NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

A habilitációt szabályozó jogszabályok

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

[E törvény alkalmazásában] a habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény intézményi megítélése [108. § 7.];

[Ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszere szigorúbb előírást nem tartalmaz] Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, amennyiben magyar állampolgár, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, … [28. § (5)]

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról,
a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

6. A habilitáció

21. § (1) A habilitált doktor - rövidítve: „dr. habil.” - cím (a továbbiakban együtt: habilitált doktor cím) kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el.

(2) Habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a) doktori fokozattal rendelkezik, és a tudományos fokozat megszerzése óta - de legalább öt éve - magas szintű, önálló tudományos illetve művészeti alkotó tevékenységet folytat;

b) hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el oktatói feladatot;

c) tudományos alkotással történő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat, amelyet rangos nemzetközi, lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken megjelenő - az MTMT adatbázisa alapján vizsgált - hivatkozások igazolnak, emellett előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken;

d) műszaki alkotásra épülő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű alkotótevékenységet folytat, amelyet megvalósult szabadalmak, tervek, valamint lektorált folyóiratcikkek és ezekre kapott hivatkozások igazolnak; a habilitáló előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai szakmai rendezvényeken; nemzetközileg is kiemelkedő gyakorlati eredményeinek pozitív hazai és nemzetközi szakmai visszhangja nyomtatott formában is megjelent;

e) művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok pozitív, visszhangja igazolja.

(3) A habilitációs kérelemhez mellékelni kell a doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos, illetve műszaki vagy művészeti alkotótevékenység eredményeinek tézisekben történő összefoglalását. A habilitációs bizottság előírhatja habilitációs értekezés benyújtását is. A válogatott munkák eredményeit egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni. Az új megállapításokat tételesen a tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a válogatott tudományos publikációkat, illetve alkotásokat a tézispontokhoz rendelve.

(4) A habilitált doktor cím a pályázó doktori fokozatának megfelelő tudományágban nyerhető el. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja.

22. § (1) Habilitációs eljárás lefolytatására és habilitált doktor cím odaítélésére a felsőoktatási intézmény azon a tudományterületen, ezen belül abban a tudományágban és művészeti ágban jogosult, amelyben doktori fokozat odaítélésére jogosult.

(2) A habilitációs eljárás lefolytatására és a habilitált doktor cím odaítélésére az egyetem habilitációs bizottságot hoz létre. A bizottság tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a tagok

a) közül az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók vagy tudományos kutatók rendelkezzenek habilitált doktor címmel,

b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és

c) egyharmada, de legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az adott felsőoktatási intézménnyel.

(3) A habilitációs bizottság elnöke a felsőoktatási intézmény egyetemi tanára. A habilitációs bizottság elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb öt évre szól, és többször is meghosszabbítható.

(4) A habilitációs bizottság a szabályzatban meghatározottak szerint habilitációs eljárásokat folytat le, és ennek keretében:

a) kijelöli a hivatalos bírálókat és a habilitációs bírálóbizottságot,

b) értékeli a bírálóbizottság jelentését,

c) dönt a habilitált doktor cím odaítéléséről.

(5) A habilitációs eljárás a következő részekből áll:

a) habitusvizsgálat, mely a 21. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését vizsgálja,

b) a habilitációs tézisek értékelése,

c) magyar és idegen nyelvű - habilitációs előadás és annak értékelése az Nftv. 108. § 7. pontjának megfelelően,

d) nyilvános vita és annak értékelése.

23. § (1) A felsőoktatási intézmény habilitációs bizottsága tudomány- illetve művészeti ági habilitációs bizottságokat hozhat létre, az összetételre és a személyi feltételre vonatkozó, a 22. § (2) bekezdésében megfogalmazott előírások betartásával. Az így létrehozott szakmai habilitációs bizottságoknak a felsőoktatási intézmény habilitációs bizottsága a 22. § (4) bekezdésében meghatározott jogköreit - a 22. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogosultság kivételével - átruházhatja.

(2) A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában rendelkezhet úgy, hogy a habilitációs bizottság feladatait is a doktori tanács látja el, amennyiben annak összetétele eleget tesz a 22. § (2) bekezdése feltételeinek.

(3) A habilitációs tézisek illetve - ha benyújtásra kerül - a habilitációs értekezés, a nyilvános vita és az előadás értékelésére a habilitációs bizottság bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság tagjainak kiválasztására megfelelően alkalmazni kell a 22. § (2) bekezdésében meghatározott szabályokat. A bírálóbizottság elnöke csak egyetemi tanár vagy Professor Emeritus lehet.

24. § (1) A felsőoktatási intézmény - a bírálóbizottság jelentése alapján - a habilitációs bizottság által odaítélt habilitált doktor címről, a doktori anyakönyvben rögzített határozat alapján a tudományterületet, azon belül tudományágat, illetve művészeti ágat is megjelölő habilitációs oklevelet (decretum habilitationis) állít ki, amelyről egyúttal tájékoztatja a Hivatalt.

(2) A habilitált doktor cím a habilitációs bizottság határozata alapján vonható vissza, amennyiben megállapításra kerül, hogy a cím odaítélésének feltételei nem teljesültek.

(3) A habilitációs eljárás során is alkalmazni kell a 17. §-ban foglalt rendelkezéseket.

(4) A habilitációs eljárást a kérelem benyújtásától egy éven belül be kell fejezni.

25. § A habilitáció és a jogorvoslati eljárás részletes szabályait a felsőoktatási intézmény habilitációs szabályzata tartalmazza. A habilitációs szabályzat a 21. § (2) bekezdés b) pontjában szabályozott időtől hosszabb időt is meghatározhat. A habilitációs szabályzat és a doktori szabályzat összevonható.