Rektori köszöntő

Tisztelt Érdeklődő!

 

Newman bíboros szerint az egyetem küldetése a bölcsesség növelése a hallgatók körében. A bölcsesség egyszerre öncél és eszköz az egyén környezetének, a társadalmi valóságnak az alakítására. (John Henry Newman: Az egyetem eszméje. Világosság, 1999/8-9. Endreffy Zoltán ford.).

 

Prof. Dr. habil. Patyi András

Megköszönve megtisztelő érdeklődését, üdvözlöm a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján. Kérem, engedje meg, hogy ismertessem intézményünk küldetését, alapvető céljait és feladatait!

Egyetemünket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény hívta életre, működése 2012. január 1-jén indult el azzal a céllal, hogy szakembereket képezzen a hazai és nemzetközi közigazgatási szféra, a Magyar Honvédség, valamint a  rendvédelmi szervek számára.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara integrációjával létrejött intézmény 2015-ben önálló kart alapított, amely a nemzetközi és európai tanulmányokra fókuszál, 2017-ben pedig a bajai Eötvös József Főiskola vízügyi képzései átvételével létrejött a Víztudományi Kar. Jelenleg négy karral, négy doktori iskolával és hazánk egyik legmodernebb és legszebb egyetemi campusával büszkélkedhetünk. 2014 márciusában nyitotta meg kapuit a teljes műemléki rekonstrukcióval felújított történelmi Ludovika Főépület. Az egyetemi polgárok 2017 szeptemberében vehették birtokba a 3955 fő egyidejű befogadására alkalmas, szemináriumi termekkel, nagyelőadókkal, laborokkal és olvasóteremmel rendelkező Oktatási Központot, valamint a Rendészeti Oktatási Épületet és Kollégiumot. Hallgatóink rendelkezésére áll a 2017-ben Építőipari Nívódíjat nyert Orczy úti kollégium, a sportcsarnokkal, uszodával, lövészklubbal és sportparkkal rendelkező Ludovika Aréna, továbbá a Ludovika Huszár Lovarda, amely alkalmassá teszi az NKE-t arra, hogy a régi ludovikás múltra visszatekintő lovas hagyományt integrálja az egyetemi oktatásba, nevelésbe.

Az egyedülállóan modern egyetemi infrastruktúra megfelelő alapot nyújt az oktatás magas színvonalának garantálásához, az universitas közösség erősítéséhez, lépést tartva a 21. század dinamikus oktatástechnikai fejlődésével, valamint az élen járó nyugati egyetemek infrastrukturális adottságaival. Ezen feltételek között hivatásunk és egyben kötelességünk is korszerű ismeretekkel, a legmagasabb szintű szakmai tudásanyaggal rendelkező, önálló döntéshozatalra képes, szellemileg és fizikailag egyaránt felkészült szakemberek képzése alap-, mester- és doktori szinten, akik nem csupán a munkaerőpiacon való helytállásra vannak felkészítve, hanem a közszolgálat „szolgálatként” való felfogása jegyében, a közjó érdekében hasznosítják a megszerzett tudásukat. Hiszem, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem minőségi indikátorainak folyamatos fejlesztésével, a több mint két évszázadra visszanyúló hagyományokon nyugvó – emlékezve az 1808-ban alapított Ludovika Akadémiára – intézményi kultúra ápolásával olyan, az oktatás és kutatás területének szakmai színvonalán alapuló közszolgálati elitképzés valósítható meg az egyetem valamennyi kara esetében, amely a közszolgálat iránt elkötelezettek méltó „alma matere” lehet.

A közigazgatás, a diplomácia, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya, valamint a vízügyi szakemberek az államszervezet alapvető feladatait látják el, így egyetemünk az alap-, mester-, és továbbképzéseivel, valamint doktori programjaival és kutatásaival markáns szerepet vállal a jó állam és a jó kormányzás eszméinek gyakorlatba való átültetésében, különös tekintettel arra, hogy intézményünk kiemelt stratégiai partnereit a magyar állam szervei jelentik. Fontos kiemelni, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víziója és egyben fejlesztési-stratégiai célja, hogy „az együttműködés egyetemeként (university of cooperation)”, a társadalmi igények, a nemzetstratégiai-kormányzati célok és az egyetemi autonómia közötti hatékony együttműködés modelljeként töltse be szerepét a felsőoktatás hazai és nemzetközi palettáján.

A közszolgálati továbbképzési rendszer felépítésében, a közigazgatási vizsgarendszerek működtetésében eddig elért sikereink magukért beszélnek: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Magyarország legnagyobb felnőttképzési e-learning rendszerét sikerült felépíteni, az évente szervezett közel 300 ezer továbbképzés meghatározó befolyást gyakorol a közszolgálat minőségére.

Az oktatás mellett a kutatásra is kiemelt figyelmet fordítunk, a karokon és intézeteinkben folyó kutatómunka mellett egyetemünkön speciális, tematikus kutatóközpontok működnek szakmailag elismert és tapasztalt oktatók, szakértők vezetésével. Hallgatóink a tehetséggondozás keretében hét szakkollégium közül választhatnak. A tudományt művelni szándékozó, elkötelezett kutatók számára lehetőség nyílik doktori fokozatszerzésre, hiszen egyetemünk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására. Az NKE a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok területein rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. 2018-ban intézményünk nemzetközi akkreditációt is szerzett, miután részt vett az Európai Egyetemek Szövetsége Intézményértékelési Programjában (EUA IEP).

Végezetül kérem, engedjenek meg egy zárógondolatot, amely mindannyiunk, így a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint a hazai közszolgálati képzés intézménye számára is vezérfonalként szolgál:

 

A nemzetállamban a közjó gyarapítása a legfontosabb cél, az államszervezet ennek érdekében fejti ki működését, az államrezon pedig a közjó gyarapításáért munkálkodó állam érdekeként azonosítható (Bíró Gáspár: Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába. Budapest, Osiris, 2003. 43.).
 
Remélem, hogy honlapunkon minden Önt érdeklő információt megtalál majd. Jó böngészést kívánok!

Dr. Koltay András

rektor