – hardver elemei,  prezentációs technika)

  • A tudományértékelés ma már beépült a doktori iskolák falai mögé, a kutatói munkásság tudománymetriai értékelése mára már megkövetelt mutató. Az oktatók ezt a mindennapi munkájuk mellet nagyon nehezen tudják követni, a doktori iskolában pedig nincs erre kapacitás. Szükséges lenne karonként legalább egy fő, aki a doktori.hu-t, az MTMT-t napra készen tartaná, valamit a hivatkozásokat kezelné.