NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Legfontosabb fejlesztési programok az Egyetemen

Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium

A projekt célja: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetbiztonsági feladataiból következő nemzetstratégiai fontosságú alapkutatásokat végez olyan kihívások, mint a migráció, az energiabiztonság, a kiberbiztonság, a kataszrófavédelem és a klímavédelem területén. Az Egyetemen működő Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiáját követve (1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat) a technológia-alapú biztonság három pillérének (az intézménybiztonság, a településbiztonság és a kiberbiztonság) integrált kutatását és a kapcsolódó innovációkat célzó programok országos hatókörű kutatóhelye. A Kormány stratégiája szerint „Magyarország és a magyar állampolgárok mindenoldalú – politikai, gazdasági, pénzügyi, társadalmi, technológiai, környezeti, egészségügyi, katonai, rendészeti, információs és kibertérbeli – biztonsága alapvető érték.” A Nemzeti Laboratórium a biztonságtechnológiai kutatásoknak olyan átfogó szemléletű és nyitott kutatási kereteként működik, amelyben a hazai kutatásokat az európai szintű kutatási és pályázati hálózatépítésbe nagyobb eséllyel lehet bekapcsolni, biztosítva egyben a tudományos hátteret és egyetemi infrastruktúrát is.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 200.000.000 Ft

A projekt 2021.09.30-án zárul.

 

Fenntartható biztonság és társadalmi környezet

TKP2020-NKA-09

A Projekt célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai és tudományos kiválóságának megalapozása, a KFI szereplők közötti együttműködések elősegítése, a kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítását célzó kezdeményezések, intézkedések számának növelése, a kutatási kapacitások optimális kihasználása, továbbá a nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősítése, kiszámítható, versenyképes kutatói életpálya feltételeinek megteremtése, valamint jelentős tudományos és műszaki újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia és szolgáltatás kifejlesztése. A Projekt eredményeképp olyan tudományos művek, termékek, szolgáltatások, szabályozások és oktatási tematikák jönnek létre, melyek a hazai felsőoktatás kínálatán keresztül mind a hazai, mind a külföldi érdeklődők számára relevanciával bírnak és a magyar jogrendben, összhangban az európai szabályozási célokkal a hazai és európai piacon jelennek meg.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 333.200.000 Ft

A projekt 2022. november 30-án zárul.

 

Űrügyi együttműködés és gazdaságelemzői kutatás a magyarországi épülő űripari ökoszisztéma fejlesztéséért

KKM/48501/2020/Adm.

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium támogatásával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésében megvalósuló projekt célja az űrügyi, űripari ökoszisztémához kapcsolódó tudományos-szakmai együttműködés erősítése, a nemzeti űrstratégia hazai gazdaságfejlesztési vonatkozásainak és a gazdaságösztönzés fiskális politikai összefüggéseinek felmérése.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 58.769.260,- Ft

A projekt 2021. 12.31-én zárul.

 

A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001

A projekt célja egy olyan átfogó közszolgálat fejlesztési folyamat megvalósítása, amely megalapozza a jó kormányzás és a szolgáltató szemléletű közigazgatás elérését a szervezeti kultúra átalakításával, korszerű ismeretek és szervezési gyakorlatok széles körben történő terjesztésével.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 11 778 222 468 Ft

A projekt 2020. szeptember 30-án zárul.

 

A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégia támogatása

KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001

A projekt célja a közszolgálat tervszerű személyi utánpótlásának biztosítása, kiemelt figyelemmel az állomány megtartására és az állomány beilleszkedését segítő intézményekre, valamint a közigazgatási rendszert érintő információs rendszer kidolgozása és bevezetése képezi, amely támogatja a közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodásának szakszerűségét és hatékonyságának javulását.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 872 085 000 Ft

A projekt 2022. december 31-én zárul.

 

„A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében”

EFOP-3.6.1-16-2016-00025

A projekt célja az Eötvös József Főiskola és az NKE kutatási kapacitásainak bővítése, kutatási szolgáltatásaik fejlesztése, a társadalmi innováció fokozása, a K+F szféra egészében betöltött tudásbázis funkció és a felsőoktatás harmadik missziójának erősítése révén a tudásnégyszög kiépítése, és ezen keresztül a hatékony bekapcsolódásuk elősegítése a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításába.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 221 678 410 Ft

A projekt 2020. május 31-én zárul.

 

„Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért”

EFOP-3.4.3-16-2016-00003

A projekt célja egy olyan felsőoktatási rendszer létrehozása, amiben a beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmények emelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 184 162 118 Ft

A projekt 2020. december 31-én zárul.

 

Fenntartható biztonság és társadalmi környezet

TUDFO/51757-1/2019-ITM

A projekt célja az intézmények szakmai és tudományos kiválóságának megalapozása, a KFI szereplők közötti együttműködések elősegítése, a kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítását célzó kezdeményezések, intézkedések számának növelése, a kutatási kapacitások optimális kihasználása, a nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősítése, a kutatási reputáció erősítése a nemzetközi tudományos térben, továbbá kiszámítható, versenyképes kutatói életpálya feltételeinek megteremtése.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 166 600 000 Ft

A projekt 2020. június 30-án zárul.

 

Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK)

2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014

A projekt célja, hogy egy hat lépcsőből álló közszolgálati technológia transzfer és tudásmenedzsment rendszert építsen fel, amely a kutatási/innovatív ötlet azonosításától a kutatási eredmények piaci hasznosáig, hasznosító vállalkozások sikeres elindításáig támogatja kutatóit. Továbbá iparági tudásközpontként segítse a hozzá forduló költségvetési szerveket és vállalkozásokat, és egy olyan hálózat fontos tagjává váljon, amely nemzetközi szinten elismert, üzleti sikerekben is megnyilvánuló kutatási eredményekkel büszkélkedhet.

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással valósul meg.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 40 000 000 Ft

A projekt 2021. június 30-án zárul.

 

Magyar – Lengyel Közigazgatási Vezetőképzési Akadémia program (2020-2022)

POWR.04.02.00-00-0005/18

A projekt célja a közigazgatás közép szintű menedzserei, vezetői számára kidolgozott ún. Közigazgatási Menedzsment Akadémia létrehozása, irányítói és szervezési kompetenciák fejlesztése nemzetközi program keretében.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 181 610 PLN

A projekt 2021. december 31-én zárul.

 

Magyar – Lengyel SYNERGIA - együttműködés és tapasztalatcsere-hálózat létrehozása a közép- és kelet-európai magas szintű tisztviselők számára (2020-2023)

POWR.04.03000-00-001/19

A projekt célja a közigazgatásban az irányítás és végrehajtás területén dolgozó felsővezetők kompetenciáinak fejlesztése. A képzés keretében a fejlesztésben részt vevő közigazgatási intézmények fejlesztési javaslatokat és jó gyakorlatokat valósítanak meg, valamint összehasonlítják a Közép- és Kelet Európai országok jó gyakorlatait a menedzsment tapasztalatok alapján.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 173 980 PLN

A projekt 2023. január 30-án zárul.

 

„Intelligens ivóvíz klórozó rendszer fejlesztése a közegészségügyi kockázatok és az üzemeltetési költségek csökkentése céljával”

TÉT_15_IL-1-2016-00013

A projekt célja olyan intelligens klórozó berendezés és hálózat üzemeltetési rendszer létrehozása, amely csökkenti a klórozás során keletkező fertőtlenítési melléktermékekkel járó közegészségügyi kockázatokat az ivóvízben, javítja a víz íz-érzékszervi tulajdonságait a klórdózisok csökkentésével, optimalizálja a hálózatban a jelen lévő aktív klór koncentrációt, csökkenti a rendszer korrózióból adódó problémáit, és jelentős mértékű üzemeltetési költség megtakarítást érhet el.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 12 468 258 Ft

A projekt 2020. június 30-án zárul.

 

Támogatás és tanácsadás a gyűlölet-bűncselekmények áldozatai részére az egészségügyi rendszeren keresztül

809541 / REC-RRAC-RACI-AG-2017

A projekt célja a gyűlölet-bűncselekmények áldozatai védelmének növelése, valamint az érintettek olyan erőforrásokhoz és kapcsolatokhoz való hozzásegítése, amelyek megkönnyítik a bejelentést, a segítségnyújtást és az érintettek speciális támogatását.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 24 259 EUR

A projekt 2021. január 31-én zárul.

 

A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése

KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001

A közigazgatás hatékonyabb működése folyamatosan tanuló, adaptív szervezetet feltételez, amely a bürokráciacsökkentést szolgáló minőség erősítésére, a munkavégzés hatékonyságának növelésére törekszik olyan tisztviselőkkel, akik tudatosan fejlesztik szolgálati képességeiket és bővítik szakmai ismereteiket. Ehhez illeszkedően a projekt stratégiai célja, hogy egyéni fejlesztési igényeket szolgáló programokat, korszerű tanulási eszközöket és fejlesztő környezetet biztosítson.

Az Egyetemre jutó támogatás összege: 17 500 000 000 Ft

A projekt 2019. december 31-én zárult.