NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Címzetes egyetemi docensi cím

Dr. Kovács Endre Miklós Az adományozott címmel a közigazgatás-tudományt támogató és gazdagító elméleti és gyakorlati területen végzett kiemelkedő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. 116/2023. (X. 25.) számú szenátusi határozat
Boross Zoltán r. ezredes Az adományozott címmel a rendészettudomány terén, elsődlegesen a kivételes szakmai ismeretek gyakorlati elsajátításában nyújtott támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel hozzájárul a tisztképzés magas színvonalához. Korszerű elméleti ismeretekkel és pedagógiai felkészültséggel, széleskörű több évtizedes szakmai és gyakorlati tapasztalattal rendelkező rendészeti vezető, aki példaként állítható a tisztjelölti állomány elé. 116/2023. (X. 25.) számú szenátusi határozat
Dr. Halmosi Zsolt r. altábornagy Az adományozott címmel a rendészeti felsőoktatásban a büntetőjogi, valamint az idegenrendészeti és a menekültügyi tantárgyak oktatása terén végzett elhivatott és magas színvonalú munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. 116/2023. (X. 25.) számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Lajos ny. c. r. ezredes Az adományozott címmel a rendészeti felsőoktatásban a kriminalisztikai tantárgyak oktatása terén végzett elhivatott és magas színvonalú munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. 116/2023. (X. 25.) számú szenátusi határozat
Szűcs Bálint r. alezredes A cím adományozásával a Rendészettudományi Kar bűnügyi alap- és mesterképzéseiben kifejtett több éves magasszintű elméleti és gyakorlati oktató-nevelő tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. 116/2023. (X. 25.) számú szenátusi határozat
Nagy Edit Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai tudása és a Víztudományi Kar érdekeit támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkásságával nagyban hozzájárul az oktatási, szakmai és kutatási feladatok megoldásának előmozdításához. Évről-évre tagja a Kar záróvizsga bizottságainak, szakmai tudásával rendszeresen hozzájárul a Kar tantervi felülvizsgálathoz, a hallgatók szakmai fejlődéséhez. Elősegíti a hallgatói utánpótlás biztosítását, gyakorlatorientált szemléletével hozzájárul az ifjú mérnökök szakmai előmeneteléhez, gyakorlati tapasztalataival segíti a Kar oktatási és kutatási tevékenységét. Támogató munkája, személyes példamutatása méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi docensi cím viselésére. 116/2023. (X. 25.) számú szenátusi határozat
Dr. Papp Mária

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és jogelőd intézményeiben a Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szakon folytatott több évtizedes oktatási és tantervfejlesztési tevékenyégét címzetes egyetemi docensi cím odaítélésével ismerjük el.

28/2023. (II. 22.) számú szenátusi határozat
Lábdy Jenő Az adományozott címmel kiváló oktatói és elismert szakmai munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Meghatározó érdemei vannak a Vízrajzi hálózatfejlesztés, távjelzés; Vízgazdálkodási tervezés; Nemzetközi projektek és együttműködések területén. Rendszeres közreműködője a vízügyi felsőoktatásnak az árvíz- és belvízvédelmi valamint a vízrajzi szakirányú továbbképzés előadójaként, továbbá évtizedek óta oktat hidrometriai mérőtáborainkban. Támogató munkája, oktatói tevékenysége, személyes példamutatása méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi docensi cím viselésére. 28/2023. (II. 22.) számú szenátusi határozat
Kovácsné Dr. Szekér Enikő bv. ezredes

Az elismeréssel az Egyetem, különösen a Rendészettudományi Kar érdekében végzett elhivatott munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Több éve támogatja a Rendészettudományi Karon és az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon folyó szakmai képzést, öregbítve ezzel az Egyetem hírnevét, elismertségét.

28/2023. (II. 22.) számú szenátusi határozat
Dr. Jackovics Péter József tű. ezredes Az elismeréssel az Egyetem, különösen a Rendészettudományi Kar érdekében végzett elhivatott munkája iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Folyamatosan jelentős szakmai segítséget nyújt a katasztrófavédelmi gyakorlatok megszervezésében és a hallgatói tehetséggondozás területén. Külső óraadóként jelentős szakmai segítséget nyújt a katasztrófavédelmi kutatások területén. 28/2023. (II. 22.) számú szenátusi határozat
Dr. Török Zoltán r. dandártábornok

Az adományozott címmel a rendészettudomány terén, elődlegesen a kivételes szakmai ismeretek gyakorlati elsajátításában nyújtott támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel hozzájárult a határrendészeti tisztképzés magas színvonalú ellátásához.

28/2023. (II. 22.) számú szenátusi határozat
Milus Gábor r. ezredes Az adományozott címmel kiváló szakmai és oktatói tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. 28/2023. (II. 22.) számú szenátusi határozat
Dr. Lippai Péter dandártábornok

A cím adományozásával a katonai felsőoktatásban kifejtett több mint 5 éves oktatói tevékenysége, valamint a nemzeti tisztképzés megújítása terén végzett műhelyteremtő munkássága előtt tisztelgünk.

27/2023. (I. 25.) számú szenátusi határozat
Dr. Garamvölgyi László ny. r. dandártábornok Az adományozott címmel kiváló tudományos és oktatói tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Szakmai-közéleti ismertsége, illetve társadalmi presztízse méltóvá teszi őt a cím viselésére. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Dr. Oroszi Viktor György Az adományozott címmel kiváló oktatói és elismert szakmai munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Főbb kutatási területei között szerepel a klímaváltozás, a fluviális geomorfológia, az árvízvédelem és a területfejlesztés. Közreműködik a nemzetközi vízpolitikai és vízdiplomácia mesterképzési program fejlesztésében, a külföldi hallgatók toborzásában, meghívott előadóként az oktatásban. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Dr. Salgó László Péter Az adományozott címmel a kormányzati kodifikációban szerzett tapasztalata, tudása előtt tisztelgünk, amelyeket kimagasló szakmaisággal ad át a jogalkotási ismeretek és a szabályozási gyakorlat oktatásán keresztül egyetemünk hallgatóinak. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat

Dr. Teke András        ny. hőr. ezredes

Az adományozott címmel a rendészettudomány terén, elődlegesen a biztonsággal kapcsolatos elméleti kutatásai előtt tisztelgünk. Interdiszciplináris és komplex gondolkodása a tudomány művelőivel szemben fellépő valós igények kielégítését szolgálja, mely hosszú távra megalapozhatja az önálló rendészettudomány továbbfejlődésének vonalán. 103/2022. (IX. 28.) számú szenátusi határozat
Abonyi Csaba Az adományozott címmel kiváló oktatói és elismert szakmai munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Támogató munkája, oktatói tevékenysége és személyes példamutatása méltóvá teszi őt a cím viselésére. 18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Dr. Szabó Hedvig    nb. altábornagy Az adományozott címmel szakmai, vezetői és a nemzetbiztonsági felsőoktatás terén kifejtett tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki.  A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójaként szakmai ismereteinek átadásával, óraadói, konzulensi, vizsgáztatási és lektori feladatok elvállalásával évek óta aktívan segíti a hazai nemzetbiztonsági alap- és mesterképzések eredményességét. A képzések iránti elkötelezettségével és támogató tevékenységével eredményesen járul hozzá az Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Dr. Szalai János    mk. alezredes Az adományozott címmel magas szintű szakmai, vezetői és oktatástámogató munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Tanácsaival és aktív közreműködésével jelentős mértékben hozzájárul a rendészeti vezetéstudomány és a rendőrtisztképzés minőségi oktatásához, tevékenységével hatékonyan hozzájárul az Egyetem eredményeihez, valamint a magyar rendészeti szakmai tudás hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 18/2022. (II. 23.) számú szenátusi határozat
Dr. Havasi Zoltán    ny. r. dandártábornok

A címmel szakmai, vezetői és oktatástámogató munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Aktív közreműködésével jelentősen hozzájárul a rendészeti vezetéstudomány minőségi oktatásához és az Egyetemen folyó alap-, és mesterszintű rendőrtisztképzés oktató-nevelő munkájához.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Dr. Horváth József ny. r. vezérőrnagy

Az adományozott címmel kiemelkedő oktatói, publikációs, tudományos közéleti és elismert szakmai munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Szakmai tudásával, gyakorlati tapasztalataival és a rendészeti hallgatók mentorálásával segíti az Egyetem oktatási és kutatási tevékenységét, mellyel jelentősen hozzájárul az Egyetem elismertségének növeléséhez.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Dr. Ritecz György ny. r. ezredes

Az adományozott címmel kiemelkedő oktatói és tudományos munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkájával több mint három évtizede hozzájárul az Egyetemen folyó rendészeti felsőoktatás magas színvonalon tartásához.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Dr. Török Tamás Pál

Az adományozott címmel az Egyetem oktatási és kutatási tevékenységét segítő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Szakmai tudása és gyakorlati tapasztalatai méltóvá teszik a cím viselésére.

96/2021. (IX. 29.) számú szenátusi határozat
Dr. Hegedűs Henrik ömt. alezredes

Az adományozott címmel a hadtudományok és a katonai felsőoktatás iránti elkötelezettsége, valamint a tudományos munkában betöltött szerepe és oktatói tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki.

17/2021. (II. 17.) számú szenátusi határozat
Kalcsó Erzsébet alezredes

Az adományozott címmel támogató munkája és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki, mellyel hozzájárult a tisztképzés hírnevének öregbítéséhez. Tantárgyi programok fejlesztésével hatékonyan segítette a számviteli tantárgyak gyakorlatias jellegének erősítését.

17/2021. (II. 17.) számú szenátusi határozat
Dr. Malét-Szabó Erika r. ezredes

Az adományozott címmel kiemelkedő oktatói, szakmai és közéleti munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. A pszichológia tudományának aktív kutatójaként a hallgatóknak közvetített elméleti és gyakorlati tapasztalataival eredményesen segíti a rendészeti képzést és kompetenciafejlesztést.

17/2021. (II. 17.) számú szenátusi határozat
Szilágyi Attila

Az adományozott címmel kiváló oktatói és szakmai munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A vízügyi szolgálatban eltöltött évtizedek alatt meghatározó érdemeket szerzett a vízrajz, a vízgyűjtőgazdálkodás, a vízkárelhárítás és a szakigazgatás területén.

17/2021. (II. 17.) számú szenátusi határozat
Bodnár Gáspár

Az adományozott címmel kiemelkedő oktatói, mérnöki és vízügyi vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint egy évtizede közreműködik a vízügyi felsőoktatásban az árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzés előadójaként és a kihelyezett szakképzések irányítójaként. Munkásságával segíti a folyamatos hallgatói utánpótlást és jelentősen hozzájárul az Egyetem, különösen a Víztudományi Kar elismertségének növeléséhez.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Degré András

Az adományozott címmel kiváló oktatói és elismert szakmai munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A víziparban nyújtott magas színvonalú közreműködése, a Víztudományi Kar vízellátás-csatornázás szakmérnöki szakirányú továbbképzésen végzett oktatói tevékenysége, személyes példamutatása méltóvá teszi a címzetes egyetemi docensi cím viselésére.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Dr. Gáva Krisztián

Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási tevékenységét segítő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. A választási igazgatás szakirányú továbbképzésen a szakterület legfrissebb elméleti és gyakorlati tapasztalatait beépítve kimagasló színvonalú oktatói tevékenységet végez, amellyel jelentősen hozzájárul az egyetemi oktatás színvonalához.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Lovas Attila

Az adományozott címmel kiváló oktatói és elismert szakmai munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Az árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzés előadójaként rendszeres közreműködője a vízügyi felsőoktatásnak, valamint több tananyagfejlesztési feladat ellátásával segítette a mérnöki képzést. Támogató munkája, oktatói tevékenysége, személyes példamutatása méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi docensi cím viselésére.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat

Dr. Kovács Sándor

Az adományozott címmel kiváló oktatói és elismert szakmai munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A Víztudományi Kar hallgatóinak alapképzésén túl a szakmérnöki szakirányú továbbképzések oktatója, tudományos fokozatszerzési eljárások állandó bizottsági tagja. Támogató munkája, oktatói tevékenysége, személyes példamutatása méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi docensi cím viselésére.

24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat

Dr. Lovassy Ádám

Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási és kutatási tevékenységét segítő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Az Alkotmánybíróság korábbi tanácsadójaként és a Miniszterelnökség Parlamenti és Stratégiai Államtitkárság Parlamenti Főosztályának vezetőjeként olyan magas színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkezik, melyek révén meghatározó szerepet játszik az Államtudományi és Nemzetközi Kar oktatási tevékenységében.

24/2020.
(II. 26.)
számú szenátusi határozat

Baross Károly

Az adományozott címmel kiemelkedő oktatói, valamint elismert mérnöki és vízügyi vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Kimagasló érdemei vannak az árvíz- és belvízvédekezés szervezése, irányítása, valamint a védekezési módszerek és technológiák területén. Több mint egy évtizede közreműködője a vízügyi felsőoktatásnak az árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzés előadójaként, valamint számos tananyagfejlesztési feladat ellátásával segítette a vízügyi képzést. Munkásságával jelentősen hozzájárul az Egyetem, különösen a Víztudományi Kar elismertségének növeléséhez.

54/2019. (X. 16.) számú szenátusi határozat

Dr. Dargay Eszter

Az adományozott címmel szakmai és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkáraként támogatja a közigazgatási képzés oktatói és vizsgáztatói teendőinek ellátását. Szakértelmével és gyakorlati tapasztalataival hozzájárul az Egyetem hírnevének öregbítéséhez.

54/2019. (X. 16.) számú szenátusi határozat

Palich Etelka

Az adományozott címmel szakmai, vezetői és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem érdekeit támogató munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. A központi és területi közigazgatásban szerzett gyakorlati tapasztalataival és szakmai tudásával hatékonyan segíti az Egyetemen folyó oktatási tevékenységet. Elhivatott munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, elismertségének öregbítéséhez.

54/2019. (X. 16.) számú szenátusi határozat

Robák Ferenc

Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Több éve támogatja az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar és jogelődjének oktatói munkáját, emellett témavezetőként is segíti a hallgatókat. A nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia elismert szakértője. Óraadóként a szakterületeihez kapcsolódó, elsősorban gyakorlati ismereteit adja át a hallgatóknak, hozzájárulva ezzel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatásának fejlesztéséhez.

54/2019. (X. 16.) számú szenátusi határozat

Dr. Szabó Attila László

Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási és kutatási tevékenységét segítő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Az Alkotmánybíróság elnöki stábjának kabinetfőnökeként támogatja a hallgatók szakmai gyakorlati tevékenységét. Oktatási és vizsgáztatási munkássága jelentős, amellyel hozzájárul a hallgatóink minőségi szakmai és tudományos munkájához, ezáltal az Egyetem elismertségének növeléséhez.

54/2019. (X. 16.) számú szenátusi határozat

Dr. Bali Tamás ezredes

Az adományozott címmel az Egyetemen – ezen belül is a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon – folyó oktatási és tudományos munka támogatása iránti elkötelezettsége és vezetői munkássága iránti megbecsülésünket kívánjuk kifejezni. Kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenységével hosszú ideje hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó képzések sikeréhez.

15/2019. (III. 6.) számú szenátusi határozat

Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok

A címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Korszerű elméleti ismeretekkel és pedagógiai felkészültséggel, valamint széleskörű, több évtizedes szakmai és gyakorlati tapasztalattal rendelkező rendészeti vezető. Huzamosabb ideje vesz részt a rendészeti vezető mesterképzés vezetés- és szervezéselmélet tantárgyainak oktatásában, a záróvizsgáztatások lebonyolításában.

15/2019. (III. 6.) számú szenátusi határozat

Fejér László

Az adományozott címmel kiváló oktatói és elismert szakmai munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Kimagasló érdemei vannak a vízgazdálkodási társulatok története, a vízgazdálkodási politika, a vízügy és a társadalom kapcsolata a történelemben, kiemelkedő vízügyi személyiségek életrajza, vízi emlékek kutatása tárgykörökben. Közel két évtizede támogatja aktívan a Víztudományi Kar és jogelőd intézményének oktatói munkáját. Munkásságával jelentősen hozzájárul az Egyetem, különösen a Víztudományi Kar elismertségének növeléséhez.

15/2019. (III. 6.) számú szenátusi határozat

Dr. Koller József dandártábornok

Az adományozott címmel több évre visszatekintő szakmai munkáját, valamint a katonai felsőoktatásban végzett tevékenységét ismerjük el. Részt vett az Állami légiközlekedési szak megalapításában, létrehozásában. Magas színvonalú szakmai tudásával és oktatói munkájával hozzájárul a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar jó hírnevének erősítéséhez, az Egyetem széles körben történő megismertetéséhez.

15/2019. (III. 6.) számú szenátusi határozat

Dr. Németh József r. ezredes

A címmel szakmai, vezetői és oktatástámogató munkássága iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Több éve támogatja a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék munkáját. Kimagasló szakmai, és tudományos pályafutásáról több köztestületi tagsága és elnöki szerepköre tanúskodnak. Tevékenységével hozzájárul a vezetés- és szervezéstudomány minőségi oktatásához és az Egyetemen folyó oktató-nevelő munkához.

15/2019. (III. 6.) számú szenátusi határozat

Dr. Pánczél Etelka ny. r. alezredes

A címmel kiemelkedő oktatói és szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkáját magas színvonalon látja el, a rendészeti állomány generációit oktatta alkotmányjogi, emberi jogi és egyéb jogi tárgyú ismeretekre. A rendészeti szervek körében országosan ismert és elismert szakértő. Szakmai tudása és segítőkész, támogató hozzáállása méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi docensi cím viselésére.

15/2019. (III. 6.) számú szenátusi határozat

Halászné dr. Tóth Alexandra ezredes

Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai, kutatói és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Jelentős oktatási tapasztalattal rendelkezik az állami légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati felkészítéséhez szükséges elméleti tanfolyamok területén. Rendszeresen részt vesz TDK és OTDK pályamunkák valamint szakdolgozatok bírálatában.

120/2018. (X. 17.) számú szenátusi határozat

Kling Zoltán

Szakmai tudásával és gyakorlati tapasztalataival segíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási és kutatási tevékenységét. Az ország vízügyének egyik kiemelkedő szaktekintélye és aktív szereplője. Támogató munkája, oktatói tevékenysége, személyes példamutatása méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi docensi cím viselésére.

120/2018. (X. 17.) számú szenátusi határozat

Román Pál

Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Több éve támogatja a Víztudományi Kar oktatói munkáját, emellett témavezetőként is segíti a hallgatókat. Szakmai tudásával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez és elismertségének öregbítéséhez.

120/2018. (X. 17.) számú szenátusi határozat

Dr. Gazsó L. Ferenc

Az adományozott címmel szakmai és az Egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A közszolgálati média szakirányú továbbképzési szak és számos közszolgálati továbbképzés inspirálója és oktatója. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mentorok Kollégiumának elnökeként végzett munkájával jelentősen hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztéséhez.

73/2018.(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Balogh Miklós r. mk. ezredes

Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint egy évtizede támogatja aktívan a Rendészettudományi Kar oktatói munkáját, és ezáltal a rendőrség határrendészeti tiszti utánpótlását. Munkája mind az oktatási, mind az oktatásszervezési területen példaértékű. Korszerű elméleti ismeretekkel és pedagógiai felkészültséggel, széleskörű, több évtizedes szakmai és gyakorlati tapasztalattal rendelkező rendészeti vezető, aki példaként állítható a tisztjelölti állomány elé.

73/2018.(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Kovács Ibolya

Az adományozott címmel a közigazgatási szakemberképzésben végzett tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A humánigazgatási szakterület fejlesztésének és képzésének elismert képviselője. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődje oktatási és tananyagfejlesztési munkájában a 2000-es évek elejétől aktívan részt vesz, a szociális igazgatásban szerzett szakmai tapasztalatait közel két évtizede rendszeresen közvetíti a graduális és posztgraduális képzések, továbbképzések fejlesztésében.

73/2018.(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Márkus András

Az adományozott címmel oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A vámjog, a vámeljárás és a vámellenőrzés elismert szakembere. Rendszeresen közreműködik a Rendészettudományi Kar tudományos diákköri konferenciáin elnökként, valamint konzulensi, bírálói feladatok ellátásában is. Meghatározó szerepet tölt be a rendészeti vezető mesterképzési szak tantárgyainak oktatásában. Korábbi vezetői munkakörében kiemelt figyelmet fordított a karon folyó pénzügyőrképzés gyakorlati oldalának erősítésére.

73/2018.(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Láng István Ágoston

Az adományozott címmel szakmai és vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyetteseként, valamint védelmi szervének, az Országos Irányító Törzsnek vezetőjeként a Magyarország vízügyének egyik kiemelkedő szaktekintélye és aktív szereplője. Közel három évtizede vesz részt vízgazdálkodási, illetve vízkárelhárítási folyamatokban az egész ország területén. A jogelőd intézménynél rendszeresen oktatott és látott el záróvizsga bizottsági feladatokat.

73/2018.(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Dr. Potje László

Az adományozott címmel szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézetében saját tantárgyat gondoz, évek óta rendszeresen vállal szakdolgozatoknál külső konzulensi feladatokat, támogatja hallgatóink szakmai és tudományos munkáját, segíti szakmai gyakorlati tevékenységüket. Magas szakmai tudásával hozzájárul az Egyetem széles körben történő megismertetéséhez és elismeréséhez.

73/2018.(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Dr. Révész Balázs

Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a jogelőd intézményben végzett szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az adatvédelem és információbiztonság területén szerzett tapasztalatával nagymértékben támogatta a közigazgatási továbbképzési és vizsgarendszer tananyagfejlesztési és oktatási feladatait. Hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez és elismertségének öregbítéséhez.

73/2018.(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Dr. Sári Gábor alezredes

Az adományozott címmel oktatói és szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A katonai logisztika alapképzési szak tantárgyainak felelőse, tantárgyi programjainak kidolgozója, fejlesztője, valamint rendszeres meghívott vendégelőadója. Évek óta segíti a honvéd tisztjelöltek munkáját konzulensként, valamint bírálói feladatokat is ellát. Részt vesz szakmai gyakorlati helyek biztosításában, továbbá az első tiszti beosztásba helyezés szervezésében. A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Logisztikai Főnökség kiemelt főtisztjeként koordinálja a kiképzési feladatokat, amellyel hozzájárul a logisztikus honvédtiszti utánpótlás felkészítéséhez.

73/2018.(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy

Az adományozott címmel szakmai és vezetői tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Pedagógiai felkészültsége példaérékű az elméleti és gyakorlati oktatásban egyaránt. Szakmai elismertsége okán részt vesz záróvizsga bizottsági feladatokban, továbbá opponensi és konzulensi feladatokat is ellát. Elkötelezett támogatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Munkájával jelentősen hozzájárul a rendészeti képzés színvonalának növeléséhez.

73/2018.(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Dr. Varsányi Péter

Az adományozott címmel szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Az önkormányzati rendészet országosan elismert szakembere, meghatározó személyisége, megannyi szakmai elismerés, kitüntetés birtokosa. Számos alkalommal részt vett a Rendészettudományi Kar tantárgyainak oktatásában, szakmai programot biztosított a biztonsági szakirány önkormányzati rendészeti specializáció hallgatói és oktatói számára. Aktívan támogatja az önkormányzati rendészet megalapozását célzó kutatásokat.

73/2018.(VI. 20.) számú szenátusi határozat

Dr. Kádár Krisztián

Nemzetközileg elismert kutató és oktató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődjének óraadó oktatója és szakértője. A közigazgatási gondolkodás és kultúra fejlesztésében a 2000-es évek elejétől tisztviselőként és egyetemi kutatóként is meghatározó szerepet tölt be. A közigazgatási továbbképzésekben és vizsgarendszerben kiemelkedő fejlesztő és oktató munkát végez, több közpolitikai stratégia előkészítésében működött közre. A tisztviselők továbbképzésének módszertani megalapozása az ő nevéhez fűződik. Munkásságával jelentős mértékben hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének öregbítéséhez.

109/2017.(XI. 18.) számú szenátusi határozat

Kisgergely István

A címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az államháztartási ellenőrzés és költségvetési gazdálkodás fejlesztésének és képzésének elismert képviselője. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődje oktatási és vizsgáztatási munkájában a 2000-es évek elejétől aktívan vesz részt. Az Állami Számvevőszéknél végzett évtizedes szakmai tapasztalatait, a Magyar Nemzeti Banknál a pénzügyi intézményrendszer ellenőrzésében végzett jelenlegi munkáját több mint egy évtizede rendszeresen közvetíti a közigazgatási vizsgarendszer és a továbbképzések fejlesztésébe.

109/2017.(XI. 18.) számú szenátusi határozat

Dr. Pogácsás Imre dandártábornok

Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai és kutatói tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. 2004-től folyamatosan részt vesz a gépészmérnöki, majd a had- és biztonságtechnikai mérnöki szakokon folyó repülő-műszaki szakirányok, specializációk záróvizsgáin. Hazai és nemzetközi szakmai találkozókon, fórumokon, konferenciákon történő részvételével, magas szakmai tudásával hozzájárul az egyetem széles körben történő megismertetéséhez.

109/2017.(XI. 18.) számú szenátusi határozat

Dr. Váradi József Gyula

Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai és kutatói tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. Az építőmérnöki és környezetmérnöki szakok vízgazdálkodási specializációjának elismert oktatója. Szakirodalmi munkássága jelentős. Szakmai tevékenységét számos magas rangú kitüntetéssel honorálták.Munkásságával jelentősen hozzájárul a Víztudományi Kar tudományos elismertségének növeléséhez.

109/2017.(XI. 18.) számú szenátusi határozat

Dr. Balla Tibor ezredes

Az adományozott címmel szakmai és az egyetem érdekeit támogató tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal általános főigazgató-helyetteseként koordinálja a katonai pénzügyi tiszti utánpótlást. Központi szerepet töltött be a katonai logisztika alapképzési szak katonai pénzügyi specializációjának létrehozásában, kompetenciáinak, képzési és kimeneti követelményeinek, tantervének és tantárgyi programjainak kidolgozásában. A tisztképzés elkötelezett támogatója, jelentős részt vállal az újabb pénzügyes honvéd tisztjelölt generáció képzésében. Munkájával jelentősen hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez.

13/2017.(III. 8.) számú szenátusi határozat

Budai Béla Dénes

Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a jogelőd intézményben végzett szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az idegenforgalomban és a közigazgatásban szerzett több évtizedes tapasztalatával jelentősen hozzájárult a turisztikai referens szakirány struktúrájának és témaszerkezetének kidolgozásához. Szakmai tudásával és több évtizedes gyakorlati tapasztalatával segíti az egyetem hallgatóinak pályakezdését. Hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez és elismertségének öregbítéséhez.

13/2017.(III. 8.) számú szenátusi határozat

Dávid Károly r. dandártábornok

Az adományozott címmel szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Korszerű elméleti és pedagógiai felkészültséggel és széleskörű, több évtizedes szakmai, gyakorlati tapasztalattal rendelkező rendészeti vezető. Elhivatott támogatója a hazai rendőrtisztképzésnek. Jelentősen hozzájárul a hallgatói és az oktatói szakmai gyakorlatok megszervezéséhez és végrehajtásához. Az egyetemmel példamutató együttműködésben biztosítja a rendőri végrehajtó szerveknél vezetett foglalkozások feltételeit a hallgatók számára.

13/2017.(III. 8.) számú szenátusi határozat

Dr. Fialka György

A Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Oktatási Tanács elnökeként elévülhetetlen érdemei vannak a kar biztonsági szakirányának fejlődésében. A jogelőd intézmény elismert oktatója. Rendszeresen vállal vendégelőadásokat, vizsgaelnöki teendőket, szakdolgozat-bírálati feladatokat. Aktívan részt vesz fontosabb, a tananyag részét képező szakmai jegyzetek elkészítésében. Munkájával, szakmai tapasztalatával hozzájárul az egyetemi oktatás színvonalának növeléséhez.

13/2017.(III. 8.) számú szenátusi határozat

Hazai Lászlóné dr. ny. nb. dandártábornok

A címmel szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének megalakulásától kezdve támogatja és segíti annak tevékenységét. Munkájával jelentősen hozzájárult a nemzetbiztonsági szak szakfejlesztési feladatainak sikeres végrehajtásához. Alapító- és szerkesztőbizottsági tagja a Nemzetbiztonsági Szemle egyetemi folyóiratnak. Az egyetem mentor-oktatója, szakterülete a polgári nemzetbiztonsági képzés és kutatás. Támogató munkája és az oktatói tevékenysége méltóvá teszi a címzetes egyetemi docensi cím viselésére.

13/2017.(III. 8.) számú szenátusi határozat

Kalotay Balázs

A címmel az egyetem érdekeit támogató, elkötelezett tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az Elektronikus rendszerek a közigazgatásban tantárgyat 2005 óta oktatja az egyetemen illetve a jogelőd intézményben. A Fujitsu Technology Solutions Kft. menedzselt szolgáltatások területének vezetőjeként számottevően hozzájárult egy korszerű oktatási labor kialakításához az Államtudományi és Közigazgatási Karon. Munkássága, segítőkészsége és szakmai tapasztalatai méltóvá teszik a címzetes egyetemi docensi cím viselésére.

13/2017.(III. 8.) számú szenátusi határozat

Keszthelyi Ilona

A közigazgatás és az anyakönyvvezetés területén szerzett tudásával nagyban hozzájárult az anyakönyvi igazgatás fejlesztéséhez és egyetemi tananyagának megújításához. Külsős oktatóként közel egy évtizede oktat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, illetve a jogelőd intézményben. Oktatóként és vizsgáztatóként is magas színvonalon látja el munkáját. Kurzusai nagy népszerűségnek örvendenek a hallgatók körében. Munka iránti alázata, segítőkészsége és elhivatottsága méltóvá teszi a címzetes egyetemi docensi cím viselésére.

13/2017.(III.8.) számú szenátusi határozat

Dr. Sors László

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A Nemzetgazdasági Minisztérium bűnüldözési és a nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkára, a Rendészettudományi Kar óraadója. Több mint húszéves bűnügyi pályafutása során rendkívül nagy szakmai elismertségre tett szert, kimagasló szaktekintélyként ismerik országszerte. Fokozott figyelemmel kíséri és segíti a Vám- és Pénzügyőri Tanszék tevékenységét, folyamatosan ellát konzulensi, bírálói és záróvizsgáztatói teendőket. Hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, elismertségének öregbítéséhez.

13/2017.(III. 8.) számú szenátusi határozat

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy

Az adományozott címmel szakmai és vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Kiemelt figyelmet fordít a rendőri állomány képzésére és szakmai felkészítésére. Folyamatosan támogatja a hallgatók tanrendjében szereplő gyakorlati foglalkozások megtartását, és segíti a hallgatók szakmai gyakorlatainak lebonyolítását.

114/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Bathó Ferenc

Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. 30 év felsőoktatási gyakorlata során folyamatosan publikál gazdaságpolitikai szaklapokban. Az egyetemen és a jogelőd intézményben közigazgatási szakvizsgával összefüggő tanagyag- és vizsgakérdések kidolgozásában és elkészítésében működött közre, az ezredfordulótól egészen napjainkig. Oktatóként és vizsgáztatóként is magas színvonalon látja el munkáját.

114/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Estók József ny. bv. dandártábornok

Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai és oktatói munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Jelentős szerepe van a büntetés-végrehajtás szakma és hivatás elismertetésében, a más fegyveres szervekkel való együttműködés elmélyítésében. A büntetés-végrehajtás területén végzett kutatási eredményei és azok beemelése az oktatásba, a Rendészettudományi Karon folyó képzések színvonalának folyamatos növelése érdekében nélkülözhetetlenek.

114/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Hankiss Ágnes

Az adományozott címmel szakmai pályafutása és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Számos jelentés-tervezet kidolgozója a belbiztonsági stratégia, a biztonság- és védelempolitika, a terrorizmus elleni harc és a kiberbiztonság témájában. Kiemelt szakterülete az EU terrorellenes politikája. Széleskörű tudása, a közéletben betöltött társadalmi tapasztalatai valamint az Európai Unió működésében való jártassága hozzájárul egyetemi oktatásunk színvonalának növeléséhez.

113/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat

Gáspár Mátyás

Az önkormányzati képzésfejlesztés vezető szakértője és közel 10 éve oktatója a közszolgálati továbbképzési rendszernek. Vezető szakértője volt az egyetem által 2003-tól felépített önkormányzati helyi közösségi akadémiák hálózatának. A Teleház Világszövetség elnöke, az IT Mentor Egyesület elnöke, tanácsadói munkássága több évtizede meghatározó a hazai közszolgálati innováció területén.

114/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Kovács Zoltán

2014 óta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az egyetem mentor-oktatója. Szakterülete a területi közigazgatás és az önkormányzati rendszer. Az új közszolgálati továbbképzési rendszer bevezetésében és az állami tisztviselők képzési rendszerének kialakításában az egyetem feladatait jelentős mértékben támogatta. 2016-ban felkérést kapott az állami tisztviselők képzésének Záróvizsga-bizottsági Elnöki Kollégiumának vezetésére egyetemünkön.

113/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat

Kun Szabó István vezérőrnagy

A címmel az egyetem érdekeit támogató, elkötelezett tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Nevéhez fűződik a Honvédelmi Minisztérium ifjúság stratégiájának és az önkéntes alapon szervezett katonai kiképzés koncepciójának kidolgozása. Szakmai feladatainak megvalósítása során folyamatosan támaszkodott az egyetem oktatóinak tudására, képviselte egyetemünk érdekeit, ezzel hozzájárulva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének öregbítéséhez.

113/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat

Molnár Zsolt ezredes

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnokaként az egyetem megalakulásától kezdve kiemelkedő együttműködési készségről tett bizonyságot. Vezetésével a zászlóalj kivette részét a tehetséggondozásból, a honvéd tisztjelöltek mentorálásából. Az oktatás, kiképzés és nevelés összhangjának megteremtésében játszott vezető szerepe, személyes példamutatása, vezetői következetessége méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi docens cím viselésére.

114/2016.(X.26.) számú szenátusi határozat

Siklósi Péter

Szakmai életútja, hazai és nemzetközi területen szerzett tapasztalata a biztonság- és védelempolitika kiemelkedő szakemberévé tette. Egyetemünkön évek óta visszatérő előadó a nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterszak végzős hallgatói körében, továbbá gyakori előadó a köztisztviselők számára szervezett továbbképző kurzusokon is. Számos végzett hallgatónknak nyílt lehetősége, hogy karrierjét az államtitkár úr által felügyelt területen folytathassa.

114/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Szarka Gábor Levente

A Honvédelmi Minisztériumban kabinetfőnökként és a Fenntartói Testület tagjaként egyaránt bizonyította, hogy elkötelezett és avatott támogatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó munkának. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az egyetem visszakapta a honvédtiszt-képzés tradicionális bázisát, a Ludovika Akadémia egykori objektumát. Katonai attaséként is folyamatosan figyelemmel kísérte és segítette az oktatás ügyét.

113/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Virág Rudolf

A Magyar Mérnöki Kamara főtitkára. Pályája során számos vezető beosztást töltött be. Szakterülete a területi közigazgatás és az önkormányzati rendszer. Közel húsz éve aktívan oktat és vizsgáztat a közigazgatási továbbképzésben, 1998-tól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagja, számos továbbképzési tananyag szerzője. Munkájával nagymértékben hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez.

113/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Gyaraki Károly Mihály ny. mk. altábornagy

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Oktatói munkásságával jelentős mértékben hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez. Az oktatás mellett hatékonyan támogatja a hallgatók szakmai előmenetelét. Feladatait színvonalasan, legjobb tudása szerint látja el, mindig szem előtt tartva az egyetem érdekeit és fejlesztési céljait.

14/2016.
(III. 9.) számú szenátusi határozat

Dr. Túrós András

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015.(VI. 10.) számú szenátusi határozat

Szabó Károly pü. dandártábornok

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015.(VI. 10.) számú szenátusi határozat

Dr. Joó Bálint Ferenc ny. tű. ezredes

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015.
(VI. 10.) számú szenátusi határozat

Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015.
(VI. 10.) számú szenátusi határozat

Lajtár József bv. vezérőrnagy

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségéneköregbítéséhez.

4/2015.
(I. 15.)
számú szenátusi határozat

Dr. Mógor Mária Judit tű. ezredes

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségéneköregbítéséhez.

4/2015.
(I. 15.)
számú szenátusi határozat

Dr. Kincses Ildikó r. dandártábornok

Jelenleg az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője. 1989-ig tanított a jogelőd intézménynél szabálysértési jog tantárgyat. Az oktatói tevékenysége mellett az elmúlt 10 évben az igazgatásrendészeti szakirányos hallgatók záróvizsgáján elnöki teendőket lát el. Számos szabálysértési joggal kapcsolatos könyv szerzője, társszerzője, valamit a rendészeti alap és szakvizsgabizottság elnöke.

19/2014
(II. 19.) számú szenátusi határozat

Dr. Feik Csaba

Több mint 10 éve az NKE Közszervezési és Szakigazgatási Intézetnél, illetve jogelőd szervezeteinél végez folyamatosan oktatói tevékenységet. Oktatói és vizsgáztatói munkáját nagy odaadással és szakmai felkészültséggel műveli. Ezen túlmenően szerzője és szerkesztője több egyetemi jegyzetnek és aktív közreműködője szakterületünket érintő kutató munkáknak.

19/2014
(II. 19.) számú szenátusi határozat

Kossa György tű.dandártábornok

Országos iparbiztonsági főfelügyelő, 2002 óta vesz részt aktívan a katasztrófavédelmi oktatás részét képező hazai környezet- és iparbiztonsági felsőoktatási tevékenységben. Külső óraadóként rendszeresen tartott előadásokat és működött közre vizsgáztatóként a Rendőrtiszti Főiskola katasztrófavédelmi szakán, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem védelmi igazgatási szakán folyó képzésben. A Pécsi Tudományegyetemen egyetemi tanársegédként, később távoktatási programigazgatóként végzett oktatói és oktatásszervezői tevékenységet. A Nemzeti Felnőttképzési Intézetben több távoktatási program, módszertan kidolgozásában vett részt. 

167/2013.
(XII. 18.) számú szenátusi határozat

Dr. Balogh Zsolt

25 éve tevékenykedik a közjog, azon belül pedig a közigazgatási és az alkotmányjog területén. Országosan elismert, sokszor idézett szakember, akinek munkásságát számos publikáció fémjelzi. Munkássága során a központi közigazgatás rendszerének tudományos elemzésén túl részt vett az önkormányzati rendszer létrehozásához kötődő elméleti munkában, majd később az önkormányzati törvény megalkotásában. Kidolgozta az önkormányzatok és a központi szervek közötti kapcsolat, azon belül is az önkormányzati jogok bírói védelmének rendszerét. 1990 óta az Alkotmánybíróságon, majd 2012 óta a Kúrián dolgozik bíróként, ahol az Alaptörvény által a Kúriához telepített önkormányzati rendeletek törvényességi vizsgálatára létrehozott Önkormányzati Tanács, továbbá a közigazgatási kollégium bírája.

142/2013.
(X. 30.)
számú szenátusi határozat

Dr. Zbysek Korecki

A brnoi Védelmi Egyetem Közgazdasági és Vezetéstudományi Kar Logisztikai Tanszék tanszékvezetője, több mint egy évtizede cseh vezetője a közös képzési programjainknak. Cseh részről kidolgozója és vezetője volt a cseh-magyar Cooperative Training Békefenntartói Képzési Programnak. Az ezredes úr meghatározó szerepet töltött be a 10 éve zajló cseh-magyar-osztrák FOURLOG Logisztikai Kiképzés megszervezésben, a feladatok kidolgozásában és a képzés levezetésében. Minden évben személyesen vezeti a résztvevő cseh tisztjelölteket és magas színvonalon irányítja a képzés brnoi ütemének elméleti és gyakorlati részét. 

142/2013.
(X. 30.)
számú szenátusi határozat

Domján László vezérőrnagy

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, az egyik legfontosabb stratégiai partnere a karnak. A honvédtisztképzés elengedhetetlen követelménye a gyakorlatorientált oktatás. Az NKE és MH ÖHP között kötött megállapodás és annak hiteles megvalósítása a tisztképzés alapvető eleme. Vezérőrnagy úr mindent elkövet, hogy a jelen szűkös források között is maximálisan támogatni tudja a kar munkáját. Elvárásának megfelelően, az alárendelt katonai szervezetek minden esetben maximális támogatással és rugalmassággal biztosították a kar valamennyi technika, parancsnoki és harcászati igényét.

103/2013.
(VI. 26.) számú szenátusi határozat

Dieter Jocham mk. dandártábornok

Az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai Iskolájának parancsnoka, 2000 óta vezeti a Bundesheer Logisztikai Iskoláját. A tisztképzésben kialakult addigi együttműködés az ő erőfeszítéseinek köszönhetően új szintre emelkedett, ami konkrét közös képzési programok előkészítésében és levezetésében nyilvánult meg. A nemzetközi FOURLOG Logisztikai Képzési Programok rendszeres előadója és vizsgáztatója.

103/2013.
(VI. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. dandártábornok

2006 óta rendszeresen részt vesz az MSc, PhD és vezérkari képzés oktatásában és számonkérési munkájában. 2008-ban szerzett PhD fokozatot melynek témája: A hatásalapú műveletek logisztikával szemben támasztott újszerű kihívásai. Meghatározó szerepet vállal az egyetemen jelenleg is működő katonai logisztikai szakok fejlesztésében, az oktatási tematika összeállításához. Évente, ismétlődő gyakorisággal előadásokat tart a logisztikai szakos hallgatói részére, továbbá a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam Vezérkari Képzésén

103/2013.
(VI. 26.) számú szenátusi határozat

Papp István

Az Országgyűlés Hivatalának Törvényhozási igazgató-helyettese, kisebb megszakításokkal 2001 óta részt vesz Karunk oktatási tevékenységében a Parlamenti jog a gyakorlatban c. tantárgy oktatása révén. Az Országgyűlés törvényhozási igazgató-helyetteseként a téma elismert szakértője mind elméleti, mind gyakorlati ismeretek terén. Rendszeresen nyújt szakmai segítséget hallgatóinknak szakdolgozatuk elkészítésében, jogi forráskutatásban, a választott témájuk feldolgozásában, továbbá kulcsszerepet játszik az egyetem és az OGYH között nemrég megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósításában.

103/2013.
(VI. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya. Hivatásos szolgálatát 1982-ben kezdte meg. A Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakát nappali tagozaton jeles eredménnyel 1989-ben végezte el. Az RTF vezetése 2009-ben címzetes főiskolai docensi címet adományozott számára. Rendszeresen záróvizsgáztat illetve záróvizsga elnöki feladatokat lát el, minden félévben előadást tart TDK keretében az aktuális bűnügyi szervezetről és fontos szakmai kérdésekről.

103/2013.
(VI. 26.) számú szenátusi határozat

Dr.Bolcsik Zoltán r. vezérőrnagy

A Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója. Rendőri szolgálatát 1983-ban kezdte meg. A Rendőrtiszti Főiskolán 1987-ben szerzett diplomát. Az áltata irányított szervezett szoros kapcsolatban áll az RTK-val. Bolcsik úr személyesen is részt vállal az oktatásban és vizsgáztatásban, a Karon (illetve jogelődjénél) több évtizede rendszeresen lát el záróvizsga-bizottsági elnöki feladatokat. 

103/2013.
(VI. 26.) számú szenátusi határozat

Szabó Jenő r. dandártábornok

A Nemzeti Védelmi Szolgálat Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat Igazgatóságának igazgatója, főigazgató helyettes. A Rendőrség hivatásos állományába 1985-ben szerelt fel. Első diplomáját 1996-ban a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán szerezte meg. Karunkkal szoros együttműködést alakított ki, esetenként órákat ad, illetve vizsgáztatásban is részt vesz. 

103/2013.
(VI. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Papp Antal tű. ezredes

A hadtudományok kandidátusa, Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) igazgatója, jelentős tudományos munkássággal a háta mögött. 2007-től aktívan részt vesz egyetemünk oktatási és vizsgáztatási tevékenységében. A KOK igazgatójaként elkötelezett támogatója a katasztrófavédelmi képzésnek. Hatékonyan segíti a hallgatók gyakorlati képzésének szakmai megvalósítását. Országosan elismert szaktekintély a katasztrófavédelem területén.

103/2013.
(VI. 26.) számú szenátusi határozat

Dr.Kónya József ny. hőr. ezredes

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kónya József címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Dr Zsigovits László ny. hőr. alezredes

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Zsigovits László címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, címzetes egyetemi docens címét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.) számú szenátusi határozat

Dr. Faggyas Zoltán ny. r. ezredes

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Faggyas Zoltán címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.) számú szenátusi határozat

Dr.Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Tömösváry Zsigmond címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.) számú szenátusi határozat

Dr. Andrea K. Riemer

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Andrea K. Riemer címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Dsupin Ottó r. ezredes

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Dsupin Ottó címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Sandra Sándor ny. o. ezredes

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Sandra Sándor címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Benkő Tibor vezérezredes

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Benkő Tibor címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Jároscsák Miklós

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Jároscsák Miklós címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Kassai Károly

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kassai Károly címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.) számú szenátusi határozat

Dr. Király László

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Király László címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Orosz Zoltán altábornagy

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Orosz Zoltán címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Papp Péter

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Papp Péter címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Baráth István

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Baráth István címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.) számú szenátusi határozat

Dr. Simicskó István

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Simicskó István címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Boda József r. dandártábornok

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Boda József címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Révai Tamás

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Révai Tamás címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI.27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Krémer András

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Krémer András címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI.27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Mikó Zoltán

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Mikó Zoltán címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI.27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Bakondi György tű. altábornagy

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Bakondi György címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Csóti András bv. vezérőrnagy

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Csóti András címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Fodros István

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Fodros István címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Janza Frigyes címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Zsinka András ny. r. vezérőrnagy

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Zsinka András címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.
(VI. 27.)
számú szenátusi határozat

Dr. Révai Róbert

Dr. Révai Róbert részére az Ideiglenes Szenátus 2012. július 1-jei hatállyal a jogelődnél, valamint az egyetem alapítása óta elvégzett szakmai és az egyetemi integráció erősítése érdekében végzett kimagasló munkája alapján címzetes egyetemi docens címet adományozott. Dr. Révai Róbert folyamatosan részt vesz az egyetem tudományos kutató munkájában, a honvédelmi, igazságügyi- és rendvédelmi intézmények egészségügyében.  Doktori értekezésének eredményeit az oktatásban alkalmazta, gyakorlati megvalósítására is lehetőséget biztosított a hallgatói és oktatói állománynak. Munkássága nagyban elősegítette a hon- és rendvédelem egészségügyi területén a katasztrófavédelmi oktatás és kutatás előmenetelét.

63/2012.
(VI .27.)
számú szenátusi határozat