NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Címzetes egyetemi tanári cím

Dr. Domokos László

A cím adományozásával tisztelgünk annak elismerése előtt, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatásfejlesztési és oktatási tevékenységében az Állami Számvevőszék elnökeként több mint tíz éven át aktívan részt vett, kiemelten a jó kormányzás, a közpénzügyi ellenőrzés és változásmenedzsment területén. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat

Dr. Molnár Ferenc József dandártábornok

A cím adományozásával a katonai felsőoktatásban kifejtett több mint húsz éves oktatói és tudományos tevékenysége, valamint műhelyteremtő munkássága előtt tisztelgünk. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Dr. Muha Lajos ny. ezredes

A címmel szakmai, oktatói, kutatói és tudományos tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Pályafutása és munkássága példaként szolgál az Egyetem hallgatói és oktatói számára, mellyel jelentősen hozzájárult az Egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Dr. Vári Péter

Az adományozott címmel szakmai és tudományszervezői tevékenységét, a képzési programok továbbfejlesztése terén végzett munkáját, valamint az Egyetem felé irányuló támogatói és tehetséggondozási tevékenységének elismerését fejezzük ki.

17/2021. (II. 17.) számú szenátusi határozat
Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes

Az adományozott címmel szakmai felkészültségét, több évtizedes tevékenységét, az oktatásban és a tudományos munkában betöltött szerepét, a katonai vezetéstudomány, valamint a katonai felsőoktatás iránti elkötelezettségét ismerjük el. Tudományterületéhez kapcsolódóan számos tankönyv készítése fűződik nevéhez, valamint műhelyteremtő munkássága kimagasló.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat

Dr. Kanyó Mária

Az adományozott címmel szakmai felkészültségét, több évtizedes tevékenységét, az oktatásban és a tudományos munkában betöltött szerepét, a hadtudományok, valamint a katonai felsőoktatás iránti elkötelezettségét ismerjük el. Tudományterületén számos tárgy tantárgyi programjának kidolgozója, oktatási tevékenysége rendkívül széleskörű.

24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat

Dr. Krizbai János ny. ezredes

Az adományozott címmel a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon és a katonai felsőoktatásban hosszú időn át folytatott kiemelkedő tevékenysége, valamint műhelyteremtő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Különböző szakmai beosztásai betöltése mellett több mint 10 éve aktívan részt vesz az Egyetem, valamint jogelődjének oktatási és vizsgáztatási feladataiban, emellett tudományos közéleti tevékenysége is széleskörű. 24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy

Az adományozott címmel a huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Példaértékű tudományszervező, illetve szakmai közéleti tevékenységével jelentősen hozzájárult Egyetemünk elismertségének öregbítéséhez. Szakmai tevékenysége, katasztrófavédelmi és felsővezetői tapasztalatai méltóvá teszik a címzetes egyetemi tanári cím viselésére.

24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Botz László ny. altábornagy Az adományozott címmel az Egyetem érdekeit támogató, elkötelezett munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. 2005 óta a nemzetbiztonsági képzés egyik kiemelt oktatója. A diplomácia, katonadiplomácia, a válságkörzetek elemzése, kutatása témakörök elismert szakértője. Több éve aktívan segíti az Egyetemen folyó nemzetbiztonsági felsővezetői alap- és mesterképzéseket, valamint a doktori képzést, hozzájárulva ezzel az Egyetem elismertségének növeléséhez. 54/2019.
(X. 16.)
számú szenátusi határozat
Dr. Gőcze István Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai, oktatói és tudományos tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint két évtizedig oktatott az Egyetemen és a jogelőd intézményben. A mai napig aktívan vesz részt az egyetemi vérkeringésben, a tudományszervezés, a kutatás és az oktatás területén. A hadtudomány, a hadelmélet, hadviselés, továbbá a tudományelmélet és kutatásmódszertan területén szerzett tapasztalata élő, aktuális tudásbázist jelent a doktoranduszok, és a hallgatók számára egyaránt. 54/2019.
(X. 16.)
számú szenátusi határozat
Dr. Navracsics Tibor Az adományozott címmel kiemelkedő oktatói, szakmai és közéleti munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Jogász, politológus, egyetemi docens, politikus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiemelkedő szakmai tevékenységet nyújtó óraadója. Az összehasonlító politológia és az európai belpolitika, mint kutatási területek szakembereként, valamint a politikatudomány doktoraként a hallgatóknak átadott elméleti és szakmai gyakorlati tapasztalataira épülő oktatási tevékenységét az Egyetem kiemelt értékűnek tekinti. Szakértelmével és hatékony munkájával jelentősen hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 54/2019.
(X. 16.)
számú szenátusi határozat
Dr. Boda József ny. nb. vezérőrnagy A címmel szakmai, oktatói, kutatói és tudományos tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Magas színvonalú munkavégzés jellemzi mind az oktatásban, mind a hallgatók képzéseinek színvonalas megvalósításában. Rendészeti vezetőként szerzett tudása, tapasztalata valamint tudományos kutatói és szakmai közéleti tevékenysége méltóvá teszik őt a címzetes egyetemi tanári cím viselésére. 15/2019.
(III. 6.)
számú szenátusi határozat
Dr. Harald Pöcher dandártábornok A címmel az Egyetem érdekeit támogató, elkötelezett munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Nemzetközileg elismert oktató, szakértő. Több éve kapcsolódott be – oktatóként és kutatóként egyaránt – Egyetemünk vérkeringésébe. Elkötelezettsége a magyar történelem megismertetésére a magyar-osztrák katonai kapcsolatok fejlesztése területén megkérdőjelezhetetlen. Hatékony munkájával sokat tett és tesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldetésének és képzési filozófiájának nemzetközi elismeréséért. 120/2018.
(XI. 17.)
számú szenátusi határozat
Dr. Hoffmann Imre Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Katasztrófavédelmi Intézet megalapításától kezdve részt vesz az alap- és mesterképzés programjának kialakításában, az oktatásban és a hallgatói tehetséggondozásban. Közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárként közreműködött a Víztudományi Kar létrehozásában. Támogatása, szerepvállalása emeli a Karon folyó oktatás és kutatás színvonalát. Szakértelmével, odaadó és segítőkész magatartásával hozzájárul az Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 73/2018.
(VI. 20.)
számú szenátusi határozat
Sándorné dr. Kriszt Éva Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A közgazdaságtudományok elismert szakértője, számos publikációja jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. A magyar egyetemi közösség meghatározó vezetőjeként támogatta az egyetem alapítását, érdekeit és fejlesztését, hozzájárulva ezzel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 13/2017.
(III. 8.)
számú szenátusi határozat
Arnóczky M. Pál ny. mk. ezredes Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A jogelőd intézmény oktatójaként kimagasló feltalálói, tudományos és hazafias munkásságával, adományaival segítette a magyar katonai és polgári tanintézményeket, tanácsaival a magyar hadtudományt. Különösen gazdag tudományos munkájával méltón hozzájárul az egyetem hírnevének öregbítéséhez. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Bánfi Ferenc r. vezérőrnagy Szakmai tudásával és gyakorlati tapasztalataival segíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási, kutatási és kulturális tevékenységét. Rendszeres előadója az egyetem által szervezett konferenciáknak. A CEPOL uniós ügynökséghez kapcsolódó témakörökben tart órákat a Rendészettudományi Karon. Jelentős támogatást nyújtott az NKE – CEPOL együttműködés kialakításához, tagja a Mentorok Kollégiumának. Támogató munkája, oktatói tevékenysége, személyes példamutatása méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi tanári cím viselésére. 114/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Felkai László ny. r. vezérőrnagy Az adományozott címmel szakmai és közéleti munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Kiemelkedő vezetői és szervezői tevékenységével segítette a rendészet és a közigazgatás intézményi, szakmai és jogi alapjainak fejlődését, korszerűsítését. Elkötelezett támogatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Munkájával jelentősen hozzájárult a rendészeti képzés mai intézményi rendszerének kialakításához, a Rendészettudományi Doktori Iskola létrehozásához. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Nógrádi György Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az ezredforduló óta az egyik legtöbbet foglalkoztatott biztonságpolitikai szakértő, aki lankadatlanul dolgozik a magyar nemzet biztonságpolitikai ismereteinek bővítéséért. A jogelőd intézményekben főiskolai oktatóként, napjainkban a doktori képzés meghatározó egyéniségeként jelentős részt vállal az újabb tudós generáció képzésében. 114/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Szabó József ny. vezérőrnagy Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a jogelőd intézményben végzett szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkássága nagy jelentőségű a repülés, az űrhajózás és az űrdinamika területén. Több évtizedes felsőoktatásban eltöltött munkájával és tudományos kutatásaival nagymértékben hozzájárult az űrkutatásban való magyar szerepvállaláshoz és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 114/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Szemerkényi Réka 2014 óta hazánk Washingtonba akkreditált nagykövete. Pályája során számos hazai és külföldi felsőoktatási és tudományos intézményben dolgozott oktatóként, kutatóként. Meghatározó szerepe van a magyar külpolitikai és biztonságpolitikai gondolkodás, valamint a kiberbiztonság fejlődésében. Aktívan támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem amerikai tudományos kapcsolatainak fejlesztését. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Vukovich Gabriella Demográfia és népességstatisztikai területen szerzett szakértelmével számos nemzetközi szervezet munkájába kapcsolódott be. Az ENSZ Statisztikai Bizottságának alelnöke, az ENSZ 2015-2030 közötti Fenntartható Fejlődési Céljainak monitorozására alakult partnerségi, koordinációs és fejlesztési stratégiai csoportjának társelnöke. Az általa vezetett hivatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai együttműködő partnere, melynek egyik eredménye a 2015 óta évenként megjelenő Jó Állam Jelentés színvonalának emelése. 113/2016.
(X. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Szent-Imrey Tamás Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Oktatói tevékenysége nagy jelentőségű a kommunikáció tudomány területén. A közigazgatás-tudományi képzési program bővítésével hozzájárul az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 62/2015.
(X. 28.)
számú szenátusi határozat
Dr. Révai Róbert

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015.
(VI. 10.)
számú szenátusi határozat
Dr. Printz János A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozatának elnöke, több mint 10 éve óraadóként működik közre egyetemünk illetve jogelődjének Ellenőrzési- számviteli oktatásában. Rendszeresen oktat, tudományos konferenciáinkon gyakorta előadást tart. 19/2014
(II. 19.)
számú szenátusi határozat
Dr. habil. Kis-Benedek József Egyetemi diplomáját 1976-ban, a hadtudományok PhD fokozatosa címet 2005-ben, a habilitációt 2010-ben szerezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE). Öt nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával. Kis-Benedek József a MK Katonai Felderítő Hivatalában dolgozott 1976-tól 2005-ig. Katonai rendfokozata ezredes, 10 évet dolgozott külföldön, katonadiplomáciai területen. 2002 óta oktat és 2006-tól folyamatosan részt vesz a ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék munkájában, majd a NKE Nemzetbiztonsági Intézetének oktató munkájában egyetemi docensként. 142/2013.(X. 30.) számú szenátusi határozat
Dr. Sándor Miklós ny. ezredes Több mint 50 évet szolgált katonaként a Magyar Honvédség híradó szakmájában, ebből 25 évet töltött el a felsőfokú híradó tisztképzés területén adjunktusként, habilitált docensként, tanszékvezetőként. A miniszterelnök úr javaslatára 2010-ben kinevezték Főiskolai tanárnak. Rendelkezik – 12 kitüntetés mellett – a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel. Kiemelkedő tudományos-szakmai életútjának elismeréseként megkapta az MTA Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesületétől a Puskás Tivadar díjat. 103/2013.(VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Zsuga János A Miskolci Egyetemen szerezte gázmérnöki diplomáját, majd ugyanitt szerezte meg a Mikoviny Sámuel Doktori Iskolában a műszaki tudományok doktora (PhD) címet. Zsuga János 2003-2004-ig a MOL Rt. földgázszállítás vezetője, majd 2004-2007-ig a MOL Földgázszállító Rt. vezérigazgatója volt. 2007-től a FGSZ Zrt. vezérigazgatója, az Igazgatóság elnöke. Tagja az MTA köztestületének, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a GTE-GAS (Gas Transmission Europe) Transmission Europe Ballancing munkacsoportnak és a GTE-GAS Transmission Europe Capacity Congestion Managment munkacsoportnak. 103/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy 1971-ben végezte el az Állatorvos-tudományi Egyetemet, majd ezt követően tanulmányait filozófia, igazgatás-szervezés és bűnügyi szakon folytatta. Munkahelyét 1971-től 2006-ig a Belügyminisztérium, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság jelentette. Tudományos és oktatói tevékenysége széleskörű. Az elmúlt 30 esztendőben megszámolhatatlan tankönyv és jegyzet őrzi munkásságát. Pályafutása alatt 18 kitüntetésben részesült. Többek között birtokosa a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjének, Szent György Érdemrendnek, a Hűség a Hazához Érdemrend Nagy Keresztjének, a Kiváló Tudományos Munkáért Emlékéremnek, valamint az NKE címzetes egyetemi docense. 1998 óta aktív részese az oktatói továbbképzésnek, az RTK-n és a jogelőd intézményekben rendszeres óraadó, vizsgáztató tevékenységet folytat. Meghatározó, aktív szerepet vállalt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásában, és az Egyetem megalakulása óta a Fenntartói Testületben. Törekvéseivel, szakmai útmutatásával támogatást nyújt a karnak és az egyetemnek. 103/2013.
(VI. 26.)
számú szenátusi határozat
Dr. Lindner Miklós ny. vezérőrnagy Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Lindner Miklós címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.
(VI .27.) számú szenátusi határozat
Dr. Dombrády Lóránd Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Dombrády Lóránd címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Csatári Sándor ny. mk. vezérőrnagy Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Csatári Sándor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Horváth Tibor okl. mk. alezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Horváth Tibor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Tibor okl. mk. ezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kovács Tibor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Tálas Péter Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Tálas Péter címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr.Várhegyi István ny. ezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Várhegyi István címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI.27.) számú szenátusi határozat
Dr. Véha Antal Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Véha Antal címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kóródi Gyula címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Turmezei Péter Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Turmezei Péter címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. habil. Huszár András ny. r. o. ezredes Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. habil. Huszár András címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Horváth Sándor Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Horváth Sándor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Schandl László o. dandártábornok Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Schandl László címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012.(VI. 27.) számú szenátusi határozat