NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Tájékoztató a fokozatszerzési eljárásról

A fokozatszerzésre a fokozat odaítélési feltételeinek megléte esetén, a kész doktori értekezés (alkotás) és a doktori szabályzatban előírt mellékletek benyújtásával kell jelentkezni. A doktori értekezés benyújtójának a sikeres komplex vizsgát követő három tanéven belül, azaz a komplex vizsga napját követő hatodik szemeszter utolsó napjáig (január 31., augusztus 31.) a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A kutatási-disszertációs szakaszban történő hallgatói jogviszony szüneteltetése nem jelenti a benyújtási határidő meghosszabbodását.

A doktori értekezés benyújtására törvényben előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról szóló, a Magyar Közlöny 2021/76. számában megjelent 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint:

"(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdésétől eltérően a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.”

Azon doktorandusz esetében, aki hallgatói jogviszonyát 2016/2017-es tanév első félévét megelőzően létesítette, a fokozatszerzési eljárás részét képezi a doktori szigorlat. A doktori szigorlat tantárgyainak jóváhagyásáról és a szigorlati bizottság kijelöléséről a TDT jogosult dönteni.

A fokozatszerzési eljárással kapcsolatos cselekmények július 15-től augusztus 31-ig, illetve december 15-től december 31-ig szünetelnek. Ez alól a nyári időszakban a műhelyviták megtartása sem képez kivételt.

A doktori fokozat megszerzésének általános feltételei:

a)    az önálló tudományos munkásság dokumentálása, különösen tudományos folyóiratokban, könyvekben, tudományos konferencia kiadványokban megjelent – többségében a doktori értekezés benyújtója kutatási témájához kapcsolódó – publikációkkal, közleményekkel. A tudományos munkásság igazolása a pontérték táblázat alapján összegzett, minimum 20 publikációs pont elérésével történik, amelyből legalább egy lektorált idegen nyelvű publikációnak, ezen túlmenően legalább négy lektorált folyóiratban megjelent közleménynek kell lennie;

b)    két idegen nyelv ismeretének igazolása. Kettő, a doktori szabályzatban meghatározott nyelvből legalább B2 szintű (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány igazolása szükséges. C1 szintű (felsőfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű bizonyítvány) megléte esetén egy másik nyelvből B1 szintű (alapfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű bizonyítvány) igazolása elegendő. Fogyatékossággal élő jelentkező esetén a nyelvvizsga egy része alóli mentesség a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően megilleti a doktorandusz hallgatót;

c)    nem magyar állampolgárságú pályázó az anyanyelvén kívüli legalább két államilag elismert középfokú, vagy egy államilag elismert felsőfokú és egy államilag elismert alapfokú komplex típusú, vagy azokkal egyenértékű nyelvvizsgát köteles igazolni;

d)    az abszolutórium megszerzése;

e)    a tudományos feladat önálló megoldása, értekezés, alkotás elkészítése, és az eredmények megvédése nyilvános vitában.

A doktori értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a doktori értekezés benyújtójának nincs folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori védése. Az ezen további feltételeknek való megfelelésről a doktori értekezés benyújtója írásban nyilatkozatot tesz a doktori értekezés benyújtásakor.

A doktori értekezés benyújtója által benyújtandó értekezésen a TÜI előzetes egyezőségvizsgálatot végez. Az értekezés benyújtásához az erről kiállított igazolással rendelkeznie kell a doktori értekezés benyújtójának. Amennyiben a vizsgálat során felmerül a hivatkozás nélküli szövegátemelés gyanúja, nem nyújtható be az értekezés, amíg a doktori értekezés benyújtója nem igazolja, hogy a kérdéses szövegrészekre megfelelően hivatkozott, vagy nem pótolta a hivatkozási hiányosságokat.

A fokozatszerzésre a doktori szabályzat mellékletét képező formanyomtatványon kell jelentkezni, mely a honlapon a letölthető dokumentumok között elérhető.

A jelentkezést személyesen a Tudományos Ügyek Irodában kell benyújtani, amely formai ellenőrzést végez, és csak teljes jelentkezést fogad el, majd azt továbbítja az illetékes doktori iskolához. A formailag nem teljes jelentkezést a Tudományos Ügyek Iroda a jelentkezőnek kiegészítésre visszajuttatja.

A jelentkezéshez csatolni kell a doktori iskola vezetőjének igazolását arról, hogy a doktori értekezés benyújtója az abszolutóriumon túl is minden egyéb feltételt teljesített, amely a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezéshez szükséges, továbbá a jelentkezési anyaga hiánytalanul megfelel a követelményeknek.

Az értekezés benyújtása előtt műhelyvitát kell lefolytatni. A műhelyvitát a témavezető szervezi meg és vezeti le. A műhelyvita célja, hogy az értekezés-tervezet témáját jól ismerő, szakmailag kompetens közösség feltárja a dolgozat hiányosságait, megerősítse a doktori értekezés benyújtóját az értekezés értékeiről, és segítséget nyújtson a végleges értekezés minél jobb minőségben történő kidolgozásához.


Az eljárási díj összege: 175.000 Forint.
Számlaszám: MÁK 10023002-00318259-00000000
Kedvezményezett: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Közlemény: név, fokozatszerzési eljárási díj

Nappali ösztöndíjas képzésben résztvevő doktorandusz számára, amennyiben a jelentkezését a hallgatói jogviszony keretében nyújtja be, a fokozatszerzési eljárás díjmentes.

A befizetést az értekezés beadásakor szükséges igazolni.

Adatkezelési tájékoztató az NKE fokozatszerzési eljárására történő jelentkezés esetén

A fokozatszerzéssel kapcsolatban a Tudományos Ügyek Iroda munkatársa, Barta Bettina (barta.bettina@uni-nke.hu, +36-1/432-9000/29-739) ad további információt az érdeklődőknek.