Publikációs tervpályázat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora

a Tématerületi Kiválósági Program 2020-2022 keretében
publikációs tervpályázatot hirdet

 

A pályázat célja a „Fenntartható biztonság és társadalmi környezet” program megvalósításával az  egyetem tudományos láthatóságának növelése, az elért tudományos eredmények társadalmi hasznosíthatóságának ösztönzése. További célja, hogy hozzájáruljon a kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosításához, az ezeket célzó kezdeményezésekhez, a nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősítéséhez, valamint az egyetem tudományos produktivitásának növeléshez.

A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki a pályázat beadásának időpontjában

 • az NKE foglalkoztatási szabályzatának hatálya alá tartozó jogviszonyban áll,
 • NKE által adományozott, oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címmel rendelkezik (Címadományozási Szabályzat 2. § (1) bek.),
 • az NKE-vel hallgatói jogviszonyban áll,
 • az NKE-n van folyamatban doktori fokozatszerzési eljárása.

 

A pályázat benyújtásának további feltételei:

 • Oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott pályázó esetén az „A” nyilatkozat az NKE-n van leadva.
 • A pályázat tárgya a pályázó szerzői műveként tudományos folyóiratcikk vagy monográfia tervezete, amely legkésőbb 2021.09.30-ig elkészül kiadható, publikálható formában.
 • A pályázó vállalja, hogy a mű elkészülése után[1] 30 napon belül elindítja a megjelentetés folyamatát a pályázatban meghatározott folyóirat vagy kiadó irányába.
 • A pályázó vállalja, hogy az NKE-vel az elkészült pályaműre nem-kizárólagos felhasználói szerződést köt, amelyben az NKE engedélye alapján a szerzői mű az NKE-n kívül is publikálható.
 • A pályázó vállalja, hogy a pályaműre csak az NKE engedélyével köt további felhasználói vagy pénzügyi támogatási szerződést.
 • A pályázó nyilatkozik, hogy a pályaműre a pályázat beadásáig pénzügyi támogatás vagy tiszteletdíjas szerződést nem kötött, illetve ilyen döntésről nem tud, továbbá más támogatott (beleértve az EU által társfinanszírozott) projektekben arra vonatkozó támogatás nem került elszámolásra (kettős finanszírozás tilalma).

 

A pályázó által igényelt díjazás:

 • Magyar nyelvű folyóiratcikk vagy monográfia esetében: szerzői felhasználói díj: bruttó 100.000 Ft/ ív
 • Idegen nyelvű folyóiratcikk vagy monográfia esetében: szerzői felhasználói díj: bruttó 150.000 Ft/ ív
 • Monográfia esetében: lektori megbízási díj:  (1 ívre legfeljebb két lektor)
  •   magyar nyelvű mű esetén: bruttó 40.000 Ft/ív
  •   idegen nyelvű mű esetén: bruttó 60.000 Ft/ív

A pályamű terjedelme:

 • tudományos folyóiratcikk esetében minimum 1 ív, legfeljebb 2 ív;
 • monográfia[2] esetében minimum 7 ív, felső korlát nincs.

 

Monográfia esetén a magyar nyelvű műnél a maximálisan adható támogatási összeg bruttó 1.500.000 Ft, idegen nyelvű mű esetében bruttó 2.250.000 Ft.

Társszerzőként megalkotandó mű esetén a pályázó társszerzői is jogosultak a díjazásra abban az esetben is, ha a pályázat benyújtására nem jogosult(ak). A lektor a pályamű támogatása esetén a pályázati jogosultságától függetlenül jogosult a díjazásra.

Ha jelen pályázat benyújtására jogosult több szerző társszerzőként készíti a pályaművet, a pályázatot közösen nyújtják be. A pályázatra önállóan nem jogosult társszerző(k) egyetértő nyilatkozata a pályázat része.  

Egy pályázó több pályázatot is beadhat, egy pályamű csak egy pályázat tárgya lehet.

 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot pályaművenként.
 • A pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételeknek való megfelelőségről.
 • A pályázatra önállóan nem jogosult társszerző egyetértő nyilatkozatát.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31. 24.00.

A pályázatot „TKP2020 Publikációs tervpályázat” tárgymegjelöléssel kell elektronikusan megküldeni az nke.tkp.2020@uni-nke.hu e-mail címre.

A pályázatokat a rektor által felkért Program Irányító Bizottság bírálja el a pályázat céljához való hozzájárulás értékelésével.

A szakmai bírálat határideje: 2021. március 31.

A szerződések aláírása a pályázati döntést követő 60 napon belül várható.

A pályázó személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja tartalmazza, ami az alábbi linken érhető el: https://www.uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/adatvedelem.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda (nke.tkp.2020@uni-nke.hu, (1) 432 9000/20864-es mellék) nyújt.  

Budapest, 2020. november 30.

Dr. Koltay András
 rektor 

 

 

 

[1] A pályázat során elkészült műnek tekinthető az az új, megvitatásra érdemes, kellően kidolgozott és igényesen megírt gondolatokat megfelelően szerkesztett és hivatkozott, monográfiák esetében lektorált mű, amely mind tartalmával, mind formájával megfelel a megjelentetésre jelölt Kiadó elvárásainak.

[2] A monográfia egy témát, problémát, jelenséget átfogóan, a teljesség igényével tárgyaló, fejezetekre tagolódó könyv, amely a meglévő ismeretek szintetizálására építve új tudományos eredményeket tartalmaz.

Pályázati dokumentumok:

Publikációs tervpályázat felhívás.pdf
PDF letöltése
TKP2020_NKE_pályázat_folyóirat.xlsx
Excel letöltése
TKP2020_NKE_pályázat_monográfia.xlsx
Excel letöltése
Pályázat Nyilatkozat TKP2020 publikáció NKE szerző.docx
Word letöltése
Egyetértő_Nyilatkozat_TKP2020_publikáció_nem NKE_társszerző.docx
Word letöltése