NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Tájékoztató pályázóknak

A korábbi időszakok tapasztalataira tekintettel az Egyetem az általa meghirdetett pályázatok értelmezésének segítése érdekében az alábbi útmutatást adja a munkavégzésre jelentkezőknek. Javasoljuk kiemelt tanulmányozásra oktatói, kutatói munkakörre, és vezetői beosztásra pályázóknak, hogy a pályázatok érvényességét elősegítsük

Végzettség: Elsődleges szempont, hogy az iskolai végzettség és szakképzettség meghatározása az oklevélben (diplomában) foglaltak szerinti végzettségi szint - főiskolai (BA), egyetemi (MA) - és szakképzettség szerint történjen.

Az egyetem főiskolai karán szerzett főiskolai oklevél nem egyenértékű az egyetemi végzettséggel. Főiskolai (BA, BSc) végzettséget követően szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél nem emeli meg az alapvégzettség szintjét, azaz nem jelent egyetemi (MA, MSc) végzettséget.

A felsőoktatási intézményben tanulmányukat befejezett, abszolutóriumot szerzett, záróvizsgázott/államvizsgázott, de diplomával valamilyen okból a pályázat pillanatában még nem rendelkező pályázók nem minősülnek felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek.

A pályázathoz csak olyan külföldön – ideértve az Európai Unió valamely tagállamában - szerzett oklevelet (diplomát), nyelvvizsgát lehet becsatolni, amelynek az elismertetése, honosítása már megtörtént, és arról az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ határozatot adott ki. A pályázathoz kötelező mellékelni a határozatot.

Idegen nyelv ismerete: Amennyiben pályázati feltétel egy vagy több (esetleg külön is meghatározott) idegen nyelvismerete, úgy annak hitelt érdemlő igazolására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben ( Kjt.) foglaltaknak megfelelően a pályázónak az idegen nyelvtudást tanúsító okirattal, azaz állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie.

Az idegen-nyelv tudás igazolása csak akkor elfogadható, ha az megfelel az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V.16.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

Vezetői tapasztalat: A vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolása a vezetői kinevezésről, vagy a vezetői megbízásról szóló munkáltatói intézkedés bemutatásával történik. Nem elégséges ennek az önéletrajzban történő szerepeltetése, illetve munkáltatói jogkörrel nem rendelkező, hivatalos igazolás kiadására nem jogosult személy által adott referencia. Ha nem áll rendelkezésre vezetői gyakorlatot bizonyító munkáltatói intézkedés, akkor az adott intézményben a személyügyi igazolás kiadására feljogosított szervezeti egység vezetője által kiállított hivatalos igazolást kell csatolni a pályázathoz.

Vezetői tapasztalatnak csak az az időszak minősül, amikor a pályázó vezetői beosztást vagy vezetői munkakört töltött be.

Oktatói, kutatói munkakörök esetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), illetve az egyetem Foglalkoztatási Szabályzata határozza meg, hogy az adott munkakört betöltőnek milyen időtartamú szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Az oktatói, kutatói tapasztalat igazolására a munkáltatói intézkedés, vagy a hivatalos igazolás kiadására feljogosított szervezeti egység vezetője által kiállított igazolás fogadható el.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati feltételeket alaposan, gondosan tekintsék át, mivel a felhívásban szereplő minden feltételnek meg kell felelni ahhoz, hogy a jelentkezés formailag érvényes és további érdemi elbírálásra bocsájtható legyen.

Pályázat személyes benyújtása: Kérjük a személyesen jelentkezőket, hogy a pályázati anyagukat hiánytalanul összekészítve, határidőre, legkésőbb a pályázat beérkezésének napján, a munkaidő végéig hétfőtől-csütörtökig 16,30-ig, pénteken 14,00-ig adják le az Egyetem Humán-erőforrás Irodájának.

Személyesen leadott dokumentáció esetén nincs szükség közjegyző által hitelesített másolatokra. Az Iroda munkatársa a másolati példányt az eredeti dokumentumokkal egybeveti, aláírja és lepecsételi „a másolat az eredetivel egyezik” pecséttel. Olyan pályázó esetében, aki már az NKE dolgozója, és a személyügyi anyaga tartalmazza a feltételek között előírt - végzettség, képzettség, idegen-nyelv tudás, vezetői tapasztalat – hitelt érdemlő igazolását, elégséges a pályázó erre irányuló nyilatkozata. A pályázati dokumentáció összeállítása a pályázó feladata. Az Iroda munkatársának nincs lehetősége másolatok készítésére, a pályázatok kiegészítésére, a hiányok pótlására, pendriveról történő nyomtatásra,, stb…

A jelentkező külön kérésére – az Iroda munkatársa - a beadáskor ellenőrizheti, hogy megfelel-e a pályázat a formai követelményeknek. Ez esetben a pályázati dokumentáció átvétele hosszabb időt vehet igénybe. Több pályázat egyidejű beérkezési határideje, illetve nagyobb létszámú egyidejű jelentkezés esetén várakozással kell számolni, ezért érdemesebb nem az utolsó lehetséges időpontra hagyni a beadást.

Amennyiben mégis a pályázati határidő utolsó napján nyújtják be a pályázatot, és igénylik a formai megfelelőség ellenőrzését, a jelzett hivatali munkaidő vége előtt legkésőbb fél órával keressék fel a Humán-erőforrás Irodát, mivel személyes beadás esetén a pályázat beérkezési határideje az adott napon a hivatali munkaidő vége, azon túl munkatársunk nem vehet át pályázatot, és nem kerülhet sor ellenőrzésre, hiánypótlásra sem.

Postai vagy más úton beküldött, esetleg nem személyesen leadott pályázatok esetén nincs lehetőség a közjegyzői hitelesítés mellőzésére, a formai követelmények beadáskori ellenőrzésére és az esetleges azonnali hiánypótlásra.                        
 

                                                                                                                                                        Humán-erőforrás Iroda