Tisztelt Pályázók!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit utánpótlásához.

Egyetemünk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására.

2016. szeptember 1-jétől az Nftv. szerint a doktori képzés képzési ideje meghosszabbodik 6 félévről 8 félévre. Az első két évben (képzési és kutatási szakasz) a képzés során kötelezően teljesítendő tantárgyak kerülnek meghirdetésre. Az első két év után a doktorandusz előrehaladását komplex vizsga formájában értékelni kell, amelynek célja, hogy a felsőoktatási intézmény csak azokat a doktoranduszokat engedje tovább, akik addigi teljesítményük és előrehaladásuk alapján jó eséllyel fokozatot tudnak szerezni. A második két évnek (kutatási és disszertációs szakasz) a doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés megírásáról kell szólnia, amelyet követően egy éven belül – illetve méltányolható indok fennállása esetén kérelemre két éven belül – a disszertációt be kell nyújtani. A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével létre.

Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

 

Részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától:

Felegyi Júlia
felegyi.julia.zsuzsanna@uni-nke.hu
+36 1 4329000/20433

 

Doktori felvételi tájékoztató 2017/2018-es tanévre (PDF)
Jelentkezési lap doktori képzésre (word)
Publikációs jegyzék (minta)
Különlenyomat (minta)
Publikációs pontérték táblázat (word)

 

Egyéni felkészülők részére, további letölthető dokumentumok:

Fokozatszerzési jelentkezési lap
Publikációs pontérték táblázat (word)
Publikációs jegyzék (minta)
Különlenyomat (minta)