Tájékoztatás a záróvizsgák megszervezéséről

 TÁJÉKOZTATÁS

2019/2020. tanév II. tanulmányi félévben esedékes záróvizsgák megszervezéséről

 

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Kérem, engedjék meg, hogy a záróvizsgák rendjéről tájékoztassam Önöket. A Szenátus 2020. május 15-én kelt határozata alapján a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2019/2020. tanév II. tanulmányi félévében esedékes záróvizsgákat jelenléti írásbeli záróvizsgaként bonyolítjuk le, minden oktatási szervezeti egységben és valamennyi alap-, mesterképzés, továbbá szakirányú továbbképzés vonatkozásában.

A záróvizsga két részből áll:

1. A szakdolgozat értékelése (a záróvizsga bizottság ötfokozatú érdemjegyet ad a szakdolgozatra);

2. A szakdolgozat tématerületével és a hallgató szakjának vagy szakirányának ehhez kapcsolódó tématerületeivel összefüggő szakmai feladat, amely alkalmas a képzési és kimeneti követelményekben előírt kompetenciák elsajátításának értékelésére (a továbbiakban: szakmai feladat).

A záróvizsga-bizottság a szakdolgozat értékelésének megállapítása során figyelembe veszi a bírálatot és a bíráló javaslatát, valamint részben a hallgatónak a szakdolgozat tématerületével kapcsolatos válaszát.

A szakmai feladat vizsgarész keretében értékelendő kompetenciák:

 • szakmai tudásanyag,
 • szakmai érvelés és összetett gondolkodás képessége,
 • probléma-elemzés képessége,
 • világos, logikus kommunikáció és érvelés.

A szakmai feladat vizsgarész szakirodalmi alapját a képzésért felelős Kar – illetve a Közigazgatási Továbbképzési Intézet képzéseinél az Intézet – által meghatározott szakirodalom (legfeljebb 5 tételből álló és legfeljebb összesen 300 oldal terjedelmű olvasmánylista, amely a szakon vagy szakirányon végzett minden hallgató számára alapvetőnek tekinthető) képezi, feltéve, hogy azok nyílt webes elérhetősége vagy egyébként a hallgató általi hozzáférhetősége biztosított. A közzététel a záróvizsgaidőszakot megelőző legkésőbb 30 nappal történik.

A szakmai feladat vizsgarész értékelésének szempontjai:

 • a hallgató egy végzett szakembertől elvárható szintű általános szakmai tájékozottsággal rendelkezik a szakterületi kérdésekben,
 • szakmai elemzési, érvelési és kommunikációs képességei megfelelő szintűek, és
 •  összességében a záróvizsga-bizottság szerint elégségesen/közepesen/jól vagy kiválóan (vagy elégtelenül) felkészültnek tekinthető a szakterületén történő feladatellátásra.

A jelenléti írásbeli záróvizsgán a hallgató szakmai feladatot kap, és 120 perc áll a rendelkezésre az írásbeli válasz elkészítésére. A záróvizsga-bizottság a szakmai feladat teljesítését a leadást követő négy órán belül értékeli, megállapítja a záróvizsga végeredményét, és felveszi a záróvizsga-jegyzőkönyvet az általános szabályok szerint. A záróvizsga eredményéről a bizottság elnöke az értékelés kialakítását követő két órán belül értesíti a hallgatót a Neptun-rendszeren keresztül.

Az írásbeli válasz elkészítése egységesen papíralapon, kézírással történik (kivéve, ha fogyatékkal élő hallgató esetén speciális intézkedésre van szükség). Az írásbeli válasz elkészítéséhez a vizsgázó segédeszközt (pl. szakirodalom, internet) nem használhat. A karok a szakmai feladat sajátosságainak megfelelően a számítástechnikai eszköz vagy az internet használata tekintetében kivételes szabályokat is megállapíthatnak.

A szakmai feladat vizsgarész értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. A záróvizsga végeredményét (érdemjegyét) a szakdolgozat osztályzatának és szakmai feladat vizsgarész értékelésének egyszerű számtani átlaga adja, egész számra kerekítve (záróvizsga végeredménye = (szakdolgozat osztályzata + szakmai feladat osztályzata) / 2) azzal, hogy a záróvizsga végeredménye elégtelen, amennyiben az egyik részeredmény elégtelen.

Jelen szabályokat a 2019/2020. tanév I. tanulmányi félévében vagy azelőtt abszolutóriumot szerzett, illetve záróvizsgáját már 2019/2020. tanév I. tanulmányi félévében vagy azelőtt megkezdett és a 2019/2020. tanév II. tanulmányi félévében záróvizsgázó hallgatókra oly módon kell alkalmazni, hogy a záróvizsga szakmai követelményei a 2020. január 31-jén hatályos szabályoknak felelnek meg.

A hallgató – a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tisztjelöltjei és hivatásos állományú hallgatói, valamint a Rendészettudományi Kar tisztjelöltjei, valamint a kettős jogállású hallgatók kivételével – a járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozással jogosult a jelenléti záróvizsga teljesítését elutasítani. Ez esetben az érintett hallgató a soron következő tanulmányi félévet lezáró vizsgaidőszakban tehet záróvizsgát.

Az NKE felkészült arra, hogy minden campusán biztosítsa a jelenléti írásbeli vizsgák megszervezését. A záróvizsgák Általános Biztonsági Protokollja 2020. május 25-én jelenik meg és részletesen szabályozni fogja a záróvizsgában érintettek védelmével kapcsolatos előírásokat az alábbiak figyelembevételével:

 • a záróvizsgát úgy kell megszervezni, hogy a hallgató az ország bármely pontjáról a vizsgakezdésig be tudjon érni a vizsgahelyszínre és a nap végéig haza tudjon érni;
 • a záróvizsga-bizottságokban lehetőség szerint 65 év feletti vizsgáztató személyesen ne legyen jelen,
 • a hallgató az Egyetem területén kizárólag a záróvizsga idején tartózkodhat;
 • az Egyetem biztosítja az intézménybe a gyors beléptetést, azonban sem az egyetemi campusokon, sem az adott épületben nem megengedett a csoportosulás;
 • minden vizsgázó és vizsgabizottsági tag hozzon magával szájat és orrot eltakaró maszkot;
 • a maszk viselése az Egyetem épületeiben, a folyosón, a közösségi térben, a tanteremben a hallgatóknak és a vizsgáztatóknak egyaránt kötelező, de indokolt esetben rövid időre azt le lehet venni (étel- és italfogyasztás), továbbá a záróvizsga-bizottság tagjai és a javítást végzők védőkesztyűt viselnek, amelyet az Egyetem biztosít;
 • érkezést követően, a személyazonosság ellenőrzése után mindenki menjen a lehető leggyorsabban a kijelölt tanteremhez és tartózkodjon a tanteremben vagy várakozzon annak közelében;
 •  egy helyiségben az írásbeli vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt és a vizsgázók között legalább másfél méteres távolságot kell biztosítani azzal, hogy nagy tantermek esetében ettől el lehet térni, a távolságtartás szabályainak szigorú betartása mellett;
 • minden vizsgahelyszínen, a vizsgát megelőzően és azt követően is alapos takarításra kerül sor, a vizsgához használt eszközök fertőtlenítésre kerülnek és mindenhol biztosított lesz kézfertőtlenítő a résztvevők számára;
 • a vizsgatermekben folyamatosan szellőztetésre kerül sor;
 • a záróvizsga befejezését követően mindenki a lehető leggyorsabban hagyja el az épületet és az adott campus területét.

Az a hallgató, aki a záróvizsga napján a záróvizsga kezdési időpontjáig lakó- vagy tartózkodási helyéről nem tud megérkezni a vizsgahelyszínre, illetve az a hallgató, aki a záróvizsga befejezését követően aznap nem tud lakó- vagy tartózkodási helyére visszautazni, méltányossági kérelmet nyújthat be, amellyel az Egyetemtől szállás biztosítását kérelmezi. A kérelmet a záróvizsga napját megelőző 7. napig az ot@uni-nke.hu e-mail címen, az Egyetem Rektorának címezve kell benyújtani. A kérelemben be kell mutatni az akadályoztatás részletes indokait (így a lakó- vagy tartózkodási hely és a vizsgahelyszín közötti közösségi közlekedési szolgáltató (MÁV, Volán társaságok stb.) vizsganapra vonatkozó menetrendjének kivonatát). Az Egyetem a kérelem elbírásának eredményéről a záróvizsgát megelőző 4. napig – a kérelem benyújtásakor  használt elektronikus levelezési címén – a hallgatót tájékoztatja. A fenti méltányossági rendelkezés nem vonatkozik azon hallgatókra, akiknek az Egyetem hivatásrendi szolgálatteljesítési feladataik miatt szállást biztosít.

Az oktatási szervezeti egységek záróvizsgaidőszakjai:

 • Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar: 2020. június 22 – július 3.
 • Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar: 2020. június 15 – június 26. Kivéve: Nemzetközi Biztonság- és Védelempolitikai alap- és mesterképzési szakok: 2020. június 15 – július 3.
 • Rendészettudományi Kar: 2020. június 1 – június 26. (június 24 – 26. pótzáróvizsga)
 • Víztudományi Kar: 2020. június 23-25.
 • Közigazgatási Továbbképzési Intézet: 2020. június 22 – 2020. július 3.

További részletes tájékoztatást az illetékes oktatási szervezeti egységek szolgáltatnak.

Kérjük, hogy hallgatóink, oktatóink és dolgozóink egészségének védelme érdekében a biztonsági előírásokat tartsuk be és vigyázzunk egymásra és magunkra! Bízunk abban, hogy hallgatóink sikeresen teljesítik a záróvizsgákat és eredményesen fejezik be tanulmányaikat Egyetemünkön.

 

Kellemes hétvégét és jó egészséget kívánva:

Koltay András

rektor