NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Az Erasmus+ programról

Az Erasmus Program

Az Erasmus az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A hallgatóknak lehetőséget ad tanulmányi mobilitásra, illetve szakmai gyakorlat folytatására, az oktatók és egyéb munkatársak számára pedig rövidebb oktatási és tanulmányutak folytatására.  Az elnevezés Rotterdami Erasmushoz kötődik, aki a XV. század híres humanistája, teológusa, tudósa és filozófusaként vált ismertté.

A program egészen 2014-ig az Unió LLP, vagyis a Life Long Learning programcsoportjának részét képezte, azonban 2014-2020 az EU új költségvetési időszakában maga az Erasmus program is megújult formában fog működni. A jövő tanévtől ERASMUS+ néven új, az LLP-t leváltó különálló programcsomagként továbbra is támogatja a hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitást.

A program koordinációjáért a nemzeti irodák felelősek, ezt a szerepet Magyarországon a Tempus Közalapítvány látja el.

Az NKE pályázat útján elnyerte a lehetőséget az ERASMUS+ programban való részvételre (vagyis rendelkezik ECHE Charterrel), így Egyetemünk polgárai a jövőben is pályázhatnak mobilitási programokra.

 

Erasmus+

Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely integrál számos eddigi az oktatás és szakképzés, valamint az ifjúság támogatására irányuló programot (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet...).

A programon keresztül az EU továbbra is támogatja a hallgatói és oktatói mobilitást, de ezen túlmenően az intézmények és szervezetek közötti transznacionális partnerségekre, valamint a sport területére is kiterjed.

Az egyéni mobilitás a program első számú kulcstevékenysége, amelynek alapvető célja nem változik, vagyis hogy lehetőséget adjon külföldi tanulmányok végzésére, szakmai tapasztalatszerzésre.

A mobilitásra kezdetben a teljes jogú program országok vehetnek részt, később azonban ez kiterjed egyéb az EU-val szomszédos partnerországokra is. A program országokhoz tartoznak az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia és Törökország.

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján.

 

Az Erasmus+ által kínált pályázati lehetőségek

A megpályázható tevékenységek az alábbiak lehetnek:

1. hallgatók tanulmányi célú mobilitása 3-12 hónap
2. hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása 2-12 hónap
3. munkatársak oktatási célú mobilitása 2-60 nap
4. munkatársak képzési célú mobilitása 2-60 nap
 

A program első két évében minden tevékenység esetében a program országokba lehet pályázni.

A támogatási összegek hallgatói tanulmányi mobilitás esetén 300-500 Euró/hónap, hallgatói szakmai gyakorlat esetén 400-600 euró/hónap közé esnek.

Munkatársak esetén a teljes támogatási összeg a napi megélhetési támogatás és az utazási támogatás összege. A napi megélhetési támogatás függ a célországok megélhetési besorolási szintjétől, az utazási támogatás mértéke pedig távolságfüggő.

A különböző lehetőségekről bővebben az adott almenükben tájékozódhat.

Tanulmányi mobilitás

Szakmai gyakorlat

Munkatársi mobilitás

 

Erasmus+ pályázati portál

A pályázati folyamatok megkönnyítése érdekében az Erasmus+ programba történő jelentkezés egy online pályázati portál segítségével történik.

Felhasználói információk

Regisztráció: A Pályázati Portál használata regisztrációhoz kötött. A sikeres regisztrációról megerősítő e-mail érkezik a megadott e-mail címre.

Adatlap: Az adatlap menü alatt megadhatók a személyes adatok, amelyeket a pályázati űrlap kitöltésekor nem kell újra megadni. Ezek az adatok mentésre kerülnek a rendszerben, így a következő pályázati szakaszban nem kell újra megadni ezeket azinformációkat. (Szükség esetén az információk módosíthatók.)

Páláyzati űrlap: A pályázati űrlap menthető, a pályázati időszak alatt folyamatosan szerkeszthető. Az űrlap benyújtása a "Pályázat véglegesítése" gomb megnyomásával válik véglegessé.

Regisztrációkor a hallgatók és munkatársak kiválaszthatják, mely fő szervezeti egységhez tartoznak.

  • A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola hallgatói és munkatársai az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karhoz,
  • A Hadtudományi Doktori Iskola és a Katonai Műszaki Doktori Iskola hallgatói és munkatársai a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karhoz regisztrálhatnak.

A pályázati portál a következő linken érhető el:
https://erasmus.uni-nke.hu/


Erasmus Policy Statement

Az NKE olyan speciális felsőoktatási intézmény, mely az élethosszig tartó tanulás jegyében biztosítja a közszolgálati karrierre készülő hallgatók képzését BA, MA és PhD szinteken, illetve speciális közigazgatási továbbképzés és vezetőképzés keretében biztosítja a tisztviselők fejlődését. Az NKE célja, hogy a partnerség jegyében egyfajta összekötő kapocsként szolgáljon a kormányzat, a felsőoktatás, képző- és kutató intézmények, piaci és non profit szereplők között, így biztosítva a nemzeti és nemzetközi tudástranszfert. Az NKE által képviselt innovatív képzési és kutatási együttműködés szerves eleme a nemzetközi hálózatokban való részvétel, illetve a hallgatói/oktatói/személyzeti mobilitás, melyet az NKE intézményfejlesztési terve is kiemelten kezel.
 
Az NKE nemzetközi kapcsolathálója jelenleg az elődintézmények és a fenntartók által kiépített kapcsolatokra és nemzetközi szervezeti tagságokra épít, melyek közül számos kapcsolat a fenntartó tárca ágazati külpolitikájának is fontos eleme. Az NKE a jövőben olyan multidimenzionális nemzetközi kapcsolatok kiépítésére törekszik, melyek a képzésfejlesztést, a hallgatói/oktatói/személyzeti mobilitást, a tudástranszfert és a kutatói kapacitásbővítést szolgálják. Az NKE jövőbeni partnereit ezen kritériumok alapján fogja megválogatni, illetve a jelenleg aktív kapcsolatokat felülvizsgálni. Az NKE kiemelt prioritása, hogy kiépítse azt a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi képzési területhez illeszkedő speciális kapcsolati hálót, mely lehetővé teszi a gördülékeny kreditelismerést a hallgatói cserekapcsolatokban és az eredmény orientált oktatói/személyzeti mobilitást. Jelentős előrelépésekre van szükség a nemzetközi egyetemi szférával történő oktatási-kutatási együttműködésben, amelyet szorosan a tudományos stratégiához és a doktori képzés fejlesztéséhez kell kötni.
 
A partnerkapcsolatokban a földrajzi és geopolitikai szempontokat figyelembe véve az NKE erősíteni fogja az EU-n belüli együttműködéseket, kiemelten a V4 és a közép-kelet-európai országok intézményeivel. Az NKE bővíteni fogja az EU-n kívüli országokkal való együttműködéseket, különös figyelemmel a nyugat-balkáni országokra, az USA-ra és Kínára. AzEgyetem „nemzeti” missziója a határon túli (külhoni) magyar felsőoktatással való kapcsolatépítésben önálló, nemzetpolitikát követő stratégiát kíván. A külhoni magyar oktatás támogatását, a magyar műhelyekkel való hálózatszerű kapcsolódás fontos feladata az Egyetemnek, melynek kezdetben meghatározó eszköze az Erasmus lesz.
 
Az Egyetemen kidolgozásra kerül az első angol nyelvű mesterképzés, mely a képzési területekhez illeszkedő négy szakirányával a kimenő és bejövő mobilitás legfőbb felülete lesz. Azon intézményekkel, melyekkel a kreditelismerés jól működtethető, indokolt lesz kettős diploma-képzés létrehozása. Az idegen nyelvű program és az idegen nyelvű kurzusok tekintetében ki kell dolgozni egy európai sztenderdeknek megfelelő minőségbiztosítási rendszert.
 
Az Egyetem vezetésének mindent meg kell tennie, hogy olyan szabályozási környezetet és feltétel rendszert teremtsen, mely ösztönzi az élethosszig tartó tanulást és a külföldi tapasztalatszerzést a hallgatók/oktatók/kutatók/személyzet körében. A tanulmányi hallgatói mobilitás fókuszában másodéves és harmadéves BA hallgatók, az elsőéves és másodéves MA hallgatók állnak. 2020-ig el kell érnünk, hogy 10 hallgatónkból 2 külföldi részképzést teljesítsen. A hivatásos jogviszonyú hallgatók számára a megfelelő specialitásokkal és garanciákkal, de szintén szélesíteni kell a külföldi kreditszerzés lehetőségét.
 
A mobilitás keretében növelni kell a szakmai gyakorlatok jelentőségét a végzős szakos hallgatók esetében. Az NKE nagy hangsúlyt fektet a hallgatók egyéni karrier-tervezésére, ezért ki fogja építeni azt a speciális hálózatot, mely Európa szerte nívós közigazgatási, rendészeti és honvédelmi intézményekben teremt lehetőséget szakmai gyakorlat teljesítésére. A partnerintézmények visszacsatolásai fontos inputot jelentenek a képzésfejlesztésben is.
 
A doktoranduszhallgatók kiemelt célcsoportot alkotnak, a fiatal szakértői/kutatói kiválóság kineveléséhez szükséges a nemzetközi kutatási együttműködés és mobilitás ösztönzése.
 
A személyzeti mobilitás az alkalmazotti karrierpálya eleme, mely hozzájárul az intézményi HR fejlesztési politikához és modernizációhoz.
 
A bejövő hallgatói mobilitás ösztönző feltételeit meg kell teremteni, újra kell szabályozni az ehhez szükséges eljárásrendeket, tanulmányi ügyintézési rendszereket és szolgáltatásokat. Speciális mentorprogram fogja segíteni a bejövő hallgatók beilleszkedését és boldogulását. 2020-ig el kell érnünk, hogy a bejövő hallgatói mobilitás arányos legyen a kimenővel.
 
Az információ áramlás és transzparencia biztosítása érdekében az NKE minden kommunikációs csatornát kihasznál, hogy a mobilitási lehetőségeket népszerűsítse. Az NKE nagy hangsúlyt fektet az anti-diszkriminációs politikára és a belső monitoring rendszerre.
 

Erasmus Charter for Higher Education

2021-2027
2014-2020