NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

KTP Konferencia II.

Kreatív Tanulás Program Konferencia és Workshop II.

A második alkalommal megrendezésre kerülő konferencia során bemutatjuk a kreatív tanulás paradigma felé történő elmozdulás eddigi lépéseit és stratégiai álláspontjait, valamint fókuszba helyezzük a széles spektrumú oktatásfejlesztés tudományos kereteit is. A rendezvény első felében hat plenáris előadásra kerül sor, majd az előadásokat egy két órás workshop követi, amellyel betekintést nyújtunk a válogatott egyetemi jó gyakorlatok megvalósításába. Ezzel együtt vizsgáljuk a továbbképzések iránti oktatói igényeket is. Összességében a konferencia teret ad a kreatív tanulás tudományos kereteinek megfogalmazására, míg a workshop lehetőséget biztosít a kreativitás gyakorlati tapasztalatainak megosztására.

A konferencia és workshop tervezett programja:

Időpontja: 2021. június 22. 8:30 - 15:00.

A délelőtti konferencia előadások online, MsTeams Live Event formában kerülnek lebonyolításra.

Levezető elnök: Dr. Korpics Márta szakértő, Kreatív Tanulás Program

  • 08:30 - 08:45 - Köszöntő - Dr. Christián László r. ezredes oktatási rektorhelyettes
  • 08:45 - 09:00 – Új kihívások - új válaszok: A Kreatív Tanulás Program első éve – Dr. Méhes Tamás oktatási dékánhelyettes, a Kreatív Tanulás Program vezetője
  • 09:00 - 09:15 - Rövid beszámoló a Harvard Egyetemen szerzett tapasztalatokról - Dr. Nagy Gusztáv LL.M., (Harvard), tanácsadó, Alkotmánybíróság

12:15 - 12:20 - Délelőtti blokk lezárása

13:00 - 15:00 - Workshopok - kijelölt oktatók vezetésével, külön beosztás szerint:

1) A workshop címe: Tudásfelmérő csapatverseny a Trivia játék alapján 

Az összefoglalás időnként unalmasnak tűnhet a diákoknak, főleg, hogy minden kurzus esetén hasonló időszakban kerül rá sor. Erre lehet, jó megoldás a Trivia játék alapján kifejlesztett csoportverseny, mely egy kompetitív játék, ahol pontokat kell gyűjteni 3-4 fős csapatokban. A diákoknak a vizsgára kell elsajátítani az anyagot, így az összefoglalás során tehát még jelentkezhetnek szürke foltok, s ez csapatban kevésbé kényes, hiszen így a felelősség is megoszlik. A hallgatók ugyanakkor a játékban elért pontszám alapján képet alkothatnak arról, hogy hol tartanak a vizsgára való felkészülésben.

Oktató: Dr. Szente-Varga Mónika

2) A workshop címe: Ismert mozifilmrészletek használata a tanórákon 

A frontális oktatás rugalmas változata, amikor nem egy hosszabb terjedelmű tudásanyag monoton, hosszan tartó elősorolásával, hanem apró, néhány perces mikrotartalmak láncolatának felépítésével próbáljuk fenntartani a hallgatói aktivitást és megtörni az információ átadásának monotonitását. A különböző természetű mikrotartalmakat folyamatosan és rugalmasan váltogatjuk (tananyag, kötetlen beszélgetés, vetítés, véleménynyilvánítás, szerepjáték). A jó gyakorlat segíti a kreativitás és a problémamegoldó készség fejlődését, az érzelmi intelligencia erősödését, a tudásélmény vagy az élményként megélt tudás kialakulását.

Oktató: Dr. Kelemen Miklós

3) A workshop címe: Elméletből gyakorlat a szerepjáték segítségével 

A hallgatók az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusát modellezik, így gyakorlati tapasztalatot szereznek az egyes tagállami érdekérvényesítésről, a döntéshozatal menetéről, továbbá a kompromisszumos megoldáskeresésről. A hallgatók meglévő tudására építve egyéni vagy kiscsoportos feladatként, előre meghatározott szerepkártyák alapján, önállóan vagy csoportban készülnek fel a vitára, melyhez különböző álláspontokat kapnak segítségül. Mivel a gyakorlati vita lefolytatása online és offline keretek között is történhet, így felkészülésben digitális tanulástámogatásra is lehetőség nyílik.

Oktató: Dr. Ördögh Tibor

4) A workshop címe: Elmélet a gyakorlatban – problémaorientált tanulási-tanítási módszer 

A jó gyakorlat a problémaorientált tanulási módszer alkalmazása a gazdasági ismeretek és a gazdasági szaknyelv oktatása során, melynek keretében a tanulás kiscsoportokban egy autentikus, komplex esettel való foglalkozás révén a gyakorlat szintjén zajlik. A módszer a konstruktivista tanulási elmélet alapgondolatából fejlődött ki. E szerint a tanulás nem az ismeretek passzív tárolását, hanem a tudás aktív konstruálását jelenti. Az oktató egy konkrét szakmai eset (pl. vállalatalapítás, marketing) kapcsán támogató, monitorozó szerepet tölt be a hallgatók önálló problémafeltáró tevékenységénél. A problémaorientált tanulási módszer az orvostudományok és a gazdaságtudományok oktatásában már bevált, és más szakterületeken is eredményesen alkalmazható.

Oktató: Szekrényesné Dr. Rádi Éva

5) A workshop címe: Virtuális Igazgatóság Projekt 

A jó gyakorlat célja egy, a NAV jelentősebb hatásköri feladatait érintően, szakmai és funkcionális területekkel működő virtuális igazgatóság létrehozása, ahol a hallgatók alkotják az igazgatóság személyi állományát (vezetők és munkatársak). Az igazgatóság keretein belül a hallgatók egyrészt a szakmai jellegű vezetői feladatokat (döntés, delegálás, értékelés, visszajelzés) gyakorolhatják, másrészt megismerkedhetnek a munkáltatói jogkör gyakorlásából eredő elvárásokkal (kiválasztás, kinevezés, teljesítményértékelés, stb). A virtuális igazgatóság működési kereteinek létrehozására és az ehhez kapcsolódó gyakorlatok megvalósítására jelenléti és online formában, csoportos és egyéni  felkészülés mellett van lehetőség. A gyakorlat a hallgatóközpontú tanulásra, az együttműködés erősítésére és egyes kompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, ahol az oktatók katalizátorként vannak jelen a feladatok megoldása során.

Oktató: Magasvári Adrienn, Erdős Ákos

6) A workshop címe: Hadijáték (wargame) alapú gyakorlati foglalkozás 

A hadijátékok története az ókorig nyúlik vissza, közvetlen elődjüknek tekinthetők a sakkhoz hasonló stratégiai játékok. A hallgatói csoportok a hadijáték során valós problémákon/dilemmákon alapuló kreatív döntéseket hoznak, amely által saját döntési magabiztosságukat is növelik. A döntések következményeiről azonnal visszacsatolást kapnak, amely motivációjukat is növeli. A hallgatók részéről a nagyfokú csoporton belüli kommunikáció előfeltétele a sikerességnek. A gyakorlat kiscsoportos foglalkozások keretében valósul meg (4-6fő). A hallgatók az oktató által kiadott szcenárió elemzésével az erőforrásokat és a lehetséges kockázatokat célokká formálják, majd az adott szerepeknek megfelelően azok elérésére törekszenek. A gyakorlat kivitelezéséhez szükséges eljárások: elemzések, hadijáték szcenáriók, szabályok, stb.

Oktató: Harangi-Tóth Zoltán őrnagy

7) A workshop címe: Oktatási technikák a 4K képesség fejlesztéséhez 

A jó gyakorlat lehetőséget biztosít a korszerű oktatási technikák (feladatalapú tanulás, szimulált konferencia, véleményvonal) alkalmazásával az ún. 4K készségek (kritikus gondolkodás, kommunikáció, kooperáció, kreativitás) fejlesztéséhez az angol szaknyelvi terminológia elsajátítása során, a beszédkészség fejlesztésének céljából. Az említett technikák magyar nyelvű gyakorlati tantárgyak esetében is alkalmazhatók egy-egy szakmai téma feldolgozásánál.

Oktató: Dr. Borszéki Judit

8) A workshop címe: A természettudományos gondolkodás alkalmazási lehetőségei 

A fizika azon mérnöki alkalmazásai, amelyeket az egyetem a középiskolában elsajátított  alapokra épít, megkívánja a logikus gondolkodás és az egyszerűbb modellalkotás készség szintű használatát. Tapasztalatunk, hogy ezek gyakran hiányosan, vagy csak kezdetleges formában vannak  jelen, így a fiatal felnőtt gondolkodásához igazítva, számos gondolkodást segítő, elvonatkoztató készséget fejlesztő feladat és példa segítségével  biztosítjuk  a természettudományos modellalkotó gondolkodás mintáinak elsajátítását. Célunk a jelenség elképzelésének sikeres folyamata, a végeredmény becslése a józan ész alapján, a hétköznapokban működőképes logikus gondolkodás kiterjesztése és a fizikai gondolkodás mód kialakítása.

Oktató: Dr. Hetesi Zsolt

9) A workshop címe: Policy-making projektmunka 

A workshop jó gyakorlatának rövid bemutatása: A megosztott módszertant a Jean Monnet Module-ban fejleszettem ki 2015-2018 között egy európai uniós, elnyert pályázat során az „EU policy-making: current issues and strategies” kurzus indításával, amely azóta több NKE-s képzés integráns részévé vált. A módszer magában foglalja az online/offline kutatást, a probléma-megoldást, a különböző szakpolitikai javaslatok kidolgozását és azok hatásos meggyőző előadását. Mindezek a hallgatók későbbi munkájában jelentős és versenyképes kompetenciákká válnak.

Oktató: Dr. Koller Boglárka

10) A workshop címe: Közösségi oldalak használata az oktatásban 

A jó gyakorlat célja és egyben a módszer előnye a mobiltanulás (bárhol, bármikor elérhető tanulási tartalmakat és élményeket jelent) és a multimodalitás, azaz a fotó-, hang- és filmfelvételek (akár egy időben történő) alkalmazásának lehetősége, illetve önálló információszerzés, szókincs-gyarapítás a rendészeti közösségi oldalak segítségével. A digitális rendészeti kommunikációs tisztek képesek a lakosság tagjaival konstruktív párbeszédek lebonyolítására, így a rendészeti szaknyelvoktatásban a vizsgált oldalak tartalmának, kommentjeinek elemzése hozzájárul az (angol) digitális rendészeti kommunikáció fejlesztéséhez.

Oktató: Uricska Erna

11) A workshop címe: Café módszer használata az oktatásban 

A workshop jó gyakorlatának rövid bemutatása: A módszer az amerikai World Café (http://www.theworldcafe.com) közösségi alkotótechnikának, valamint a magyarországi Police Cafénak (http://policecafe.hu), a biztonságos és élhető közösségekért folytatott rendőr–civil párbeszédnek az adaptálása a rendészeti oktatásra.  A résztvevők száma kb. 9–30 főig terjedhet. A feldolgozandó témák számának (3–5) megfelelő számú asztalt helyezünk el a teremben kávéházszerűen, és asztalonként 3–6 főt ültetünk köréjük. Ismertetjük a menetrendet. Minden témához témagazdát jelölünk ki, akik az összes asztaltársaságot körbejárják a témájukkal, és beszélgetnek róla a résztvevőkkel. A résztvevők aktivitása és a téma komplex feldolgozása egyszerre garantált, a több körös információmegosztás a tanulást hatékonnyá teszi, és a résztvevők közötti együttműködést is elősegíti.

Oktató: Dr. Molnár Katalin

12) A workshop címe: Tudatos jelenlét a munkában és a mindennapokban  (oktatók és hallgatók számára külön csoportban)

A workshop jó gyakorlatának rövid bemutatása: A kurzus hallgatói kérésre valósult meg és mint ilyen konkrét hallgatói igényre adott választ. A kurzus első megvalósulásakor négy témát kínált fel a hallgatók számára. A négy téma: Időmenedzsment, Mindfulness, Élménypedagógia, Tudatos jelenlét a munkában, a közigazgatásban. A kurzus minden alkalmán (4 óra alkalmanként) interaktív, online tréningmódszereket alkalmaztunk, amelyek segítségével a hallgatók személyes és szakmai önismeretre tettek szert és képessé váltak saját munkájuk és életük megtervezésére és megszervezésére.

Oktató: Dr. Korpics Márta (oktatói csoport), Dr. Dominek Dalma (hallgatói csoport)