NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Tájékoztató a fokozatszerzési eljárásról

A fokozatszerzésre a fokozat odaítélési feltételeinek megléte esetén, a kész doktori értekezés (alkotás) és a doktori szabályzatban előírt mellékletek benyújtásával kell jelentkezni. A doktori értekezés benyújtójának a sikeres komplex vizsgát követő három tanéven belül, azaz a komplex vizsga napját követő hatodik szemeszter utolsó napjáig (január 31., augusztus 31.) a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A kutatási-disszertációs szakaszban történő hallgatói jogviszony szüneteltetése nem jelenti a benyújtási határidő meghosszabbodását.

Magyar Közlöny 2022/209. számában megjelent az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról 2022. évi LIX. törvény amely a doktori képzés vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja az Nftv-t.

"(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdésétől eltérően a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. augusztus 31-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.”

Azon doktorandusz esetében, aki hallgatói jogviszonyát 2016/2017-es tanév első félévét megelőzően létesítette, a fokozatszerzési eljárás részét képezi a doktori szigorlat. A doktori szigorlat tantárgyainak jóváhagyásáról és a szigorlati bizottság kijelöléséről a TDT jogosult dönteni.

A fokozatszerzési eljárással kapcsolatos cselekmények július 15-től augusztus 31-ig, illetve december 15-től december 31-ig szünetelnek. Ez alól a nyári időszakban a műhelyviták megtartása sem képez kivételt.

A doktori fokozat megszerzésének általános feltételei:

a)    az önálló tudományos munkásság dokumentálása, különösen tudományos folyóiratokban, könyvekben, tudományos konferencia kiadványokban megjelent – többségében a doktori értekezés benyújtója kutatási témájához kapcsolódó – publikációkkal, közleményekkel. A tudományos munkásság igazolása a pontérték táblázat alapján összegzett, minimum 20 publikációs pont elérésével történik, amelyből legalább egy lektorált idegen nyelvű publikációnak, ezen túlmenően legalább négy lektorált folyóiratban megjelent közleménynek kell lennie;

b)    két idegen nyelv ismeretének igazolása, melynek részletszabályait az illetékes doktori iskola belső szabályzata tartalmazza;

c)    nem magyar állampolgárságú pályázó az anyanyelvén kívüli két idegen nyelv ismeretének igazolása, melynek részletszabályait az illetékes doktori iskola belső szabályzata tartalmazza;

d)    az abszolutórium megszerzése;

e)    a tudományos feladat önálló megoldása, értekezés, alkotás elkészítése, és az eredmények megvédése nyilvános vitában.

A doktori értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a doktori értekezés benyújtójának nincs folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori védése. Az ezen további feltételeknek való megfelelésről a doktori értekezés benyújtója írásban nyilatkozatot tesz a doktori értekezés benyújtásakor.

Az értekezés benyújtása előtt műhelyvitát kell lefolytatni. A műhelyvitát a témavezető szervezi meg és vezeti le. A műhelyvita célja, hogy az értekezés-tervezet témáját jól ismerő, szakmailag kompetens közösség feltárja a dolgozat hiányosságait, megerősítse a doktori értekezés benyújtóját az értekezés értékeiről, és segítséget nyújtson a végleges értekezés minél jobb minőségben történő kidolgozásához.

A doktori értekezés benyújtója által benyújtandó értekezésen a TÜI előzetes egyezőségvizsgálatot végez. Az értekezés benyújtásához az erről kiállított igazolással rendelkeznie kell a doktori értekezés benyújtójának. Amennyiben a vizsgálat során felmerül a hivatkozás nélküli szövegátemelés gyanúja, nem nyújtható be az értekezés, amíg a doktori értekezés benyújtója nem igazolja, hogy a kérdéses szövegrészekre megfelelően hivatkozott, vagy nem pótolta a hivatkozási hiányosságokat.

A fokozatszerzésre a doktori szabályzat mellékletét képező formanyomtatványon kell jelentkezni, mely a honlapon a Letölthető dokumentumok között elérhető.

A jelentkezést személyesen a Tudományos Ügyek Irodában kell benyújtani, amely formai ellenőrzést végez, és csak teljes jelentkezést fogad el, majd azt továbbítja az illetékes doktori iskolához. A formailag nem teljes jelentkezést a Tudományos Ügyek Iroda a jelentkezőnek kiegészítésre visszajuttatja.

A jelentkezéshez csatolni kell a doktori iskola vezetőjének igazolását arról, hogy a doktori értekezés benyújtója az abszolutóriumon túl is minden egyéb feltételt teljesített, amely a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezéshez szükséges, továbbá a jelentkezési anyaga hiánytalanul megfelel a követelményeknek.


Az eljárási díj összege: 175.000 Forint.
Számlaszám: MÁK 10023002-00318259-00000000
Kedvezményezett: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Közlemény: név, fokozatszerzési eljárási díj

Nappali ösztöndíjas képzésben résztvevő doktorandusz számára, amennyiben a jelentkezését a hallgatói jogviszony keretében nyújtja be, a fokozatszerzési eljárás díjmentes.

A befizetést az értekezés leadásakor szükséges igazolni.

Adatkezelési tájékoztató az NKE fokozatszerzési eljárására történő jelentkezés esetén

A fokozatszerzéssel kapcsolatban a Tudományos Ügyek Iroda munkatársa, Barta Bettina (barta.bettina@uni-nke.hu, +36-1/432-9000/29-739) ad további információt az érdeklődőknek.