NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Király Béla Gyűjtemény

Király Béla Gyűjtemény

 

Király Béla 1912-ben született Kaposváron. A Ludovika Akadémiát 1935-ben végezte el, katonai szolgálatát Kaposváron a magyar királyi Nagy Lajos Király 6. honvéd gyalogezredben kezdte. 1940 szeptemberétől 1942 decemberéig a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémián folytatta tanulmányait, melyet a Donnál 1942 nyarán három hónap frontszolgálati tapasztalatszerzést követően a legjobb eredménnyel zárt.

1943 januárja és 1945 márciusa között századosként a Honvédelmi Minisztérium Szervezési Osztályán az elvi alosztály vezetője volt. 1947 májusától 1948 novemberéig a Honvédelmi Minisztérium Kiképzési Osztályát vezette, majd a gyalogság szemlélőhelyettese. 1949. május 1-én vezérkari ezredessé, majd októberben a gyalogság parancsnokává nevezték ki. 1950-től először a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam parancsnoka, később a Honvéd Akadémia alapító parancsnoka. Az ÁVH 1951 augusztusában letartóztatta, ezután 1952. január 15-én koncepciós per során kötél általi halálra ítélték, amit január 29-én életfogytig tartó börtönbüntetésre változtattak.

Király Bélát 1956. szeptember 7-én ideiglenesen szabadlábra helyezték. A forradalom kitörése után 1956. október 31-én rehabilitálták. Az október végén megalakuló Forradalmi Karhatalmi Bizottság, valamint a Forradalmi Honvédelmi Bizottmány elnöke volt. Nagy Imre Budapest katonai parancsnokává nevezte ki, ezen kívül az új Nemzetőrség megszervezését is feladatául kapta. A forradalom leverése után nyugatra menekült, az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. A New York-i Columbia Egyetemen történelemtanári diplomát szerzett, majd 1966-ban megszerezte a történelemtudományi doktorátust is. Több évtizeden át volt a New York-i Brooklyn College oktatója, ahol Kelet-Közép-Európa újkori történelmét tanította, valamint hadtörténelmet is oktatott. 1967-ben a hallgatók titkos szavazással az év tanárának választották.

Király Béla 1989-ben Nagy Imre és vértanú társai újratemetésére érkezett haza. Még abban az évben a Legfelsőbb Bíróság felmentette az ellene hozott vádak alól, visszakapta vezérőrnagyi rendfokozatát, majd vezérezredessé léptették elő. 1990-ben Király Béla végleg hazatelepült Magyarországra. Az első szabad országgyűlési választáson Kaposváron egyéni képviselőként mandátumot szerzett, és 1994-ig a Honvédelmi Bizottság alelnökeként dolgozott. 1991-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tiszteletbeli doktorává avatta.

Király Béla hadiakadémista korában is komoly könyvgyűjteménnyel rendelkezett. Első komolyabb könyvtára Budapest ostroma alatt pusztult el. A negyvenes évek végétől ismét sikerült jelentős gyűjteményre szert tennie, melyet emigrációja miatt hátra kellett hagynia.

1960 és 1982 között tudatosan gyűjtött és beszerzett minden hadtudománnyal foglalkozó publikációt. A könyvgyűjtemény nagysága 1990-re elérte a 6000 kötetet. Hazatelepülésekor a könyvtárát is magával hozta. A gyűjtemény becsült értéke 1990-ben nagyjából 180.000 USD volt, de Király Béla akkor már tudta, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek adományozza könyveit. 1998 októberében került átadásra a feldolgozott, több mint 4000 kötetes könyvállomány az erre a célra kialakított kutatószobában „Király Béla Gyűjtemény” néven. A gyűjtemény köteteit elsősorban oktatáshoz használta az Amerikai Egyesült Államokban. Ebből adódóan gyűjteményének legnagyobb részét a politikatudomány, a történelem és a hadtudomány és teszi ki. Olyan ritkaságok is megtalálhatóak a könyvek között, mint Churchill Az első világháború történetének első kiadása. Király Béla kiváló kapcsolatokat ápolt magyar és külföldi tudósokkal és szépírókkal is, így a kötetekben számos szerzői dedikációt találhatunk a kor jeles alkotóitól.

Király Béla 1999 és 2001 között Miniszterelnöki Megbízottként részt vett a haderőreform munkálataiban. 2002-ben a Magyar Köztársaság Érdemrendjének nagykeresztjével (katonai tagozat) tüntették ki. 2004-ben jelent meg önéletrajzi könyve „Amire nincs ige - visszaemlékezések, 1912-2004” címmel.

Király Béla kilencvenhét éves korában, 2009. július 4-én hunyt el. A halála előtt birtokában maradt mintegy 1000 kötetet is Könyvtárunkra hagyományozta.

Király Béla vezérezredes életéről négy részes portréfilm készült, melyek itt érhetőek el:

·           https://www.youtube.com/watch?v=EjSblzhjFQw

·           https://www.youtube.com/watch?v=Tqs-CAHSu4U

·           https://www.youtube.com/watch?v=0kYb0OG-eRM

·           https://www.youtube.com/watch?v=8J0IduzMHUg

 

A Király Béla Gyűjtemény különleges kötetei:

Russian Schools and Universities in the World War
1929-ben adta ki a Yale Egyetem és az Oxford Egyetem. Ez az első és egyetlen kiadás. Más nyelvre történt fordítása, kiadása nem ismert. Az Economic and Social History of the World War sorozat köteteként jelent meg. Az előszót Oroszország korábbi oktatási minisztere, Pavel Nikolayevich Ignatiev írta. A mű az általános és középiskolák (szerzője Dimitry M. Odinetz, szentpétervári iskolaigazgató), és a felsőoktatási intézmények ismertetésével foglalkozik Pavel Novgorodtsev megfogalmazásában, aki a moszkvai egyetemen oktatott. Átfogó képet nyújt arról, hogyan befolyásolta és milyen hatással volt az első világháború az oroszországi oktatásra. A könyv végén érintőlegesen kitér az 1917-es orosz forradalomra is.
 
Fényes Elek: Magyarország statistikája
A szerző a Magyar Tudományos Akadémia első tagja (1837), statisztikus. Jelen művét 1842-ben adták ki Pesten, első kiadás, a három kötetet egybekötötték. A későbbiekben ezt a művet már nem adták ki, viszont hatására többen is foglalkozni kezdtek a statisztikával, különféle témakörökben (például szőlészet, vízügy stb.). Az írás nem specializálódik egy szakterületre, foglalkozik az ország gazdaságával, népességével, természeti adottságaival, iparával és kereskedésével. Mindezeket összeveti a külföldi helyzettel. Leírásai néprajzi forrásként is szolgálnak a kutatók számára. Az adott könyv védőlapján Schneider Gusztáv aláírása szerepel.
 
Winston S. Churchill: The Unknown War: The Eastern Front
A későbbi angol miniszterelnök első világháborúról szóló, öt kötetes munkájából az ötödik kötet első, amerikai kiadása 1932-ből, angol nyelven. Magyar nyelvű kiadása nem ismert. Ebben a könyvben a keleti frontról alkothatunk képet, az 1914 és 1917 közötti eseményekről olvashatunk. Középpontjában az orosz és osztrák-német ellentét áll. Mindvégig szem előtt kell tartani, hogy brit szemszögből íródott – erre maga a szerző is felhívja a figyelmet az előszóban. Fekete-fehér fényképekkel illusztrált, ezen felül pedig a csatákról is találhatunk benne térképeket. Mindenképpen jelentős munka, nem csak történeti szempontból. Többek között ennek az írásnak is köszönheti, hogy irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki 1953-ban. Megszületését követően több alkalommal is kiadták a teljes sorozatot, legutóbb 2015-ben.
 
A magyar nemzet története
A 10 kötetből álló történelmi írás első kiadása Szilágyi Sándor szerkesztésével jelent meg 1895 és 1898 között. A szóban forgó mű már a második, változatlan kiadás, mely szintén ugyanabban az időintervallumban jelent meg a nagy keresletre való tekintettel. A későbbi évtizedekben nem adták ki ismét, egészen 1994-ig váratott magára a reprint változat. A magyar történelmet a honfoglalástól 1896-ig nyomon követi, sőt, a honfoglalás előtt itt élt népekkel (főleg a rómaiakkal, hunokkal) és régészeti leletekkel is megismertet. A millenniumi ünnepség alkalmából készült. Szerzői olyan neves történészek, akik a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak, mint például Fraknói Vilmos, Fröhlich Róbert, Acsády Ignácz és Pór Antal. Bevezetőjét Vaszary Kolos, utószavát Jókai Mór készítette el. Számos gyönyörű színes és annál is több fekete-fehér illusztrációt tartalmaz, kihajtható mellékleteket, például Traianus katonai elbocsátó levelét latin nyelven, magyar fordítással.
 
Source Records of the Great War
Hét kötetből álló forrásgyűjtemény, mely kormányzati és egyéb levéltárakból közöl dokumentumokat az első világháború idejéből. Első kiadás 1923-ból, az amerikai National Alumni kiadásában, későbbi kiadása nem ismert. Kizárólag számozott és az Amerikai Légió Vezérkara által regisztrált példányok kerültek ki. A jelenlegi kötet a 813. példány és Anthony Joseph Drexel Biddle, Jr. nevében regisztrálták, aki az Amerikai Egyesült Államok nagykövete volt és mindkét világháborúban teljesített katonai szolgálatot. A kötetek különböző színűek és stílusúak, a versailles-i békeszerződés hivatalos másolat kötéseinek hasonmásai, az első kötet a francia változaté, a második a belga másolaté és így tovább. Fekete-fehér, korabeli karikatúrákkal, plakátokkal illusztrált.

---